3 Април 2013 г.

Резултати от проверката в енергетиката

Сподели

Днес, 3 април 2013 г., ръководството на прокуратурата представи резултатите от проверката в енергетиката  („Национална електрическа компания“ – ЕАД  (НЕК-ЕАД) гр. София,  Електро разпределителните дружества, ДКЕВР).

В хода на проверката са събрани достатъчно данни за извършени престъпления и Софийска градска прокуратура ...

Днес, 3 април 2013 г., ръководството на прокуратурата представи резултатите от проверката в енергетиката  („Национална електрическа компания“ – ЕАД  (НЕК-ЕАД) гр. София,  Електро разпределителните дружества, ДКЕВР).

В хода на проверката са събрани достатъчно данни за извършени престъпления и Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала 5 (пет) досъдебни производства, както следва :

  1. Срещу Михаил Янчев Андонов, за извършени две престъпления:
    • За това, че в периода 18.04.2011 г. - 05.10.2012 г., в гр. София, като длъжностно лице - изпълнителен директор на НЕК-ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководеното, управлението и стопанисването или запазването на повереното му имущество или на възложената му работа и от това е последвала значителна щета за предприятието, в размер на 189 496.85 лв.  - престъпление по чл.219, ал.1 НК
    • За това, че в периода 15.09.2011 г. - 05.06.2012 г., в гр. София, като длъжностно лице – изпълнителен директор на НЕК-ЕАД,  гр. София и на „Български енергиен холдинг“-ЕАД, гр. София в условията на продължавано престъпление, съзнателно сключил неизгодни сделки – договори за процесуално представителство и договори за правни услуги, и от това е произлязла значителна вреда за представляваните от него предприятия - престъпление по чл.220, ал.1 вр. чл.26, ал.1 НК.

2. Срещу неизвестни извършители – виновни длъжностни лица от НЕК- ЕАД, за това че за периода от 2001 г. до 2012 г., в гр.София, умишлено не са положили достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество във връзка със сключени споразумения през този период поотделно с „АЕС -ЗС Марица изток 1" ЕООД   и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД, като от това са последвали значителни щети в особено големи за НЕК – ЕАД и случаят е особено тежък - престъпление по чл.219 ал.4 вр. ал.З вр. ал.1 НК.

3.  Срещу неизвестен извършител- виновни длъжностни лица  от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за това, че в периода 2011 г. - 2012 г.,  не са положили достатъчно грижи за възложената им работа (да представляват РБългария и да упражняват правата й като акционер в „ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЧЕЗ Електро България" АД, вменени им с Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Договори между акционерите от 19.11.2004 г.) и от това са последвали значителни щети на стопанството (на държавния бюджет) - престъпление по чл. 219, ал. 1 НК.

4. Срещу неизвестен извършител - виновни длъжностни лица от ДКЕВР, за това, че в периода от 13.09.2012 г. до 14.09.2012 г. са нарушили и/или не са изпълнили служебните си задължения съгласно Закона за енергетика, Устройствения правилник на ДКЕВР и подзаконови нормативни актове във връзка с образуването и разглеждането на административната преписка, образувана по заявленията на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД, „ЕВН България Електроразпределение" АД и „Енерго-Про Мрежи" АД и издаването на решение  №Ц-3З от 14.09.2012 г. на ДКЕВР, с цел да набави за себе си и/или за другиго имотна облага и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици- престъпление но чл. 282. ал. 1 НК.

5.  Срещу неизвестен извършител - длъжностно лице от “ЧЕЗ Разпределение България” АД  за това, че през 2011 г., в гр.София, не е положило достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това е последвало разпиляване на имуществото или други значителни щети за “ЧЕЗ Разпределение България” АД - престъпление по чл. 219 ал.1 НК.

Разследването по образуваните досъдебни производства е възложено на следователи от Следствения отдел при СГП.