19 Февруари 2013 г.

ВАП - проверка

Сподели

Във връзка с множество публикации в средствата за масово осведомяване за нарастващо недоволство на граждани от цялата страна срещу високите цени на електрическата и топлинната енергия, Върховната административна прокуратура /ВАП/ извършва проверка за законност на дейността и актовете на Държавната ...

Във връзка с множество публикации в средствата за масово осведомяване за нарастващо недоволство на граждани от цялата страна срещу високите цени на електрическата и топлинната енергия, Върховната административна прокуратура /ВАП/ извършва проверка за законност на дейността и актовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДЕКВР/, като специализиран контролен орган по приложението на Закона за енергетиката и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

На пресконференция от 19.02.2013 г., ВАП отчете резултатите от извършената до момента проверка.

Изводите на прокуратурата са, че в хода на проверката са установени редица слабости в контролната дейност на ДКЕВР над ЕРД, свързани с:

  1. Приемането и контрола върху инвестиционните разходи на ЕРД.
  2. Нарушение на механизма за разглеждане на жалбите от граждани и юридически лица пред ДКЕВР, с което на практика се утвърждава монополно положение, което води до нарушение на чл.19 от Конституцията на Република България.
  3. Контрола по качеството на доставяната електрическа енергия и качеството на обслужване на енергийните мрежи.
  4. Контрола по изпълнение на задължението на ЕРД да отчитат ежемесечно изразходваната от крайните потребители електроенергия, в съответствие с общите условия на енергийните дружества и Решение 157 от 13.10.2008 г. на ДКЕВР.

За установените до момента нарушения ВАП отчете че са внесени две предложения до ДКЕВР по реда на чл.145 от ЗСВ, с които предлага на контролния орган:

  1. Да образува административни производства за всеки констатиран случай, при който трите ЕРД са отчели за крайните потребители потребената от тях енергия за срок по-голям от един месец.
  2. Да открие производство по отнемане лицензиите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД и „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД на основание чл.59, ал.1, т.2 и т.3 от ЗЕ и чл.75, ал.1, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, като бъде назначен особен търговски управител и на двете дружества по реда на чл.56, ал.4 от ЗЕ.

Проверката продължава, като за нейната пълнота и обективност са изискани материали от проверки и на други контролни органи като Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията за държавна финансова инспекция Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Предложенията могат да бъдат видяни след опция "Изтегли"