13 Февруари 2013 г.

Върховната административна прокуратура започна проверка

Сподели

Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за нарастващото недоволство на граждани от цялата страна срещу високите цени на електрическата и топлинната енергия, Върховната административна прокуратура започна проверка за законност на актовете и дейността на Държавната комисия за ...

Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за нарастващото недоволство на граждани от цялата страна срещу високите цени на електрическата и топлинната енергия, Върховната административна прокуратура започна проверка за законност на актовете и дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ като специализиран контролен орган по приложението на Закона за енергетиката и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

В хода на проверката прокуратурата ще изиска цялата информация за действията на ДКЕВР и за начина, по който е осъществен контрол на електроразпределителните и топлофикационните дружества при формиране на цената, отчитане и заплащане на потребената енергия.

Проверката ще обхване и дейността на Агенцията за приватизация както и следприватизационния контрол за осъществения надзор при изпълнение на приватизационните договори от електроразпределителните дружества.

Обществеността ще бъде своевременно уведомявана за резултатите от проверката и за предприетите действия от страна на Върховна административна прокуратура.