Прокуратурата на Република България с предложения за промени в НПК и НК с цел по-ефективно и бързо правосъдие

6 Април 2022 г.

Предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Наказателния кодекс (НК), които да доведат до подобряване на ефективността на наказателния процес, до ограничаване на формализма и до по-бързо и справедливо правораздаване, бяха представени днес, 06.04.2022 г, от заместник главния прокурор Красимира  Филипова.

Предложенията са изготвени след сравнителен анализ с правните уредби на редица европейски държави, сред тях на Франция, Германия, Италия, и са съобразени с препоръки на европейски експерти в областта на наказателното правораздаване.

Част от идеите за промени имат за цел да се преодолее един от основните проблеми – формализмът в наказателния процес, и се отнасят до изискванията за изготвяне на обвинителния акт и до годността на доказателствата. В България законът изисква в обвинителния акт да бъдат описани точно времето, мястото и начина на извършване на престъплението, за разлика от други държави, където, например, няма задължение да бъде подробно описан начинът на извършване на престъплението в обвинителния акт. Съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) обвиненото лице трябва „да бъде незабавно запознато и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него“, а не за всички обстоятелства, посочени в чл.246 от НПК.

Други от предложенията за промени в НПК и НК се отнасят до кръга на поемните лица, до разпити на определени категории свидетели, до оптимизиране на съставите на престъплението „подкуп“, отпадане на провокацията към подкуп, както и до способите за разкриване и доказване на подкупа и др. Например предлага се регламентиране на провокацията към подкуп като ново специално разузнавателно средство, осъществявано от служител под прикритие, при съответен съдебен контрол.

Предложенията са насочени и към осигуряване на необходимата наказателно-правна защита при престъпления, извършени от омраза.  Едно от тях е - да се въведе норма в Общата част на Наказателния кодекс, според която извършването на престъпление по дискриминационни подбуди се счита за отегчаващо наказателната отговорност обстоятелство.

Според прокуратурата са необходими и други промени, свързани със съставите за тероризъм, трафика на хора, длъжностните и корупционните престъпления.

Предлага се в случаите на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, управляваното МПС да се отнема в полза на държавата, когато е собственост на дееца.

Необходими са и промени в законовите разпоредби относно наказанията при извършването на множество престъпления, реабилитацията и начина на приспадане на задържането под стража при изпълнението на наказанията „лишаване от свобода“ или „пробация“.

Видео