Прессъобщение на Софийска градска прокуратура

8 Февруари 2022 г.

Във връзка с многобройни медийни запитвания и във връзка с изявления на министър-председателя г-н Кирил Петков на брифинг от 07.02.2021 г., на който той постави въпрос относно случая „Булгаргаз“, Софийска градска прокуратура (СГП), която ръководи разследването по този случай, предоставя следната информация:

Съгласно българското законодателство обвинение се повдига, едва след събирането на достатъчно доказателства за виновността на определено лице за извършено престъпление от общ характер и след доклад на прокурора. С оглед на това – дали и срещу кого, по дадено досъдебно производство да бъде повдигнато и предявено обвинение, е преценка единствено и само на наблюдаващия прокурор по делото, а не на представители на изпълнителната власт.

В тази връзка, всички държавни органи, представители на която и да е от трите власти, следва стриктно да спазват българското и европейското законодателство, както и да не нарушават презумпцията за невиновност. Министърът на вътрешните работи и премиерът следва да са запознати и с разпоредбата на чл. 15 от Закона за МВР, съгласно която горестоящите ръководители на разследващите органи, в т. ч. и министърът, „нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването“.

Според разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс „прокурорът ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор“.

Отделно, съгласно чл. 198, ал. 1 от НПК, материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.

Задържане под стража съгласно чл. 17, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от НПК се постановява само от съда, а обвинение съгласно чл. 127, т. 3 от Конституцията на Република България (КРБ), чл. 46, ал. 1 и чл. 246, ал. 1 от НПК се внася в съда и се поддържа само от прокурора.

А съгласно чл. 58, ал. 1 от КРБ всеки български гражданин е длъжен да спазва и изпълнява Конституцията и законите.

Досъдебното производство по случая с „Булгаргаз“ ЕАД и КЕВР е образувано от разследващ полицай в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на 28.01.2022 г. с разпит на свидетел за две престъпления: за това, че през м. декември 2021 г. длъжностно лице от „Булгаргаз“ ЕАД съзнателно сключило неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда – престъпление по чл. 220, ал. 1 от НК, и за това, че в периода 26.03.2020 г. – 13.12.2021 г. длъжностно лице от КЕВР не е изпълнило служебните си задължения с цел да причини другиму вреда и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици – престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК.

Централен предмет на разследването е престъплението по чл. 220, ал. 1 от НК, а именно дали търговията с газ на борсата е ощетила дружеството „Булгаргаз“ ЕАД.

След получаване в СГП на съобщението, че е образувано досъдебно производство, незабавно на случаен принцип е определен наблюдаващ прокурор, а впоследствие е формиран и екип от прокурори.

Съгласно правомощията му по чл. 46, ал. 2, т. 2 от НПК наблюдаващият прокурор незабавно лично е предприел извършването на действия по разследването, в резултат на което е установен механизмът, по който „Булгаргаз“ ЕАД осъществява търговия с газ.

Важно е да се подчертае, че фактите, които се разследват по делото и които са установени, нямат никаква връзка с формирането на цената на газта за потреблението.

От събраните доказателства се установява следното:

„Булгаргаз“ ЕАД е дружество с двояка функция – обществена и търговска, като с приоритет е обществената функция. Като обществен доставчик „Булгаргаз“ ЕАД оперира на „вътрешен пазар“, а като търговец оперира на организиран борсов пазар. В изпълнение на обществената си функция дружеството се явява обществен доставчик на газ, който е длъжен приоритетно да удовлетвори нуждите на вътрешния пазар. Едва след това и при наличие на свободен ресурс от газ, дружеството може да търгува с този ресурс на организирания борсов пазар, състоящ се от държавна и частна борса: държавната е „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, а частната е „Българска енергийна търговска платформа“ АД.

Вътрешният пазар включва регулиран пазар – това са топлофикация и газоразпределителните дружества и свободен пазар – индустрия, пряко присъединена към газоразпределителната мрежа, както и всички заявки по Газ Релийз програма (програма за освобождаване на количества) по чл. 176а от Закона за енергетиката. Нуждите на вътрешния пазар се удовлетворяват от „Булгаргаз“ ЕАД, като цените на този пазар са законово определени в Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, издадена от председателя на КЕВР. Тази цена не зависи от решения на ръководните органи на „Булгаргаз“ ЕАД, а следва изискванията на Наредбата. Задължение на КЕВР е да следи дали цената на регулирания пазар е определена съобразно цитираните нормативни изисквания.

След като удовлетвори нуждите на „вътрешния пазар“, дружеството може да изнесе остатъчните количества газ на една от двете лицензирани борси – държавна и частна. Частната борса е лицензирана от КЕВР през м. март 2021 г. и оперира от м. май 2021 г. Цената и на двете борси се определя по борсови правила, тя е динамична и се променя в рамките дори на ден. В основата и на двете борси е търговията главно чрез анонимен сегмент. Продавачът не знае предварително кой е купувачът по сделката, това се разбира при плащането от платежното нареждане. Основната разликата в условията на държавната и частната борса е в гаранциите за плащане на продажната цена, като те са в пъти по-големи на частната борса. Отделно ценовите условия за участие на частната борса са по-изгодни. „Булгаргаз“ ЕАД няма задължение да изнася остатъчните количества газ на борсата и в частност няма задължение да ги изнася на държавната борса. Изпълнителният директор на дружеството и членовете на Борда на директорите не осъществяват тези сделки и нямат отношение към тях. Сделките се осъществяват от лицензирани служители на „Булгаргаз“ ЕАД, които са обособени в търговски/оперативен отдел на дружеството и макар да работят по разписани правила, имат оперативна самостоятелност при търговията на борсата и имат правото да сключват борсови сделки. Цената, на която „Булгаргаз“ ЕАД продава свободните количества газ на борсата, е по-висока от цената на вътрешния пазар, в резултат на което дружеството генерира печалба.

Изнасянето на остатъчните количества газ на борсата не влияе на цената на газа за вътрешния пазар, като нито я намалява, нито я увеличава, тъй като сделките на борсата се сключват през месеца на доставка, когато цената за вътрешния пазар вече е утвърдена от КЕВР и се прилага на практика. С други думи, няма как цената на сделките на борсата да повлияе на цената на газа за потребителите, тъй като борсовата търговия се явява една последваща ценообразуването за потребителите дейност.

Сделките на организирания борсов пазар генерират положителен финансов резултат за „Булгаргаз“ ЕАД, т.е. генерират печалба, която спомага на дружеството да заплаща задълженията си към своите доставчици. Този положителен финансов резултат се отразява в годишния финансов резултат и счетоводен баланс на дружеството и накрая на годината след одитна проверка отива под формата на дивидент към едноличния собственик на дружеството – Българския енергиен холдинг (БЕХ), откъдето индиректно впоследствие се влива в държавния бюджет.

Причината за сключването на разследваните сделки на организирания борсов пазар е бил доклад от ръководните длъжностни лица в „Булгаргаз“ ЕАД до изпълнителния директор, съгласно който доклад „Булгаргаз“ ЕАД е щяло да претърпи голяма финансова загуба от неустойки към своите доставчици, дължими от неприети минимални годишни количества по дългосрочните договори с доставчиците предвид по-малко заявените количества от клиенти на дружеството. С други думи, „Булгаргаз“ ЕАД е трябвало да приеме от доставчиците си количества, които не може да реализира на вътрешния пазар. В случай, че не приеме тези количества от доставчиците си, ще следва да им заплати сериозни неустойки. Поради това с доклада е било предложено на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД остатъчните количества газ да бъдат изнесени за продажба на организирания борсов пазар, което е било сторено. В резултат не само са били избегнати загуби, но и е била генерирана печалба.  

Предвид изложеното към настоящия момент не са събрани и предоставени от МВР достатъчно доказателства за повдигане на обвинение на конкретно длъжностно лице за извършено престъпление от общ характер.

От събрания до момента доказателствен материал не се установява, че продажбите на излишъците на газ на борсата влияят върху цената на газа за крайния потребител.

Разследването по делото продължава, като се извършват активни действия лично от наблюдаващите прокурори за събиране и проверка на доказателства и са дадени конкретни указания на разследващите полицаи при ГДНП.

Ако в хода на разследването бъдат събрани достатъчно доказателства съгласно чл. 219, ал. 1 от НПК за виновността на определено длъжностно лице за извършено престъпление от общ характер, те ще бъдат преценени от екипа наблюдаващи прокурори с оглед привличане на лицето като обвиняем. 

За резултатите обществеността ще бъде своевременно информирана.

 

СГП многократно е уведомявала българското общество за делата с висок обществен интерес, каквото е и делото за АМ „Хемус“, за което сме предоставяли информация чрез брифинги и съобщения в сайта на СГП: https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55615-prokuror-ot-sofiyska-gradska-prokuratura-lichno-provede-razpit-na-boyko-rashkov%25252C; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55543-vav-vrazka-s-izyavleniya-na-ministar-boyko-rashkov-v-predavaneto-po-bnr-%2525E2%252580%25259Epredi-v; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55526-pressaobshtenie; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55466-pressaobshtenie; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55449-presaobshtenie; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55293-zaradi-nepravomeren-natisk%25252C-nablyudavashti-prokurori-ot-sgp-po-deloto-za-izpir; https://www.youtube.com/watch?v=L9oa26CRygI; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55170-sofiyski-gradski-sad-vze-myarka-za-neotklonenie-%2525E2%252580%25259Edomashen-arest%2525E2%252580%25259C-na-obvinen-v-iz; https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/55094-sofiyska-gradska-prokuratura-obvini-i-zadarzha-mazh-za-izpirane-na-pari.

Видео