29 Април 2021 г.

Магистрати и съдебни служители от АП-Велико Търново: "Да следим за спазването на законността е наше конституционно правомощие"

Сподели

Прокурорите и съдебните служители от Апелативна прокуратура - Велико Търново, както и от Окръжна и Районна прокура - Велико Търново изразяват своето несъгласие с опитите за вмешателство в независимостта на съдебната власт чрез предлагане на законодателни изменения в устройството на Прокуратурата на Република България и нейните правомощия. При осъществяване на своите функции винаги сме се подчинявали само на закона. В условията на извънредно положение и пандемичната обстановка в страната, не допуснахме забавяне изпълнението на служебните си задължения и снижаване качеството на работа.

Да следим за спазването на законността е наше конституционно правомощие, ясно посочено в чл.127 от Конституцията. При осъществяване на законодателната власт настояваме да се зачита разделението на властите и независимостта на съдебната власт, в правова държава, каквато е Република България. Да не се забравя, че с изменение в законодателството следва да се създава трайна уредба на обществените отношения и се дължи зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, професионалност и стабилност (чл.26 от Закона за нормативните актове).

Прокурорите, следователите от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Велико Търново и съдебните служители от Окръжна прокуратура Велико Търново и от Районна прокуратура – Велико  Търново също изразяват непримиримата си позиция по отношение недопустимия политически натиск върху независимата съдебна власт и принципа за разделение на властите.