ВАП възлага проверка за опасността от погиване на защитените растения в Ботаническта градина във Варна и за установяване на всички обстоятелства свързани с правото на собственост

3 Септември 2020 г.

Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага проверка на министъра на околната среда и водите и на областния управител на област Варна за изясняване на обстоятелствата, свързани с правото на собственост върху терена, на който се намира Ботаническата градина във Варна и опасността от погиването на защитените видове растения, намиращи се там. Проверката е по реда на чл. 145 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите с твърдения, че частни лица са заградили десетки декари от Ботаническата градина. В публикациите има данни за  проблеми, свързани с правото на собственост върху терена на Ботаническата градина във Варна, както и с опасността от погиване на защитени видове растения, намиращи се там.

Министърът на околната среда и водите и областният управител на Варна следва да изяснят всички засегнати в публикациите въпроси, както и тези, които имат значение за правилното решаване на изнесените проблеми. Необходимо е в резултат на направените констатации от контролните органи да се предприемат всички, предвидени в нормативните актове административни и административнонаказателни мерки и законосъобразна реакция, в случай на констатирани нарушения. Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, следва да се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.

По време на проверката двете структури трябва да изяснят и всички обстоятелства, свързани с наличието на ограждане на територия от Ботаническата градина във Варна и законноста на същото, предотвратяване на нарушения, предотвратяване на опасност от погиване на защитени растителни видове, както и реализация на административна и административнонаказателна отговорност при наличие на предпоставки.

ВАП е изискала информация за предприети действия по компетентност и от Окръжна прокуратура – Варна.

Резултатите, нарушенията на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.