7 Август 2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ И СТЕЛАЖИ“

Сподели

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол от работата на комисията

Договор

Документация

1. Обява

2. Информация

3. Техническа спецификация

4. Проект на договор

5. Декларация-1

6. Декларация - 2

7. Представяне

8. Ценово предложение

9. Техническо предложение