12 Август 2019 г.

Обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на сграда, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 2, за нуждите на Районна прокуратура-Варна“

Сподели

Протокол от работата на комисията

Договор

Обява

Техническа спецификация

Образци

Договор

Количествени сметки

Информация