ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ ТРАФИК ЛИЦА:

 1. ДОСТЪП ДО БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

            Правната помощ се осъществява от адвокати и се организира от Националното бюро за правна помощ.

           Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от трафик на хора имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, както и за подготовка на документи за завеждане на дело.

Адрес на Националното бюро за правна помощ – град София 1421, ул. „Развигор“ №1;

Национален телефон за правна помощ - 070018250.

 1. ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

      Съгласно разпоредбата на чл.82, ал.1, т.1, т.1а и т.7 от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с:

 • медицинска помощ при спешни състояния;
 • интензивно лечение на здравно неосигурени лица;
 • експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност; 
 1. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ /ЗПФКПП/:

      По реда на ЗПФКПП, подпомагане могат да получат пострадали, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация - пострадали, претърпели имуществени вреди от престъпленията: 1. тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора; 2. престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; 3. други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

       Съгласно чл.8, ал.1 от ЗПФКПП, формите на подпомагане на пострадали от престъпленията са:

 • медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето;
 • психологическа консултация и помощ;
 • безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ;
 • практическа помощ.

      Организациите за подкрепа на пострадали и всички други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления, са длъжни да им оказват практическа помощ.

      Практическата помощ се изразява в разполагането на видно място на съответни информационни табла и други материали за правата на пострадалите от престъпления по този закон, в създаването на спокойна и благоприятна среда при осъществяването на контакта с тях, в предоставянето на информация относно риска от вторично и повторно виктимизиране, от сплашване или отмъщение, както и в предоставяне на съвети относно предотвратяването им.

    Организациите за подкрепа на пострадали осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

        Пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация при условията и по реда на ЗПФКПП.

       Финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на:

- осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;

- споразумението за решаване на делото в досъдебното производство;

- прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;

- прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

     Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във:

 • разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • пропуснати доходи;
 • разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;
 • пропуснати средства за издръжка;
 • разходи по погребение;
 • други имуществени вреди.
 1. ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

        В хода на досъдебното производство, пострадалите лица имат следните права:  да бъдат уведомени за правата си в наказателното производство; да получат защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъдат информирани за хода на наказателното производство; да участват в производството съгласно установеното в НПК; да правят искания, бележки и възражения; да обжалват актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да имат повереник; да получат писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владеят български език.

       Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес в страната за призоваване и уведомяване за хода на производството. При изрично съгласие на пострадалия, което може да бъде оттеглено по всяко време, призоваването и уведомяването може да се извърши и на посочен от него електронен адрес.

 1. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ  КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИ БЛИЗКИ

       Съгласно Закона за борба с трафика на хора /ЗБТХ/, мерките за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, мерките за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и предоставянето на статут на специална закрила на жертвите на трафика на хора, които сътрудничат на разследването, се осъществяват от Националната и местните комисии за борба с трафика на хора, Приюти за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и приюти за последваща реинтеграция и Центрове за закрила и помощ на жертви на трафика на хора.

     Съгласно чл.15 от ЗБТХ, държавните органи, комисиите, центровете и приютите в рамките на своята компетентност са длъжни да оказват закрила и помощ на лицата, които са жертва на трафика на хора, без да се допуска пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, етническа принадлежност, лично положение, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания.

     Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина в сътрудничество с администрацията на Националната комисия и по реда, определен с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, оказват помощ и съдействие на българските граждани, жертви на трафика на хора, за завръщането им в страната /чл.16 от ЗБТХ/

     Консулските служби при посолствата на Република България в чужбина, съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи, съдействат за бързото и своевременно издаване на документи за самоличност на български граждани, станали жертва на трафика на хора /чл.17 от ЗБТХ/

      Органите по закрила на детето, определени от Закона за закрила на детето, предприемат необходимите мерки за закрила на детето – жертва на трафик на хора, с оглед на гарантирането на неговите права /чл.24 от ЗБТХ/.

 1. Контакт с Националната комисия за борба с трафик на хора

НКБТХ

https://antitraffic.government.bg/bg

Адрес: гр. София 1797
бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А

тел:02/8078050
факс: 02/ 807 80 59

e-mail: [email protected]

 1. Контакт с Местната комисия за борба с трафик на хора

 МКБТХ гр. Варна

 http://[email protected]

 Адрес: бул. "Осми Приморски полк" №43

Телефон:  +359 52 820 748

 e-mail: [email protected]