Администратор на лични данни

Прокуратурата на Република България е администратор на лични данни с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

Като администратор на лични данни ПРБ обработва лични данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ лични данни.

Районна прокуратура-Варна, като структурно звено по чл. 136 от ЗСВ е структура с право на достъп до лични данни при администратора – ПРБ. Районна прокуратура-Варна обработва лични данни при изпълнение на нормативно  установените  за  прокуратурата  функции  и  задължения,  на дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията. Лични данни  се  обработват  и  при  осъществяване  на  дейността  на  администрацията на РП-Варна по направленията управление на човешки ресурси, финансово-счетосодни дейности и при осъществяване на контрол на достъпа до сгради.

Обработваните данни могат да бъдат предоставени на други органи и лица, съгласно нормативно установени задължения. Съхраняването на данните се извършва съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.

         Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, на коригиране или изтриване на лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, както и да подава жалба до КЗЛД.

         Правата на физическите лица по отношение на администратора на лични данни се упражняват чрез подаване на заявление, съгласно разпоредбите на глава V на ЗЗЛД.

 

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:

тел. : 02/80 360 13, e-mail: [email protected]

 

За контакт с Прокуратурата на Република България:
                  София 1061, бул. „Витоша” № 2
                  Електронна поща: [email protected]
                  Интернет страница: www.prb.bg