Структура и организация

       Районна  прокуратура - гр. Варна с Териториално отделение в гр. Девня и Териториално отделение в гр. Провадия е с район на компетентност на Варненския съдебен окръг. Тя обслужва освен територията на Община Варна и териториите на общини Бяла, Долни Чифлик, Аврен,  Белослав, Аксаково, Девня,  Суворово,  Вълчи дол, Провадия, Дългопол и Ветрино.

     Особеностите на град Варна като голям икономически, културен, търговски, туристически и курортен морски център, както и на област Варна като естествена морска граница,  определят  статуса на Районна  прокуратура- Варна като една от най-натоварените първоинстанционни прокуратури в страната.

               Административен ръководител - районен прокурор:

               Невена Илиева

              Заместници на адм. ръководител - заместник районни прокурори:
              Милена Кирова, Владислава Панайотова, Ивелина Паскова

Компетентност

I. Правомощия

Прокуратурата следи за спазване на законността. При упражняване на своите правомощия прокурорът ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане, като наблюдаващ прокурор.

В досъдебното производство прокурорът осъществява ръководство и надзор върху разследващите органи. Той може да образува производство, да извършва разследване и отделни действия по разследване и други процесуални действия, а също да постановява окончателния за досъдебното производство процесуален акт.

Прокурорът упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки в т. ч. и по чл. 157 от Закона за здравето, предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове.

Цялата дейност в досъдебната фаза на процеса е пряко насочена към подготвяне, изясняване на предпоставките за повдигане на държавно обвинение пред съд. В съдебното производство прокурорът участва като държавен обвинител.

Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК, подлежат на обжалване пред висшестоящата окръжна прокуратура.

ІІ. Компетентност по наказателните дела

Районна прокуратура гр. Варна участва във всички наказателни дела, подсъдни на районния съд, освен подсъдните на окръжен съд. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

1. Престъпления против личността:

 • убийство по непредпазливост - чл. 122
 • склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл. 127
 • тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл. 128-129
 • противозаконно лишаване от свобода - чл. 142а 
 • принуда – чл. 143-144
 • разврат - чл. 149 ал.1-4 – 159
 • трафик на хора - чл. 159а

2. Престъпления против правата на гражданите – чл.162 - 186
3. Престъпления против собствеността:

 • кражба - чл. 194 и сл.
 • грабеж - чл. 198
 • длъжностно присвояване - чл. 201 и сл.
 • обсебване - чл. 206 ал.1-3, 5-7
 • измама - чл. 209 и сл.

4. Стопански престъпления - чл. 220 – 223; 226 – 227 
5. Престъпления против кредиторите - чл. 227б - 227е
6. Престъпления в отделните стопански отрасли - чл. 228 – 240
7. Престъпления против митническия режим: - чл. 242а
8. Престъпления против реда на управлението - чл. 269 – 277,чл. 279 и сл.
9. Престъпления против правосъдието:

 • набедяване - чл. 286
 • лъжесвидетелстване - чл. 290

10. Документни престъпления - чл. 308 - 319
11. Престъпления против реда и общественото спокойствие:

 • самоуправство - чл. 323
 • хулиганство - чл. 325
 • жестокост към гръбначни животни - чл. 325а-в

12. Общоопасни престъпления:
държане, търговия, производство на взривни вещества, огнестрелни, химически и др. оръжия - чл. 337- 339
13. Престъпления по транспорта и съобщенията - чл. 343а и сл.
14. Престъпления против народното здраве и против околната среда
наркотични вещества- придобива или държи, засява или отглежда- чл. 354а, ал.3-6, чл. 354в;