Документи

Документите, които се подават от гражданите трябва да са адресирани и четливо написани, да съдържат три имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за призоваване, телефон за контакт и   задължително  да са  подписани. Ако се отнасят по вече образувано дело или преписка, следва да се посочат входящият номер и година на завеждане.  

По молба  на гражданите, съдебните служители предоставят  информация по движението на прокурорски преписки на страните, след легитимиране с лична карта и/или документ за  упълномощени от тях лица. В деловодството се предоставят материали за запознаване по приключени прокурорски преписки, след предварителна заявка.

Образци и формуляри

Молба за издаване на удостоверение за изтърпяно наказание / 21.5 KB

Молба за издаване на удостоверение (препис от постановление за спиране) за противозаконно отнемане на МПС / 22.0 KB

 

 

Образец на заявление от лицето за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения -

Образец на заявление от лицето за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения / 55.0 KB

Удостоверение за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения се издава от Районна прокуратура – Варна, след заплащане на таксата, предвидена в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Заплащането може да се извърши чрез ПОС-терминално устройство в приемната за граждани в РП-Варна - стая 104, етаж I или в банков клон по избор на заявителя.

Такса 2,00 (два) лева

По сметка на:  

Районна прокуратура – гр. Варна

БАНКА ДСК  ЕАД

IBAN: BG91STSA 93003147126301

BIC: STSABGSF