ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) в Районна прокуратура-Варна на адрес:гр.Варна бул.“Вл. Варненчик № 57“.