Доклад за дейността на Апелативна прокуратура - Пловдив за първото шестмесечие на 2011г.

Отчет за дейността на АП Пловдив за първото шестмесечие на 2011г.

1.1 Преписки по следствения надзор

Общо преписки
За първото шестмесечие на 2011г. в Апелативния регион общият брой преписки по следствения надзор е 23 122(за първото полугодие на 2010г. те са били 26 317, а през 2009г. - 22 319). Конкретно за АП абсолютният брой на преписки по следствения надзор се е увеличил–2 110 за първото шестмесечие на 2011г. (при 1 560 за същия отчетен период на 2010г.). Традиционно много преписки са наблюдавани в района на ОП Пловдив (7 944 бр.), а най-малко преписки в района на ОП Смолян (1 318 бр.).

Новообразуваните преписки са18 087 бр., което прави 78.23 % от общо наблюдаваните 23 122. През първото шестмесечие на 2010г. новообразуваните преписки са били 21 397, а за 2009г.- 19 009.

Общият брой решени преписки за целия Апелативен регион са 21 415, (92.1 % от общо наблюдаваните). Сравнението с първото полугодие на 2010г. (22 134 бр.) и на 2009г. (18 551 бр.) сочи, че е налице тенденция на запазване броя на тези преписки.

Брой прокурорски актове по преписките в апелативния регион е 24 117 бр. Конкретно за Апелативна прокуратура Пловдив при общо 2 048 бр. решени преписки, броят прокурорски актове по преписките е 2 342. В най-натоварената окръжна прокуратура – ОП Пловдив това съотношение е 7 199 решени преписки и 8 799 постановени прокурорски актове.

Спостановление за образуване на досъдебно производство в Апелативния регион са решени общо 6 380 преписки (29.8% от общо решените преписки); с постановления за отказ да се образува досъдебно производство в апелативната зона са били решени 5 937 преписки (27.7% от общо решените).

Срочност на приключване на преписките
От общо решените 21 415 преписки за Апелативния регион, в 3-дневен срок са решени 8 097 бр. или 37. 8 % (при 6 738 бр. или 30.44 % за 2010г.); до 1 месец 11 620 бр. или 54.26 % (при 8 143 или 36.8% за 2010г.); над 1 месец – 4 400 бр. Съпоставката сочи, че чувствително се е подобрила срочността на решаване на преписките.

Решени инстанционни преписки в Апелативната зона са 1 231 преписки (спрямо 1 727за първата половина на 2010г.). Изцяло са потвърдени 957 акта, (80.7 %); частично са потвърдени 17 акта (1.4 %) и изцяло са отменени 282 акта (23.8 %).

1.2 Досъдебно производство

Структура на ДП
През отчетния период прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са осъществявали ръководство и надзор върху 26 676 досъдебни производства (при 25 740 за същия период на 2010г.).

Най–голям е броят на делата за престъпления против собствеността – 8228 (при 7927 за І –во шестмесечие на 2010г. и 5675 за І –во шестмесечие на 2009г.), което представлява 59,45% от общия брой новообразувани ДП.

Делата за престъпления по Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления” са 2 265 бр. (16,37 % от общия брой) и бележат тенденция към намаляване в сравнение със същите отчетни периоди на предходните две години.

С 18,33 % е увеличен броят на новообразуваните ДП за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи спрямо същия период на 2010г.

Структура на пострадали лицаот извършени престъпления поновообразувани досъдебни производства.
Общият брой на пострадалите лица от извършени престъпления по новообразувани ДП в периода е 9 140 физически лица и 1 788 юридически.

Най-много са пострадалите от престъпления против собствеността: 76,07% от физическите лица и 79,64% от юридическите. Следват пострадалите от престъпления против личността-1 022 лица и против стопанството – 196 лица.

От пострадалите 9140 физически лица 6354 са мъже и 2786 – жени. Непълнолетните пострадали физически лица са 260, малолетните – 178.

Видове ДП

 • Незабавни производства: 170 (при 144 и 253 за същите периоди на 2010г. и 2009г.), всички приключили в законовия срок. Те са 1,23% от новообразуваните ДП в региона. Най много НП са образувани в региона на ОП Пазарджик (96), следвани от ОП Хасково – 42 (всички в РП Свиленград) и ОП Пловдив (19).
 • Бързи производства: 1 176 БП (1442 за 1-во полугодие на 2010г.), от които по 1 148 разследването е приключило в 7-дневен срок и по 47 в срок до 14 дни. Териториалното разпределение на БП е следното: за региона на ОП Пловдив 476, за ОП Пазарджик 208, за ОП Стара Загора 206, за ОП Хасково 155, за ОП Кърджали 110 и за ОП Смолян 21 (1,78%).
 • Досъдебни производства разследвани по общия ред: 25 498 или 95,58% от общо наблюдаваните ДП. Новообразувани са 12 528, като решени са общо 17 569 дела, от които 3 307 - внесени в съда, 6 300 – прекратени, 7 661 – спрени и 301 изпратени по компетентност.

2.1 Наказателно съдебен надзор

През първото шестмесечие на 2011г. в съдилищата в Пловдивския апелативен район са образувани общо 4 411 дела по внесени прокурорски актове, като от тях по обвинителен акт – 3 113 бр., по предложение за споразумение – 868 и по предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК – 430 броя.

По окръжни прокуратури броят на решените дела е следният:

Прокуратура І-во шестмесечие
2011 г.
І-во шестмесечие
2010 г.
І-во шестмесечие
2009 г.
ОП Пловдив 1467 1563 1387
ОП Стара Загора 1153 1064 977
ОП Пазарджик 630 748 702
ОП Хасково 805 560 689
ОП Кърджали 255 238 291
ОП Смолян 227 262 296
Общо 4537 4435 4342

От съдилищата са били върнати за доразследване общо 208 дела, които по прокуратури се разпределят така:

Прокуратура І-во шестмесечие
2011 г.
І-во шестмесечие
2010 г.
І-во шестмесечие
2009 г.
ОП Пловдив 43 62 59
ОП Стара Загора 64 59 47
ОП Пазарджик 26 20 24
ОП Хасково 48 46 45
ОП Кърджали 11 12 17
ОП Смолян 16 5 3
Общо 208 204 195

През отчетния период прокуратурите са подали общо 259 протеста, от които 249 въззивни и 10 касационни. От подадените 249 въззивни протеста 39 са уважени, 74 не са уважени, а 136 не са разгледани до края на периода.

Прокурорите от апелативната зона са участвали в 8 969 съдебни заседания по наказателни дела (при 10 115 заседания от тази категория през първото полугодие на 2010г.).

Съдилищата са постановили осъдителни и санкционни решения срещу 5 176 лица. Наказание „лишаване от свобода” с ефективно изтърпяване е наложено на 1 239 лица, а условно - на 2 059 лица.

Влезлите в сила осъдителни присъди и санкционни решения са 4 012 срещу 5 019 лица.Влезлите в сила оправдателни присъди отнесени към влезлите в сила осъдителни присъди и санкционни решения е:

За първото полугодие на 2011 г. – 1,09%

За първото полугодие на 2010 г. – 1,09%

за първо полугодие на 2009г. – 1,15%

2.2 Изпълнение на наказанията

През първото шестмесечие на 2011г. в Пловдивския апелативен район броят на присъдите и споразуменията, получени за изпълнение от прокуратурите е 3111.

С подлежащите на изпълнение от прокурора присъди през първо шестмесечие на 2010г. в Апелативен район са били наложени следните наказания:

1. Доживотен затвор – 3 присъди от Хасковски съдебен район.

2. Лишаване от свобода – общо 1279 присъди, като от тях:

 • 449 на ОП Пловдив;
 • 168 на ОП Пазарджик;
 • 399 на ОП Стара Загора;
 • 169 на ОП Хасково;
 • 54 на ОП Кърджали;
 • 40 на ОП Смолян.

3. Лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6.10 от НПК – общо 808 присъди,

4. Пробация – общо 1406 присъди, като от тях:

 • 488 на ОП Пловдив;
 • 234 на ОП Пазарджик;
 • 303 на ОП Стара Загора;
 • 199 на ОП Хасково;
 • 94 на ОП Кърджали;
 • 88 на ОП Смолян.

2.3 Граждански съдебен надзор

През първо шестмесечие на 2011 г. общия брой на съдебните заседания /дни/ по граждански дела с участие на прокурор е 1426, при 778 за 2010, 1049 за 2009г и 1164 за същия период на 2008 година.

За отчетния период прокурорите са предявили общо 28 иска при 24 иска за 2010 г. и 35 иска за същия период на 2009 година. Тези данни са онагледени по видове искове и прокуратури в следващата таблица:

Прокуратура общо По СК По ГПК По ТЗ други
ОП Пловдив 13 - 8 5 -
ОП Пазарджик 6 - - - 6
ОП Стара Загора 2 - 1 1 -
ОП Смолян 3 - 1 1 1
ОП Хасково 4 - 1 2 1
ОП Кърджали - - - - -
Общо 28 - 12 9 2

През отчетния период с участие на прокурори от Апелативен район Пловдив са разгледани в 1426 заседания първоинстанционни и възивни граждански дела. Изготвили са 48 жалби срещу решения на съдилищата по граждански дела. Протестите са предимно срещу решения по дела със страна Прокуратурата на Република България, като основно е обжалван размера на присъденото обезщетение.

Прокурорите от Апелативен район Пловдив са участвали в 60 въззивни граждански дела, при 63 за 2010, 84 за 2009г. и 114 за същия период на 2008 година. 24 от решените въззивни дела са по ЗОДОВ, 1 по предявен от прокурор иск и 7 по ЗОПДИППД.

Общо от прокурорите в района на Апелативна прокуратура Пловдив за първо полугодие на 2011 година са изпратени 215 уведомления до съответните ТД на КУИППД. Прокуратурите са уведомени за образувани от комисията 6 производства и за внесени в съд 4 искания за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Специален надзор

В Апелативния район за полугодието са били наблюдавани общо 82 досъдебни производства по линия на специалния надзор при 154 за същия период на миналата година. 19 са били делата водени за организира престъпност (при 33 за същия период на миналата година); 27 са делата за злоупотреби с Европейски фондове (при 26 за същия период на 2010г.); 4 са делата от категорията – значим обществен интерес (при 16 за същия период на 2010); 3 дела са били наблюдавани за корупция (при 11 за същия период на 2010г.). В Съда са били внесени 20 дела срещу 74 лица, осъдени са били 50 лица. Оправдани са били 6 лица, като към момента няма влязла в сила оправдателна присъда.

4.1 Престъпления свързани с организираната престъпност

През първото шестмесечие на 2011 г. в района на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив са наблюдавани общо 51 при 54 досъдебни производства за същия период на 2010 г. свързани с организирана престъпност. От тях 26 при 31 при производства са наблюдавани от ОП Пловдив. От ОП Пазарджик и ОП Стара Загора са наблюдавани по 9, 4 от ОП Хасково и 3 от ОП Смолян. За отчетния период няма оправдани лица за престъпления, свързани с организирана престъпност.

4.2 Корупционни престъпления

Общо 143 производства са били образувани за корупционни престъпления, от които новообразувани - 49. Приключени са 74 ДП, а решените от прокурора са общо 72. От тях с прокурорски актове са внесени в съда 32 досъдебни производства срещу 34 лица, осъдените лица са 28, от тях 24 с влязла в сила присъда. Оправдани са 2 лица, от които едно с влязла в сила присъда. Размерът на причинените щети е 158 850 лв., а на възстановените–18 195 лв. Преобладаваща част от образуваните и наблюдавани досъдебни производства са във връзка с извършени престъпления по служба от длъжностни лица в държавните структури /чл.282-283а от НК/ и за подкуп /чл.301 - 305 от НК/.

4.3. Изпиране на пари 

19 досъдебни производства от тази категория, от които приключени са 6. Едно дело е внесено в съда срещу едно лице с предложение за споразумение, три досъдебни производства са спрени и едно е прекратено по давност. През шестмесечието са осъдени три лица, като по отношение на едно от тях присъдата е влезнала в сила.

4.4. Престъпления свързени със злоупотреба с фондова на ЕС

През първото полугодие на 2011 г. общо са наблюдавани 44 досъдебни производства, от които 22 са новообразувани (за 2010 г. общо наблюдаваните производства за престъпления, свързани с еврофондове са 62, от тях 16 са новообразувани, а през същия период на 2009 г. общо наблюдаваните досъдебни производства по дела от разглежданата категория са 12, от които новообразувани са 9).

Общият брой решени досъдебни производства е 20 ( за 2010 г.- 39; за 2009 г.- 4), като от тях 2 са спрени, 5 са прекратени и 10 са внесени за разглеждане в съда. Изготвените обвинителни актове са 4. През първото полугодие на 2011 г. са внесени в съда 10 прокурорски акта срещу 10 лица (за 2010г. внесените в съда прокурорски актове са 24 срещу 24 лица; за 2009 г.-2 на брой, срещу общо 2 лица). С влязла в сила осъдителна присъда са 7 лица(за 2010 г.-16 лица; за 2009 г.- 1 лице). Общо наложените наказания са 10, както следва:

 • Лишаване от свобода- условно – 3;
 • Пробация – 1;
 • Глоба – 6;
 • Общо влезлите в сила съдебни решения по лица, съобразно процедурата по НПК са:
 • постановена осъдителна присъда – 1;
 • уважени предложения по чл.78а от НК – 2;
 • по реда на съкратеното съдебно следствие –1;
 • одобрено/постигнато в съда споразумение – 3.

4.5. Данъчни престъпления

Наблюдавани са 671 досъдебни производства, от които новообразувани 343. В сравнение с предходните периоди, посочени по-горе, броят на делата е чувствително увеличен през полугодието на 2011г. Приключените досъдебни производства за полугодието на 2011г. са 401, при 228 за същия период на 2010г. и 142 за 2009г. Общо решените от прокурора досъдебни производства са 382 (спрямо 196 за първото шестмесечие на 2010г. и 134 за същия период на 2009г.). В процентно отношение решените спрямо приключените досъдебни производства за първото полугодие на 2011г. е 95.2 % (при 85,96% за 2010г. и 94 % за 2009г.). Както в абсолютни цифри, така и в процентно отношение, данните сочат на активност на наблюдаващите прокурори при упражняване на правомощията си по чл. 242 НПК. Тази тенденция е устойчива, видно от сравнителните данни, посочени по-горе. През полугодието са внесени в съдилищата 234 и 235 прокурорски акта, от които обвинителните актове са 170 срещу общо 266 лица. 83 досъдебни производства и съответно толкова прокурорски акта, са били внесени през 2010г., а през 2009г.- 33. Щетите от данъчните престъпления са в размер на 7 923 256.15 лв., от които възстановени 52 423 лв. През полугодието са осъдени 255 лица, от които с влязла в сила присъда 244. Оправдани са 3 лица, от които 2 с влязла в сила присъди.

4.6. Престъпления, свързани с неистински парични знаци и банкови карти

Наблюдавани са 168 дела от тази категария. Обвиняемите лица през 2011 г. са 47, през 2009 г.- 74 и през 2010 г.- 21 лица.

Приключените ДП през 2011 г. са 106 ДП, през 2009 г.- 89 дела и през 2010 г.- 180 дела. Решените дела спрямо наблюдаваните през трите години в процентно отношение е следното: за 2011 г. - 62%, за 2009 г.- 57% и за 2010 г.- 67%. Тенденцията е на устойчивост през трите години. Обяснението е в активността на прокурорите и стриктното спазване на 1-месечния срок за решаване на делата по същество.

Внесените дела в съда с прокурорски актове са за 2011 г. - 17 дела, за 2009 г.- 6 дела и за 2010 г.- 13 дела. Осъдените лица са за 2011 г.- 29, за 2009 г.- 5 лица и за 2010 г.- 26 лица. Има увеличение на осъдените, най - много за престъпления по чл.243 НК. За 2011 г. има 3 оправдани лица, 1 за деяние по чл.244 НК в ОП Стара Загора и 2 в ОП Пловдив по чл. 246 ал.3. Присъдите на се влезнали в сила.

4.7. Престъпления с предмет наркотични вещества

495 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори срещу 518 за същия период на 2010 г. и 427 за 2009 г. От общо наблюдаваните досъдебни производства за периода са приключени 346, при 364 за същия период на 2010 г. и 283 за 2009 г.От тях 340 са за престъпления по чл. 354а и следващите от НК, а 6 за контрабанда на наркотични вещества.Внесените в съда с прокурорски акт са 236 досъдебни производства, срещу 273 лица български граждани и 3-ма чужденци.От общо решените с внасяне в съда и прекратяване – 283 досъдебни производства са внесени в съда 236 досъдебни производства и 47 са прекратени.Осъдителни и санкционни решения през първото полугодие на 2011 г. са приключени 214 дела срещу 285 лица. От осъдените за периода лица, 273 са с влязла в сила присъда. За 2010 г. са били приключени 265 дела срещу 300 лица, от които 328 с влязла в сила присъда.Оправдани са общо 3 лица, срещу 5 за същия период на предходната година и 1 оправдан за шестмесечието на 2009 г. Това обстоятелство сочи, че работата на прокурорите внесли обвинителни актове в съда е била задълбочена и прецизна.За първото шестмесечие на 2011 г. по делата внесени в съда по чл. 354а-354в от НК и 242 от НК са иззети 108,88 кг хероин, 7,24 кг кокаин, 35,12 кг марихуана и 2,47 кг други наркотични вещества. Иззети са 0,101 кг прекурсори и 27,86 кг наркотични растения.

4.8 Престъпления, свързани с незаконен трафик на хора

Общо 24 дела за отчетния период при 30за същото полугодие на 2010 г. По текстове от НК те се разпределят, както следва:

 • по чл. 159а от НК (т.н. вътрешен трафик): 12 дела, при също толкова за първото полугодие на 2010.;
 • по чл. 159б от НК (т.н. външен трафик): 11 при 16 за първите шест месеца на 2010г.;
 • по чл. 159 в (нов ДВ бр. 27/09г.) – няма дела от тази категория, също както и през 2010 г.;
 • по чл. 159г от НК, изм. ДВ бр. 27 от 2009г. (вкл. предишен чл. 159 в): – 1 колкото и през полугодието на 2010 г.

На съд са предадени общо 10 лица. Няма върнати от съда дела. През отчетния период за престъпления от разглежданата категория са осъдени с влязла в сила присъда са 5 лица. Няма оправдани.

4.9. Престъпления извършени от непълнолетни

Запазена е тенденцията за намаляване броя на наблюдаваните дела, водени срещу непълнолетни извършители. Показателен в тази насока е факта, че през първо шестмесечие на 2009 г. са били наблюдавани 549 досъдебни производства срещу непълнолетни извършители, през първо полугодие на 2010 г. – 566, а през 2011 - 554.

5. Обем на прокурорската дейност, средна натовареност и ефективност на прокурорската работа

А. За самата Апелативна прокуратура:

Броят на прокурорите по щат е 16, като средно-списъчният брой на реално работилите през отчетния период е 14.

Прокурорите от апелативната прокуратура имат общо 810 прокурорски актове и участия в съдебни заседания при средна натовареност по този показател 57.8 бр. за 1 прокурор. 1.През първото полугодие на 2011г. са решени 366 инстанционни преписки /т.е. средната натовареност за 1 прокурор от АП е 26 преписки/, при 776 бр. и средна натовареност57.5  за същия период на 2010г. и при 495 преписки и натовареност 41.25 за първото полугодие на 2009г.

Прокурорите от Апелативна прокуратура са взели участие в 333 съдебни заседания, от които 32 граждански и 301 наказателни. За същия период на 2010г. е имало 490 съдебни заседания (63 граждански и 427 наказателни), а за 2009г. общият брой на съдебните заседания е бил 204 (съответно 125 наказателни и 79 граждански).

3. По отношение на броя на протестите съпоставката показва, че за първите шест месеца на 2011г. те са 8 (спрямо 7 за 2010г.,13за 2009г. и 20 за 2008г.).

4. Общият брой проверени административни актове за първото полугодие е 64 (спрямо 9 за същия период на 2010г. и 6 за 2009г.). Апелативна прокуратура е решила 20 преписки по надзора за законност.

Б. За всички прокуратури от апелативния регион:

 • 89 по щат/ реално работили 68 за района на ОП Пловдив;
 • 63 по щат/реално работили 48.3 за района на ОП Стара Загора;
 • 39 по щат/реално работили 29 за района на ОП Пазарджик;
 • 38 по щат/реално работили 24.5 за района на ОП Хасково;
 • 22 по щат/реално работили 18.3 за района на ОП Кърджали;
 • 21 по щат/реално работили 17.3 за района на ОП Смолян;

І. Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания в Апелативния регион – 58 910 бр., т. е. средната натовареност на един прокурор за региона е 268.5:

 • 20 490 бр. за ОП – Пловдив, т.е. 301 средно на 1 прокурор;
 • 12 795 бр. за ОП – Стара Загора, т.е. 265 на 1 прокурор;
 • 9 449  бр. за ОП – Пазарджик, т.е. 326  на 1 прокурор;
 • 7 979  бр. за ОП – Хасково, т.е. 326 на 1 прокурор;
 • 4 326  бр. за ОП – Кърджали, т.е 237 на 1 прокурор;
 • 3 061  бр. за ОП – Смолян, т.е. 177 на 1 прокурор;
 • 810  бр. за АП – Пловдив, т.е. 58 на 1 прокурор.

Анализът на данните сочи, че с най-голяма средна натовареност са прокурорите от района на ОП Пазарджик (с огромна натовареност на РП Пещера – 788 бр. на 1 прокурор) и ОП Хасково, където най-натоварената районна прокуратура е РП Свиленград (532 на 1 прокурор). Следваща по натовареност по този показател прокуратура е ОП Пловдив, в чийто район най-натоварената прокуратура е РП Първомай (458.5).

Съпоставката за самите окръжни прокуратури (без да се имат предвид данните за прилежащите им районни) сочи следното степенуване на натовареността по показателя „Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания”: Пловдив (181.5); Хасково (153.25); Кърджали (143.25); Пазарджик (139.9); Стара Загора (133.4); Смолян (126.5).

ІІ. Общо наблюдавани досъдебни производства в Апелативния регион – 26 676 бр./, като по този показател средната натовареност на 1 прокурор от региона е 121.6:

 • 10 416 бр. за ОП – Пловдив, т.е. 153.2 на 1 прокурор;
 • 5 904 бр. за ОП – Стара Загора, т. е. 122 на 1 прокурор;
 • 3 930 бр. за ОП – Хасково, т. е. 160.4 на 1 прокурор;
 • 3 826 бр. за ОП – Пазарджик, т.е. 132 на 1 прокурор;
 • 1 804 бр. за ОП – Кърджали, т. е. 99 на 1 прокурор;
 • 796 бр. за ОП – Смолян, т.е. 46 на 1 прокурор.

Анализът сочи, че по този показател най-натоварен е района на Окръжна прокуратура Хасково, следвана от Пловдив и Пазарджик.  Натовареността на прокуратурите в Кърджали и Смолян по показателя „Общо наблюдавани ДП” е в пъти по-малка.

ІІІ. Общо решени досъдебни производства в Апелативния регион – 18 717 бр., т.е. по този показател средната натовареност на прокурор от региона е 85.32:

 • 7 192 бр. за ОП – Пловдив, или 106 средно на 1 прокурор;
 • 4 104 бр. за ОП – Стара Загора, или 85 на 1 прокурор;
 • 2 753 бр. за ОП – Хасково, или 112.4 на 1 прокурор;
 • 2 617 бр. за ОП – Пазарджик, или 90 на 1 прокурор;
 • 1 523 бр. за ОП – Кърджали, или 83.5 на 1 прокурор;
 • 531 бр. за ОП – Смолян, или 30.7 на 1 прокурор.

Анализът и на този показател сочи, че и за първото шестмесечие на 2011г. най-натоварените прокуратури в апелативния регион са Хасково и Пловдив.

При сравнение на данните на всички прокуратури в апелативния регион, като най-натоварени по този показател се открояват Районните прокуратури в Свиленград (207.3 решени ДП средно от 1 прокурор); Димитровград (231); Кърджали (207.7).

С най-малко решени ДП средно на 1 прокурор измежду районните прокуратури са РП Крумовград (38.7); Ардино (25.5); Чепеларе (24), Златоград (25) и Мадан (30).

Съпоставката на Окръжните прокуратури (без да се включват данните от прилежащите им районни) дава следния извод за средна натовареност по показателя „Общо решени ДП”: Хасково (29,7); Стара Загора (18.39), Пловдив (16.35); Кърджали (12.5); Пазарджик (12.1); и Смолян (9).

ІV. Общо образувани от прокурор досъдебни производства в Апелативния регион – 6 380 бр., т.е. по този показател средната натовареност на прокурор е 29:

 • 2 531 бр. за ОП – Пловдив, т.е. 37.2 на един прокурор,
 • 1 380 бр. за ОП – Стара Загора, т.е. 28.5 на 1 прокурор;
 • 1 025 бр. за ОП – Пазарджик, т. е. 35.3 на 1 прокурор;
 • 947 бр. за ОП – Хасково, т. е. 38.6 на 1 прокурор;
 • 298 бр. за ОП – Кърджали, т. е. 16.3 на 1 прокурор;
 • 199 бр. за ОП – Смолян, т.е. 11.5 на 1 прокурор.

Традиционно най-натоварени по този критерий на работа са ОП Хасково, Пловдив, като през настоящия отчетен период сериозна е и натовареността на ОП Пазарджик.

V. Постановени откази за образуване на досъдебно производство в Апелативния регион – 5 937 бр., т.е. средната натовареност на прокурор от региона е 27.06:

 • 1 830 бр. за ОП– Пловдив или 27 на 1 прокурор;
 • 1 733 бр. за ОП – Стара Загора или 36 на 1 прокурор;
 • 766 бр. за ОП – Пазарджик или 26 на 1 прокурор;
 • 723 бр. за ОП – Хасково или 29.5 на 1 прокурор;
 • 593 бр. за ОП – Кърджали или 32 на 1 прокурор;
 • 292 бр. за ОП – Смолян или 17 на 1 прокурор.

При съпоставката се установява, че с най-много такива постановления за отказ да се образува ДП средно на прокурор е районът на ОП Стара Загора, следвана от Кърджали. Почти еднакви са показателите на Хасково, Пловдив и Пазарджик.

VІ. Общо решените инстанционни преписки в Апелативния регион са 1 231 бр., при средна натовареност в Апелативния район на един прокурор 17.34:

 • 366 бр. за АП – Пловдив, съответно 26.1 на 1 прокурор;
 • 264 бр. за ОП – Пловдив, съответно 13.2 на 1 прокурор;
 • 177 бр. за ОП – Стара Загора, съответно 15 на 1 прокурор;
 • 228 бр. за ОП – Пазарджик, съответно 25 на 1 прокурор;
 • 49 бр. за ОП – Кърджали, съответно 12.2 на 1 прокурор;
 • 78 бр. за ОП – Смолян, съответно 19.5 на 1 прокурор;
 • 69 бр. за ОП – Хасково, съответно 8.6 на 1 прокурор.

VІІ. Прокурорски актове, внесени в съда в Апелативния регион – 4 290 бр., при средна натовареност за региона – 19.56:

 • 1 373 бр. за ОП – Пловдив, съответно 20.2 на 1 прокурор;
 • 1 048 бр. за ОП – Стара Загора, съответно 21.7 на 1 прокурор;
 • 798 бр. за ОП – Хасково, съответно 32.6 на 1 прокурор;
 • 616 бр. за ОП – Пазарджик, съответно 21 на 1 прокурор;
 • 253 бр. за ОП – Кърджали, съответно 13.9 на 1 прокурор.
 • 202 бр. за ОП – Смолян, съответно 11.7 на 1 прокурор;

VІІІ. Прекратени досъдебни производства в Апелативния регион – 6 471 бр., при средна натовареност за региона – 29.5:

 • 2 184 бр. за ОП – Пловдив или 32.2 на прокурор;
 • 1 067 бр. за ОП – Пазарджик– 37 на прокурор;
 • 1 021 бр. за ОП – Хасково – 42 на прокурор;
 • 996 бр. за ОП – Кърджали – 55 на прокурор;
 • 991 бр. за ОП – Стара Загора – 20.5 на прокурор;
 • 212 бр. за ОП – Смолян – 12.2 на прокурор.

ІХ. Спрени досъдебни производства в Апелативния регион – 7 661 бр., т.е. средната натовареност за региона е 34.92 на прокурор:

 • 3 528 бр. за ОП – Пловдив – 52 на прокурор;
 • 1 995 бр. за ОП – Стара Загора – 41.3 на прокурор;
 • 883 бр. за ОП – Хасково – 36 на прокурор;
 • 895 бр. за ОП – Пазарджик – 31 на прокурор;
 • 256 бр. за ОП – Кърджали – 14 на прокурор;
 • 104 бр. за ОП – Смолян – 6 на прокурор.

Х. Общо решени преписки по надзора за законност в Апелативния регион - 745, т.е. средната натовареност за региона е 3.4 на прокурор.Най-много са преписките в ОП Стара Загора /253 бр./, следвана от Окръжните прокуратури Пловдив /213 бр./ и Пазарджик /135 бр./.

ХІ. Досъдебни производства за тежка престъпност в Апелативния регион, по които броят дела и средната натовареност е както следва:

 • общо наблюдавани 1 615 бр. или 7.4 на един прокурор;
 • общо решени 935 бр. – 4.3 на прокурор;
 • внесени в съда 541 бр. – 2.5 на прокурор

Най-голям дял от тази категория дела в абсолютни цифри традиционно се пада на ОП Пловдив (общо 608 наблюдавани такива, като решени са 329, от които 175 са внесени в съда). Средната натовареност на прокурор по този показател прокуратура, обаче е най-висока в Хасково (13.35 наблюдавани дела от прокурор).

Прокуратурите в Смолян и Кърджали традиционно нямат голям брой дела от тази категория-Окръжна прокуратура Кърджали е наблюдавала през отчетния период 49 дела за тежка престъпност, а Окръжна прокуратура Смолян – 80. Най-много ДП за тежка престъпност в съда са внесени от прокуратурите в района на ОП Пловдив (175); следвани от Стара Загора (140); Хасково (135) и Пазарджик (54).

ХІІ. Общо участие в съдебни заседания /в дни/ в Апелативния регион – 13 335 бр./, като средната натовареност на прокурор от региона е 60./:

 • 5 231 бр. за ОП – Пловдив, т. е. 76.9 на 1 прокурор;
 • 2 436 бр. за ОП – Стара Загора, т. е. 50.4 на 1 прокурор;
 • 2 207 бр. за ОП – Пазарджик, т. е. 76.1 на 1 прокурор;
 • 1 820 бр. за ОП – Хасково, т. е. 74.3 на 1 прокурор;
 • 672 бр. за ОП – Кърджали, т. е. 36.8 на 1 прокурор
 • 636 бр. за ОП – Смолян, т. е. 36.7 на 1 прокурор
 • 333 бр. за АП – Пловдив, т. е. 23.8 на 1 прокурор.

Анализът на цифрите сочи, че най-натоварените прокуратури по участия в съдебни заседания отново са ОП Пловдив, Хасково и Пазарджик.

ХІІІ. Исканията до съда в Апелативния регион са общо 1726 бр., т.е. средната натовареност за региона е 7.9:

 • 667 бр. за ОП – Пловдив или 9.8 на 1 прокурор;
 • 427 бр. за ОП – Стара Загора или 8.8 на 1 прокурор;
 • 258 бр. за ОП – Хасково или 10.5 на 1 прокурор;
 • 211 бр. за ОП – Пазарджик или 7.3 на 1 прокурор;
 • 83 бр. за ОП – Смолян или 4.8 на 1 прокурор;
 • 80 бр. за ОП – Кърджали или 4.4 на 1 прокурор.

ХІV. Предявени искове по гражданско-съдебен надзор общо за Апелативния регион са 32 броя, т.е. средната натовареност за региона е 0.15:

Исковете се разпределят по прокуратури така:16 бр. за ОП – Пловдив; 6 – Пазарджик, 4 – Хасково и по 3 - Стара Загора и Смолян.

ХV. Подадени протести (въззивни и касационни) общо за Апелативния регион – 259 броя, т.е. средната натовареност на прокурор от региона е 1.18:

 • 99 бр. за ОП – Пловдив или 1.45 средно на прокурор;
 • 45 бр. за ОП – Пазарджик или 1.55 средно на прокурор;
 • 48 бр. за ОП – Хасково или 1.95 средно на прокурор;
 • 43 бр. за ОП – Стара Загора или 0.9 средно на прокурор;
 • 8 бр. за ОП – Смолян или 0.46 средно на прокурор;
 • 8 бр. за ОП – Кърджали или 0.43 средно на прокурор;
 • 8 бр. за АП – Пловдив или 0.57 средно на прокурор.

В сравнение с първото шестмесечие на 2010г. е налице тенденция на запазване броят на протестите, като има намаляване в сравнение с първото полугодие на 2009г. Последното в значителна степен се дължи на по-малкия брой внесени дела в съда, коментиран по-горе.

ХVІ. Изпълнени присъди по лица общо в Апелативния регион – 3 102 бр. или средната натовареност на прокурор е 14.14:

 • 1 027 бр. за ОП – Пловдив,
 • 789 бр. за ОП – Стара Загора,
 • 477 бр. за ОП – Пазарджик,
 • 458 бр. за ОП – Хасково,
 • 193 бр. за ОП – Кърджали,
 • 158 бр. за ОП – Смолян.

ХVІІ. Общ брой на проверените в Апелативния регион административни актове – 7 669 бр., като средната натовареност на прокурор е 35:

 • 1 768 бр. за ОП– Пазарджик,
 • 1 509 бр. за ОП – Стара Загора,
 • 1 482 бр. за ОП – Пловдив,
 • 993 бр. за ОП – Смолян,
 • 944 бр. за ОП– Хасково,
 • 909 бр. за ОП – Кърджали,
 • 64 бр. за АП – Пловдив.

Следва да се посочи, че този показател рефлектира сериозно върху първия коментиран в раздела - „Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания”. Това е и основна причина АП Пловдив да настоява за въвеждане на обективни показатели, по които да се отчитат проверените административни актове. Например в статистиката да влизат само административни актове, по които е било взето отношение от прокуратурата (евентуално по чл. 145 от ЗСВ).

ХVІІ. Досъдебни производства с поръчки в чужбина общо за Апелативния регион – 76 бр. или средната натовареност на един прокурор е 0.3:

 • 33 бр. за ОП – Пловдив,
 • 18 бр. за ОП – Хасково,
 • 13 бр. за ОП - Кърджали
 •  7 бр. за ОП - Стара Загора;
 • 3 бр. за ОП – Пазарджик;
 • 2 бр. за ОП– Смолян.

В. Ефективност на прокурорската работа:

ПО ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

прокуратура съотношение приключени към наблюдавани ДП съотношение решени към наблюдавани ДП съотношение внесени в съда към наблюдавани ДП съотношение осъдени към предадени на съд лица съотношение върнати към внесени в съда ДП съотношение оправдани към предадени на съд лица
ОП Пловдив 0,45 0,53 0,13 1,26 0,06 0,05
РП Пловдив 0,69 0,69 0,13 0,97 0,03 0,02
РП Асеновград 0,48 0,81 0,16 0,91 0,03 0,00
РП Карлово 0,62 0,63 0,15 0,87 0,05 0,01
РП Първомай 0,47 0,72 0,11 1,04 0,06 0,00
             
ОП Пазарджик 0,44 0,51 0,15 0,77 0,15 0,02
РП Пазарджик 0,52 0,62 0,15 0,57 0,04 0,00
РП Велинград 0,61 0,81 0,14 0,96 0,03 0,02
РП Пещера 0,58 0,83 0,21 1,01 0,01 0,02
РП Панагюрище 0,60 0,75 0,19 0,70 0,05 0,01
             
ОП Стара Загора 0.53 0.58 0,18 1,06 0,11 0,01
РП Стара Загора 0,64 0,66 0,16 0,87 0,07 0,01
РП Казанлък 0,69 0,76 0,13 1,11 0,07 0,00
РП Чирпан 0,64 0,71 0,30 0,81 0,02 0,00
РП Раднево 0,71 0,71 0,23 0,81 0,06 0,01
РП Гълъбово 0,65 0,67 0,29 0,97 0,04 0,00
             
ОП Смолян 0,45 0,44 0,10 0,70 0,38 0,00
РП Смолян 0,53 0,67 0,20 1,18 0,04 0,00
РП Девин 0,55 0,67 0,35 0,49 0,10 0,01
РП Мадан 0.54 0,75 0,24 1,00 0,11 0,04
РП Златоград 0,75 0,79 0,52 1,26 0,00 0,03
РП Чепеларе 0,57 0,72 0,31 0,93 0,14 0,00
             
ОП Хасково 0,56 0,63 0,14 1,22 0,17 0,02
РП Хасково 0,50 0,63 0,19 0,91 0,06 0,00
РП Димитровград 0,38 0,76 0,12 0,84 0,08 0,01
РП Харманли 0,65 0,68 0,25 0,62 0,04 0,01
РП Свиленград 0,75 0,74 0,34 0,97 0,04 0,00
РП Ивайловград 0,52 0,68 0,19 1,14 0,07 0,00
             
ОП Кърджали 0,52 0,65 0,13 0,80 0,10 0,00
РП Кърджали 0,34 0,87 0,10 0,97 0,05 0,01
РП Момчилград 0,73 0,77 0,31 0,81 0,03 0,01
РП Крумовград 0,38 0,89 0,18 0,92 0,00 0,00
РП Ардино 0,69 0,82 0,27 1,22 0,06 0,00

ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ

Прокуратура съотношение приключени към наблюдавани ДП съотношение решени към наблюдавани ДП съотношение внесени в съда към наблюдавани ДП съотношение осъдени към предадени на съд лица съотношение върнати към внесени в съда ДП Съотношение оправдани към предадени на съд лица
ОП Пловдив 0,45 0,45 0,16 1,04 0,02 0,00
РП Пловдив 0,70 0,64 0,42 1,04 0,01 0,01
РП Асеновград 0,87 0,77 0,65 0,82 0,00 0,00
РП Карлово 0.80 0,73 0,53 0,89 0,00 0,00
РП Първомай 0,67 0,33 0,17 0,00 0,00 0,00
             
ОП Пазарджик 0,48 0,45 0,15 0,80 0,12 0,03
РП Пазарджик 0,77 0,77 0,38 1,30 0,00 0,00
РП Велинград 0,87 0,87 0,39 1,00 0,00 0,00
РП Пещера 0,91 0,91 0,82 1,50 0,00 0,10
РП Панагюрище 0,63 0,63 0,56 0,58 0,00 0,00
             
ОП Стара Загора 0,57 0,55 0,20 1,10 0,00 0,02
РП Стара Загора 0,73 0,74 0,56 0,83 0,02 0,00
РП Казанлък 0,73 0,73 0,67 0,59 0,10 0,00
РП Чирпан 0,63 0,72 0,56 0,76 0,00 0,00
РП Раднево 0,59 0,71 0,47 1,00 0,00 0,00
РП Гълъбово 1,00 1,00 0,78 1,00 0,00 0,00
             
ОП Смолян 0,38 0,45 0,12 0,86 0,20 0,00
РП Смолян 0,55 0,45 0,40 1,00 0,00 0,00
РП Девин 0,36 0,45 0,36 0,00 0,00 0,00
РП Мадан 1,00 1,00 1,00 1,50 0,00 0,00
РП Златоград 1,00 1,00 1,00 0,75 0,00 0,00
РП Чепеларе 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
ОП Хасково 0,56 0,42 0,24 1,17 0,00 0,03
РП Хасково 0,70 0,70 0,45 1,09 0,00 0,00
РП Димитровград 0,67 0,76 0,60 1,00 0,04 0,00
РП Харманли 0,71 0,67 0,46 0,29 0,00 0,00
РП Свиленград 0,67 0,60 0,52 0,79 0,00 0,00
РП Ивайловград 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
ОП Кърджали 0,77 0,73 0,23 0,60 0,00 0,00
РП Кърджали 0,68 0,45 0,27 1,17 0,17 0,00
РП Момчилград 1,00 1,00 1,00 0,67 0,00 0,00
РП Крумовград 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
РП Ардино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00