1. ДОСЪДЕБНА ФАЗА

1.1.Преписки по следствения надзор

Общо преписки

За отчетната 2009г. в Апелативния регион са били наблюдавани общо 45 348 преписки. През 2008г. те са били 41 334, а през 2007г. – 41 378 бр. В сравнение с предходната година общо наблюдаваните преписки са се увеличили с 4 014 бр. (т.е. с близо 10 %). Нарастване спрямо предходния отчетен период се наблюдава в АП Пловдив и районите на ОП Пловдив, Кърджали, Хасково и Смолян, а намаляване в ОП Пазарджик и Стара Загора.

Конкретно за Апелативна прокуратура Пловдив е налице чувствителна тенденция на увеличаване общият брой преписки: 3 621 бр. за 2009г., при 2 371 бр. за 2008г. и 2 866 бр. за 2007г. Основната причина за нарастването (с 1 250 бр. повече от предходната година, т.е. с близо 35 %) се дължи на големият брой преписки, свързани с посегателства срещу фондове на ЕС, както и с увеличеният абсолютен брой преписки на посочените по-горе четири окръжни региона.

По отношение на Окръжните прокуратури се констатира, че традиционно най-голям брой преписки и през 2009г. са наблюдавани в района на ОП Пловдив (15 707 бр.), следвана от ОП Стара Загора (8 723 бр.). Най-малко преписки е имало в района на ОП Смолян (2 889 бр.).

Новообразувани преписки

От общият брой наблюдавани преписки за Апелативния регион – 45 348, новообразувани са 41 329 бр., което прави 91 % от всички наблюдавани преписки. За 2008г. това съотношение е било 91 %, а за 2007г. – 90 %.

Конкретно за Апелативна прокуратура Пловдив новообразуваните преписки са 2 921 бр. при 1 683 бр. за предходния отчетен период, което сочи на чувствително увеличение (1 238 бр. преписки или с 42 %).

За Окръжните прокуратури ръст на новообразуваните преписки спрямо предходния отчетен период има и в района на ОП Пловдив, Хасково, Смолян и Кърджали, намаление – в ОП Стара Загора и приблизително еднаква натовареност по този показател в ОП Пазарджик.

Следва да се отбележи, че за Апелативната прокуратура сериозно е намалял броят на останалите нерешени преписки в края на предходния отчетен период: за 2009г. – 11 броя, при 236 бр. за 2008г. За целият апелативен регион останалите нерешени преписки в края на предходния отчетен период са 2 702 при 2705 за 2008г., т.е. на практика като цяло няма промяна по този показател.

Общ брой решени преписки

През 2009г. общият брой решени преписки за целия Апелативен регион е 41 456, или 91.4 % от общо наблюдаваните. Този показател за предните две години е 93.4 %. Посочените данни в проценти не могат да бъдат тълкувани като влошаване на показателя, тъй като сега е нараснал абсолютният брой на решените преписки с 2 824 спрямо 2008г. и с 2 814 спрямо 2007г.

С постановление за образуване на досъдебно производство в Апелативния регион са решени общо 11 858 преписки, които, съотнесени към общият брой решени преписки е 28.6 %. За сравнение с предишните периоди това съотношение е било 27.9 % за 2008г. и 31.9 % за 2007г.

С постановления за отказ да се образува досъдебно производство в апелативната зона са били решени общо 15 091 преписки (при 14 419 за 2008г. и 14 244 за 2007г.). От общо решените преписки, тези с постановление за отказ да се образува досъдебно производство съставляват 36.4 % (при 37.3 % за 2008г. и 36.9% за 2007г.).

Срочност на приключване на преписките

От общо решените 41 456 преписки за Апелативния регион, в 3-дневен срок са решени 15 232 бр. (36.7 %); до 1 месец 16 312 (39.3%); до 6 месеца 9 348 (22.5 %) и над 6 месеца 564 преписки (1.3%).

Съпоставени с предходния отчетен период данните сочат на извод, че е налице положителна тенденция на повишаване срочността при решаването на преписките. Например, през 2008г. до 3 дни са били решени 34 %, а през 2009г. - 36.7 %. Подобно подобряване се на срочността се констатира и при преписките, решени в срок до 1 месец.

Останали нерешени преписки в края на отчетния период

Общо за целия апелативен регион са 3 892, като от тях невърнати от МВР и др. органи са общо 1 487 (при 1 256 бр.за 2008г. и 1073 бр. за 2007г.), чакащи за окомплектоване са 163(при 140 бр. за 2008г. и 380 бр. за 2007г.). При прокурор за решаване са останали 2 242 преписки (при 1 306 за 2008г. и 1 283 за 2007г.). От всички тези 2 242 общо 2 137 бр. са в 1-месечния срок за решаване.

В две прокуратури от апелативната зона се констатира негативна тенденция за наличие на преписки при прокурор за решаване, които са над 1 месец – общо 105 бр., които се разпределят, както следва: 40 преписки в РП Пазарджик и 65 преписки в ОП Кърджали. През 2008г. нямаше подобни случаи, а през 2007г. –само 15 преписки за апелативния регион и всички те в РП Пазарджик.

Въпросните 105 преписки, съотнесени към всички решени 41 456 преписки в зоната съставляват 0.25 %, което само по себе си е един незначителен дял. Предвид обстоятелството обаче, че през изминалата година такъв пропуск не е имало, същият следва изрично да се коментира.

Инстанционен контрол

През 2009г. в Апелативната зона са решени общо 2 547 инстанционни преписки (при 2 269 за 2008г. и 2 176 за 2007г.). Налице е тенденция на увеличаване, която основно може да се обясни с въведеният задължителен служебен инстанционен контрол по отношение на преписките, касаещи посегателство срещу средства, предоставени от ЕС.

Изцяло са потвърдени 1 954 акта, което представлява 76.7 % (при 73 % за 2008г. и 71 % за 2007г.). Частично са потвърдени 30 акта, т.е. 1.2% (при 2 % за 2008г. и 1.01 % за 2007г.).

Изцяло са отменени 563 акта, т.е. 22.10 % (при 25 % за 2008г. и 27.29 % за 2007г.).

Чувствителното нарастване на броя изцяло потвърдени постановления /респективно намалението на отменените/ сочи на сериозно подобряване качество на работа на първоинстанционните прокуратури.

1.2. Досъдебно производство - обобщени данни по видове производства и съобразно систематиката на НК, вкл. по отношение пострадалите от престъпления. Срочност на разследването.

През периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са осъществявяли ръководство и надзор по 52073 досъдебни производства в това число незабавни, бързи и образувани по общия ред производства, както и прекратени по давност.Налице е намаление на наблюдаваните досъдебни производства с 51,28 % в сравнение с 2008 г. - 101527 ДП и с 42,6% в сравнение с 2007 г. - 122026 ДП. Това се дължи от една страна на целенасочените усилия за работа по образувани от предходни години дела, за недопускане на изтичане на давностни срокове за търсене на наказателна отговорност и от друга, от общото намаление на регистрираната престъпност.

За 2009 г. с постановление на Окръжния прокурор Пловдив са възложени за разследване на следовател общо 96 досъдебни производства, разследвани по общия ред, при общо 8971 новообразувани-1,08%.С постановление на Окръжния прокурор Пазарджик са възложени за разследване на следовател общо 29 досъдебни производства, при 2861 новообразувани-1,01%. С постановление на Окръжния прокурор Стара Загора са възложени за разследване на следовател общо 5 досъдебни производства- при 4816 новообразувани-0,1%. С постановление на Окръжния прокурор Смолян са възложени за разследване на следовател общо 18 досъдебни производства- при 849 новообразувани-2,1%. С постановление на Окръжния прокурор Хасково са възложени за разследване на следовател общо 8 досъдебни производства, при 2209 новообразувани-0,36%. С постановление на Окръжния прокурор Кърджали са възложени за разследване на следовател общо 4 досъдебни производства- при 1075 новообразувани-0,37%.

Анализа на тези данни сочи, че за в бъдеще е необходимо да се извършва задълбочена преценка от страна на наблюдаващите прокурори по всяко новообразувано досъдебно производство, като при наличие на фактическа и правна сложност да се изготвя предложение до Окръжния прокурор за възлагане делото за разследване от следовател. От друга страна, е необходимо законодателно да се разширят правомощията на следователите за разследване с промяна в НПК.

При сравнение с предходните две години се установяват незначителни различия в новообразуваните досъдебни производства, като през 2009 г. е увеличен броя на престъпленията против личността – 2,67%, против собствеността – 12,58%, против стопанството – 33,18 %, против реда и общественото спокойствие – 17,77% и на обществено опасните престъпления – 2,05% спрямо 2008 г.и запазване параметрите спрямо 2007 г.

Приключените досъдебни производства са 27 722 или 53% от общо наблюдаваните през 2009 г. досъдебни производства. Като сравнение може да се посочи, че през 2008г и 2007 г. приключените дела спрямо общо наблюдаваните са били 27 %. В края на отчетния период неприключени при разследващия орган са 5 356 досъдебни производства или 10,28 % от наблюдаваните.

Срокове за разследване по делата:

В законоустановения срок са приключили 27692 или 99,89% от общо приключените досъдебни производства и 53,2 % от общо наблюдаваните през 2009 г. досъдебни производства.

Необходимо е да се обърне внимание на често срещаното в исканията, отправени до Апелативна прокуратура Пловдив или чрез нея до Върховна касационна прокуратура София, когато същите са депозирани извън срока по чл.234 ал.4 НПК, че наблюдаващите прокурори посочват като причина, забавяне на предложенията на разследващите. Последните нямат задължение да изготвят предложение за продължаване срока за разследване по делото, като това задължение е единствено на наблюдаващия делото прокурор. Негово задължение е и изготвяне на календарно - оперативен план с посочване на конкретни процесуално - следствени действия и срок за тяхното извършване.

Наличните 30 досъдебни производства, разследвани извън срока от по-горестоящ или Главен прокурор са: 2 в Окръжна прокуратура Пазарджик, 4 в Районна прокуратура Стара Загора, 1 в Районна прокуратура Харманли и 23 в Районна прокуратура Чирпан, които са изгубени дела от разследващите органи в предходните години, които са били на производство.

Видове досъдебни производства

Незабавни и бързи досъдебни производства

Общият брой наблюдавани незабавни и бързи производства през годината в региона е 3512. През 2008 г. са били 3 538, а през 2007 г. 3 001. Налице е тенденция към запазване броя на незабавните и бързите производства с лек спад спрямо 2008 г. и нарастване спрямо 2007 г.

Незабавни производства.

Общият брой на наблюдаваните незабавни производства през 2009 г. е 541при 600 за 2008 г. и 305 през 2007 г.

С най-голям дял при тези разследвания е регионът на ОП - Пазарджик- 320 при 268 за 2008 г. и 144 за 2007 г. Прави впечатление рязко намалелия брои на незабавните производства наблюдавани от ОП - Пловдив, 83 при 235 за 2008 г. и 39 за 2007 г. Тези две прокуратури са с 75 % дял от всички незабавни производства.

Тук е необходимо да се обърне внимание и на факта, че в Окръжните прокуратури Смолян, Хасково и Кърджали няма наблюдавано нито едно незабавно производства. В региона на Окръжна прокуратура Смолян от 2007 г. до настоящата отчетна година единствено Районна прокуратура Златоград е наблюдавала незабавни производства. Единствената прокуратура работеща с незабавни производства в Региона на Окръжна прокуратура Кърджали е Момчилград, а за Окръжна прокуратура Хасково - Районна прокуратура Свиленград и едно незабавно производство в Районна прокуратура Харманли. Горното налага извода, че политиката на тези прокуратури следва да се промени - при дела, отличаващи се с опростена фактическа обстановка и при наличието на законови основания разследването да се провежда под формата на незабавно производство. Такава положителна тенденция е налице в Районните прокуратури Велинград и Пазарджик, което говори за доброто взаимодействие между разследващите и прокурорите.

Бързи производства.

Наблюдаваните през годината бързи производства са 2971 при 2 938 за 2008 г. и 2 696 през 2007 г. Налице е тенденция за увеличаване на бързите производства, което е положително на фона на общо намаляващия брой производства. При относително запазен и увеличен брой в другите окръжни прокуратури намаление има в региона на ОП Хасково 653 при 823 за 2008 г., ОП Стара Загора 496 при 505 за 2008 г. ОП Смолян 88 при 92 за 2008 г. За тези окръжни прокуратури, както и за Окръжна прокуратура Пловдив е налице известно „компенсиране” на бързите от незабавните производства, като за ОП Пловдив то е за сметка на увеличаване на бързите производства.

Досъдебни производства, разследвани по общия ред

През 2009 г. прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са наблюдавали общо 49 330 досъдебни производства разследвани по общия ред. Продължава тенденцията за намаление на този вид производства, като тази тенденция е налице от 2008 г.

Досъдебни производства, разследвани по общия ред от разследващ полицай

От наблюдаваните общо 42 710 досъдебни производства, новообразуваните са 21 167 или 49,5 %.

От общо решените с прекратяване или внасяне на акт в съда от прокурора производства, като времетраене от образуването до внасянето, данните са както следва:

 • до 7 месеца – 9 824 при 10 595 за 2008 г. и 11 351 за 2007 г.;
 • до 1 година – 1 024 при 844 за 2008 г. и 1 079 за 2007 г.;
 • над 1 година –14 328 при 39 461 за 2008 г. и 34 222 за 2007 г.

Прави впечатление, че рязко е намалял броя на делата с времетраене от образуване до внасяне над една година. От една страна това се дължи на намалелия брои досъдебни производства, предимно срещу неизвестен извършител по които давностните срокове са изтекли а от друга на стремежа на наблюдаващите прокурори за срочното и качествено приключване на разследването. Някои категории дела, безспорно изискват по-дълъг срок за разследване като напр. делата за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, поради което броя на разследваните и приключени над една година дела-14 328 е приемлив.

Досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател

Като положителна тенденция през 2009 г. може да се посочи броя на новообразуваните досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател - 296.

От общо решените с прекратяване или внасяне на акт в съда от прокурора производства, като времетраене от образуването до внасянето, данните са както следва:

 • до 7 месеца – 162 при 301 за 2008 г. и 1 520 за 2007 г.;
 • до 1 година – 32 при 144 за 2008 г. и 302 за 2007 г.;
 • над 1 година –5 562 при 30 472 за 2008 г. и 50 850 за 2007.

И тук, както и при делата, разследвани от дознател/разследващ полицай/ е налице тенденция към скъсяване на времетраене от образуването до внасянето на делото, особено за тези, чийто срок е над една година.

Досъдебни производства, разследвани от прокурор

През 2009 г. разследваните дела от прокурор са 42 при 47 за 2008 г. и 75 за 2007 г. Най-много: съответно 14 и 12 са в РП - Стара Загора и Окръжна прокуратура Пловдив. По отношение на Районна прокуратура Стара Загора е налице трайна утвърдена практика още от 2007 г. за разследване на дела от прокурор, което е отчетено и в предходните доклади.

1.3. Решени от прокурора досъдебни производства.

Общо решените от прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив досъдебни производства са 45 124 или 86,65 % от общо наблюдаваните през годината досъдебни производства, при 95 988 за 2008 г. или 94,5% и 11 5908 за 2007 г. или 94,9%. През 2009 г. от решените от прокурора досъдебни производства 16 778 са били новообразувани или 37,2%. Процентното съотношение за 2008 г. е било 18,9 % , а за 2007 г. 14,89 %. Налице е значително увеличаване на броя на решените дела, образувани през отчетния период, което е доказателство за добрата работа на наблюдаващите прокурори.

Внесените в съда прокурорски актове са 8 880 или 19,67 % от общо решените и 17,05% от общо наблюдаваните през годината досъдебни производства. През 2008 г. в съда са били внесени 9 120 или 9,5% от общо решените и 8,9% от общо наблюдаваните дела. За 2007 г. процентното съотношение е било 8,3% и 7,9%. Налице е тенденция за увеличаване на броя на внесените в съда прокурорски актове, но процентът, макар и увеличен, е все още нисък. Това обаче е разбираемо предвид броя на прекратени по давност производства.

По видове прокурорски актове за трите аналогични периода данните са:

Видове прокурорски актове, внесени в съда 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Обвинителни актове 6721 6652 6426
Споразумения 1694 1504 1444
Предложения по чл. 78а НК 1300 964 1010
Общо: 9715 9120 8880

Данните по видове актове, налагат извода за намаляване броя на прокурорските актове внесени със споразумение, като само в Районна прокуратура Свиленград, както бе посочено и по-горе споразуменията са 50% от внесените общо в съда прокурорски актове. Може да се каже, че 16,2 % предложения за споразумение за Апелативен район Пловдив е умерен процент, който говори за прецизност и съобразяване с конкретиката от страна на прокурорите, без да дава основания да се смята за прекалено либерален или ограничаващ приложението на този институт, подход.

Спрени досъдебни производства

В началото на отчетния период спрени досъдебни производства вкл. и от предходни години са 139 262 при 184 655 през 2008 г. и 202 020 през 2007 г., като е налице тенденция към намаляване на спрените досъдебни производства.От общо спрените 139 262 досъдебни производства 3 054 са срещу известен извършител и 136 208 срещу неизвестен извършител.

Прекратени досъдебни производства

За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. прокурорите от района на Апелативна прокуратура гр. Пловдив са прекратили общо 24 788 дела при 75 465 за 2008 г. и 92 221 за 2007 г. Прекратените дела представляват 54,93% от общо решените през годината досъдебни производства. Високият процент на прекратените дела е свързан с прекратените по давност досъдебни производства, въпреки ясно очертаната тенденция за намаляване на броя на делата, решени чрез прекратяване. През 2009 г. прекратените дела представляват 47,6% от общо наблюдаваните при 74,3% за 2008 г. и 75,57% за 2007 г.

Поради изтекла давност са прекратени 19 460 или 78,5% от всички прекратени дела. През 2008 г. прекратените по давност дела са били 68 780 а през 2007 г.85 560. Налице е значително намаление на броя на прекратените по давност дела, което сочи на преодоляване на проблема по т.н. дела от предходни години. Прекратените по давност дела срещу известен извършител са 128-0,65% от всички прекратени по давност дела, като за 2008 г. процентното съотношение е идентично. През 2007 г. относителния дял на прекратените дела срещу известен извършител спрямо всички прекратени по давност дела е бил 3,39%, значително по-висок от настоящия.

Искания за използване на СРС са направени в 1 731 случая, като от тях неуважени от съда са 20. Налице е тенденция към увеличаване броя на исканията за използване за СРС като през 2007 г. те са били 774, а през2008 г.-1009. Най-голям брой искания са внесени от Окръжна прокуратура Пловдив и Хасково.

Окръжни
прокуратури
Искания за СРС по ДП Изготвени ВДС по ДП Внесени в съда ВДС по ДП Действащи искания
ОП Пловдив 848по 54 ДП 207по 32 ДП 38по 7 ДП 71
ОП Пазарджик 204по 21 ДП 88по 10 ДП 10по 3 ДП  
ОП Смолян 3по 2 ДП - - 1
ОП Кърджали 27по 6 ДП 5по 2 ДП 4по 1 ДП  
ОП Ст. Загора 298по 40 ДП 51по 14 ДП 35по 6 ДП 62
ОП Хасково 294по 46 ДП 78по 26 ДП 15по 8 ДП  

В процентно отношение досъдебни производства с изготвени ВДС спрямо досъдебни производства, по които са били внесени искания за използване на СРС и внесени в съда досъдебни производства с изготвени ВДС спрямо общия брои на делата, по които са експлоатирани СРС са както следва:

 • Окръжна прокуратура Пловдив-59,25% и 12,96%
 • Окръжна прокуратура Хасково-56,52% и 17,39%
 • Окръжна прокуратура Пазарджик-47,61% и 14,28%
 • Окръжна прокуратура Стара Загора-35% и 15%
 • Окръжна прокуратура Кърджали-33,3% и 16,6%.

Най-голям е броя на делата с изготвени ВДС в Окръжни прокуратури Пловдив, Хасково и Пазарджик. По отношение на внесените дела в съда с изготвени ВДС не следва да се забравя, че са налице дела, по които са изготвени ВДС, но поради правна и фактическа сложност, разследването по тях все още не е приключено. Показателно в тази насока е досъдебно производство 49/2009 по описа на ОСО при Окръжна прокуратура Пловдив, което се води срещу деветнадесет обвиняеми лица за престъпления по чл. 321 ал.3 вр.ал.1,2 НК, по чл. 243 ал.1 НК и чл.244 ал.1 НК.

Общо 20, 13 от които по дела наблюдавани от Окръжна прокуратура Пловдив е бил използван оперативен способ-разследване чрез служител под прикритие, при 2 за 2008 г. За първи път през 2009 г. е използван оперативен способ-контролирана доставка, по две дела, наблюдавани от Окръжна прокуратура Пловдив. По 6 дела е приложена защита на свидетели. Предприетите мерки от прокурора са 13. Налице са 4 случая на осигуряване на физическа охрана, всички от Районна прокуратура Пловдив и 9 за запазване в тайна на самоличност. Броят на случаите на защитата на свидетел, чрез запазване в тайна на неговата самоличност е относително запазен в сравнение с 2008 г. и многократно намален в сравнение с 2007 г., когато са били 30.

Най-голям е броят на претърсванията и изземванията вкл. на компютърни информационни данни и електронна поща-1 566, обиски—462 и разпити на свидетели очевидци пред съдия-175.

1.5 Контрол на мерките за неотклонение и други мерки за процесуална принуда.

През отчетния период са изготвени общо 964 искания по чл. 64 от НПК.Налице е увеличение на внесените искани в сравнение с 2008 г., когато са били 784 с 23% и с 28,2% за 2007 г-752.

От общият брой искания: уважени са 835 или 86,62%. Неуважените са 129-13,38%.

По прокуратури процентното съотношение на уважените към общо изготвените искания е следното:

 • Окръжна прокуратура - Пловдив –87,63 % спрямо 88,49 % през 2008 г. и 90,33% през 2007;
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик – 77,61 % спрямо 91,43% през 2008 г., и 88% през 2007 г.;
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора – 93,48 % спрямо 94,89 през 2008 г., и 93,49% за 2007 г.;
 • Окръжна прокуратура – Хасково –86,59 % спрямо 97,18% за 2008 г. и 92,78% през 2007 г.;
 • Окръжна прокуратура – Кърджали – 66,67% спрямо 84,61 % за 2008 г. и 84,38% за 2007 г. ;
 • Окръжна прокуратура – Смолян – 84,61 % спрямо 100 % за 2008 г. и 90,91% за 2007 г. ;

От изнесените цифри е видно, че най-добре в тази насока е работено в Окръжна прокуратура – Стара Загора, следвана от Окръжна прокуратура - Пловдив, Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжна прокуратура – Смолян, Окръжна прокуратура – Пазарджик и на края – Окръжна прокуратура – Кърджали.

Подадени са 70 протеста, от тях са уважени 23 или 32,86 %. Не са уважени 45 протеста.

Недопустимо резкия спад на внесените искания по реда на чл. 64 НПК от прокурорите в региона на Окръжна прокуратура Смолян, Пазарджик и Хасково е свързван с недобрата мотивировка на самите искания. За това и броя на подадените протести срещу неуважените искания е толкова малък. Показателна в това отношение е Окръжна прокуратура Пазарджик, където неуважените искания са 30, а са протестирани само 8.

2. СЪДЕБНА ФАЗА

2.1. Наказателно-съдебен надзор

През 2009 г. в съдилищата в Пловдивския апелативен район по внесените прокурорски актове са образувани 8984 дела. От тях 6497 са по внесени обвинителни актове, 1457 по споразумения, 1 030 по предложения по чл. 78А от НК. За сравнение през 2008 г. и 2007 г. данните са следните:

Година Образувани дела
общо
По обвинителни
актове
По споразумения По чл. 78А
2009 г. 8 984  6 497 1 457 1 030
2008 г. 9 235 6 741 1 523 971
2007 г. 9 840 6 839 1 698 1 303

От таблицата е видно, че се очертава тенденция за намаляване на образуваните дела по внесени прокурорски актове. Това се дължи главно на намаляването на внесените обвинителни актове. По прокуратури данните за образувани дела в съда са:

ГОДИНА 2009 2008 2007
Прокуратура По обв.
акт
Спор.
Чл.381
НПК
Чл.
78а
НК
По обв.
акт
Спор.
Чл.381
НПК
Чл.
78а
НК
По обв.
Акт
Спор.
Чл.381
НПК
Чл.
78а
НК
Пловдив 2418 220 316 2343 287 309 2251 254 488
Пазарджик 1083 255 154 1250 192 182 1535 210 212
Ст. Загора 1176 525 288 1234 537 233 1249 583 317
Хасково 927 403 134 1111 416 111 968 519 125
Кърджали 443 58 74 392 63 82 415 109 92
Смолян 450 26 64 411 28 54 421 23 66
ОБЩО: 6497 1457 1030 6741 1523 971 6839 1698 1300

От данните е видно, че докато прокуратурите Пловдив, Кърджали и Смолян бележат увеличение на внесените обвинителни актове, в останалите прокуратури има намаление, като най-значително е то в Хасково със 184 броя и Пазарджик - 167 броя.

През отчетния период са влезли в сила 8460 осъдителни и санкционни решения. През 2008 г. те са 8652, а през 2007 г. - 9154. И тук е налице намаление в сравнение с предшестващите години. Това според нас се дължи на по-малкия брой постановени решения като абсолютна цифра. Влезлите в сила 8460 санкционни и осъдителни решение представляват 91,68% спрямо общо решените 9227 дела от съда. През 2008 г. този процент е бил 90,32%, а за 2007 г. – 86,51%. Тук се очертава тенденция за увеличение на осъдителните решения, спрямо общо решените дела, което е положително и говори за повишаване качеството на прокурорската работа.

За отделните Окръжни прокуратури този процент е: Пловдив – 92,93% срещу 96,86% за 2008 г. и 97,24% за 2007 г., Пазарджик – 97,28% срещу 82,82% за 2008 г. и 78,63% за 2007 г.,Стара Загора – 83,75% срещу 81,21% за 2008 г. и 81,41% за 2007 г., Хасково – 98,54% срещу 91,64% за 2008 г. и 85,35% за 2007 г., Кърджали – 87,47% срещу 97,47% за 2008 г. и 65,03%.за 2007 г. и Смолян – 88,20%, срещу 99,80% за 2008 г. и 90,46% за 2007 г.

От тези данни е видно, че в Пазарджик и Хасково има рязко подобрение на показателя в сравнение с предшестващите години. В Стара Загора също има подобрение, докато в останалите прокуратури показателя е влошен и особено тревожно е това за Смолян.

Общо за апелативния район е налице тенденция за подобрение. Като цяло постигнатите над 90% влезли в сила от общо постановените съдебни решения считаме, че е един добър резултат и оценката за работата на прокуратурите по този показател е добра.

През годината са били предадени на съд общо 10 610 лица срещу 11 328 лица за 2008 г. и 12343 лица за 2007 г. Осъдените и санкционирани общо 10 455 лица представляват 98,53% спрямо общо предадените на съд лица. За 2008 г. са осъдени и санкционирани 11 012 лица, което е 97,21% , а за 2007 г. са осъдени 12228 лица – 99,06%. Устойчивостта на този показател води до извод за добра бързина и ефективност на правораздаването в Апелативния район.

2.3. Върнати от съда дела и оправдателни присъди.

Върнати от съда дела.

През отчетния период съдилищата са върнали на прокуратурите 367 прокурорски акта. В сравнение с общо внесените 8880 прокурорски акта, процента на върнатите е 4,13% (5,52%). За сравнение през 2008 г. са върнати 504 бр. от внесените 9120 прокурорски акта, което е 5,52%, а през 2007 г. са върнати 723 бр. дела от общо внесените 9 715 прокурорски акта, което е 7,44%. Данните сочат на значително подобрение на този показател в сравнение с предходните години. По прокуратури данните са:

ПРОКУРАТУРА/ГОДИНА 2009 г. 2008 г. 2007 г.
ОП ПЛОВДИВ 108 173 272
ОП СТАРА ЗАГОРА 99 95 210
ОП ПАЗАРДЖИК 42 85 112
ОП ХАСКОВО 85 117 81
ОП КЪРДЖАЛИ 25 19 37
ОП СМОЛЯН 8 15 11
ОБЩО: 367 504 723

Като същите цифри за 2008г. са: ОП Пловдив – 5,88% , ОП Стара Загора – 4,80%, ОП Пазарджик 5,49%, ОП Хасково –7,20% , ОП Кърджали 3,53% и ОП Смолян –3,04%.

Леко влошаване има в Кърджали и Стара Загора. Във всички останали прокуратури има подобрение, като най-значително то е в Пазарджик и Пловдив.

Неодобрените и върнати споразумения са 39, което е 10,62% от върнатите прокурорски актове, срещу 10,11% за 2008 г., а от предложенията по чл. 78А от НК са върнати 45, което е 12,26% срещу 11,50% за 2008 г.

По прокуратури върнатите от съда видове прокурорски актове се разпределят така:

Прокуратура Обв. актове Споразумения Предложения по
Чл.78А от НК
Пловдив 80 11 17
Пазарджик 34 3 5
Ст. Загора 80 9 10
Хасково 64 12 9
Кърджали 17 4 4
Смолян 8 0 0
ОБЩО: 283 39 45

Във връзка с констатацията направена в отчетния доклад за 2008 г. за голям брой върнати споразумения в Хасково, бяха взети мерки, изразяващи се в специално наблюдение на този показател при извършените редовна и контролна ревизии на Окръжна прокуратура – Хасково, в резултат на което броят им през тази година рязко намаля – от 32 на 12 броя.

Причините за връщане на делата са допускани съществени нарушения на процесуалните правила при воденето на досъдебното производство, грешки на прокурора при съставяне на прокурорския акт, а в някои случаи и неоснователно връщане на делата от съдията.

Оправдателни присъди.

През годината са постановени на първа инстанция 146 оправдателни присъди и решения /к.10+28 табл. 2.1.1/. За 2008 г. са 168, за 2007 г. - 241, 2006 г. – 318. Данните сочат на трайна тенденция за подобрение на този показател през последните години. По прокуратури са:

ПРОКУРАТУРА/ГОДИНА 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г.
Пловдив 39 34 105 155
Пазарджик 39 54 68 92
Стара Загора 23 21 30 24
Хасково 22 26 17 19
Кърджали 12 23 15 20
Смолян 11 10 6 8
ОБЩО: 146 168 241 318

Данните показват рязкото подобрение на работата в Пазарджик и Кърджали. За Пловдив може да се отбележи, че са запазени постигнатите през 2008 г. добри резултати, като се сравнят с данните за 2007 и 2006 година. Останалите прокуратури също са задържали постиженията си от предшестващата година. Отчетеното подобрение е резултат на проявената взискателност от административните ръководители на прокуратурите, по-голямата дисциплина и прецизност при внасяне на прокурорските актове от отделните прокурори.

Относителният дял на оправдателните присъди и решения спрямо общо решените 9227 дела е 1,58%, а спрямо внесените 8880 прокурорски акта – 1,64%. През 2008 г. съотношението спрямо общо решените дела е 1,75%, за 2007 г. - 3,03% и за 2006 г. - 2,66%. Съотношението спрямо внесените прокурорски актове за 2008 г. е 1,84%, за 2007 г. - 2,27%, и за 2006 г. – 4,94%. Сравнен с предшестващите години процента на оправдателните присъди е намален значително.

От постановените 146 оправдателни присъди и решения, влезли в сила са 92, което е 63,01%. За 2008 г. техния брой е бил 147, което е 87,5%, за 2007 г. са били 194, което е 80%, а за 2006 г. са били 176 – 55%. По прокуратури влезлите в сила оправдателни присъди и решения са:

ПРОКУРАТУРА/ГОДИНА 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г.
Пловдив 37 56 121 100
Пазарджик 10 31 27 22
Стара Загора 13 20 15 11
Хасково 9 17 13 22
Кърджали 15 18 14 13
Смолян 8 5 4 8
ОБЩО: 92 147 194 176

През отчетната година са оправдани с влязла в сила присъда 139 лица, а са осъдени и санкционирани с влязла в сила присъда 10 084 лица. Процента на оправданите е 1,37%. През 2008 г. са оправдани с влязла в сила присъда 182 лица, което е 1,69%, а през 2007 г. - 330 лица, което е 2,76%.

По внесените през 2009 г. 8 880 прокурорски акта срещу 10 610, са постановени 59 оправдателни присъди срещу 67 лица. От тях са влезли в сила 17присъди срещу 19 лица.

Процента на оправданите лица спрямо общо предадените на съд е 0,63%, а оправданите с влязла в сила присъда са 0,17%. За 2008 г. последното съотношение е било 0,29%. Цифрата е достатъчно красноречива и не се нуждае от коментар.

Протести.

През годината са били подадени 458 протеста, от които 423 въззивни и 35 касационни. От въззивните протести 106 са уважени, 162 не са уважени,1е оттеглен и 155 са останали неразгледани. От касационните протести 3 са уважени, 17 не са уважени и 15 не са разгледани.

Основанията за протестите са главно съществени нарушения на процесуалните правила. Най-често като такова се сочи необсъждане от страна на съда всички доказателства, неправилната им преценка и от там неправилни изводи на съда. Друго основание е явна несправедливост на наложеното наказание, като не се констатира случай на подаден протест поради завишено наказание.

Съотношението на подадените протести спрямо общо решените 9227 дела е 4,96%. Считаме, че той не е висок и показва висока степен на съвпадение на провежданата наказателна политика от съда и прокуратурата.

Срещу изцяло и частично оправдателни присъди са подадени 171 въззивни и 29 касационни протеста протеста. От тях 26 въззивни и 3 касационни са уважени, 62 въззивни и 14 касационни не са уважени, а 83 въззивни и 12 касационни не са разгледани.

Прокурорите са участвали в 1 049 бр. заседания по ЗАНН по 4 909 бр. дела. Най- голям е броят в Окръжна прокуратура - Пловдив - 566 заседания по 3 050 дела. Прокурорите от Апелативна прокуратура са участвували в 224 заседания по въззивни наказателни дела при което са разгледани 524 дела.

И през отчетната година се извършиха ревизии на Окръжните прокуратури на работата им по наказателно-съдебния надзор. Резултатите са отразени в ревизионните актове, които са разгледани на съвещание с прокурорите.

В края на годината се извършиха и контролни ревизии на Окръжните прокуратури, при които се провери изпълнението на указанията от редовните ревизии.

2.4. Гражданско-съдебен надзор. Дейност на Прокуратурата по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност. Причини за осъждане на Прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

През 2009 година прокурорите от района на Апелативна прокуратура Пловдив са участвали в граждански дела, за които по закон е предвидено такова участие /чл.27 от ГПК/. Прокурорите са предявявали и граждански искове в определените от закона случаи, в които са били легитимирани за това.

В прокуратурите в района ни се водят регистри, в които са вписват разглежданите граждански дела през отчетния период и има определени прокурори, които отговарят за този надзор. Участието в съдебни заседания става по предварително изготвени графици и след призоваване от съответния съд. Въпреки създадената добра организация и определяне за участие в граждански дела на прокурори, натовареността е голяма. За това допринася и начина на водене на отчетността по този надзор – вписване собственоръчно в съответните тетрадки–регистри.

Анализът на състоянието на гражданско-съдебния надзор през 2009 година показва значителния брой /1987/на гражданските дела с участие на прокурорите от Апелативния район, което е резултат от образуваните в съдилищата граждански дела със задължително участие на прокурор, внесените искови молби и подадените възивни и касационни жалби. Тенденция е към запазване на големия брой дела /183/ по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ и на нарастване размера на исковите претенции.

През 2009 година прокурорите в Апелативен район Пловдив са участвали в 22 /дванадесет/ първоинстанционни дела по ЗОПДИППД, от които 4 са приключили към края на отчетния период с отнемане на имущество. 2 от тях са в Окръжна прокуратура Пловдив, 1 в Окръжна прокуратура Пазарджик и 1 в Окръжна прокуратура Стара Загора. Прокурорите от Апелативния район са участвали и по 7 въззивни дела по ЗОПДИППД.

3.ПРЕПИСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ СЛЕД САМОСЕЗИРАНЕ И ПО СИГНАЛИ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И МАТЕРИАЛИ НА ДАНС.

Преписки и досъдебни производства образувани след самосезиране

През отчетния период прокуратурите от апелативната зона са се самосезирали в 171 случая като преобладаващ дял са по материали на печатни издания. Във всички случаи публикациите са касаели актуални пролбеми за съответния регион. Били са образувани общо 41 бр. ДП, като внесените прокурорски актове в съда са 7 бр., а осъдените лица са 8.

Преписки и ДП образувани по сигнали на контролните органи

През 2009 г. прокуратурите от региона на Апелативна прокуратура са образували общо 289 преписки по сигнали и уведомления на контролните органи, като по-голяма част са постъпвали в Окръжните прокуратури. Сравнявайки общия брой на новообразуваните преписки за зоната 41329 бр. и броя на преписките от анализираната категория е видно, че в процентно съотношения, сигналите от контролните органи са едва 0,69% от преписките, по които са работили прокурорите.

Изводът е, че незначителен е броят случаи, когато компетентни длъжностни лица изпълняват задължението си по чл.205 НПК за уведомяване на органите на досъдебното производство при наличие на данни за престъпление. Тези констатации са правени и в годишните доклади в предходните периоди. Като положителни могат да се посочат данните, че НАП и ДАНС са подали общо 259 сигнала до прокуратурите или това са 89,6 % от общия брой на сигналите от контролните органи.

От получените 289 сигнала по 115 прокурорите са образували ДП, а наблюдаваните дела са 196 бр. – тук са включени и такива от предходни периоди.

В съда са били внесени общо 43 прокурорски акта по които са осъдени общо 44 лица.

4. Надзор за изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки

През отчетната 2009 г. в Пловдивския апелативен район броят на присъдите и споразуменията получени за изпълнение от Прокуратурите, като орган по чл. 416, ал.2 от НПК възлиза на 7107.

За сравнение през 2008 г. са били получени за изпълнение 7544 присъди и споразумения, а през 2007 г. – 8116 присъди и споразумения.

Налице е тенденция на намаление в сравнение с предходните 2008 е 2007г.

Разпределението на получените за изпълнение присъди и споразумения по прокуратури е следното:

 • Окръжна прокуратура – Пловдив – 2311, от които 807 с наказание „лишаване от свобода”;
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик – 1299, от които 356 са с наказание „лишаване от свобода”;
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора – 1731, от които 556 са с наказание „лишаване от свобода”;
 • Окръжна прокуратура – Хасково – 993, от които 266 са с наказание „лишаване от свобода”;
 • Окръжна прокуратура – Кърджали – 383, от които 80 са с наказание „лишаване от свобода”;
 • Окръжна прокуратура – Смолян – 390, от които 61 с наказание „лишаване от свобода”.

През 2009 г. Окръжните прокурори при Апелативен район – Пловдив на основание чл. 448 от НПК са прекъснали изпълнението на наказание „лишаване от свобода” в 57 случаи срещу 87 такива за предходната 2008 г. и 120 за 2007 г.

Значителното намаление на броя на прекъсване на наказанията сочи, че това е ставало само в изключителни и неотложни случаи.

5.2 Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива със значим обществен интерес.

5.2.1.Организирана престъпност.

Още през 2006 година в Апелативните прокуратури в изпълнение на Заповед № 905/23.03.2006 г. на Главния прокурор на Република България бяха сформирани групи за противодействие на организираната престъпност и корупцията.Специализирани звена бяха създадени в Апелативна прокуратура Пловдив по силата на Заповед № 14/30.03.2006 г. на Апелативния прокурор и на окръжно ниво със съответните актове на административните ръководители.

През 2009 г. са били наблюдавани 41 производства за престъпления, свързани с организираната престъпност. Толкова са били и през 2008 г. През 2007 година броят на наблюдаваните производства с такъв характер е бил 30, което говори за явно завишение през миналата и запазване на данните от предходната и сега отчитаната година.

За отчетния период броят на новообразуваните дела е 16 при 19 за 2008 г. и 18 през 2007 г., което очертава запазващо се ново постъпление на дела или ако е налице намаление, то е незначително и може да се, отдаде на общата тенденция за намаляване на наблюдаваните производства, очертана еднопосочно през последните години.

Решени от прокуратурата са общо 18 дела при 23 за 2008 г. и 16 за 2007 г.

Ако на фона на изложените цифри все пак следва да се отчете благоприятен факт, това е, че броят на осъдените лица е почти запазен - 62 през 2009 г., 68 през 2008 г. и 20 през 2007 г. Това е показател пряко сочещ на добра ефективност на прокурорската работа в съдебна фаза. Такова като цяло е съотношението на тези с влязла в сила присъда - 53 през 2008 г. и 47 през 2009г.

Нормално в тези цифри най-голям е делът на наблюдаваните производства по чл. 321 НК, съдържащ инкриминация на организирането и участието в престъпна група - 25 през 2007 г., 36 през 2008 г. и 38 през 2009 г. Във връзка с тези данни следва да се отбележи, че увеличението на наблюдаваните производства само по този текст, при общ запазен брой, говори за прецизиране на критерия относно това, кои дела подлежат на отразяване по настоящата част от раздела.

По прокуратури наблюдаваните производства се разпределят, както следва:

Окръжна прокуратура – Пловдив е наблюдавала през годината 25 производства при 23 за 2008 г., от които внесени в съда за разглеждане са внесени 6 при 9 за 2008 г. и срещу 30 лица при 39 лица за 2008 г.

В Окръжна прокуратура – Стара Загора също са наблюдавали 3 досъдебни производства, от които едно е внесено в съда, а с влязла в сила присъда са осъдени 5 лица. Абсолютно същите са били показателите и през 2008 г.

От Окръжна прокуратура – Хасково през отчетния период новообразувани са 2 производства, а общо наблюдаваните са 8, осъдени са били 3 лица, но присъдата им не е влязла в сила. За сравнение през 2008 г. е наблюдавала 12 досъдебни производства, по които осъдени с влязла в сила присъда са били 8 лица. Поради спецификата на региона делата касаят трансграничен наркотрафик и незаконно превеждани на чужди граждани през външна граница на Европейския съюз.

Окръжните прокуратури в Смолян и Кърджали не са наблюдавали дела от обсъждания характер. Това е било така и през 2008 г.

5.2.2. Корупционни престъпления

През 2009година прокурорите при Пловдивския апелативен район са наблюдавали общо 185 производства образувани за корупционни престъпления, от които новообразуваните са 110. За 2008 година наблюдаваните производства от този вид са били 159, от които новообразувани 91, а за 2007 година – 256, от които новообразувани 73.

Статистиката показва, че през разглеждания тригодишен период броят на новообразуваните досъдебни производства за корупционни престъпления непрекъснато нараства. Това е показател за по-добра разкриваемост на този вид престъпна дейност с оглед повишения обществен интерес и за по-добро взаимодействие на полицейските и другите разследващи органи с Прокуратурата.

През отчетната 2009 година са приключени 111 досъдебни производства, а решените досъдебни производства от прокурорите са 115.

5.2.3Изпиране на пари

През отчетната 2009 г. прокурорите от Пловдивския апелативен район са наблюдавали общо 10 досъдебни производства за изпиране на пари. Същият брой досъдебни производства са били наблюдавани и през 2008 г. С две по-малко са наблюдаваните производства за пране на пари през 2007 г. Новообразуванитепрез 2009 г. дела са четири -три в Окръжна прокуратура гр.Пловдив и едно в Окръжна прокуратура гр.Хасково.

С оглед високата обществена значимост на делата за изпиране на пари същите се вземат на специален надзор от Апелативна прокуратура-Пловдив, като задължително се извършва служебна проверка на законосъобразността на прокурорските актове в случаите на прекратяване на тези производства. С огледспецификата при събиране на доказателства по тези досъдебни производства разследването продължава над двумесечния срок, като своевременно се иска удължаване на срока от наблюдаващия делото прокурор.

5.2.4. Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава

І. Създадена организация на работа в Апелативния регион:

Със сформирането през есента на 2008г. на Отдел VІІІ във ВКП за борба с престъпленията при усвояване на пари от еврофондовете, със Заповед № 29/08г. на Апелативния прокурор такива отдели бяха създадени в самата апелативна прокуратура, в шестте окръжни и съответните им районни прокуратури. Работата на всеки отдел се наблюдава пряко от съответните административни ръководители. В края на 2009 г. броят на прокурорите, работещи в отделите бе увеличен със заповеди на съответните административни ръководители.

С Разпореждане № 31/26.09.2008 г. на Апелативния прокурор, допълнено с Разпореждане № 29/ 25.05.2009 г. и съобразно Указание № 282/2008г. на Зав. Отдел VІІІ при ВКП бе създадена организация на работата по преписки и дела от тази категория: за движението на преписките и делата в рамките на всяка прокуратура, за срочното им приключване и извършване на служебни проверки от гороестоящите прокуратури на постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, за прекратяване и спиране на наказателните производства /в случаите, когато същите не са били проверени от съда/. Отчитайки големия брой постъпили неконкретизирани сигнали в прокуратурата и в частност такива в Окръжна прокуратура – Кърджали за подобряване на организацията и отчетността на работата по делата и преписките при провеждане на наказателно преследване на измамническо поведение, което накърнява финансовите интереси на Европейските общности бяха издадени разпореждания № АП 37/02.07.2009 г. и № АП 61/ от 11.12.2009 г. на Апелативния прокурор – Пловдив целящи оптимизиране на работата на специализираните прокурори.

ІІІ.Досъдебни производства в Апелативния регион за престъпления срещу еврофондовете през 2009 г.

1. Общо наблюдавани досъдебни производства

През 2009г. общо наблюдаваните досъдебни производства по дела от разглежданата категория са 61, от които новообразувани са54.

За сравнение през 2008 г. в региона на Апелативната прокуратура са били наблюдавани 16 досъдебнипроизводстваза престъпления,свързани със злоупотреби с Европейски фондове. Налице е тенденция на завишаване с близо четири пъти.

4. Внесени в съда прокурорски актове

През 2009 г. внесените в съда прокурорски актове са 10 на брой, срещу общо 10 лица.

Налице е трудност при доказване субективният елемент на престъплението по чл.248а ал 1 и 2 от НК, че извършителят, в подаденото заявление за субсидиране до ОРА на ДФ „Земеделие”, е съзнавал, че представя неверни сведения за земеделската земя, в нарушение на задължение да представи верни. Повечето земеделски стопанисчитат, че им се предоставят средства, за да обработват земята в бъдеще, а не защото вече са вложили средства, за да бъде тя в добро земеделско и екологично състояние. Всъщностлипсвалегално определение за това понятие. Освен това земеделската дейност е сезонна, а подаването на заявленията за субсидиране пред ОРА на ДФ „Земеделие” е до определена дата на календарната година – през април или май месец. Понякога обработката на земята включва засаждане /напр. зеленчуци/ на култура на по-късен етап и при подаване на заявлението земята все още не е била обработена, но не по вина на земеделския стопанин. Земята може, по преценка на обработващия, да се остави и да не се обработва един сезон, например през пролетта, а да се засее с есенници . Тогава се изорава късно през есента. През пролетта и лятото, при една проверка от РТИ, ще се установи, че не е работена. Но земята на Бенефициента е в добро земеделско и екологично състояние и е обработена на по-късен етап, в рамките на календарната година, за която е кандидатствало лицето за субсидиране. Т.е. няма умисъл да бъде декларирано невярно обстоятелство, земеделският стопанин счита, че обработва земята си, според преценката си за обработваната култура и декларира верни обстоятелства за календарната земеделска година. Обработката на угарите и декларирането й като такива, също е проблемно. Земеделската практика позволява разширително тълкуване кога и каква, дълбока или плитка оран да се извърши.

По отношение на другите наказателни състави – чл. 209 ал. 1 чл. 212 ал. 3, чл. 311 ал. 1 и чл. 313 ал. 1 от НК, по които е възможно да се квалифицират престъпни посегателства, по отношение средства, отпуснати от Европейските фондове, може да се посочи следното:

Не е налице състав на престъплението „измама” от обективна страна, защото не е налице контакт между заявителя и съответното длъжностно лице, оправомощено да изплати субсидията.

Не е налице „документна измама” по чл. 212 ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК също от обективна страна. Даже заявеното обстоятелство да е невярно в заявлението, за да е реализиран престъпния състав на документната измама, е необходимо заявлението да е безспорно основание за заплащане на субсидията. Това не е така, защото служителите на Разплащателната агенция извършват проверки по заявленията, за да се прецени размерът на субсидията, цялостно или частично плащане да се направи, земята поддържа ли се в добро земеделски и екологично състояние и т.н..

Не е налице състав на престъпление по чл. 311 ал. 1 и чл. 313 ал. 1 от НК, тъй като въпросното заявление не представлява декларация, даваща основание за директно плащане, а обстоятелствата, посочени в нея, подлежат на проверка от РА на ДФ „Земеделие”.

При така посочените проблеми с правоприлагането на наказателните норми и занижената наказателна отговорност в тези случаи, когато е доказано обвинението, ефективността на работата на прокуратурата е ниска, въпреки положените огромни усилия за проверки и събиране на доказателства.

ІV. Други досъдебни производства в апелативния регион за престъпления срещу еврофондовете за 2009г.

Както бе посочено и по-горе, в Апелативен регионПловдив има образувани досъдебни производства и за престъпленияпо чл. 308 и следв. НК, при които инкриминираните документи са свързани с отпускането на средства от Европейски фондове, както и за престъпления по чл. 219, чл. 282 и 283 от НК, които също са свързани с посегателства срещу европейските фондове и касаят дейността на компетентните длъжностни лица.

Предвид обекта на посегателство, макар и не по текстовете от НК, включени в статистиката за еврофондовете, в аналитичната част на доклада, коментираме и тези дела.

Основен аргумент в тази насока е обстоятелството, че съгласно Указание № 282/08г. на Зав. отдел VІІІ при ВКП и тези дела се водят на специален надзор. От значение е и фактът, че те са значително на брой – 10.

За това, считаме, че е необходимо при бъдещото отчитане работата на прокуратурите по дела, касаещи посегателства срещу предоставени от Европейския съюз средства, да бъде заложено в статистическата отчетност за еврофондовете и отчетност за тази категория дела.

5.2.5. Престъпления против паричната и кредитна системи – изготвяне, прокарване и обращение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти

През 2009 година са наблюдавани общо 296 досъдебни производства /ДП/, през 2008 г. 164 ДП и през 2007 г.- 190 ДП. Налице е увеличение на броя на наблюдаваните досъдебни производства, сравнено с данните за всяка от предходните две години. В процентно отношение увеличението на наблюдаваните ДП през 2009 г. спрямо същите дела през 2008 г. е с 55%, а спрямо 2007 г. - с 64%. Обяснението е, че сигналите за извършени престъпления по чл.244 НК се завеждат в полицията и водят до образуване на досъдебни производства.

Видно от таблица 4.2.3, през 2009 г. и предходните две години, най-голям брой наблюдавани ДП са тези, образувани за престъпления по чл. 244 НК- 230 дела за 2009 г., 118 ДП за 2008 г. и 137 ДП за 2007 г. Големият брой се обяснява с прокараните в обращение за всеки отделен случай минимален брой подправени парични и други знаци, но достатъчен за започване на досъдебно производство.

5.2.6. Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС

През отчетната 2009 година са наблюдавани общо 445 досъдебни производства при 420 досъдебни производства за 2008 г. и 530 за 2007 г. образувани за данъчни престъпления. Видно от цифровите данни, тенденцията е на запазване абсолютния брой на общо наблюдаваните досъдебни производства от тази категория. Прокурорите от звената „Данъчни престъпления” продължават да възлагат проверки за доизясняване на обстоятелствата и фактите отразени в ревизионните актове и ревизионните доклади на ТД НАП, особено, когато приходните органи формират данъчните задължения на субектите при условията на чл. 122 ДОПК -липсващи счетоводни документи или неоткрити на данъчните адреси лица.

Новообразуваните ДП през 2009 г. са 203, през 2008 г. са 171, през 2007 г. – 239 бр.

Внесените в съда дела по години са: - 2009 г. – 89, за 2008 г.- 95 и за 2007 г. – 135. Спрямо решените, внесените в съда дела в процентно отношение за 2009 г. са 31%, за 2008 г. - 33.6% и за 2007 г. - 39%. Изготвените и внесени обвинителни актове в съда за 2009 г. са 53, за 2008 г. са 54 и за 2007 г. – 96.

През 2009 г. са осъдени 90 лица, през 2008 г. са 103 лица и през 2007 г. – 88 лица.

5.2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори – обобщени данни и анализ

Общо в района на Апелативна прокуратура Пловдив за отчетния период – 2009 г. са наблюдавани 895 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори. През 2008 г. те са били 724 производства, през 2007 г. 758.

През отчетния период са приключени 674 досъдебни производства, а решените са 657. През 2008 г. са били приключени 577 досъдебни производства, а през 2007 г. 599 производства.

Осъдените лица с влязла в сила присъда за 2009 г. са 530, за 2008 г. са 511, а за 2007 г. – 497 лица.

5.2.8.Незаконен трафик на хора

През отчетната 2009г. прокурорите в Апелативниярегионса наблюдавали общо 39 досъдебни производоства за„трафик на хора” и конкретно за престъпленията по чл.159а – 159г отНК.

Сравненис наблюдаваните през 2008 г. производства, когато са били наблюдавани 47 ДП, е налице спад с 8 дела. През 2007г. производствата от тази категория са били 60 бр.

По Окръжни прокуратури наблюдаванитедела от коментираната категория се разпределят така:

 • за района на ОППловдив: 7 дела, спрямо13 за 2008г. и15 за 2007г.;
 • за района на ОП Пазарджик: 11 дела, спрямо13 за 2008г. и 2007г.;
 • за района на ОП Стара Загора:12 дела, спрямо13 за 2008г. и 16 за 2007;
 • за района на ОПХасково: 9 дела, спрямо 7 за 2008г. и11 за 2007 г.

Основна цел на трафикантите на хора и през 2009г. е била сексуалната експлоатация на жертвите-такава е при 38 от наблюдаваните39 досъдебни производства. В един случай по дело на Районна прокуратура Първомай трафикът е с цел продажба на дете от бременна жена (престъпление по чл. 159 а ал. 3 вр. с ал. 1 от НК).

Продължителността на разследване по решенитепрез2009г. в повечето случаи е в срок до 7 месеца (13 дела), 1 дело е в срок до 1 година и 6 дела – над 1 година.

През 2008 г. в срок до 7 месецасъщо са били решени13дела, в срок до 1 година 4бр.и в срок над 1 година 7бр.През 2007г. в срок до 7 месеца са били решени 20 дела, до 1 година - 4 и над 1 година – 4.

Като основна причина за продължителността на разследването по тези производства, се сочи обстоятелството, че в нередки случаи се налага, доказателства да се събират по реда на международноправното сътрудничество - изпращане на съдебнипоръчки в други държави за извършване на процесуално–следствени действия от техните правораздавателни органи. Изпълнението на поръчкитеобикновено се забавя, което влияе върху срочността на разследването.

5.5. Престъпления извършени от служители на МВР

Тези престъпления, с оглед субекта им на извършване за проведен път се оказват нови за прокуратурите от Апелативния район. Съобразно промените в НПК (Д.В. бр.109/2008 г.) компетентни да разследват деянията извършени от служители на МВР, ДАНС, ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на наказанията” от 01.01.2009 г. са Районните и Окръжните прокуратури. Поради това, в този раздел не би могъл да се предложи сравнителен анализ с данни от предни години, тъй като до тогава тези престъпления не са били обект на обследване от цивилната прокуратура.

Преди да се обсъждат данните залегнали в таблица 4.7 могат да се посочат някои организационни мерки осъществени от Апелативна прокуратура – Пловдив във връзка с работата по престъпленията извършени от полицейски служители. От Апелативна прокуратура – Пловдив още на 06.01.2009 г. е било изпратено писмо до Окръжните прокуратури с цел набелязване на методиките за работа на тези дела и съответна специализация на прокурори в новата и специфична материя. По нататък дейността прерасна в изготвяне на методически указания, като на 11.02.2009 г. се проведе и нарочен колегиум в Апелативна прокуратура – Пловдив. Неговото провеждане съвпадна с получаването и провеждането в действие на Методически указания за дейността на прокурорите, свързана със ЗИДНПК (Д.В. бр.109/2008 г.) на Главния прокурор на Републиката. В Плана на Апелативна прокуратура – Пловдив за 2009 година бяха набелязани и съответно изпълнени обучителни мероприятия за подготовка на специализираните по материята прокурори. Към 15.04.2009 г. по прокуратури бяха изпратени разработени от прокурора при Апелативна прокуратура – Пловдив г-н Урбалов теми, „Полицейско насилие по смисъла на чл.131, ал.1, т.2 НК” и „Длъжностни престъпления извършени от полицейски служители”. От 13.05.2009 г. започна да се изпълнява Разпореждане И-156/07.05.2009 г. на Главния прокурор на Република България, относно методологията на работа по преписките водени срещу служители от обсъжданата категория. Във връзка с него в Апелативна прокуратура – Пловдив беше изпратен пълен списък на специализираните по материята прокурори от региона.

По нататък работата в зоната продължи съобразно горните разпореждания, както и съобразно Заповед АП № 49 от 21.10.2009 г. на Апелативния прокурор. Понастоящем съобразно нея се получават и проучват във второинстанционните прокуратури всички първоначални и окончателни актове на прокурорите работещи по така наречените полицейски преписки. По този начин действено се оказва помощ също се осъществява и контрол. Становището на изготвящият раздела прокурор е, че и през 2010 година тази практика следва да продължи, докато в първоинстанционните прокуратури се натрупа нужният опит в работата по тези преписки.

През годината Апелативна прокуратура – Пловдив пряко и непосредствено е наблюдавала преписките водени в Окръжните прокуратури от региона. Общият им брой е бил 39.

От тях 19 са били приключени с постановление за отказ да се образуват досъдебни производства. Образувани са били 11 досъдебни производства. Нерешени към края на 2009 година са останали 8 преписки и 1 е била изпратена по компетентност. От образуваните досъдебни производства 3 са били внесени в съд с обвинителен акт, 2 са били спрени, 2 прекратени, а останалите са били висящи към края на отчетния период. На практика по всички тези преписки след Заповед АП № 49/2009 г. от Апелативна прокуратура – Пловдив се е осъществявал специален надзор.

І. Молби за правна помощ

През отчетната 2009 г. от прокуратурите в Апелативния район са изпратени общо 117 молби за правна помощ. Най-много такива молби са изпратени от Районна прокуратура – Пловдив – 33 броя, следвани от Окръжна прокуратура – Пловдив 31 бр. От изпратените молби за правна помощ изпълнени са 26 бр.което прави около 1/5 от изпратените молби. Така например за региона на Окръжна прокуратура – Хасково от изпратените 25 бр. молби за правна помощ, замолената държава не е изпълнила нито една.

Не така стои въпросът с получените от други държави в прокуратурите от Апелативния регион молби за правна помощ. Получени за изпълнение са общо 53 молби за правна помощ. От тях неизпълнени са 10 бр. молби. Неизпълнението се дължи на това, че лицата по отношение, на които е следвало да се извършат процесуално-следствени действия на територията на съответната прокуратура не са били намерени на посочените адреси.

Следва да се отбележи, че броят на изпратените молби за правна помощ не отговаря на броя на досъдебните производства, по които е било искано съдействие от чужди държави. По някои дела са били изпращани повече от една молба. В много случаи търсенето на международна правна помощ е било основание за продължаване на сроковете за разследване.

На база статистическите данни, не без основание може да се направи извод, че прокурорите от апелативния район с много по-голяма акуратност изпълняват задълженията си по изпълнението на молбите за правна помощ от органите на замолените от наша страна държави.

ІІ.Трансфери на наказателни производства

Трансферите на наказателни производства са намерили сравнително скромно приложение в прокурорската дейност за 2009 г.

В апелативния район за отчетния период 4 бр. молби за трансфер са отправени единствено от Районна прокуратура – Пловдив. При тези молби замолените държави са приели, че не са били налице основанията за трансфер и са върнали производствата. В другите Окръжни и Районни прокуратури в тази насока не е работено.

ІІІ. Екстрадиции и европейска заповед за арест

През отчетния период от прокуратурите в Апелативния район са изпратени 36 броя европейски заповеди за арест. Неизпълнени към края на отчетния период са 23 заповеди за арест. Най-много такива заповеди са издадени от Районна прокуратура – Пловдив, като всички са по присъдни преписки. Получени за изпълнение са 17 бр. европейски заповеди за арест, от които 13 са изпълнени. Отново е налице превес на изпълнените от наша страна заповеди за арест.

В прокуратурите е създадена стройна организация водеща до налагането на ефективни практики при изготвянето на необходимата документация и отработването на преписки свързани с международно – правното сътрудничество.

Като проблемен от прокуратурите се поставя въпроса свързан с късия процесуален срок за задържане предвиден в Закона, в който срок при изпълнение на ЕЗА лицето следва да бъде доведено пред съда. Този срок и законовият дефицит налага повдигане на задочно обвинение и задържане за срок от 72 часа. Независимо от срещаните затруднения, прокурорите обогатяват знанията си и повишават своята квалификация в разглежданата област.

7.1. Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи.

Кадрово обезпечаване на прокуратурите и разследващите органи.

Апелативен район Пловдив включва 6 окръжни прокуратури – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян и 27 районни прокуратури.

Към края на отчетната 2009 година утвърдената щатна численост на прокуратурите е както следва:

окръжен район утвърдена численост
  магистрати съдебни служители
  прокурори следователи  
Пловдив 90 53 123 1/2
Пазарджик 38 24 69 1/2
Стара Загора 63 21 98
Хасково 35 21 73
Кърджали 21 11 48 1/2
Смолян 20 4 31 1/2

За Апелативна прокуратура – гр.Пловдив: 15 прокурори и 25 съдебни служители. Или общо за целия регион:

 • 282 прокурори,
 • 134 следователи и
 • 469 служителя.

Незаети щатни бройки към 31.12.2009г. са за 35 прокурори, от които 10 за Пловдивски окръг, по 7 за Пазарджишки, Старозагорски, и Хасковски окръга и по 2 за окръзите Кърджали и Смолян. Съществуват и 17 незаети щатове за следователи, които в по – голямата си част са такива за младши следователи, където административните ръководители на окръжните прокуратури са изготвили предложения за трансформирането им в длъжности за младши прокурори и/или прокурори в районните прокуратури.

Утвърденият щат за съдебни служители е останал незает към края на годината с 10 щатни бройки.

В заключение може да бъде посочено, че утвърдената щатна численост на прокуратурите в региона е на много добро ниво предполагаща нормална работа. Единственият недостатък и през тази година остана доказаната несъвършеност на конкурсната процедура при назначаване на магистратите. От една страна, това са дългите срокове от момента на изготвяне на предложенията за обявяване на незаети щатове до окончателното приключване на конкурса, а от друга - въпреки отменената ал.2 на чл.187 ЗСВ, невстъпване в длъжност на спечелилите кандидати до влизане в сила на решението на ВСС.

Квалификация на прокурорите и разследващите органи.

През изминалата 2009г. продължи утвърдилата се практика за провеждане на различни мероприятия свързани с повишаване квалификацията на магистратите. Поканите и програмите на организираните такива от страна на Националния институт на правосъдието, Висш съдебен съвет като бенифициент по различни програми и проекти финансирани от Европейския съюз, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и др. се изпращат в Апелативна прокуратура – гр.Пловдив чрез отдел „Административен” сектор „Кадри и квалификация” на Върховна касационна прокуратура с разпределение на участниците по апелативни региони. С оглед тематиката залегнала в обучителните мероприятия, административния ръководител на АП Пловдив съобразно спецификата на всеки окръжен район изпраща съответните материали.

Като по – важни теми на обучения могат да бъдат посочени:

Организирани от НИП:

 • Европейско сътрудничество по наказателни дела.
 • Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест.
 • Изпиране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната системи.
 • Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити.
 • Борба с организираната престъпност.
 • Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес.
 • Теоретически и практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от организирани престъпни групи.
 • Обучение на обучители по съдебна етика.
 • Престъпления, свързани със здравеопазването и др.

Организирани от ВСС по Оперативна програма „Административен капацитет” проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”

 • Обучение на умение за обучаване.
 • Обучение за наставление на работното място от обучени магистрати.
 • Обучение за управление на времето и организация на работното място.
 • Обучение на помощни атестационни комисии.
 • Първоначално и последващо обучение по компютърни престъпления за прокурори от районните прокуратури и др.

По програма ФАР Туининг проект „Изграждане и укрепване на националната система за подпомагане на пострадали от престъпления.

 • Ролята на институциите компетентни във връзка с подпомагането и компенсацията на пострадали от престъпления, за реализиране правата на пострадалите.
 • Средствата за масово осведомяване, пострадалите от престъпления и обществото.
 • Обучение на обучители във връзка с подпомагането и компенсацията на пострадали от престъпления.

Туининг проект „Допълнително укрепване административния капацитет на Прокуратурата за борба срещу престъпленията по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Проект „Безвъзмездно финансиране от фонда за институционално развитие за борба с корупцията: укрепване на антикорупционния капацитет на ПРБ”

Туининг проект „Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България”- Обучение на обучители.

Организирани от ВКП и ВАП:

 • Обучение на прокурорите от Националната прокурорска мрежа.
 • Обучение на говорителите в ПРБ.
 • Работна среща между представители на ПРБ, ДАНС, Дирекция ПОТП ГД „Криминална полиция” – подобряване качеството на работа по случаите на изпиране на пари.
 • Работна среща – обучение с участието на служители от ДФ „Земеделие” – Разплащателна Агенция, ГД „Криминална полиция” и представители на ПРБ.
 • Обучение на прокурори от административните отдели.

През изминалата 2009г в гр.Пловдив се проведе Маркетинг семинар на Евроджъст, който имаше за цел разясняване ролята на Евроджъст за подобряване на сътрудничеството между компетентните органи от страните членки, чрез улесняване на процедурите за международно правно сътрудничество.

Участие в учебен семинар по българо– румънски проект „Подобряване на знанията и способностите на румънските и български прокурори във връзка с правното сътрудничество по наказателно – правни въпроси” със заповед на Главния прокурор взе г-н румен Боев – прокурор в Апелативна прокуратура – гр.Пловдив.

Все по – активно започват да се провеждат и обучения за съдебните служители. Съгласно програмата на Националния институт на правосъдието през 2009г. се осъществиха семинари на теми:

 • Умения за комуникация и съвместна работа в контекста на Прокуратурата.
 • Въвеждане в работата на администрацията на прокуратурата.
 • Обслужване на граждани
 • Административно обслужване на граждани.

Същите бяха предназначени за служители от специализирана администрация, назначени в последните години с цел въвеждане в основаните дейности от ежедневната работа.

Дирекция „Финансово – стопански дейности” към Администрацията на Главния прокурор организира и проведе през годината регулярното обучение на съдебни администратори и главни счетоводители, както и обучение на началници „ФСД” или главни счетоводители и административни секретари, изпълняващи счетоводни функции във връзка с регистрацията на ПРБ по ЗДДС.

През 2009г. по Оперативна програма „Административен капацитет” проект „Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни служители от ПРБ” премина компютърно обучение на прокурори и съдебни служители с придобиване на компютърна грамотност на две нива и съответно сертифициране, както и специализирано компютърно обучение на системни администратори и компютърни специалисти. Курсовете преминаха успешно в областните градове на страната и бе създадената добра организация за взаимодействие с фирмата изпълнител на проекта.

В края на 2009г. започна изпълнение и на проекта за специализирано чуждоезиково обучение /английски език/ на прокурорите, което беше посочвано като предложение в докладите от последните няколко години.

Изводите в тази насока са, че мероприятията за повишаване квалификацията на магистратите и съдебни служители са достатъчно много като обем и разнообразие в тематиките, което изцяло удовлетворява стремежа към разширяване на професионалните компетенции.

7.2. Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати. Наложени дисциплинарни наказания срещу прокурори и следователи

През 2009г.така, както и в предходните години със Заповед на Апелативен прокурор – Пловдив бяха извършени комплексни ревизии на Окръжните прокуратури от апелативния район.Констатациите от ревизиите са оформени в ревизионни актове,приключващи със Заповед на Апелативния прокурор за отстраняване на допуснатите слабости и пропуски в конкретно посочени срокове.Ревизионните актове и заповедитеса прочетени пред личния състав.В определените срокове Окръжните прокурори писмено са уведомили Апелативния прокурор за отстраняването на слабостите.Отделно от това бе извършена контролна проверка от ревизионни екипи при Апелативна прокуратура – Пловдив по изпълнение на указанията дадени в ревизионните актове.

През отчетния период по сходен начин са процедирали и Окръжните прокуратури по отношение на подчинените им районни прокуратури.

На основание заповед на Главния инспектор при Висшия съдебен съвет през годината бе извършена планова проверка на работата на всички прокуратури от региона,втова число и на Апелативна прокуратура - Пловдив.Проверките завършиха с актове,прочетени пред съответните колективи.В актовете бяха дадени конкретни препоръки за подобряване на работата.Фрапиращи нарушения не са установени.Не са установени съществени нарушения и при Ревизията извършена на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив от отдел „Инспекторат” при Върховна касационна прокуратура.

През годината са образувани дисциплинарни производства срещу четирима магистрати и едно наказателно производство срещу един магистрат от Апелативен район Пловдив.

Наказателното производство е образувано срещу следовател при ОСО при Окръжна прокуратура - Пазарджик за престъпление по чл.343 ал.1 б.”б” от НК, което с постановление на прокурор е прекратено на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК.

Четирите броя дисциплинарни производства са били образувани въз основа на внесени предложения от 5 члена на Висшия съдебен съвет. Производствата са срещу:

 • Административния ръководител на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив, което не приключило.
 • заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Пазарджик. Към настоящия момент с решение на ВСС същият е наказан с „понижаване в длъжност”.
 • прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково. Приключило с решение за налагане на наказание „понижаване в длъжност за срок от 2 години”.
 • Прокурор от Окръжна прокуратура – Стара Загора. Приключило през 2010г. наказанието определено от ВСС „понижаване в длъжност за срок от 2 години”.

Цитираните по – горе дисциплинарни производства са в резултат на нашумелия през 2009г. скандал в съдебната система по случая с Красимир Георгиев.

От страна на административните ръководители в региона през отчетния период на основание чл.327 ЗСВ, на трима прокурори е обръщано внумание във връзка с допуснати нарушения в работата.

През годината продължи дейността на звено „Инспекторат” при Апелативна прокуратура - Пловдив. Звеното изпълняваше задачи възложени от отдел „Инспекторат” при Върховна касационна прокуратура, по жалби и сигнали депозирани в Апелативна прокуратура – гр.Пловдив, като в това число са извършвани проверки на място в съответните окръжни и районни прокуратури.

За сравнение следва да се посочи, че броят решени инспекторски преписки от звеното за 2009г. е бил 43 при 13 за 2008г.

8. ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ

В Апелативен регион Пловдив са включени 6 окръжни и 27 районни прокуратури. Анализът на обема и натовареността ще бъде направен по окръжни прокуратури въз основа на сумираните данни за всяка окръжна прокуратура и съответните й районни прокуратури. Данните за самата Апелативна прокуратура Пловдив ще бъдат посочени отделно:

1. За Апелативна прокуратура Пловдив

През 2009г. прокурорите в Апелативна прокуратура Пловдив са работили при непълен щат – от 15 магистрати по щат реално са работили 13.

Те имат общо 1 441 прокурорски актове и участия в съдебни заседания /при 1 149 за 2008г. и 1 104 за 2007г./. Т.е. в абсолютни цифри през настоящия отчетен период е налице тенденция на нарастване с 292 бр. спрямо 2008г. и с 337 бр. спрямо 2007г.

Средната натовареност на един прокурор по този показател е 110.85 /при 91.92 за 2008г. и 84.92 за 2007г. /.

През 2009 г. са решени 1011 инстанционни преписки /при 815 за 2008г. и 766 за 2007г./ Така, средната натовареност за прокурор от АП през настоящия отчетен период е 77.77 при 65.2 за 2008г. и 58.9 през 2007г.

Налице е тенденция на повишаване на натовареността, като следва да се посочи, че броят на инстанционните преписки почти изцяло зависи от постъпилите жалби и сигнали. Наред с това трябва да бъде отчетена и сериозната работа на апелативната прокуратура по линията на задължителния служебен инстанционен контрол конкретно по преписки и дела, касаещи престъпления срещу фондове на ЕС.

За изминалата година прокурорите от Апелативната прокуратура са взели участие в 353 съдебни заседания в дни

2. Натовареност на Окръжните прокуратури в апелативния регион:

При изготвянето на тези показатели са взети предвид броят на прокурорите по щатно разписание в края на отчетния период и средно-списъчния състав на реално работилите пред периода прокурори.

Средната натовареност за района на всяка Окръжна прокуратура е получена, като сумираните данни за дадена окръжна прокуратура и всичките й съответни районни прокуратури се раздели на общия брой реално работили прокурори.

Въз основа на зададените критерии се установява следното съотношение на щат/реално работили прокурори:

 • 90 по щат / реално работили 70 за района на ОП Пловдив;
 • 63 по щат / реално работили 50.9 за района на ОП Стара Загора;
 • 38 по щат / реално работили 28.6 за района на ОП Пазарджик;
 • 35 по щат / реално работили 27.2 за района на ОП Хасково;
 • 21 по щат / реално работили 18.8 за района на ОП Кърджали;
 • 19 по щат / реално работили 16.6 за района на ОП Смолян;
 • 15 по щат / реално работили 13 за АП Пловдив.

или общо за Апелативния регион при щат 281 реално са работили 225 прокурори. За сравнение през 2008г. реално работилите в апелативната зона прокурори са били 237, а през 2007г – 238.

Отчетените за 2009г. показатели са изведени първо като обща бройка за Апелативния район (6-те окръжни и 27-те районни прокуратури) и след това, разделени в подгрупи по район на съответната Окръжна прокуратура. Т. е. в случая, посочвайки цифри за дадена Окръжна прокуратура, се имат предвид общо данните за окръжната и включените в региона й районни прокуратури. Само при водещи цифри, доминиращи в работата на даден окръжен регион по–надолу сочим конкретни данни от работата на отделна районна прокуратура.

Предвид обстоятелството, че конкретните цифри се съдържат в таблици 5.1 и 5.2, които са неразделна част от годишния отчет, в настоящия раздел ще бъдат обсъдени най-съществените показатели.

І. Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания за целия Апелативен регион – 120 628 бр. /при 168 588бр.за 2008г. и184 728 бр.за 2007 г./, т. е.средната натовареност на един прокурор за региона през отчетния период е 536. 10 /при 710.92 за 2008г. и 776,17 бр. за 2007 г./. По окръжни прокуратури данните са следните:

 1. за ОП Пловдив: 39 701 бр. /при 81 839 бр. за 2008г./, т.е. натовареността средно на 1 прокурор за 2009г. е намаляла на 567.16 при 1 143. 32 за 2008г.;
 2. за ОП Пазарджик: 16 948 бр. /при 22 871 бр. за 2008г./, т.е. натовареността средно на 1 прокурор за 2009г. е намаляла на 593.41 при 711.16 за 2008г.;
 3. за ОП Стара Загора: 30 954 бр./при 32 029 бр.за 2008г./ т.е. натовареността средно на 1 прокурор за 2009г. се е увеличила на 608.73 при 582. 34 за 2008г.;
 4. за ОП Хасково: 15 499 бр. /при 17 000 бр. за 2008г./, т.е. натовареността средно на 1 прокурор е 569.81, която е почти същата като през 2008г., когато е била 566.67;
 5. за ОП Кърджали: 9 384 бр. /при 6 961 бр. за 2008г./, т.е. натовареността средно на 1 прокурор от този регион е нараснала на 499.14 през 2008г. от 368.30 за 2008г.;
 6. за ОП Смолян:6 701 бр. /при 6 739 бр. за 2008г./, т.е. средната натовареност на 1 прокурор от този регион се е увеличила на 403.67 при 396.41 за 2008г.;
 7. за АП Пловдив: 1 441 /при 1 149бр. за 2008г./, т.е. средната натовареност на 1 прокурор се е увеличила на 110.84 при 91.92 за 2008г.

При направеното сравнение с предходната отчетна година могат да се направят следните изовди:

 • Общо за районите на съответните Окръжни прокуратури (т.е. ОП плюс прилежащите й РП): чувствително е намаляла натовареността в районите на ОП Пловдив и Пазарджик, увеличила се е натовареността в района на ОП Стара Загора, ОП Кърджали и в Апелативната прокуратура и почти няма разлика в натовареността на ОП Хасково и Смолян. В района на ОП Пловдив най-натоварена е РП Карлово (978.66); в района на ОП Пазарджик - РП Пещера; за ОП Стара Загора – РП Казанлък и Чирпан; за района на ОП Смолян – РП Девин (769 бр.); за ОП Хасково – РП Димитровград и за ОП Кърджали – РП Кърджали (734.83 бр.).
 • за самите Окръжни прокуратури: най-натоварена по обсъждания показател е ОП Кърджали (327 бр.); следвана от ОП Пазарджик (291 бр.), ОП Хасково (280 бр.) и ОП Пловдив (201.7 бр.), като най-слабо натоварени са прокурорите в ОП Смолян (170 бр.) и ОП Стара Загора (159 бр.). Следва да се посочи, че всяка от окръжните прокуратури е работила с брой прокурори, по-малък от предвидения щат.
 • За Районните прокуратури: Най-висока е натовареността в РП Казанлък (1292 бр. на прокурор), РП Чирпан (1068 бр.), РП Димитровград (1063 бр.) и РП Пещера (1028 бр.). Най-слаба натовареност има в РП Смолян (284 бр.), Ивайловград (313 бр.) и Момчилград (382 бр.)

ІІ. Общо решени досъдебни производства в Апелативния регион – 45 124 бр. /при 95 988 бр. за 2008г., 115 908 бр. за 2007г. и при 58 362 бр. за 2006г./,т.е. по този показател средната натовареност на прокурор от региона е 200.5 /при 404.8бр. за 2008г. и 487 за 2007г./:

 1. 16 360 бр. за ОП Пловдив, или 233.7 средно на 1 прокурор;
 2. 5 378 бр. за ОП Пазарджик, или 188.3 на 1 прокурор;
 3. 13 438 бр. за ОП Стара Загора, или 264.3 на 1 прокурор;
 4. 6 154 бр. за ОП Хасково, или 226.3 на 1 прокурор;
 5. 2 352 бр. за ОП Кърджали, или 125.1 на 1 прокурор;
 6. 1 442 бр. за ОП Смолян, или 86.87 на 1 прокурор.

Анализът на цифрите за общият брой решени за апелативния регион досъдебни производства през 2006 – 2009г. сочи, че след като интензивно през 2007 и 2008г. се работеше от прокуратурите по изпълнение на Заповед № 2403/07 г. на Главния прокурор, касаеща установяване и прекратяване на делата с изтекъл давностен срок за преследване, през 2009г. вече е налице възвръщане към обичайния режим на натоварване.

ІІІ. Прокурорски актове, внесени в съда в Апелативния регион – 8 880 бр. /при 9 120 бр. за 2008г. и 9 715 бр. за 2007 г./ при средна натовареност за региона за отчетния период 39.46 /при 38.46 за 2008г. и 40.82 при 2007г./:

 1. за ОП Пловдив-2 940 бр., средна натовареност 42 на прокурор;
 2. за ОП Стара Загора-1 932 бр., съответно 37.9 на 1 прокурор;
 3. за ОП Пазарджик -1 438бр., съответно 50.35 на 1 прокурор;
 4. за ОП Хасково-1 455бр., съответно 53.5 на 1 прокурор;
 5. за ОП Кърджали- 575 бр., съответно 30.59 на 1 прокурор;
 6. за ОП Смолян- 540 бр., съответно 32.53 на 1 прокурор.

ІV. Общо участие в съдебни заседания /в дни/ в Апелативния регион – 17 959 бр. /при 20 345 бр. за 2008г. и 21 511 бр. за 2007 г./, като средната натовареност на прокурор от региона е 79.81 на прокурор:

 1. 6 683 бр. за ОП Пловдив;
 2. 3 684 бр. за ОП Стара Загора;
 3. 2 866 бр. за ОП Хасково;
 4. 2 035 бр. за ОП Пазарджик;
 5. 1 081 бр. за ОП Кърджали;
 6. 1 257 бр. за ОП Смолян;
 7. 353 бр. за АП Пловдив.

или средна натовареност в Апелативния район по брой участие е както следва:

 • по административни дела – 4.66;
 • по граждански дела – 8.66;
 • по наказателни дела – 66.49.

Съпоставката с предходните два отчетни периоди, сочи, че е налице намаляване на натовареността по участие в наказателни дела: 66.49 на прокурор за 2009г.; при 70.17 за 2008г. и 78.06 за 2007г.

9.УНИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В Апелативен регион Пловдив въвеждане в експлоатация на УИС бе осъществено въз основа на Заповед № ЛС-4160/17.12.2008г. на Заместника на Главния прокурор при ВКП считано от 01.01.2009г. като от обхвата бяха изключени Апелативна прокуратура - Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Районните прокуратури – Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай във връзка с ползвана друга информационна система EMSG.

В изпълнение на цитираната по – горе заповед всички административни ръководители със съответни заповеди определиха служители за въвеждане на данни в УИС, като на същите в края на 2008г. и първото шестмесечие на 2009г. бе проведено обучение в рамките на реализирания проект по ОПАК „Специализирано компютърно обучение на съдебните служители за работа с УИС”.

В прокуратурите в гр.Пловдив и окръга продължава въвеждането на данни в съществуващата от 1996г. информационна система EMSG. По договор сключен между Върховна касационна прокуратура и „Декстро груп” ООД /разработчик на системата/ данните от тези прокуратури се мигрират към УИС. През 2009г. се осъществи мигрирането на базата данни на апелативна прокуратура – гр.Пловдив, което наложи внедряване на обновена версия. Резултатите от договореният процес не са на нужното ниво, поради което, както и във връзка със създаденият през настоящата година Регистър на лицата с неприключени наказателни производства за цялата страна е необходимо продължаване на работата в тази насока.

От друга страна, за разлика от УИС информационната система на Пловдивските прокуратури дава възможност чрез изградени в процеса на експлоатацията й /повече от 10 години/ програмни механизми на автоматизация при извеждане на различни видове справки свързани с информационната дейност на Прокуратурата.

Като предложение в насока информационна система на прокуратурата може да се спомене, че е необходимо насочване на усилия за създаване на действаща двупосочна автоматична връзка между ЕИСПП и информационните системи на прокуратурите с цел пълноценно използване на капацитета.

10.ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРАТУРИТЕ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Глобалната финансова криза започна своето отражение в нашата страна през изминалата 2009 година. Това доведе до налагане на строга финансова дисциплина при разпореждане с бюджетните средства.

Друг стресиращ момент в тази област през годината беше „вливането” на следствените служби към прокуратурата, поради което се извършиха извънредни инвентаризации с оглед приемане на техните активи и пасиви.

Въпреки всичко през отчетната година финансовото осигуряване на прокуратурите от региона на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив беше на добро ниво, даващо възможност да бъдат решени редица наболели проблеми от изминали периоди свързани със сградния фонд, извършването на текущи ремонти и друго материално подсигуряване.

Финансово – стопанската дейност на Апелативна прокуратура – гр.Пловдив до 01.06.2009г. обединяваше тази на Окръжна и Районна прокуратури в гр.Пловдив съгласно Заповед № 967/1998г. на Главния прокурор. Във връзка преминаването на Окръжна следствена служба – Пловдив към Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, със Заповед ЛС № 2036/04.06.2009г. на Главния прокурор Окръжна прокуратура – гр.Пловдив бе отделена от Апелативна прокуратура – гр.Пловдив като самостоятелен третостепенен разпоредил с бюджетни кредити. По този повод бяха направени предложения за отделяне на средства от общата към онзи момент бюджетна сметка, които впоследствие бяха утвърдени.

Разходваните средства за 2009 година от Апелативна прокуратура – гр.Пловдив са били в размер на 4 079 389 лева, от които 2 707 218 лева – за заплати и възнаграждения на персонала, 297 924 лева за издръжка и 8000 лева – за придобиване на ДМА. Изплатиха се средства за работно облекло в размер на две средни бюджетни заплати, както на прокурорите, така и на съдебните служители.