1. Обобщение на постигнатите резултати и тенденции в противодействието на престъпността. Проблеми. Предприети конкретни мерки.

В указанията за обхвата и структурата на отчетния доклад за работата през 2009 година по раздел І-ви не са били спуснати за разработка конкретни теми. Това е довело до различни преценки на Окръжните прокурори какви материали да поместят и обсъдят тук. Едни от тях са подали информация отново относно динамиката и структурата на престъпността, каквато се е изисквала през предните години, други не. Някои в този раздел на практика са направили резюме на целия отчетен доклад. Други по-подробно са се спрели на необходимите, кадрови, организационни и законодателни промени. Тези различия се посочват не за друго, а за да стане ясно, че при това структуриране на раздела в отчетните доклади на Окръжните прокурори, трудно биха могли да се намерят данни за изготвяне на сравнителен анализ и съпоставка на дейността по едни и същи показатели. Тези раздели трудно биха могли да се ползват за обобщаване на постигнатите резултати дори и поради причината, че в самото начало на докладите те фактически още не са били отчетени и обсъдени.

На първо място следва да се посочи, че приключи периода на спад в регистрираната престъпност в региона на Апелативна прокуратура – Пловдив, като в тази насока се забелязва ръст в сравнение с 2008 година. Тук е мястото да се отбележи, че към раздела се помества таблица 1, съдържаща сравнителни данни за 2007, 2008 и 2009 години за регистрирана и разкрита престъпност. При това отделно в нея са отразени тенденциите в криминалната и икономическата престъпност. За тези таблици е необходимо още да се посочи, че поместените цифри и проценти изцяло са били предоставени от МВР, така че досежно коректността, отговорността не е на Прокуратурата. Какво се е случило през 2009 година. Общо регистрирани са били 24208 престъпления при 22805 за 2008 година. От тях 21043 криминални при 19884 и 3165 икономически при 2921 за 2008 година. Тоест наблюдава се ръст и в двата основни вида престъпност, колкото и условно да е разделението между тях в някои случаи. При преглед на данните от тези графи на таблиците се вижда, че спад на регистрираната престъпност макар и минимален е налице в системата Окръжна прокуратура – Пазарджик, като чувствителен е той в тази на Окръжна прокуратура – Смолян. Там през 2009 година са били регистрирани 866 престъпления при 1713 за 2008 година. И друг път в отчетните доклади на Апелативна прокуратура – Пловдив са били отбелязвани чувствителни разлики в данните подавани от ОД на МВР – Смолян и на критериите, по които те отчитат своята дейност. Трудно като достоверно би било прието твърдението, че с близо 1000 броя са намалели регистрираните престъпления в тази дирекция. Навсякъде в другите дирекции е бил отчетен ръст на регистрираните престъпления, като особено чувствителен е той за ОД на МВР – Кърджали. Там от 1110 престъпленията, регистрирани през 2008 година са нараснали на 1419 за тази година. Тази цифра идва да покаже, че ръста на престъпността е свързан с обедняването на населението в региони, където от години са налице сериозни икономически и социални затруднения. Ако се погледнат данните от таблиците, досежно структурата на престъпността, веднага ще се забележи, че са се увеличили престъпленията насочени най-вече срещу собствеността и извършени по користни подбуди.

Процента на разкриваемост за 2009 година на криминалните престъпления за зоната е бил 53,62%, към общо регистрираните, при 58,94% за 2008 година и 56,25% за 2007 година. Процента на разкритите икономически престъпления към регистрираните за 2009 година е бил 49,70 % за 2008 година, 49,02% за 2007 година – 52,99%. Тоест процента на разкриваемост при криминалните престъпления бележи спад, а този при икономическите устойчивост. Всъщност и той би тръгнал в низходяща линия, ако не се вдигаше от този на ОД на МВР – Пазарджик – 82,03 % разкриваемост на икономически престъпления. В същото време за ОД на МВР – Пловдив цифрата е 36.26% разкриваемост. Би следвало Окръжен прокурор – Пазарджик критично да се отнесе към тази статистика. Ако се окаже, че стойностите са верни, то челния опит на полицаите от тази дирекция веднага би следвало да се разпространи сред останалите дирекции от зоната, където процента на разкриваемост на икономическите престъпления е под или около 50%. По-важния извод е друг и той не е положителен. Нараства броя на регистрираните престъпления, а намалява процента на тяхната разкриваемост през 2009 година в сравнение с предните отчетни периоди.

По нататък ще се посочат и обсъждат още малко данни касаещи само работата на прокуратурите от региона. През 2009 година в Апелативната зона са били образувани 24954 досъдебни производства при 22905 за 2008 година. От тях 12656 за престъпления срещу собствеността при 11242 за 2008 година, 6087 – за общоопасни престъпления при 5965 за 2008 година, 2151 за престъпления против личността при 2095 за 2008 година. Тоест има нарастване на новообразуваните производства съответствуващ на ръста на престъпността, макар да е намаляла разкриваемостта. Най-голям е ръста на новообразуваните производства при Окръжна прокуратура – Пловдив 10085 при 8807 за 2008 година. В другите региони цифрите са съпоставими с тези от 2008 година. През 2009 година в Съда за Апелативната зона са били внесени 8843 прокурорски акта при 9120 за 2008 година и 9715 за 2007 година На съд са били предадени 10610 лица при 11328 за 2008 година и 12343 за 2007 година Осъдените и санкционираните лица са били 10455 за 2009 година при 11012 за 2008 година и 12228 за 2007 година. През 2009 година са били оправдани 201 лица, при 240 за 2008 година и 361 за 2007 година Какви изводи могат да се направят от горните данни.

Продължава появилата се през последните години тенденция към общо намаление на санкционните актове и на наказаните лица. В същото време това обстоятелство е спомогнало да се повиши качеството на работата, като се има предвид непрекъснато намаляващия брой на оправданите лица. Може обосновано да се предположи, че с оглед увеличаващата се престъпност и с оглед броя на новообразуваните през годината дела, тази тенденция няма да се запази. За прокуратурата не следва да бъде самоцел увеличаване броя на осъдените лица. Напротив тяхното намаляване би било изключителен положителен знак за нейната работа, но само при едно условие. То е да намалява броя на престъпленията и на техните извършители. Щом това не е така видно от сочените по-горе данни то извода, е че всички прокурори от Апелативната зона би следвало да работят още по-активно и компетентно, с цел ускоряване дейността на МВР по разкриване на извършителите на престъпления, подобряване качеството и количеството на събирания доказателствен материал от дознателския и следователския апарат и в изграждането на сериозни и обвинителни тези защитими пред Съда. В своята работа прокурорите не следва и то особено сега в настоящия момент да представят в Съда дела с неубедителни доказателства. На тях трябва да им е ясно, че Съдът може да изпълни задължението си по Конституция и Закон, само когато е ангажиран с изчистени от догадки и други извънпроцесуални натоварвания, казуси.

При наблюдаване на тенденциите в противостоенето на престъпността, може да се посочи и следното. Определени добри резултати са били постигнати в Апелативната зона в борбата с организираната престъпност от чисто криминален вид. Това е видно от обследваните в другите раздели данни. Сериозни на този етап все още количествени резултати са постигнати в борбата срещу злоупотребите с европейските фондове. Добре се работи с малки изключенияпо места срещу финансовите, данъчните престъпления, тези насочени срещу паричната и кредитната система. Вече се получи сериозен синхрон между данъчните органи и тези на Прокуратурата и МВР. Не стоят така нещата с борбата срещу престъпленията свързани с пране на парии най-вече с корупционните престъпления. Като основна причина за слабостите в тази насока може да се посочи непостъпващата или не навреме постъпващата информация за такива престъпления от органите призвани да ги разкриват. В основен дългса най-вече оперативните служби към Икономическите отдели на МВР, както и всички служби ситуирани в различни ведомства и разполагащи с контролни и проверовъчни функции.Агенцията за финансово разузнаване за хубаво или лошо се вля в ДАНС и преустанови подаването на информация. Прокуратурата никога не е била против постъпването на такава информация стига тя да е била носител наистина на достатъчно данни за образуване на производства.

2.Необходими мерки изаконодателни промени за преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на престъпността.

При прегледа на отчетите на Окръжните прокурори става ясно, че голяма част от тях много сериознокато практици са погледнали на въпроса, какви най-вече законодателни мерки следва да се предприемат, за да се спомогне дейността на Прокуратурата в противостоене на престъпността. По-голямата част от техните предложения се възприемат и от Апелативна прокуратура.Полезните промени биха могли да бъдат и от организационно естество.

Отделно следва да се отбележи и обобщят някои повтарящи се констатации в отчетните доклади на Окръжните прокуратури.

Първо – традиционно неудовлетворение будят изискванията на „пожарни” справки по един или друг проблем от Върховна касационна прокуратура и то в случаи, когато всъщност такава информация регулярно се подава.

Второ. Всички прокурори от Зоната се обединяват около тезата, че доколкото е необходим надзор за законност, то той би трябвало да се упражнява единствено спрямо контролните органи намиращи се в изпълнителната власт. Не бива да се възлагат за изпълнениезадачи, с които фактически се изземват функциите на тези органи защото по този начин не се постига нищо друго освен освобождаването им от отговорност. Освен това наивно е да се смята, че един прокурор или полицай, колкото и да е ерудиран и подготвен, би могъл ефективно да се справи със строителен, санитарен, ветеринарен, здравен и пр. контрол.

Трето – прокурорите са обединени и около тезата, че рязко следва да се намали тяхното участие в административния процес в противовес с указаниятазалегнали в разпорежданията на ВАП. Естествено е, че има казуси по които нашето участие е нужно. В същото време то демотивира останалите и то пряко заинтересовани държавни органи да защитават правата на своите организации и учреждения. Прокуратурата не би следвало да бъде тяхното оправдание за една или друга административна несполука.

На последно място следва да се обсъдят проблемите относно законодателни промени. В докладите на Окръжните прокуратури е посочено, че такива са належащи най-вече в НПК, ЗСВ, НК. Твърдосе поддържат предложенията разработени и поместени в докладите на Окръжна прокуратура Пловдив и Окръжна прокуратура Кърджали. Без да се преповтарят следва категорично да се подкрепят особено тези залегнали в доклада на Окръжнапрокуратура Пловдив.

Най-важното е законодателните промени в законитеда се извършатслед сериозно обмисляне и без повлияване от една или друга конюктурна ситуация.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

2007 година

ОДП

ОБЩО РЕГИСТРИРАНИ

КРИМ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

ИКОНОМ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

ОБЩО РАЗКРИТИ

КРИМ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ИКОНОМ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

 

Брой

% към общо

регистрирани

Брой

% към общо

 регистрирани

Брой

% към общо регистрираните криминални престъпл.

Брой

% към общо регистрираните икономически престъпл.

ОДП Пловдив

11180

9600

85,87%

1580

14,13%

5818

5186

54.02%

632

40,00%

ОДП Пазарджик

4026

3413

84,77%

613

15,23%

2643

2154

63.11%

489

79.77%

ОДП Ст. Загора

4935

4420

89.56%

515

10.44%

2779

2473

55.95%

306

59.42%

ОДП Хасково

3534

2984

84,44%

550

15,56%

2014

1666

55.83%

348

63.27%

ОДП Кърджали

1283

953

74,28%

330

25,72%

887

659

69.15%

228

69.09%

ОДП Смолян

1745

1347

77,19%

398

22,81%

749

640

47.51%

109

27.39%

ОБЩО:

26703

22717

84,40%

3986

15,60%

14890

12778

56.25%

2112

52.99%

2008 година

ОДП Пловдив

8517

7516

88,25%

1001

11,75%

4747

4337

57,70%

410

40,96%

ОДП Пазарджик

3760

3260

86,70%

500

13,30%

2511

2113

64,82%

398

79,60%

ОДП Ст. Загора

4347

3943

90,71%

404

9,29%

2344

2131

54,05%

213

52,72%

ОДП Хасково

3358

2917

86,87%

441

13,13%

2065

1868

64,04%

197

44,67%

ОДП Кърджали

1110

935

84,23%

175

15,77%

730

649

69,41%

81

46,29%

ОДП Смолян

1713

1313

76,65%

400

23,35%

755

622

47,37%

133

33,25%

ОБЩО:

22805

19884

87,19%

2921

12,81%

13152

11720

58,94%

1432

49,02%

2009 година

ОДП Пловдив

9784

8656

88,47%

1128

11,53%

4885

4476

51,71%

409

36,26%

ОДП Пазарджик

3681

3091

83,97%

590 

16,03%

2376

1892

61,20%

484

82,03%

ОДП Ст. Загора

4799

4250

88,56%

549

11,44%

2328

2047

48,16%

281

51,18%

ОДП Хасково

3659

3274

89,48%

385

10,52%

1858

1683

51,41%

175

45,45%

ОДП Кърджали

1419

1046

73,71%

373

26,29%

810

657

62,81%

153

41,02%

ОДП Смолян

866

726

83,83%

140

16,17%

600

529

72,87%

71

50,71%

ОБЩО:

24208

21043

86,93%

3165

13,07%

12857

11284

53,62

1573

49,70%

Приложение 2

НАКАЗАНА КЪМ РЕГИСТРИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ - 2007 г.
ПРОКУРАТУРА Регистрирана престъпност Влезли в сила осъдителни и санкционни решения % на осъдителни решения към регистрирана престъпност
ПЛОВДИВ 11180 3562 31.86%
ПАЗАРДЖИК 4026 1332 33.08%
СТАРА ЗАГОРА 4935 1967 39.86%
ХАСКОВО 3534 1434 40.58%
КЪРДЖАЛИ 1283 413 32.19%
СМОЛЯН 1745 446 25.56%
ОБЩО: 26703 9154 34.28%
НАКАЗАНА КЪМ РЕГИСТРИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ - 2008 г.
ПРОКУРАТУРА Регистрирана престъпност Влезли в сила осъдителни и санкционни решения % на осъдителни решения към регистрирана престъпност
ПЛОВДИВ 8517 2994 35,15%
ПАЗАРДЖИК 3760 1360 36,17%
СТАРА ЗАГОРА 4347 1699 39,08%
ХАСКОВО 3358 1536 45,74%
КЪРДЖАЛИ 1110 541 48,74%
СМОЛЯН 1713 522 30,47%
ОБЩО: 22805 8652 37,94%
НАКАЗАНА КЪМ РЕГИСТРИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ - 2009 г.
ПРОКУРАТУРА Регистрирана престъпност Влезли в сила осъдителни и санкционни решения % на осъдителни решения към регистрирана престъпност
ПЛОВДИВ 9784 2813 28,75%
ПАЗАРДЖИК 3681 1345 36,50%
СТАРА ЗАГОРА 4799 1836 38,26%
ХАСКОВО 3659 1423 38,89%
КЪРДЖАЛИ 1419 503 35,45%
СМОЛЯН 866 486 56,12%
ОБЩО: 24208 8406 34,72%