Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост на съдебните служители от Апелативна прокуратура - гр. Пловдив

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация

Забележка: Към момента няма служители на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив, които да са подали декларация за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.