Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Апелативна прокуратура - гр. Пловдив

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 22.06.2018 Николина Стойнова Гл. специалист счетоводител, касиер и адм. дейност Декларация

2

25.06.2018 Ваня Иванова Прокурорски помощник Декларация
3

25.06.2018

Владимир Каров Системен администратор Декларация
4 25.06.2018 Галина Тахчиева Системен администратор Декларация
5 25.06.2018 Георги Георгиев Ст. специалист по стопанисване и управление на съд. имущество Декларация
6 25.06.2018 Георги Шопов Шофьор-призовкар Декларация
7 25.06.2018 Димитър Попов Служител по сигурността на информацията Декларация
8 25.06.2018 Евгения Мутавска Съдебен деловодител Декларация
9 25.06.2018 Любляна Павлова Съдебен секретар Декларация
10 25.06.2018 Маргарита Дичева Съдебен деловодител Декларация
11 25.06.2018 Милена Райчева Съдебен деловодител Декларация
12 25.06.2018 Румяна Христова Завеждащ служба "Архив" Декларация
13 25.06.2018 Светла Господинова Мл. специалист класифицирана информация Декларация
14 25.06.2018 Светлана Стоянова Съдебен деловодител Декларация
15 25.06.2018 Тинка Карчева Главен счетоводител Декларация
16 25.06.2018 Цветанка Сърбинова Съдебен секретар Декларация
17 26.06.2018 Александър Аргиров Шофьор-призовкар Декларация
18 26.06.2018 Дафинка Герджикова - Славчева Съдебен администратор Декларация
19 26.06.2018 Елена Райчева Куриер Декларация
20 26.06.2018 Елена Гърбева Прокурорски помощник Декларация
21 27.06.2018 Валя Стоянова Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" Декларация
22 28.06.2018 Боряна Славчева Експерт връзки с обществеността Декларация
23 28.06.2018 Теодора Иванова Ст. специалист класифицирана информация Декларация
24 29.06.2018 Ани Бъздикян - Бухова Съдебен секретар Декларация
25 02.01.2020 Ангелина Петева Главен счетоводител Декларация
26 23.01.2020 Любляна Павлова Съдебен деловодител Декларация
27 01.12.2020 Анна Костадинова Административен секретар Декларация
28 14.10.2022 Ивайло Донов Прокурорски помощник Декларация
29 11.09.2023 Георги Митев Съдебен статистик Декларация