Списък на съдебните служители от Апелативна прокуратура - гр. Пловдив, неподали декларации по ЗПКОНПИ в срок

Всички служители на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок.