РАЗДЕЛ ІV Дейност на териториалните прокуратури и на Върховната административна прокуратура по административния надзор за законност

1. Състояние и организация на административно-съдебния надзор.

Организацията на дейността по този вид надзор е била на добро ниво и се е характеризирала в две основни направления. От една страна, са се изпълнявали задачи, залегнали в плановете по надзора, а от друга, със съответните способи се е реагирало по конкретни поводи и сигнали. По този начин прокуратурата е отговаряла на високите изисквания, поставени към нея от Законодателя. При общ преглед на дейността по надзора се налага изводът, че тази дейност заема значителен дял в общата прокурорска работа, имайки предвид обширната нормативна уредба в областта на административното законодателство.

С изготвените актове до различни нива на изпълнителната власт и извършените тематични проверки, прокурорите от Апелативния район са допринесли за утвърждаване на върховенството на закона, което бе гарантирано и посредством участието на прокурорите по административните дела.

Общо през 2009 г. прокурорите са участвали в 1049 съдебни заседания, при които са разгледани 4909 дела. През 2008 г. с участие на прокурор са разгледани общо 5144 дела в рамките на 1401 заседания, а през 2007 г. са участвали при разглеждане на 8211 дела в 878 заседания. През 2009 г. броят на разгледаните с участие на прокурор дела е намалял с 235, или с 4,47 %.

Средната натовареност на прокурор по административно – съдебния надзор/таблица 7.2./през 2009 г. 79,43, а през 2008 г. този показател е бил 96,6. Сравнение с 2007 г. не може да бъде направено, тъй като този показател не е бил включен в таблиците. Натовареността на прокурор по брой административни дела през 2009 г. е 133,40, спрямо 131,90 през 2008 г., което е изчислено на база данните за прокурорите, които са участвали реално в съдебни заседания.

През 2009 г. прокурорите от НЗЗОИПГ са проверили 15951 административни акта, като средната натовареност на един прокурор е 70,9.

През 2008 г. проверените административни актове са 14 600, като средната натовареност на един прокурор е 61,6.

През 2007 г. са били проверени 8074 административни акта, като средната натовареност на един прокурор е била 33,2
горните цифри илюстрират, че натовареността на прокурорите по този надзор рязко се е повишила, а спрямо 2007 г. увеличението е драстично.

1.2.Проблеми при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба и предложение за законодателни промени

Всички прокуратури от Апелативния район, с изключение на Окръжна прокуратура – Пловдив са посочили, че нямат проблеми при прилагане на законовата и подзаконова нормативна уредба. Те са следните:

А/ В резултат на противоречива съдебна практика и при спазването на законовите процедури се е стигнало до постановяване на Тълкувателно решение №4 от 16.7.2009г. по тълкувателно дело №2/2009г. на Върховния административен съд, гр.София касаещо задължението на прокуратурата за разноските при оттегляне и отхвърляне на продаден до административен съд протест от прокурора,както и такса за обнародване в Държавен вестник при подаден протест от прокурора срещу общ и подзаконов административен акт.

Въпросът посочен по-горе следва да се реши по законодателен път, така както е посочено в чл.83 от ГПК - такси и разноски не се внасят по искове, заведени от прокурора. В този смисъл следва да се има предвид, че това задължение на Прокуратурата и е вменено с Конституцията и АПК, а не става въпрос са волни прояви на отделни прокурори.

За да се подават протести пред Административен съд следва да се промени бюджетът на прокуратурата, да се предвидят предварително определени суми ,което е свързано с една неопределеност за очаквани протести, със затруднения от финансово-счетоводен характер. По този начин едно формално основание е пречка прокуратурата да предприеме бързо мерки за съдебна защита на определен държавен и / или обществен интерес, както и интерес на граждани против незаконосъобразни актове на административни звена.

2. Дейност на административните отдели при окръжните прокуратури по административно-съдебния надзор за законност на административните актове.

Общо през 2009 г. прокурорите са участвали в 1049 съдебни заседания, при които са разгледани 4909 дела. През 2008 г. с участие на прокурор са разгледани общо 5144 дела в рамките на 1401 заседания, а през 2007 г. са участвали при разглеждане на 8211 дела в 878 заседания. През 2009 г. броят на разгледаните с участие на прокурор дела е намалял с 235, или с 4,47 %.

През отчетната година прокурорите от Апелативния район са взели участие в общо 2621 съдебни заседания по административни дела, които за 2008 г. са били 1401, а за 2007 г. били 878. Видно от това, независимо че намаляват административните дела, при разглеждането на които участва прокурор, то заседанията се увеличават. Прокурорите от Окръжна прокуратура – Пловдив са взели участие през годината в най-голям брой заседания – 2282, което представлява 87 % от всички първоинстанционни дела в Апелативния район, спрямо 952 за 2008 г.