І. Образуваните и решени дела в съда по внесени прокурорски актове на територията на Апелативна прокуратура - Пловдив за времето 01.01.2010 година – 30.06.2010 година са показани в таблица 2.1.1

През първото шестмесечие на 2010 г. в съдилищата Пловдивския апелативен район са образувани общо 4566 дела по внесени прокурорски акта. От тях: по обвинителен акт – 3343 бр., по предложение за споразумение –713 и по предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК –510 броя.

За сравнение за същия период на 2009 г. са образувани по внесени прокурорски актове – общо 4092, а за 2008 г. - 4272 дела при разпределение: по обвинителни актове – 2009 г. – 2992, 2008 г. - 3123 бр., по предложение за споразумение – 2009 г. – 597, а 2008 г. - 667 и по предложение за налагане на административно наказание по чл. 78а от НК – 2009 г. 506 бр., а за 2008 г. - 482 броя.

През отчетния период съдилищата са решили 4435 дела, докато за 2009 г. броят им е бил 4342, а за 2008г. – 4694.

Констатацията направена през първото шестмесечие на 2009 г. за очертала се тенденция за намаляване броя на решените дела, постепенно се преодолява и в сравнение с предходната година има завишаване на броят им.

По окръжни прокуратури броят на решените дела е следният:

ПРОКУРАТУРА І-во шестмесечие
2010 г.
І-во шестмесечие
2009 г.
І-во шестмесечие
2008 г.
ОП Пловдив 1563 1387 1536
ОП Стара Загора 1064 977 953
ОП Пазарджик 748 702 811
ОП Хасково 560 689 825
ОП Кърджали 238 291 303
ОП Смолян 262 296 266
ОБЩО: 4435 4342 4694

От данните е видно, че в Стара Загора и Пловдив имат значително подобрение на този показател, Докато в Хасково и в по-малка степен в Кърджали се очертава тенденция за намаляване на броя на решените дела от съда.

От съдилищата са били върнати за доразследване общо 204 дела при 195 дела за 2009 година и 261 дела за 2008 година. Бройката е завишена незначително в сравнение с предшестващата година, но е значително под тази за 2008 г., което е показател за задържане на постигнатите резултати.

От върнатите дела по обвинителни актове са 173 срещу 152 за 2009 г. и 212 за 2008 г., по предложения по чл. 78а от НК – 9 срещу 28 за 2009 г. и 37 за 2008 г., а неодобрените предложения за споразумение са 22 срещу 15 за 2009 г. и 12 за 2008 г.

По прокуратури се разпределят така:

ПРОКУРАТУРА І-во шестмесечие
2010 г.
І-во шестмесечие
2009 г.
І-во шестмесечие
2008 г.
ОП Пловдив 62 59 109
ОП Стара Загора 59 47 41
ОП Пазарджик 20 24 43
ОП Хасково 46 45 49
ОП Кърджали 12 17 13
ОП Смолян 5 3 6
ОБЩО: 204 195 261

Процентното съотношение на върнатите от съда дела към внесените с прокурорски актове за първото полугодие през съответните години е:

 • І-во полугодие на 2010 г. – 4,53 %
 • І-во полугодие на 2009г. – 4.77%.
 • І-во полугодие на 2008г. – 6.11%.

Подобрение по този показател има само в Окръжните прокуратури Пазарджик и Кърджали, докато в останалите има незначително увеличение.

Тревожна е цифрата на върнатите дела с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78А от НК – 22 броя. Тази цифра идва главно от три прокуратури – Пловдив – 9 броя, Хасково – 6 броя и Стара Загора – 5 броя. Това налага в тези прокуратури да се подхожда с по-голяма отговорност при преценка, налице ли са основанията предвидени в чл. 78А от НК, а административните ръководители предприемат необходимите мерки и осъществят контрол за снижаване на този показател.

По глава Двадесет и седма от НПК „ Съкратено съдебно следствие…” през отчетния период са произнесени 635 осъдителни присъди или 39,81% от общо четените осъдителни присъди, срещу 627 (36,35%)за първото полугодие на 2009 г. и 712 (33,76%), за първо полугодие на 2008г. Извода е, че института на съкратеното съдебно следствие се е наложил в практиката на съдилищата.

На основание чл. 250 и 289 от НПК са били прекратени 23 дела при 28 дела за 2009 г. и 23 дела за 2008г. По прокуратури данните са: Пловдив – 5 при 6 за 2009 г. и 2008г., Пазарджик – 4 при 2 за 2009 г. и 5 за 2008г., Стара Загора – 9 при 12 за 2009 г. и 7 за 2008г., Хасково – 1 при 5 за 2009 г. и 5 за 2008г., Кърджали – 2 при 1 за 2009 г. и 0 за 2008г. и Смолян – 2 срещу 2 за 2009 г. и 0 за 2008г. От данните е видно, че Хасково и Стара Загора бележат значително подобрение, Пловдив и Смолян – запазват тенденцията, а Кърджали и Пазарджик бележат влошен показател.

Спрените дела на основание чл. 290 от НПК са 6 срещу 7 за 2009 г. и 10 за 2008г.

По внесени предложение за възобновяване са образувани в периода общо 2 дела, от които 1 е по ЗАНН, а едно по Глава 33 от НПК. През същия период на 2009 г. са образувани 4 дела, от които 3 по ЗАНН, а за 2008г. по Глава 33 от НПК не са изготвяни предложения, а по реда на чл.70 от ЗАНН са били 2.

ІІ.Действия на прокурора в съдебна фаза. Протести - таблица 2.1.2.

През отчетния период прокуратурите са подали общо 229 протеста срещу 253 протеста за същия период на 2009 г. и 276 протеста за 2008г. От тях 212 са въззивни и 17 касационни.

От подадените 212 въззивни протеста 40 са уважени, 48 не са уважени, 124 не са разгледани до края на периода. Съотношението на уважените спрямо общо подадените протести е 18,86%, а спрямо общо разгледаните – 45,45%. За същия период на 2009 г. процента е бил съответно 13,73% и 36,78%, а за 2008 г. - 11,42% и 36,84%. Броят на протестите бележи намаление в сравнение с предшестващите години, но за сметка на това се увеличава процента на уважените. Независимо от процента на уважените протести, считаме, че прокурора трябва да отстоява позицията си докрай и винаги, когато не е съгласен с постановения съдебен акт, да го протестира.

Касационните протести са 17, от които: 4 – уважени, 4 – неуважени и останали неразгледани - 9. По прокуратури се разпределят така: Апелативна прокуратура – Пловдив е подала до Върховния касационен съд - 7 протеста, от които 2 уважени и 2 неуважени Окръжна прокуратура – Пловдив – 2, от които 1 уважен и 1 неуважен, Окръжна прокуратура - Пазарджик – 6 от които 1 неуважен и 5 неразгледани, Стара Загора – 1, уважен, Смолян 1, неразгледан. Хасково и Кърджали не са подавали касационни протести.

През първото полугодие на 2009 г. са били подадени 20 касационни протеста, от които 2 уважени, 9 неуважени и 9 неразгледани, а за 2008г. са били подадени 31 касационни протеста.

Прокурорите от региона на Апелативна прокуратура - Пловдив са участвали в 10 115 съдебни заседания по наказателно-съдебния надзор. В 3 случая са повдигнати на подсъдимите нови обвинения от прокурора, участващ при разглеждането на делото. Прокурорите са заявявали 6 пъти искане за прекратяване на наказателно производство, в 2 случая са пледирали за оправдателна присъда и 2 лица са с влезли в сила оправдателни присъди в съгласие прокурорско заявление.

За сравнение през 2009 г. прокурорите са участвали в 7 515 съдебни заседания, в 6 случая са повдигнали нови обвинения, 4 пъти са правили искания за прекратяване на наказателното производство и по 4 дела са постановени оправдателни присъди в съответствие с прокурорското искане. През 2008 г.цифрите са съответно – 7 820 заседания, 12 повдигнати нови обвинения, 4 искания за прекратяване и 6 за оправдателни присъди.

Оправдателните присъди постановени в съгласие с прокурорското искане са в съдебен окръг – Пловдив – по 1 на Районните прокуратури Пловдив и Асеновград. В единия случай причина за прокурорското искане е промяна показанията на свидетел в с. заседание. Обвинението е било за престъпление по чл. 144 ал.3 от НК и в с.з. пострадалия е заявил, че подсъдимия му нанесъл побой, но не му се е заканвал с убийство. На досъдебното производство не е бил разпитван пред съдия и поради това не е могло да се констатира противоречие в показанията му.

В другия случай е бил внесен обвинителен акт по чл. 339 от НК. В с.з. не е участвал прокурора, който е внесъл акта. Поддържано е, че в случая са налице условията на чл. 9 ал.2 от НК. Това е приел и съдът. Касае се за подсъдим на 78 години, който в продължение на 17 години държал пистолет 6,35 мм, подарен му от негов приятел. Пистолета не е бил ползван, подсъдимия е пенсионер военен пилот, не осъждан, няма криминални прояви. Причина за оправдателната присъда е различна оценка за съставомерността на деянието от различните прокурори.

ІІІ.Осъдени и санкционирани лица - таблица 2.1.3.

Съдилищата са постановили осъдителни и санкционни решения срещу 5 473 лица при 5037 лица за 2009 г. и 5446 лица за 2008г. От тях 454 са жени срещу 388 за 2009 г. и 359 за 2008г.; на младежка възраст от 14 до 29 години са 2 390 лица срещу 2207 за 2009 г. и 2437 за 2008г. Рецидивистите са 604 срещу 491 за 2009 г. и 551 за 2008г. Наказание лишаване от свобода ефективно е наложено на 1 133 лица срещу 1 015 за 2009 г. и 1 036 за 2008 г. Може да се направи извод за провеждане на по-твърда наказателна политика от съдилищата.

Наказание лишаване от свобода условно е наложено на 1 716 лица срещу 1581 за 2009 г. и 1651 за 2008г.

Влезлите в сила осъдителни присъди и санкционни решения са 4 284 срещу 5 334 лица. Спрямо внесените 4 496 прокурорски акта, осъдителните решения съставляват 95,28%. За сравнение през 2009 г. решенията са 3 987 срещу 4 847 лица и съставляват 97,43% спрямо внесените 4092 прокурорски акта, а за 2008 г. решенията са 4142, осъдените лица 5131 и съставляват 96,96%, спрямо внесените 4272 прокурорски акта.

Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове се разпределят така – 418 жени, 2115 на младежка възраст и 623 рецидивисти. З сравнение през 2009 г. данните са 307 жени; 1994 младежи и 620 рецидивисти. За 2008 г. - 332 жени, 2276 младежи и 609 рецидивисти. Прави впечатление, че броя на осъдените с влезли в сила присъди рецидивисти бележи устойчивост за последните три полугодия.

През първото полугодие на 2010 г. са оправдани 121 лица. За сравнение през 2009 г. те са 115, а през 2008 г. - 159 лица.

Отношението им спрямо осъдените в периода лица е:

 • І-во полугодие на 2010 г. – 2,26%
 • І – во полугодие на 2009г. - 2,28%.
 • І – во полугодие на 2008г. – 2,92%.

Забелязва се лека тенденция за намаляване на оправданите лица.

Горните цифри илюстрират наложената през последните години тенденция на подобрение в работата на прокуратурите от региона, което се дължи и на утвърдената организация със Заповед № АП 53/28.ХІ.2007 г. на Апелативния прокурор – Пловдив за изготвяне на досиета на оправдателните присъди, съдържащи становища на прокурора внесъл акта, както и на този участвал в съдебното заседание при произнасяне на оправдателната присъда.

За шестмесечието са постановени и влезли в сила 47 оправдателни присъди срещу 64 лица. За 2009 г. оправдателните присъди са 46 срещу 72 лица, а за 2008 г. 73 присъди срещу 87 лица.

По прокуратури данните са:

Прокуратура І полугодие на година
  2010 2009 2008
  бр. присъди бр. лица бр. присъди бр. лица бр. присъди бр. лица
Пловдив 20 26 23 38 30 37
Пазарджик 13 16 4 9 10 16
Стара Загора 6 11 4 8 15 16
Хасково 4 4 5 5 7 7
Кърджали 0 1 7 8 10 10
Смолян 4 6 3 4 1 1
ОБЩО: 47 64 46 72 73 87

Причината за Окръжна прокуратура – Кърджали да се отчита 0 присъди срещу 1 лице е даденото от ВКП указание, когато по делото има повече от едно подсъдими лица и е оправдано едно лице, а другите са осъдени, присъдата да не се счита за оправдателна. Конкретния случай е именно такъв.

От данните в таблицата е видно рязкото подобрение в работата на прокурорите от Кърджали и Пловдив за сметка на тези в региона на Окръжна прокуратура – Пазарджик, където чувствително е нараснал броя на оправдателните присъди и съответно на лицата по тях.

Относителният дял на оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди към осъдените и санкционирани лица с влезли в сила осъдителни присъди е 1,19% срещу 1,81 % за първото полугодие на 2009 г. и – 1,70 % за 2008 г. Може да се направи извод, че през настоящия отчетен период има подобрение в сравнение с предшестващите две години.

Влезлите в сила оправдателни присъди отнесени към влезлите в сила осъдителни присъди и санкционни решения е:

 • За първото полугодие на 2010 г. – 1,09%
 • за първо полугодие на 2009г. – 1,15%
 • за първото полугодие на 2008г. – 1,76%.

Сравнителните данни показват подобрение на показателите в сравнение със същия период на предшестващите години, но въпреки това, считаме, че постигнатото не е достатъчно. Има резерви за по-съществени постижения по отношение оправдателните присъди.

В заключение може да се отчете, че и през това полугодие като цяло няма влошаване на работата по наказателно-съдебния надзор, а по отделни показатели дори има подобрение. Това се дължи на проявената взискателност от административните ръководители на прокуратурите от Апелативния район, на усилията, които полага всеки един прокурор за качествено и професионално изпълнение на възложената му работа.

2.2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Надзор за изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки.

І.Привеждане на присъдите в изпълнение

През първото шестмесечие на 2010 година в Пловдивския апелативен район броят на присъдите и споразуменията, получени за изпълнение от прокурорите като орган по чл.416, ал.2 от НПК е 3591 при 3553 присъди и споразумения за същия период на 2009 г. и 3846 за 2008 г.

От тези цифри е видно, че в сравнение със същия период на предходната 2009 г. броят на получените за изпълнение присъди незначително се е увеличил.

От предишния отчетен период през първата половина на 2010 г. са останали неизпълнени общо 61 присъди срещу 92 за полугодието на 2009 г. и 130 за 2008 г., от които 10 за Пловдивския съдебен район, 7 за Пазарджишки съдебен район, 28 за Старозагорски съдебен район и 2 за Хасковски съдебен район и 14 за Кърджалийския съдебен район. В прокуратурите от района на Окръжна прокуратура Смолян не са останали присъди за изпълнение от предходния отчетен период.

Задържането на изпълнението по присъдни преписки в много случаи е в изпълнение т.10 /2/ от Указание № И-21/2002 г. на Зам.главния прокурор, което регламентира дължимото поведение на прокурора, когато наказанието по получената за изпълнение присъда подлежи на кумулиране с вече изтърпяно наказание по друга присъда, и то е равно или по-високо по размер.

Разпределението на получените за изпълнение през първото полугодие присъди и споразумения по прокуратури е следното:

 • Окръжна прокуратура – Пловдив – 1238 срещу 1066 за 2009 г. и 1165 за 2008 г.
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик 625 срещу 645 за 2009 г. и 619 за 2008 г.;
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора – 805 срещу 919 за 2009 г. и 922 за 2008 г.
 • Окръжна прокуратура – Хасково – 554 срещу 545 за 2009 г. и 673 за 2008 г.;
 • Окръжна прокуратура – Кърджали – 182 срещу 195 за 2009 г. и 266 за 2008 г.;
 • Окръжна прокуратура – Смолян – 187 срещу 183 за 2009 г. и 201 за 2008 г.;

С подлежащите на изпълнение от прокурора присъди през първо шестмесечие на 2010 г. в Апелативен район са били наложени следните наказания:

1.Доживотен затвор – няма

2.Лишаване от свобода – 1177, като от тях:

 • 474 на Окръжна прокуратура - Пловдив;
 • 190 на Окръжна прокуратура - Пазарджик;
 • 304 на Окръжна прокуратура - Стара Загора;
 • 153 на Окръжна прокуратура - Хасково;
 • 33 на Окръжна прокуратура – Кърджали, и
 • 23 на Окръжна прокуратура Смолян.

3.Лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6.10 от НПК – 943, като от тях:

 • 305 на Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • 156 на Окръжна прокуратура – Пазарджик;
 • 192 на Окръжна прокуратура – Стара Загора;
 • 150 на Окръжна прокуратура – Хасково;
 • 75 на Окръжна прокуратура – Кърджали, и
 • 65 на Окръжна прокуратура – Смолян.

4. Пробация – 1899, като от тях:

 • 593 на Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • 371 на Окръжна прокуратура – Пазарджик;
 • 382 на Окръжна прокуратура – Стара Загора;
 • 327 на Окръжна прокуратура – Хасково;
 • 109 на Окръжна прокуратура – Кърджали, и
 • 117 на Окръжна прокуратура – Смолян.

5. Обществено порицание – 130, като от тях:

 • 63 на Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • 13 на Окръжна прокуратура – Пазарджик;
 • 21 на Окръжна прокуратура – Стара Загора;
 • 22 на Окръжна прокуратура – Хасково;
 • 7 на Окръжна прокуратура – Кърджали, и
 • 4 на Окръжна прокуратура – Смолян.

Налице е повишена приложимост на наказанието „Пробация”.

Присъдите с наложено наказание „пробация” от съдилищата в Пловдивския апелативен район ежегодно се увеличават. Този ръст се обяснява с извършените през последните две години промени на процесуалния и материалния закон. Наказанието „пробация” замени наказанието „задължително заселване” и една от формите му погълна наказанието „поправителен труд”. Ръстът в приложението на това наказание може да се обясни, от една страна, с измененията на чл.55 от НК, които превърнаха пробацията в алтернатива на наказанието „лишаване от свобода” при многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства. От друга страна, този ръст може да се обясни с въвеждането на диференцирани процедури и съкратено съдебно следствие по Глава ХХVІІ от НПК.

През първото полугодие на 2010 г., от постъпилите, подлежащи на изпълнение присъди, общо в Апелативния район са изпратени от прокурорите на компетентните органи за изпълнение 3602 присъди срещу 3522 присъди за 2009 г. и 3847 за 2008 г. Те представляват 99,69 % от броя на получените. От тях „незабавно” в срок от 5 дни са изпратени общо 3280, което представлява 91,06 % от общия брой.

По прокуратури разпределението е следното:

 • Окръжна прокуратура – Пловдив изпратени за изпълнение 1230 присъди, от които в срок до 5 дни – 1083;
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик изпратени за изпълнение 627 присъди, от които в срок до 5 дни – 578;
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора изпратени за изпълнение 813 присъди, всички в срок до 5 дни;
 • Окръжна прокуратура – Хасково изпратени за изпълнение 553 присъди, от които в срок до 5 дни – 438;
 • Окръжна прокуратура – Кърджали изпратени за изпълнение 195 присъди, от които в срок до 5 дни – 184;
 • Окръжна прокуратура – Смолян изпратени за изпълнение 184 присъди, всички в срок до 5 дни;

През отчетния период в целия Апелативен район на основание чл.415 е отложено началото за изпълнение на наказанията в 7 случая, срещу 14 за 2009 г. и 21 за 2008 г., от които в района на Окръжна прокуратура – Пловдив 2, в района на Окръжна прокуратура – Пазарджик 1, в района на Окръжна прокуратура – Стара Загора общо 3 и в района на Окръжна прокуратура – Кърджали – 1.

ІІ.Контрол по изпълнение на присъдите – по лица

През отчетния период общо за Апелативния район реално са били приведени в изпълнение 3308 присъди, което отнесено към общия брой изпратени за изпълнение представлява 92,11 %.

По прокуратури състоянието е следното:

 • Окръжна прокуратура – Пловдив от общо изпратените за изпълнение 1230 присъди, реално са изпълнени 1240, което представлява над 100 %, като част от присъдите са от предходен период.
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик от общо изпратени за изпълнение 627 присъди, реално са изпълнени 603, което представлява 96,17%.
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора от общо изпратени за изпълнение 813 присъди, реално са изпълнени 652, което представлява 80,19%.
 • Окръжна прокуратура – Хасково от общо изпратени за изпълнение 553 присъди, реално са изпълнени 461, което представлява 83,36 %.
 • Окръжна прокуратура – Кърджали от общо изпратени за изпълнение 195 присъди, реално са изпълнени 190, което представлява 97,43%.
 • Окръжна прокуратура – Смолян от общо изпратени за изпълнение 184 присъди, реално са изпълнени 162, което представлява 88,04 %.

Общо за Апелативния район не са получени потвърждения за начало на изпълнение по 294 присъди изпратени за изпълнение, като най-голям дял имат тези с наказание „Пробация”.

Основен проблем, свързан със започване изпълнението на наказанието „пробация” за което не е получено потвърждение по 171 присъди са трудностите по издирване на лицето. Пробационните служители нямат издирвателни правомощия. Налага им се да търсят съдействие от органите на полицията и да водят допълнителна кореспонденция. Не рядко изпълнението на наказанието „пробация” става невъзможно, тъй като осъденото лице се оказва задържано под стража по друго дело или търпи наказание „лишаване от свобода”. Това са и основните причини в края на отчетния период да липсва уведомление за започване изтърпяването на наказанието.

Не са били получени потвърждения за началото на изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” в 156 случая, „Лишаване от права” в 42 случая и наказанието „обществено порицание” в 44 случая. Останали са неприведени общо 50 присъди.

През първото шестмесечие на 2010 година по изпратените за изпълнение присъди не са били издирени общо 186 лица.

Всички тези лица са обявени за общодържавно издирване.

По прокуратури се наблюдава следното разпределение:

 • Окръжна прокуратура – Пловдив – 69 лица от които 61 за срок над 6 месеца,
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик – 31 лица от които 26 за срок над 6 месеца,
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора – 37 лица от които 21 за срок над 6 месеца,
 • Окръжна прокуратура – Хасково – 34 лица от които 27 за срок над 6 месеца,
 • Окръжна прокуратура – Кърджали – 14 лица от които 13 за срок над 6 месеца и
 • Окръжна прокуратура – Смолян – 1 лице, неиздирено за срок над 6 месеца.

По неприведените в изпълнение присъди, поради невъзможност да се издирят осъдените лица, периодично се изпращат напомнителни писма до службите на МВР, на които е възложено издирването.

В района на Окръжна прокуратура – Пловдив по Заповед № ОП 87/9.11.2006 г. на Окръжния прокурор, когато се изпращат за изпълнение присъди, с които е наложено наказание „лишаване от свобода”, задължително се изготвят и предложения до органите на МВР за налагане забрана по чл.75 от ЗБДС.

През отчетния период в Апелативния район е изготвено 1 предложение по чл.70 и чл.71 от НК, от Окръжна прокуратура – Пазарджик, срещу 6 такива предложения за полугодието на 2009 година.

Предложението е било уважено.

През първо шестмесечие на 2010 г. в 24 случая прокурорите са прекъснали изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, като това е сторено от прокуратурите, в които има затвори – Окръжна прокуратура – Пловдив – 5 и Окръжна прокуратура – Пазарджик – 19.

През същия период на предходната 2009 година има 34 прекъсвания на наказанието.

Във всички случаи е спазен срокът, и затворниците са се завърнали след срока за прекъсване.

Най-често прекъсване изпълнението на наказанието „лишаване от свобода” се е налагало, за да се избегне опасността от неоснователно задържане на осъдените в затвора.

Във всички случаи прокурорите са се произнасяли с мотивирани постановления, копия от които са изпращани на горестоящите прокуратури.

През отчетния период в 2 случая е имало осъдени на „лишаване от свобода” лица задържани над срока на присъдата, които са в района на Окръжна прокуратура Пловдив.

За същия период на предходната 2009 година този брой за Окръжна прокуратура Пловдив е бил 1 неоснователно задържане, а за Окръжна прокуратура – Пазарджик – 2 неоснователни задържания над срока на наказанието.

В единия случай в района на Окръжна прокуратура Пловдив, лишен от свобода е престоял в Затвора 10 дни над срока на наложеното му наказание, а в другия до 3 месеца над срока на наложеното наказание.

Причината за това са еднотипни – закъсняло производство по групиране на наложените наказания с вече изтърпени такива, неприлагане разпоредбата на чл.24 от НК или прилагането му в недостатъчен размер, ненавременно изпращане на съдебния акт в прокуратурата, респ. ненавременното изпращане на същия в затвора. такъв проблем се поражда и при налагане на наказание, което се покрива от периода на предварителното задържане, при което съдът не изменя мярката за неотклонение от „задържане под стража” в по-лека до влизане на присъдата в сила. Има пропуски и при комуникацията между съда и затвора, свързани с изпращане на определенията за изменение на мярката за неотклонение, който процес е извън контрола на прокуратурата.

През първо шестмесечие на 2010 г. прокурорите от Апелативен район Пловдив са участвували общо 433 дни в заседания за разглеждането на 559 дела свързани с изпълнение на наказанията срещу участие в 378 дни в заседания по 326 дела за същия период на 2009 г.

От тях по прокуратури разпределението е както следва:

 • Окръжна прокуратура – Пловдив – 203 дни по 318 производства;
 • Окръжна прокуратура – Пазарджик – 32 дни по 127 производства;
 • Окръжна прокуратура – Стара Загора – 136 дни по 80 производства;
 • Окръжна прокуратура – Хасково – 28 дни по 12 производства;
 • Окръжна прокуратура – Кърджали – 22 дни по 17 производства;
 • Окръжна прокуратура – Смолян – 12 дни по 5 производства;

ІІІ.Принудителни мерки

За анализирания период прокурорите от Районните прокуратури са образували общо 438 преписки за принудителни мерки срещу 406 преписки за първото полугодие на 2009 г. и 349 преписки за същия период на 2008 година.

От посочените преписки 230 са по чл.155 от Закона за здравето, 33 по чл.89 от НК и 175 по инициатива на друг орган.

Районните прокуратури от Апелативния район са внесли в съдилищата общо 264 предложения спрямо 248 предложения за същия период на предходната 2009 г. и 256 за шестмесечието на 2008 година.

От общия брой внесени предложения съдът е уважил 147, от които 127 предложения по чл.155 от ЗЗ и 20 предложения по чл.89 от НК.

От останалите, 44 производства са прекратени, 33 предложения не са уважени и не са разгледани 40 предложения.

От изложеното може да се направи изводът, че въпросите по изпълнение на наказанията и принудителни мерки се решават своевременно, на професионално ниво и законосъобразно от прокурорите при Апелативния район. И в бъдеще следва да продължи работата по срочното изпълнение на присъдите, недопускане надлежаване на наказанието „лишаване от свобода” и качествен надзор за изпълнение на другите принудителни мерки.

2.3 ГРАЖДАНСКО СЪДЕБЕН НАДЗОР

І.Състояние и организация на Гражданско-съдебния надзор

През първо полугодие на 2010 година прокурорите от района на Апелативна прокуратура Пловдив са участвали в граждански дела, за които по закон е предвидено такова участие /чл.27 от ГПК/. Прокурорите са предявявали и граждански искове в определените от закона случаи, в които са били активно легитимирани за това.

В прокуратурите в региона ни се водят регистри, в които са вписват разглежданите граждански дела през отчетния период. Във всяка прокуратура има определени прокурори, които отговарят за този надзор.

Участието в съдебни заседания става по предварително изготвени графици и призоваване от съответния съд. Въпреки създадената добра организация и определите за участие в граждански дела прокурори, натовареността е голяма. За това допринася и начина на водене на отчетността по този надзор – вписване собственоръчно в съответните тетрадки–регистри. При създаване на специализирана компютърна програма, ще се облекчи дейността на прокурорите, като следва да се отчете тенденцията към увеличаване на общия брой на гражданските дела с участие на прокурор.

Изпълнени са всички планови задачи, като са изготвени съответните обобщени справки.

Анализът на състоянието на гражданско-съдебния надзор през първо полугодие на 2010 година показва значителния брой – 896, при 994 през същия период на 2009г., на гражданските дела с участие на прокурорите от Апелативния район, което е резултат от образуваните в съдилищата граждански дела със задължително участие на прокурор, внесените искови молби и подадените възивни и касационни жалби. Тенденция е към запазване на големия брой дела /82/ по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, при 134 през същия период на 2009г., и на нарастване размера на исковите претенции.

През първо шестмесечие на 2010 година общия брой на съдебните заседания /дни/ по граждански дела с участие на прокурор е 778, при 1049 за 2009г и 1164 за същия период на 2008година.

Броят на решените първоинстанционни граждански дела с участие на прокурор сочи тенденция към устойчивост. За отчетния период е 833, при 910 за 2009г.и за първо полугодие на 2008 година е 1024 дела,

При участието на прокурори по възивни граждански дела състоянието е идентично – 63 за 1-во полугодие на 2010г., при 84 за 2009 и 114 за първо шестмесечие на 2008 година.

Тук тенденцията е към намаление на броя на делата с участие на прокурор.

ІІ. Предявени искове от прокурор. Обобщени данни и анализ – причини за увеличаване или намаляване на броя на предявените искове

За първо полугодие на 2010 година прокурорите от Апелативен район Пловдив са предявили общо 24 иска при същия брой за 2009г и 35 иска за същия период на 2008 година. Тези данни са онагледени по видове искове и прокуратури в следващата таблица:

Прокуратура общо По СК По ГПК По ТЗ други
ОП Пловдив 11 1 3 6 1
ОП Пазарджик 3 - 2 - 1
ОП Стара Загора 5 - 1 4 -
ОП Смолян 1 - - - 1
ОП Хасково - - - - -
ОП Кърджали 4 - 3 - 1
ОБЩО 24 1 9 10 4

Прокурорите в апелативния район през отчетния период са използвали във всички случаи, законовите си правомощия и са предявявали пред съответните съдилища искови молби съобразени с изискванията на ГПК. Броят на предявените искове е във връзка с подадените в прокуратурата сигнали, които са дали основание на прокурорът да предяви в съда иск в случаите предвидени в съответния закон.

ІІІ.Уважени и неуважени искове. Причини довели до неуважаване на исковете, предявени от прокурор

От всички предявени през първо полугодие на 2010 година искове, 7 са били уважени, няма неуважени. Останалите 17 са нерешени от съответния съд.

За същия период на 2009г. уважените са 12, неувжени 1 и 11 нерешени.

ІV.Участие в граждански дела. Обобщени данни и анализ. Качество на участието на прокурорите по делата.Граждански дела разгледани с участие на прокурор по закон и преценка.

През отчетния период с участие на прокурори от Апелативен район Пловдив са разгледани 896 първоинстанционни и въззивни граждански дела.

По основания първоинстанционните дела се разпределят така и са онагледени в следната таблица:

Прокуратури Общо По искове По ЗОДОВ
/общ/
Осъждане
На държ.
ЗОПДИППД
ОП Пловдив 303 8 33 18 1
ОП Пазарджик 240 33 5 2 -
ОП Ст.Загора 144 1 - - -
ОП Смолян 16 - - - -
ОП Хасково 85 - 11 2 4
ОП Кърджали 45 4 2 2 -
ОБЩО: 833 46 51 24 5

При преценката на тези данни следва да се отчете и обстоятелството, че повечето граждански дела приключват в повече от едно заседание, т.е. те отнемат значителна част от дейността на всички прокурори.

Участие в съдебни заседания по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/.

През първото полугодие на 2010 година прокурорите в Апелативен район Пловдив са участвали в 5 първоинстанционни дела по ЗОПДИППД, от които 3 са приключили към края на отчетния период с отнемане на имуществото. Едно от тях е в Окръжна прокуратура Пловдив и две в Окръжна прокуратура Хасково.

V.Протести /жалби/ - общо, уважени, неуважени.

През отчетния период прокурорите от Апелативен район Пловдив са изготвили 33 /протести/ жалби срещу решения на съдилищата по граждански дела, при 44 за 2009г и 57 за същия период на 2008 година.

От 19 протеста срещу първоинстанционни решения и 17 броя срещу въззивни решения са:

 • уважени -1 протест;
 • неуважени -1 протест;
 • неразгледани са 31 протеста;

Протестите са предимно срещу решения по дела със страна Прокуратурата на Република България, като основно е обжалван размера на присъденото обезщетение.

За тази прокурорска дейност може да се направи извод, че е с добро качество и в съответствие с указанията на Върховна касационна прокуратура - София.

VІ.Участие по въззивни дела

Прокурорите от Апелативен район Пловдив са участвали по 63 въззивни граждански дела, при 84 за 2009г. и 114 за същия период на 2008 година. 31 от въззивните дела са по ЗОДОВ, 1 по предявен от прокурор иск и 5 по ЗОПДИППД.

VІІ.Дейност по ЗОПДИППД. Състояние, организация и предложения.

Организацията на тази дейност в прокуратурите от Апелативен район Пловдив е съобразена с Разпореждане № И-342/06г. на Зам.главния прокурор на Република България, заповед № АП 13/06 г. на Апелативния прокурор и Инструкцията за взаимодействие между органите на МВР, МФ, прокуратурата и следствените органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Във всяка от прокуратурите в района ни се водят регистри, в които са въведени административните преписки по досъдебните производства, по които разследването е за престъпленията по чл. 3 ал.1 от ЗОПДИППД. Окръжните прокуратури получават периодично справки от Районните прокуратури с информация за новообразуваните досъдебни производства попадащи в приложното поле на ЗОПДИППД, както и информация за изпратените уведомления до ТД на КУИППД.

Във всяка от прокуратурите в апелативен район Пловдив има определен прокурор отговарящ за тази дейност.

Общо от прокурорите в района на Апелативна прокуратура Пловдив за първо полугодие на 2010 година са изпратени 243 уведомления до съответните ТД на КУИППД. Прокуратурите са уведомени за образувано от комисията 7 производства и за внесено в съд 1 искане за отнемане на незаконно придобито имущество.

Неразгледани са 129 уведомления, в т.ч. от минали периоди.

Необходимо е да се подобри комуникацията между Прокуратурата и КУИППД в посока изпращане на обратна информация от страна на Комисията към прокуратурата за това, на какъв етап са образуваните при тях преписки.