І. През първото шестмесечие на 2010 година общо за района са получени и образувани 693 (за същия период на 2009 г.-1130 и на 2008 г. - 1213) преписки по надзора за законност. Показателят сочи за намаление в сравнение с резултатите от предходната година. По инициатива на прокурора са заведени 403 (2009 г.-724 преписки, за 2008 г. -776), а по искане на граждани и организации – 290 (за 2009 г.- 406, 437 за 2008 г.) преписки. От образуваните преписки от минали периоди са останали 99 (за същия период на 2009 г. -132, 2008 г. - 64 броя), а новообразуваните възлизат на 594 (2009 г.- 998, за 2008 г.- 1149). Решени са общо 540(2009 г.- 952 за 2008 г - 793) преписки, като 501(2009 г.- 902, за 2008 г -746) от тях – по същество и 39 (2009 г. -50 , 2008 г – 47) са изпратени по компетентност. Не са приключени 140 (2009 г. -222, за 2008 г.- 127) преписки. От тях в определения от прокурора срок чакат за окомплектоване – 22 (2009 г.- 63, 2008 г – 31) броя, 45 (за 2009 г.-109; за 2008 г – 59) не са върнати с възложени проверки, и една проверка не се реализира в срок; 73 (2009 г.-50 преписки; за 2008 г - 37) се намират при прокурора за решаване и са в срока за произнасяне. Няма просрочени преписки от страна на прокуратурата.

Общо за шестте месеца на 2010 година са проверени 15012 (2009 г.-5912; за 2008 г - 6196) административни акта. Извършените проверки по реда на чл.145 от Закона за съдебната власт са 1152 (2009 г.- 803 за 2008 г.-1066). Общият брой на извършените лични проверки /на място/ през отчетния период е 84, срещу 105 за 2009 г. 135 за 2008 година. Възлагателните проверки по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт са 224 (2009 г.-317, 2008 г.-365). Използването на конкретния метод е резултат на взаимодействието с редица контролни органи на местно ниво.

Подадени са общо 51 (2009 г.-123; за 2008 г са издадени 106 общонадзорни акта) протеста и предложения, в резултат на което съответните административни органи и съдилищата са разгледали 31 случая на незаконосъобразни административни актове на областни управители и кметове, решения на общински съвети и актове на контролни органи. В сравнение с 2009 г. и 2008 г. се очертава намаление на общонадзорните актове, което се дължи на прецизиране и групиране на препоръките с цел да се преустанови допускането на конкретни правонарушения, както и на законово-ограничената възможност за намеса на прокуратурата във всички сфери на обществения и икономическия живот в страната.

От общо разгледаните през за периода 31 (2009 г. - 60, 2008 г.-69) предложения адресирани до органи, работещи на територията на апелативния всички са уважени ( неуважени за 2009 г. – 6 и 2008 г.- 4) от административен орган. Съдът е разгледал един протест подаден по реда на АПК, по който предстои произнасяне (за 2009 г. уважените протести са били 7, а за 2008 г.-шест.

ІІ. По-мащабните проверки, реализирани през периода са свързани с организацията на надзора (ревизии, изпълнение на заповед № ЛС-797/11.03.3008 г. на Главния прокурор); контролни проверки за осъществяване на правомощията на РИОКОЗ и РВМС в работата на млекопреработващите предприятия; законосъобразно прилагане на Закона за общинската собственост; ЗУТ и пр., реакция по публикации и съобщения в средствата за масово осведомяване.

Дейността на окръжните прокуратури в цифрово изражение е следната:

Апелативна прокуратура – Пловдив – образувани са общо 21 преписки /28 за 2009 г.; 23 за 2008 г./; проверени са 9 (2009 г.- 6; 5-2008 г.) административни акта.Не са подадени предложения /3 за 2009 г.; 2 за 2008г./.

Окръжна прокуратура – Пловдив – в района й са образувани общо 231 преписки /302 за 2009 г; 264 за 2008 г./; проверени са 4561(2009 г.-1078; 2008 г.-1395) административни акта и са подадени общо 15 протести и предложения (2009 г.-74; 26 за 2008 г./;

Окръжна прокуратура – Стара Загора – в района й са образувани общо 110 преписки /2009 г.-292; 179 за 2008 г./; извършени са общо 1682 проверки на административни актове /1096 за 2009 г.; 1125 за 2008 г./и са подадени общо 2 /7 за 2009 г.;15 за 2008 г./ протести и предложения;

Окръжна прокуратура – Пазарджик – в района й са образувани общо 150 преписки /233 за 2009 г.; 478 за 2008 г./ ; общо извършените проверки на административните актове са 2696 /2009 г. -1933; 1230 за 2008 г./, а 19 са общо подадените протести и предложения /23 за 2009 г.; 27 за 2008 г./;

Окръжна прокуратура – Хасково – в района й са образувани общо 43 преписки /86 за 2009 г.; 83 за 2008 г./; извършени са общо 681 проверки на административни актове /739 за 2009 г.; 1087 за 2008 г./; и е отправено 1 предложения /3 за 2009 г.; 12за 2008 г./;

Окръжна прокуратура – Кърджали – в района й са образувани общо 23 преписки /41за 2009 г.; 55 за 2008 г./; общо 3234 проверени административни актове /315 за 2009 г;359 за 2008 г./; и 9 подадени протести и предложения /4 за 2009 г; 13 за 2008 г./;

Окръжна прокуратура – Смолян в района й са образувани общо 115 преписки /148 за 2009 г.; 131 за 2008 г./; общо извършените проверки на административните актове са 1682 /148 за 2009 г.;995 за 2008 г./; а 2са общо подадените протести и предложения /9 за 2009 г.;11 за 2008 г./;

Налице е от устойчивост и леко намаление по направленията на НЗЗОИПГ в окръжните прокуратури в Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Смолян, както и в районните прокуратури в Пловдив, Пазарджик, Пещера, Казанлък и Асеновград. Средната натовареност за прокурорите от различните региони варира от 1(РП – Свиленград) до 57,3(РП – Пловдив).

7.2 АДМИНИСТРАТИВНО СЪДЕБЕН НАДЗОР

В съответствие с разпоредбата на чл.136, ал.2 от ЗСВ, в прокуратурите от Апелативния район Пловдив са създадени отдели, в които участват прокурори специализирани в съдебния и извънсъдебния надзор за законност в административното правораздаване. В Апелативна прокуратура - Пловдив е определен един прокурор, който да осъществява надзора върху работата на административните отдели.

Със заповед ЛС № 6899/30.10.2007 г. Главния прокурор определи щата за всяка Окръжна прокуратура и съответните окръжни прокурори със свои заповеди определиха състава на административните отдели. Общо на територията на съдебния район с административния надзор за законност по щат са ангажирани 13 прокурора:

-Окръжна прокуратура – Пловдив (4), Окръжна прокуратура – Пазарджик (2), Окръжна прокуратура – Хасково (2), Окръжна прокуратура – Стара Загора (3), Окръжна прокуратура – Кърджали (1), Окръжна прокуратура – Смолян (1 ).

А.Участие на прокурорите по административен характер дела

През отчетния период прокурорите от апелативен район – Пловдив са участвали в разглеждането на общо 2684 (за същия период на 2009 г. - 3052 и за същия период на 2008 г. – 2560) административен характер дела в Административните съдилища. Налице е намаление броя на делата, при разглеждането на които са взели участие прокурори 18,61 % спрямо същия период на 2009 г. и увеличение спрямо същия период на 2008 г. с 4, 62 %. Всъщност този показател зависи от активността на гражданите и разглежданите от административните съдилища дела. На територията на Окръжна прокуратура – Пловдив са разгледани общо 1687 (за шестмесечието на 2009 г. - 1993 и за шестмесечието на 2008 г.-1786) административни производства, което представлява 62,85 % от общия брой дела. На второ място по брой на административни дела с участие на прокурор е Окръжна прокуратура – Стара Загора – 355 (за 2009 г. - 377 и за 2008 г. – 198) дела, което представлява 13.22 % от общия брой, следвани от Окръжна прокуратура – Хасково – 206 (257за 2009 г. и 2008 г.-272) дела и Окръжна прокуратура – Пазарджик – 188 (203 за 2009 г. и за 2008 г.-123 ) броя. Следва Окръжна прокуратура – Кърджали с 96 дела/при 102 за 2009 г./ и Окръжна прокуратура – Смолян със 152 дела/при 120 за 2009 г./.

Броят на решените административни дела с участие на прокурор е общо 1168 (при 1631 за 2009 г. и 1192 за същия период на 2008 година), или с 463 по-малко, отколкото през 2009 г. и с 24 по-малко от 2008 г..

По прокуратури броят на решените с участие на прокурор административни дела е следният: Окръжна прокуратура - Пловдив – 551(2009 г.- 818 и 2008 г.- 668), Окръжна прокуратура - Стара Загора –292(2009 г. - 235 и 2008 г.- 36) броя, Окръжна прокуратура - Пазарджик – няма решени дела (2009 г. – 203 и 2008 г.-123), Окръжна прокуратура - Хасково -182 (2009 г. -241 и 2008 г.-206), Окръжна прокуратура - Кърджали - 4 (2009 г. – 37 и 2008 г.-65) броя и Окръжна прокуратура – Смолян - 139 (2009 г. – 97 и 2008 г.- 94) броя решени дела.

През първото шестмесечие на 2010 г. прокурорите от Апелативния район са взели участие в общо 520 (2009 г. - 594 2008 г.- 705 ) съдебни заседания по административни дела. Тенденцията на намаляване на заседанията се запазва от предходните отчетни периоди. Прокурорите от Окръжна прокуратура – Пловдив са взели участие през годината в най-голям брой заседания - 269 ( 2009 г. – 348 и 2008 г. - 486)

Прокурорите от Апелативен съдебен район – Пловдив са участвали общо в 1504 (за 2009 г. -1772 и за 2008 г.-1678)броя първоинстанциони административни дела и по 1101(за 2009 г. -1273 и за 2008 г.- 874 )броя – касационни. От първоинстанционните дела по силата на закона са дали становище по 123(за шестте месеца на 2009 г. - 415 и за 2008 г. -1080) дела, по преценка – по (1377за шестте месеца на 2008 г. - 652 дела - по указание № 60/26.02.2007 г. – 1221(1263 за шестте месеца на 2009 г. и за 2008 г. – 617) и по личен избор – 160 (за шестте месеца на 2009г. - 94 и за 2008 г. – 35)).

Б/Преписки, решени в административните отдели на окръжните прокуратури и в Апелативна прокуратура – Пловдив.

От статистическите данни за отчитане дейността по образуването и движението на преписките в административните отдели при Окръжните прокуратури за първото шестмесечие на 2010 година се констатира, че общо са образувани 163(за шестте месеца на 2009 г. 9 36 и 2008 г. – 49) преписки, като 1 в Окръжна прокуратура – Пазарджик е останала от минал период и 162 са новообразувани. Основен дял от тези преписки - 129 заема работата на административния отдел на Окръжна прокуратура – Стара Загора – 69 преписки и Апелативна прокуратура - Пловдив – 60 преписки.

Общо от прокурорите по същество са решени всички 163 преписки (за шестте месеца на 2009 г. - 36 и 2008 г. – 40) преписки; няма изпратени по компетентност преписки и такива, които да се намират при прокурора в срока за произнасяне.

През отчетния период прокурорите са подали до съдилищата общо 2(за шестте месеца на 2009 г. – 11 и за 2008 г. - 6) протеста срещу незаконосъобразни административни актове, всички на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Изготвени и внесени в съда са общо 73 предложения за възобновяване на административно наказателно производство по чл.70 и сл. от ЗАНН, от които 69 от Окръжна прокуратура – Стара Загора, 2 от Окръжна прокуратура – Пазарджик и по 1 от Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Хасково.

От тях са разгледани общо 51, като 49 са уважени.