3.1.1 и 3.1.2 СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР

През първото полугодие на 2010 г. наблюдението на досъдебните производства по линия на специален надзор се осъществявало, съгласно Заповед № 2184/2007 г. на Главния прокурор, Заповед № 3202/2008 г. на Главния прокурор, Заповед 239/2009 г. на Главния прокурор на Република България, решение на Висшия съдебен съвет взето с протокол № 39/2008 г., както и Заповед АП № 11/10.02.2009 г.

Данните цитирани в настоящия анализ, касаещи делата на специален надзор са взаимствани и през настоящата година от таблици 3.1 и 3.2., както това се е осъществявало и през първото шестмесечие на 2009 г.

Видно от тях се добива ясна представа за работата по делата водени на специален надзор, включително тези свързани с престъпленията насочени срещу Европейските фондове, престъпленията свързани с прането на пари и престъпления на организираната престъпност.

В Апелативния район през полугодието са били наблюдавани 154 досъдебни производства на специален надзор при 71 за същия период на миналата година. Налице е значителен ръст, като не бива да се забравя посоченото по-горе обстоятелство, че е разширен обема на делата, за които се подава информация в таблица 3.2. Най-много са били делата водени за организираната престъпност 33 при 22 за същия период на 2009 г., следвани от тези свързани със злоупотреба с Европейски фондове 26 при 19 за същия период на 2009 г., като на трето място остават делата със значим обществен интерес образувани по преценка –16 при 13 за същия период на 2009 г. Като негативна данна може да се посочи, че през периода са наблюдавани 11 дела за корупция, касаещи всъщност вземане на подкуп. Следва да се каже, че делата свързани със злоупотреба с ЕФ също са корупционни, като само поради особената им важност през периода те се наблюдават отделно.

От 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. са били новообразувани 32 дела при 29 за същия период на миналата година. Още тук може да се направи извода, че през 2009 г. и 2010 г. се наблюдава тенденция за намаляване броя на делата, които би следвало да са на специален надзор, което от своя страна е довело до по-голяма ефективност и по-голямо качество на работата по тях. Напускане на практиката за масови дела на специален надзор довело до чисто формалното им наблюдение от страна на прокурорите през настоящата година е дало положителни резултати. Сега на специален надзор се вземат дела за сериозни престъпления, като и тяхното наблюдение е много по-ефективно. Като пример в тази насока може да се посочи, че през настоящата година са внесени в съд 45 дела срещу 104 лица при 22 дела срещу 38 лица наблюдавани по линия на специалния надзор за същия период на 2009 г., Били са осъдени 66 и санкционирани още 25 лица при 22 осъдени и санкционирани още 12 лица за първо полугодие на 2009 г. През настоящата година са били оправдани 6 лица, докато за същия период на 2009 г. е било оправдано едно лице, факт, който не може да се отчете, като отрицателен. Положителна тенденция е, че от предадените на съд лица 53 са свързани с организираната престъпност при 16 за същия период на 2009 г. и 15 със злоупотреби ЕФ при 7 за същия период на миналата година. През отчетния период са били прекратени 13 досъдебни производства, като за миналата година те са били 10. Както се вижда от посочените по-горе данни по отделните показатели отново, както и през първото полугодие на 2009 г. се наблюдава по-добрата ефективност при работата с делата взети на специален надзор по отделните видове престъпления.

За първото шестмесечие на 2010 г. са били наблюдавани 6 производства образувани срещу кметове, зам. кметове и председатели на общински съвети, като 1 от тях е новообразувано, докато за същия период на миналата година наблюдаваните дела по този показател са били 4, като 2 от тях новообразувани. Приключените дела от тази категория са 4 с предадени на съд 4 лица. За същия период на 2009 г. и 4-те производства, които са се наблюдавали са били приключени.

Какво е състоянието на специалния надзор непосредствено в Апелативна прокуратура Пловдив?

Към 30.06.2010 г. в Апелативна прокуратура по линия на специалния надзор са били наблюдавани 191 дела при 59 за същия период на миналата година и 113 за 2008 г. Видно е, че усилията на Апелативна прокуратура Пловдив за приключване на делата от тази категория през годините е дало резултат. По прокурори производствата се разпределят така:

Б. Попова – 4, Р. Боев – 15, А. Атанасов – 2, Кр. Папаризов – 43, М. Белчева - 31, А- Гичев – 6, П. Богданова 12, С. Генова – 5, М. Попов – 3, М. Павлов – 15, О. Урбалов – 8, Я. Шигарминова – 14, Тодоров – 19, Н. Божилов - 14.

От общо наблюдаваните в Апелативна прокуратура Пловдив досъдебни производства 54 са решени от прокурор, както следва:

 • с предложение за административно наказание – 7 броя;
 • с внесен ОА – 10 броя;
 • изпратени по компетентност – 1 брой;
 • прекратени – 17 броя;
 • спрени – 19 броя.

Броя на приключените преписки е 9, като наблюдаващите прокурори по тях са се произнесли с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство.

Извода от горната статистика е, че продължава да е налице натоварването при прокурорите работещи към звеното за организирана престъпност и корупцията, като също достатъчно сериозно е то и при прокурорите отговарящи за престъпления срещу Европейските фондове. Може да се направи и още един извод, а той е, че делата при всеки един са в бройка даваща възможност да се наблюдават ефективно и да се указва действена помощ на прокурорите пряко занимаващи се с тях от съответните районни и окръжни прокуратури.

През периода 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. общо в Апелативния район на специален надзор са били наблюдавани 195 преписки. По прокуратури те се разпределят така:

 • Окръжна прокуратура Пловдив – 16
 • Окръжна прокуратура Пазарджик – 9;
 • Окръжна прокуратура Стара Загора – 3;
 • Окръжна прокуратура Смолян – 30;
 • Окръжна прокуратура Кърджали –137.

И през настоящия период, както и през същия отчетен период на миналата година от Окръжна прокуратура Хасково не са постъпили данни за преписки водещи се на специален надзор. От всички 195 преписки 153 са за злоупотреби с фондове на ЕС. При 340 преписки наблюдавани през първото полугодие на 2009 г. 336 са били за злоупотреби с фондове на ЕС голяма част, от които са били образувани в района на Окръжна прокуратура Кърджали. Големия дисбаланс проявил се при образуване и обработката на преписките бе констатиран от Апелативна прокуратура Пловдив и за неговото преодоляване беше издадено съответно разпореждане на Апелативния прокурор. Целта му е да се уеднаквят критериите за образуване на преписките и начина на тяхното водене.

Към 30.06.2010 г. общо решените преписки са 171, както следва:

 • изпратени по компетентност - 4
 • отказ за образуване на ДП- 165
 • с постановление за образуване ДП - 2.

В заключение на раздела следва да се посочи, че понастоящем по линия на специалния надзор се наблюдават разумен брой преписки и дела, което дава възможност за качественото им водене и срочното им приключване, в смисъл Апелативна прокуратура Пловдив е взимала на специален надзор преписка или досъдебно производство само след преценка от събраните материали и съгласно горе упоменатите заповеди на Главния прокурор. Становището ни е, че най-после се уточниха критериите, съобразно които следва да се работи за в бъдеще в тази област.

3.1.3ДЕЛА НА СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР, ОБРАЗУВАНИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.

Дела на специален надзор наблюдавани от ВСС, образувани за изпиране от пари.

От ВСС се наблюдават 5 дела, образувани за изпиране на пари две, от които са в съдебна фаза -ДП № 27/2008г. по описа на ОД на МВР Стара Загора и ДП № 107/2009г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура – Пловдив;

Разследването по ДП № 4/2010г. е приключено и делото е изпратено за решаване на Окръжна прокуратура – Пазарджик. По останалите две досъдебни производства разследването продължава – ДП № 150/2009г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура – Хасково и № 38-С/2010г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура – Стара Загора.