Преписките по следствения надзор са свързани с образуване /отказ да се образува досъдебно производство, жалби, изискване на документи и съдействие (напр. по реда на ЗСВ), както и такива, имащи пряко отношение към досъдебното производство. В тях са включени и инстанционните преписки.

Наред с основните нормативни актове НК, НПК и ЗСВ, дейността на прокурорите при обработването на преписките се регламентира и от вътрешноведомствените разпореждания, указания и заповеди на ръководителите на съответните прокуратури. Работата е съобразявана с Указание № И 281/08.12.2006г. на Главния прокурор на РБългария за уеднаквяване на прокурорската практика по възлагането, извършването и приключването на проверките, регламентиращо предпоставките за образуването и започването им, вида и съдържанието на акта за възлагане, както и срочността на приключване. Изпълнявани са и Заповед № ЛС-6185/12.09.2007г. на Главния прокурор и № ЛС-6310/02.10.2007г. на Заместник главния прокурор за прилагане принципа на случайния подбор при разпределението на преписките. Използва се предоставеният от ВСС програмен продукт за електронно разпределение.

Общо преписки

За първото шестмесечие на 2010г. в Апелативния регион общият брой преписки по следствения надзор е 26 317. В сравнение с първото полугодие на 2009г., когато тези преписките са били 22 319, е налице увеличение с 3 998 бр. (т.е. с близо 15%).

Нарастване спрямо предходния отчетен период се наблюдава в районите на ОП Пловдив (с 2 101 бр.); ОП Стара Загора (с 1 131 бр.); ОП Хасково (с 559 бр.); Пазарджик (с 215 бр.). В ОП Смолян и Кърджали на практика се запазва обемът следствени преписки, тъй като е отчетено незначително увеличение (съответно с 53 и 6 бр. преписки).

Конкретно за Апелативната прокуратура абсолютният брой на преписки по следствения надзор е намалял – 1 560 за настоящия период, спрямо 1 629 преписки за първото шестмесечие на 2009г.

Традиционно най-голям брой преписки са наблюдавани в района на ОП Пловдив (9 742 бр.), следвана от ОП Стара Загора (5 481 бр.). Най-малко преписки е имало в района на ОП Смолян (1 534 бр.).

Новообразувани преписки

От общият брой наблюдавани преписки за Апелативния регион – 26 317, новообразувани са 21 397 бр., което прави 81 % от всички наблюдавани.

В сравнение с първото шестмесечие на 2009г., когато общият брой новообразувани преписки е бил 19 009, е налице увеличение.

Общ брой решени преписки

През отчетното шестмесечие решените преписки за целия Апелативен регион са 22 134, или 84.1 % от общо наблюдаваните. Сравнението с първото полугодие на 2009г. (18 551 бр.), сочи, че е нараснал абсолютният брой на тези преписки – съответно с 3 583. Имайки предвид факта, че са се увеличили и наблюдаваните преписки, може да се направи извод за по-висока ефективност на прокурорската работа.

С постановление за образуване на досъдебно производство в Апелативния регион са решени общо 7 089 преписки. Съотнесени към общият брой решени преписки образуваните ДП представляват 32 %. За сравнение с първото шестмесечие на 2009г. това съотношение е било 27.4%.

С постановления за отказ да се образува досъдебно производство в апелативната зона са били решени общо 8 214 преписки, представляващи 37.1% спрямо всички решени. Това съотношение към първите шест месеца на предходната година е било 38.7%. Следва да бъде посочено, че Апелативна прокуратура Пловдив също се е произнесла с 1 постановление за отказ да се образува досъдебно производство (посочено в колона 12 от таблица 1.1.). Касае се за преписка № 142/10г. на апелативната прокуратура.

Увеличен е броят на изпратените по компетентност преписки – съответно 2 188 спрямо 1 861 за първото полугодие на 2009г.

Срочност на приключване на преписките

От общо решените 22 134 преписки за Апелативния регион, в 3-дневен срок са решени 6 738 бр. (30.44 %); до 1 месец 8 143 (36.8%); до 2 месеца 4 309 (19.5%); до 6 месеца 2 666 (12 %) и над 6 месеца 278 преписки (1.2%).

Съпоставени с първото полугодие на 2009г. данните сочат, че е намалял относителният брой на преписките, решени в срок до 3 дни (съответно 36 % за 2009г. и 30% за 2010г.) и на тези до 1 месец (съответно 40.6% за 2009г. и 36.8% за 2010г.).

Останали нерешени преписки в края на отчетния период

Общият брой на останалите нерешени преписки в края на отчетния период за целия апелативен регион е 4 183, представляващи 16 % спрямо общо наблюдаваните. В сравнение с първото полугодие на 2009г., когато нерешените са били 3 768 (или 16.8% спрямо наблюдаваните), е налице тенденция на запазване на броя нерешени преписки.

От всички нерешени преписки, при прокурор за решаване са 2 163, като 75 преписки са над 1 месец, а 25 бр. – над 6 месеца.

В сравнение с първото полугодие на 2009г., когато в апелативния регион не е имало нито една преписка при прокурор за решаване над 1 месец, влошеният показател (макар и да касае само 3.5% от намиращите се при прокурор за решаване преписки) буди тревога. Просрочията са в следните прокуратури:

 • Районна прокуратура Пловдив: 40 преписки /над 1 месец/;
 • Районна прокуратура Пазарджик: 25 преписки /всички над 6 месеца/;
 • Районна прокуратура Стара Загора: 3 /над 1 месец/;
 • Районна прокуратура Димитровград: 7 /над 1 месец/.

Във връзка с тази констатация трябва да се посочи следното:

Апелативна прокуратура - Пловдив е извършила ревизия на работата на Районна прокуратура – Пазарджик, като е установено, че един прокурор от тази прокуратура е допуснал основното забавяне по преписките. Този прокурор е наказан дисциплинарно. Колкото до констатациите за останалите три Районни прокуратури – Пловдив, Стара Загора и Димитровград, Апелативна прокуратура – Пловдив изиска административните ръководитеали да извършат анализ на причините за допъуснатото просрочие и уведомят за предприетите от тях мерки.

Инстанционен контрол

През първото полугодие на 2010г. в Апелативната зона от инстанционните прокуратири (съответно Апелативна прокуратура по отношение на окръжните и от окръжните – по отношение на районните), са решени общо 1 727 инстанционни преписки. Изцяло са потвърдени 1 371 акта, което представлява 79.4 %. Частично са потвърдени 16 акта, т.е. 0.9%. Изцяло са отменени 340 акта, т.е. 19.7 %.

Произнасянето по видове, вкл. с писма е следното:

На основание чл. 200 от НПК пред горестоящи прокуратури са атакувани 185 постановления, от които са потвърдени 159 (86 %) и отменени 26 (14 %).

Обжалвани са общо 1 124 постановления за отказ да се образува досъдебно производство по реда на чл. 213 от НПК, от които потвърдени са 1 004 (90 %) и отменени – 120 (10 %).

По реда на чл. 243 ал. 9 от НПК са обжалвани 96 постановления, от които 56 потвърдени (59 %) и 40 отменени (41%).

Конкретно за Апелативна прокуратура Пловдив сочим (макар и да не се обхваща от статистическите таблици) и следните показатели:

 • Общият брой обжалвани актове (постановления и резолюции) на апелативната прокуратура, издадени през първото шестмесечие на 2010г. са 73, от които ВКП и ВАП са отменили 13 и потвърдили 60.
 • Налице са и данни за произнасяне на ВКП и ВАП през 2010г., независимо от датата на инстанционното постановление на Апелативна прокуратура Пловдив, които са следните: общо обжалвани 144, от които 24 отменени и 120 потвърдени.

В обобщение може да се посочи, че анализираният отчетният период се характеризира с добри показатели относно качеството на решаване на преписките.

ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
ВИДОВЕ ДП

Незабавни и бързи производства

През шестмесечието са били наблюдавани 1442 при 1299 бързи и 144 при 253 незабавни производства за шестмесечието на 2009 г. Бързите бележат леко увеличение. Почти с толкова е намалението на незабавните или като цяло тези две форми запазват количеството си. Дори е налице увеличение с 34 производства, което е много добър резултат при отчетен период с общ брой намалели производства.

Същевременно незабавните производства са около 10 при 5 пъти по-малко от бързите пред полугодието на 2009 г..Практически обаче и двете форми за разследване са с еднакъв ефект.

Очевидно е, че бързите и незабавните производства са форма на разследване, която изисква повече и в по-кратък срок усилия от органите на досъдебното производство, но ефектът е сериозен и не е необходимо специална обосновка в тази насока в настоящия анализ за шестмесечието. За това само следва да се подчертае, че отчетения увеличен дял говори добре за работата на прокуратурите.

Незабавни производства.

През периода в района на Апелативна прокуратура - Пловдив са образувани и наблюдавани 144 при 253 производства за първото шестмесечие на 2009 г. Намалението е чувствително и се отбелязва вече втора поредна година, като през предходния период е било от 33 производства. От новообразуваните производства приключени са 143, от тях в тридневен срок 134 и 8 в срок до 8 дни. Едно производство е приключило извън законоустановения срок - на РП Панагюрище, за разлика от предходния период, когато не е имало такива.

Прави впечатление, че с най-добри резултати вече традиционно е региона на ОП Пазарджик, където има 100 незабавни производства, при 16 за ОП Пловдив. В същото време тези две прокуратури изпреварват значително останалите видно от броя на производствата.

В края на отчетния период останало неприключено е едно производство, но то е в срок по-малък от осем дни.

Няма производства които да са върнати от прокурора или съда и да не са приключени.

Видно от статистическа таблица 1.2.1. „НП”, прокурорът е решил общо 132 при 237 през 2009 г. и при 272 незабавни производства за полугодието на 2008 г.

Данните от таблицата и отчетите на Окръжните прокуратури за първото полугодие на 2010 година показват, че незабавните производства като цяло намаляват своя дял. Положителен извод е практически липсата на решени извън срока производства от този вид.

Желателно е полагането на по-големи усилия в тази насока, защото тенденцията през последните години е за намаляване на тази форма за разследване от количествена гледна точка.

Бързи производства.

Приблизително същото, което бе посочено за незабавните производства може да се каже и за бързите. Малко по-дългите срокове за разследване осигуряват известен по-голям комфорт на органите на досъдебното производство, което обяснява и значително надвишаващия им брой спрямо незабавните. Едновременно с това сроковете са достатъчно кратки, за да може практическата им полза да бъде определена като на тази от незабавните производства.

Новообразуваните бързи производства са 1442 при 1226 за предходния период.

Налице е увеличение на бързите производства в сравнение с предходната година. Същевременно сумирано бързи и незабавни производства дават почти еднакъв брой за двата периода с тенденция за леко увеличение.

Разследващите органи са приключили 1368 при 1190 бързи производства за същия период на миналата година - в 7-дневен срок по чл. 356 ал. 5 НПК 1321 при 1140 и в срок до 14 дни 47 при 50 дела за първото полугодие на 2009 г. Над 14 дни е приключено едно производство.

Общо решените от прокурора бързи производства са 1061 при 924 за шестмесечието на 2009 г. От тях внесени в съда са 931 при 823 бързи производства –674 при 633 с обвинителни актове 218 при 151 със споразумения и 39 при също 39 дела с предложение за приложение на чл. 78а НК. Прекратените дела са 114 при 93 за полугодието на 2009 г., а спрените 3 при 0 от предходния сравняван период. Няма решени извън срока бързи производства. Отразеното позволява да се направи заключение, че бързите производства не бележат спад по отношение на тяхната ефективност. Основна трудност в работата по тези дела са кратките срокове и свързаната с тях натовареност на разследващите.

Досъдебни производства разследвани по общия ред.

Видно от статистическа таблица 1.2.3. ” ДП разследвани по общия ред /ДПОР/”, през първото полугодие на 2010 година са били наблюдавани общо 25740 досъдебни производства, от които 24 596 от разследващ полицай, 20 досъдебни производства, разследвани от прокурор и 1124 досъдебни производства, разследвани от следовател.

Разследваните по общия ред производства са 24 493. От тях новообразуваните са 12 412 при 9506 досъдебни производства за предходния период.

Били са приключени 13 933 при 11 833 производства за полугодието на 2009 г . За отчетния период са останали неприключени от разследващия орган 6142 при 4608 за полугодието на 2009 г .

Общо решените от прокурор ДП са 16984 при 20340. Намалението е значително, но е плод на значителните усилия по „инвентаризирането” и произнасянето по делата, по които в предишни години и без това сроковете за наказателно преследване са били изтекли, но мерки не са били предприемани. Това позволява и работата на прокурорите да бъде насочена към дейност, която е по-ефективна от прекратяването поради изтекла давност.

Досъдебни производства разследвани по общия ред от разследващ полицай.

Наблюдавани през периода са 23349 при 21038 производства за шестмесечието на 2009 г. От тях новообразувани са били 12163 при 9406. Видно е, че увеличението е за сметка на новообразуваните и причините за това са посочени в предходните части на раздела. В по-голямата част от случаите образуването е станало от прокурор – 6859 при 5026. Приключени са били 13 523 при 11194 при дознания. При по-голям брой дознания по-голям е и този на приключените. Извън законовия срок са приключили 19 при 20 производства за същия период на 2009 г., като и тук е налице намаление. Неприключени са останали 5864 при 4370 производства за същия период на миналата година, от които в срок до 6 месеца 1110, 88 при 87 в срока, продължен от Главния прокурор и 19 извън срока. Те са в региона на ОП Стара Загора.Видно е, че голямата част от неприключените производства са новообразувани и е нормално при положение, че се отчита полугодие сроковете за разследването до 6 месеца да не са изтекли.

Решени от прокурор са 16190 при 15531 производства през сравняваното полугодие, като от тях основния дял е на прекратените и внесени в съда дела.

Внесените в съда актове са 3333 при 2878 за същия период на миналата година. Налице е повече от двойно увеличение на внесените в съда спрямо приключените от предходния период, когато този процент е бил под 10 %. Този процент, запазен неизменно в последните години е увеличен за първи път през 2009 г. на около 18 %, а сега над 20 %, което говори точно за подобрена ефективност в прокурорската работа.

Досъдебни производства разследвани по общия ред от следовател.

Наблюдавани през периода са били 1124 при 5083 за същия период на миналата година. Очевидно цифрите са много различни и тук, но вече бе направено уточнение. Новообразувани са само 243 при 92, което пък е резултат от разширената по НПК компетентност на следователите. В 224 при 72 образуването е извършил прокурор и само в 19 при 20 разследващия орган.

Приключени са 425 при 622 производства, от които само 1 при същата цифра за полугодието на 2009 г. в срок извън разрешения от Главния прокурор.

Неприключени са останали 267 при 229 производства за шестмесечието на 2009 г.

Общо решени от прокурор са 786 при 4791 за предходната година, от които обаче е увеличен броя на приключените новообразувани – 59 при само 27 новообразувани за полугодието на 2009 г. Огромният дял е на прекратените производства, но и те, както се забелязва, значително са намалели. Общо прекратени и внесени в съда са били 589 при 4466 за 2009г. и при 19 961 дела за 2008 г., от които 110 при 85 внесени в съда 2009 г.

С други думи при намалял брой дела на следовател е увеличен броя на внесените в съда – показател очертан и при другите видове разследвания.

Показателна в това отношение е само цифрата на прекратените производства, които са много голям брой. Касае се за натрупани в годините дела. Въпреки всичко намалението е в порядъка от над четири пъти. Освен това посочените цифри говорят за овладяване на проблема.

Производства разследвани по общия ред от прокурор

Макар и незначителни като общ брой и относителен дял, производствата разследвани от прокурор все пак позволяват известни обобщения. Намалението от 28 на 20 дела в настоящия период не очертава тенденция.

Новообразувани през годината са 6 при 8 производства за първото полугодие на 2009 г., а приключени са 6 при 19. Важното е, че във всички случаи приключването е станало в срок до 6 месеца. Предвид като цяло по-добрата подготовка на прокурорите в структурата на органите на досъдебното производство е нормално относителнопо- голям да е дялът на внесените в съда дела - 3. Цитираните цифри, както и отчетеното общо намаление на преписките и производствата, позволява да се препоръча продължаването на тази тенденция, независимо от чисто обективните трудности, като например липсата на бюджет за експертизи, проблемите с осигуряването на лица и материали и много други.

СТРУКТУРА НА ДП

По глави и текстове от особената част на Наказателния кодекс, структурата на престъпността и на образуваните досъдебни производства за първото полугодие на 2010 година е както следва:

Глава І- Престъпления против Републиката: -1 досъдебно производство за престъпление по чл. 108 НК при 4 досъдебни производства – /2 по чл. 108 НК, 1 по чл. 108а НК и 1 по чл. 110 НК/, за същия период на 2009 г. или е налице значително намаление.

Глава ІІ- Престъпления против личността - 1066. Образувани общо през първото полугодие на 2009 г. са били 993 досъдебни производства. Налице е леко увеличение, което макар и незначително, се отбелязва за първи път от последните няколко години. Новообразуваните досъдебни производства за престъпления по чл.115 НК /довършени убийства/ са 131 при 106 за същия период или е налице увеличение на този вид престъпления.

За престъпления по чл. 129 НК са образувани 167 при 151 през полугодието на 2009 г. За престъпления по чл. 144 НК са образувани 89 при 93 от предходния период, като тук за първи път се бележи незначително намаление в сравнение с предходния период.

За престъпления по чл. 131 НК са образувани 141 при 124 досъдебни производства за предходния период.

За престъпления по чл. 152 НК са образувани 22 при 23 досъдебни производства- има намаление, макар и незначително. За престъпления по чл. 155 НК са образувани 9 досъдебни производства толкова са били и през предходния период. За престъпления по чл. 159а - чл. 159в НК - трафик на хора са образувани 14 при 7 производства през 2009 г. Макар и незначителни като общ дял в структурата тези престъпления са се увеличили два пъти.

Глава ІІІ- Престъпления против правата на гражданите. Образувани са общо 87 при 82 досъдебни производства за 2009 г.

Глава ІV- Престъпления против брака и семейството. Образувани са общо 274 при 205 досъдебни производства през предходния отчетен период. И тук увеличението е значително и това се дължи на увеличения дял на престъпленията по чл. 183 НК – неплащане на издръжка, които са 215 от всички престъпления по тази глава.

Глава V- Престъпления против собствеността. Образувани са общо 7927 при 5675 досъдебни производства през първото шестмесечие на 2009 г. Наблюдава се тенденция за увеличение на този вид престъпления.

Глава VІ- Престъпления против стопанството - 784 при 457 производства за същия отчетен период на 2009 г. - също се наблюдава значително увеличение.

Глава VІІ– Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна системи. Общо образуваните досъдебни производства са 60 при 42 за 2009 г. Най-много образувани има за престъпления по чл. 255 (след изм. Дв. 75/2006 г.) – 36 при 26 за предходния период. По чл. 253 има четири производства, което е благоприятен резултат в сравнение с предходния период, когато такива е нямало.

Глава VІІІ- Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации. Образувани са 321 при 211 производства за полугодието на 2009 г. Най-голям е делът на престъпленията по чл. 279 НК, факт предвид обстоятелството, че България е външна граница на ЕС, но и сравнително ниска като цифра в сравнение с предходни години.

Глава ІХ– Документни престъпления. Образувани са 531 при 357 досъдебни производства през същия период на 2009 г. Това са престъпленията бележещи ръст, не само през този, но и през предходния отчетен период. До голяма степен той се дължи на възприетата практика по тези текстове да се образуват производствата касаещи кандидатстване за субсидии за земеделски земи от европейски фондове.

Глава ІХ-а- 2 образувани досъдебни производства за компютърни престъпления при 2 за същия период на 2009 г.

Глава Х- престъпления против реда и общественото спокойствие. Общо са образувани 311 при 271 досъдебни производства в предходния период.

Глава ХІ- Общоопасни престъпления. Образувани са 2556 при 2675 досъдебни производства през 2009 г. Налице е леко намаление, което е изключение през това полугодие, но е продължение на тенденцията по тази глава от предходни години.

Глава ХІІ - 1 досъдебно производство.

Глава ХІІІ – 7досъдебни производства.

Глава ХІV– няма престъпления.

Структурата на досъдебните производства по текстове и глави от Особената част на Наказателния кодекс, такава, каквато е посочена в статистическа таблица 1.2. дава основание за следните изводи:

 • За първи път от последните 3 - 4 години, като цяло, е налице ръст на образуваните досъдебни производства. Съдейки по главите от НК, където той е чувствителен - посегателствата срещу собствеността и стопанството, очевидно голяма част от причините касаят настоящите икономически условия.
 • Съществена част от работата на разследващите органи и органите на прокуратурата е разследването на престъпления против собствеността и особено кражбите – чл. 194 – чл. 197 НК. Промяна в сравнение с минали отчетни периоди има и тя е в чувствително увеличения брой на образуваните производства за тези деяния.
 • Статистическите данни показват, че е голям делът на производствата, образувани за общоопасни престъпления, и особено престъпления по транспорта и съобщенията. Голям е броят на делата по чл. 343б НК - управление на МПС след употреба на алкохол.
 • Незадоволителен е ниския брой на производства по чл. 253 НК, макар през предходния период такива въобще да е нямало.

СТРУКТУРА НА ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА

Структура – пострадали лица от извършени престъпления по новообразувани досъдебни производства.

Общият брой на физическите лица пострадали от извършени престъпления по новообразуваните досъдебни производства видно от данните в табл. 1.2. е 9074. Естествено най–голям е делът на тези, пострадали от посегателства срещу собствеността - 6818, тъй като и този вид престъпни деяния са с най-голям дял в структурата на престъпността.

Следващата относително голяма група е на пострадалите от престъпления против личността 1068 - най-вече от причинени телесни повреди.

Сериозна е цифрата на пострадалите при извършени общоопасни престъпления - 775, с най-голям дял на транспортните престъпления по чл. 343 НК - 397.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ И АНАЛИЗ НА ДОСЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Отчетите за шестмесечието на практика в системата на прокуратурата се изготвят от недълъг период от време. При сравнително еднакви и заложени трайно показатели, този период е още по-кратък. Така едва през последните две години при анализи могат да се сравняват по-голям брой еднакви показатели за еднакви периоди, което дава възможност за очертаване на тенденции проявили се в рамките на по-кратък период, какъвто е полугодието.

През периода 01.01.2010 г. - 30.06.2010 г. прокурорите от региона на АП Пловдив са наблюдавали общо 25 740 при 27 358 досъдебни производства и при 61 031 за същите периоди на 2009 г. и 2008 година. Намалението е значително, предвид редицата целенасочени действия от страна на Главния прокурор и ръководството на Апелативна прокуратура за работата по делата натрупани от предходни години.Причините са били предмет на множество анализи, известни са и в настоящия раздел, не е необходимо тяхното повторение. С оглед компетентността по НПК най- съществен е делът на разследваните от полицай - 24 596 при 22 247, в това число незабавните и бързите производства. Следователи са работели по 1124 при 5083 производства за полугодието на 2009 г. Намалението тук също е значително, което дава възможност да се направи извода, че е налице основната предпоставка за работа на следствието в условията на измененията на ЗСВ и НПК, които касаят компетентността - ниска натовареност и възможност да се поемат нови разследвания. Делата разследвани от прокурор са 20 при 28 през предходния период.

От тези наблюдавани производства новообразувани през първото шестмесечие са общо 13 946 при 10 984 за 2009 г., при 11 243 производства за 2008 г. Показателно и положително в случая е, че при съпоставката може да се каже, че намалението е за сметка на старите дела. Същевременно за първи път от няколко години новообразуваните бележат увеличение, отразено в предходния раздел, касаещ структурата на престъпността и с посочване на причините и тенденциите.

От тях образувани от разследващ орган са 6857 при 5878, а от прокурор 7089 при 5220 за полугодието на 2009 г.

Приключени от разследващ орган са 15466 при 13297 за предното полугодие производства. Съпоставени, цифрите дават възможност да се направи извод за очертаваща се еднопосочна и положителна тенденция през последните години за увеличаване на броя на приключените дела. Последното води и до общо намаляване на броя на наблюдаваните производства,с което дълго съществуващата статистика, на практика продължила повече от десетилетие, за непрекъснатото увеличаване на производствата се променя. Това неизменно се сочи в анализите от последните 3 - 4 години.

От общо приключените от разследващ орган 15 443 производства само 20 при 22 за 2009 г. са без продължен срок от Главния прокурор. За сравнение през 2008 г. те са били 66. За тази все пак негативн цифра причина е дейността на ОП Стара Загора, в чиито регион са 20-те производства.

Общо решените през периода досъдебни производства от прокурор са 18 177 при 21 501. От тях прекратени и внесени в съда са 10955 при 15931, само на внесените в съда броят е 4485 при 4010 за полугодието на 2009 г. В случая следва да се отбележи, че на фона на общо по-малко решените досъдебни производства чувствително е увеличен този на внесените в съда, което говори за по-добро качество на прокурорската работа. Намалението е за сметка на прекратените производства.

В 94 при 76 случая за полугодието на 2009 г., внасянето в съда през периода е станало повече от един път.

При тези цифри голям, но вече напълно приемлив, остава броят на прекратените производства - 6470 при 11 921. По този показател подобрението е от около 40 %. Изводът може да бъде направен отново и в сравнение с предходни отчитани периоди - 44 701 през 2008 г. или повече от десет пъти броят на прекратените е надвишавал внесените в съда прокурорски актове - съотношение, което е било определено недобро, но същевременно такова, което се запазвало през годините. Едва през последните три години, когато подобрението е най–малко в трикратното намаление на това съотношение, може да се твърди за промяна на посоката. Сега внесените в съда актове съставляват над 40 % от общата цифра – прекратени и внесени.

Спрени са 5298 при 6915 производства - също показател, който бележи подобрение. Така в края на шестмесечието останали неприключени наблюдавани производства са 7563 при 5880 за полугодието на 2009 г., от които неприключени от разследващ орган 6187 при 4650 и нерешени от прокурор 1376 при 1230. Увеличението, както бе отбелязано е за сметка на новообразуваните.

Броят на лицата по актовете внесени в съда е 5671 при 4818, по 3291 при 2940 обвинителни акта за предното полугодие - също показател говорещ за по-голяма ефективност на прокурорската работа.. Споразуменията са 703 срещу 589 броя при 785 срещу 639 престъпления по тях и 958 при 698 обвиняеми лица за 2009 г.

С предложения за освобождаване от наказателна отговорност при условията на чл. 78 А НК са били внесени 502 при 493 предложения за 502 при 498 престъпления и спрямо 525 лица при 510 от предходния период. Като цяло е налице запазване на приложението на този институт от гледна точка на предложения, престъпления и предложени лица.

Причинените щети по внесените актове в съда са за 17310 586 при 10 579 013, а възстановени са били такива за 2 362 110 лв. при 584 718 лв. за полугодието на 2009 г., което е само около 8 % при около 5 % за двата сравнявани периода.

В заключение по тази част от раздела следва да се отбележи, че въпреки относително намалелия брой наблюдавани досъдебни производства, работата на прокурорите е със запазваща се натовареност, поради произтичащите по НПК по-сериозни прокурорски ангажименти към конкретно производство - проверките преди привличане по смисъла на чл. 219 ал. 1 и чл.226 ал. 1 НПК, по активните действия по разследването на върнатите от съда дела, а в някои случаи и в провеждане на почти цялостно разследване.

Същевременно намаляването на производствата като цяло, макар това да не касае новообразуваните, следва определено да се счита като положителен резултат, защото сочи на правилността на усилията.

СПРЕНИ ДП

Проблемът със спрените производства изисква сравняване за по–дълъг период.

В края на 2006 г. те в региона са били 201 915. За периода на първото шестмесечие на 2007 г. - броят е бил още по-голям - 211 976. Тази цифра нормално е била възприета като обезпокояваща, независимо от положените усилия през годините. Ето защо, със свое разпореждане АП № - 10/23.03.2007 г. Апелативният прокурор е указал извършване на проверка, персонално от всеки наблюдаващ прокурор, на всички досъдебни производства при него срещу известен извършител. Особено внимание в разпореждането е обърнато на преценката на основанията за спиране към момента, когато това е сторено, извършените действия по отпадането им и проверка на възможностите за възобновяване.

Едва през 2008 г., 2009г. и настоящото полугодие в резултат на редица усилия се бележи сериозно намаление на спрените производства. Към 01.01.2008 г. те са били 184 553, а към 30.06.2008 г. -156 156. Намалението е било с 14 % в началото и 35 % в края на полугодието на 2008 г. и би следвало за период от една година да се приеме за задоволително.

През полугодието на 2009г. в началото на периода, т.е след като и през второто полугодие на 2008 г. е извършена немалко работа, спрени са били 139 319 досъдебни производства. В края, а именно към 30.06.2009 г. са останали 135 186 дела. Налице е тенденция към постоянно намаление, което е добра оценка за насоките на прокурорската работа.

Към 30.06.2010 г. спрени са 133 337 дела в огромната си част срещу неизвестен извършител.

Следва да се отбележи, че по собствен почин и преди издаване на този акт, в отделните региони, било по повод актове на Апелативния прокурор, било на окръжните или на районните прокурори, действия в тази насока са предприемани. От гледна точка на установяване на действителното положение, работата по настоящото разпореждане бе улеснена. Например, в тази насока действа Заповед АП № 29/2001 г. на Апелативния прокурор – Пловдив. Някои от прокуратурите като Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Стара Загора и други, са включили тази тематика в годишните си планове. Районният прокурор на Пловдив, още на 16.02.2004 г. е издал свое разпореждане № И-24/2004 г., с което е било разпоредено извършване на пълна инвентаризация и проверка по показателите, доближаващи тези на Заповед АП № 10/2007 г., относно основанията за спиране и работата по тези дела.

Така понастоящем, всяка прокуратура в региона разполага с отделно изготвена информация по всяко спряно досъдебно производство, съдържаща неговия номер, лице срещу което е образувано, наблюдаващи прокурори, действията по разследването, спирането и основанията за това, периодичността на проверките и констатациите. Тя е събрана под формата на отделни справки, като обобщаването е било извършено от окръжните прокуратури, а за апелативния регион – от Апелативната прокуратура – Пловдив.

Резултатите са налице, защото, ако в началото цифрата на спрените производства срещу известен извършител е била 8 320, към 20.04.2007 г. – крайният срок за отчитане на данните, техният брой е бил 4542 или е било налице намаление на спрените с около 45 %.

В рамките на първото полугодие на 2008 г. резултатите са били по-добри - срещу известен извършител спрени в началото на периода са били 3075 при 3840 производства за същия период на предходната година. Техният брой е още по-малък към 30.06.2009 г. 2889 при 3315 дела в началото на сравняваното полугодие.

Сега е налице ново намаление, защото спрените в края на полугодието на 2010 г. дела срещу известен извършител са 2692.

Съотношението между спрените дела срещу известен извършител към спрените въобще през различните периоди е било следното:

 • В края на 2006 г. - 5724 срещу известен от общо 201 915 - 2, 8 %.
 • За шестмесечието на 2007 г. - 4457 от общо 211 976 - 2,1 %.
 • За шестмесечието на 2008 г.-3315 от общо 184 553- 1,7 %.
 • За шестмесечието на 2009 г-2889 от общо 135 186-2,1 %
 • За шестмесечието на 2010г. -2692 от общо 133 382-около 2 %.

Тези резултати не могат да не радват, макар при очерталите се темпове да не може да се прогнозира преодоляването на проблема в кратки срокове, например в рамките на една или две години.

Факт е, че огромният брой дела са срещу неизвестен извършител, те съществуват, ясно е, че тяхната бъдеща съдба е в зависимост основно от издирвателната дейност и ако тя не даде резултати намаление може да се очаква от допълнителни „инвентаризации” на наличните производства при разследващите или прилагането на давност. Статистическите данни сочат натрупване не в последните години, а в доста по-дълъг предходен период от време. Също така обаче е ясно, че това е проблем, който прокуратурата не може да реши сама, независимо от редицата организационни мерки по делата срещу неизвестен извършител, тъй като не е орган, който се занимава с издирвателна дейност. Тези дела съставляват около 98 % от спрените въобще.

Същевременно относително добър показател е, че се забелязва преодоляване на общото увеличение на спрените производства. Истинската причина за натрупване на досъдебните производства в предходните години е ясна, и тя се вижда от по-горе посочените данни: по-голям е бил броят на спрените дела от възобновените и още по-голям от приключените. Така постепенно се е стигнало до тази много голяма цифра на спрени производства, в т. ч. и срещу известен извършител. Едва в последните години, последните дела намаляват като брой, което е единствената положителна тенденция.

На основание чл. 244 ал. 1 т. 1 вр. чл. 25 т. 1 НПК са спрени 89 при 91 дела за същия период на миналата година.

На основание чл. 244 ал. 1 т. 1 вр. чл. 25 т. 2 НПК – 1867 при 2123 дела за същия период на миналата година.

На основание чл. 244 ал. 1 т. 1 вр. чл. 25 т. 3 НПК –4 при 3 дела за същия период на миналата година.

На основание чл. 244 ал. 1 т. 3 НПК – 732 при 672 дела за полугодието на 2009 г.

Най-голяма е втората група дела и това е понятно, предвид предвиденото основание - отсъствие на обвиняемия, което би попречило за разкриване на обективната истина.

ПРЕКРАТЕНИ ДП

За първото полугодие на 2008 г. прекратени са били 44 701 производства. 11921 са били през полугодието на 2009 г. Сега те са 6470. Намалението е значително и причините са очертани в общата част от раздела. През периода по давност са били прекратени общо 3632 дела при 9326 за полугодието на 2009 г. и при 41640 производства през 2008 г., от които само 60 при 81 през полугодието на 2009 г. срещу известен извършител. Намалението на делата прекратени по давност за двата периода е значително. Фиксираната разлика е доста добър показател за работата на прокуратурата и сочи на овладяване на негативната тенденция възникнала и поддържана в продължителен период от време.

В същото време отново следва да се посочи, че от всички прекратени дела тези по давност са повече от половината, но под 1 % от тях са срещу известен извършител.

Показателно е, че няма досъдебни производства прекратени по искане на обвиняемия при условията на чл. 368-369 НПК.

ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОР ПО РЪКОВОДСТВО И НАДЗОР НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

През първото шестмесечие на 2010г. прокурорите от района на Апелативна прокуратура – Пловдив са участвали или сами са извършили общо 308 действия по разследването. За сравнение през първото шестмесечие на 2009г. тези действия са били 294, което показва, макар и малко, увеличение на активността на прокурора в тези случаи. Следва обаче да се отбележи, че при производства разследвани по общия ред прокурорът е участвал в 307 действия при 288 за първото шестмесечие на 2009г. Извършено е 1 следствено действие по бързо производство при 7 за 2009г.

Разследващ орган е бил отстранен в 8 случая, при 18 за първото шестмесечие на 2009г. В 100 случая делото е било иззето от един разследващ орган и предадено на друг/ чл.196 ал.1 т.4 от НПК/. През първото шестмесечие на 2009г. тези случаи са били 36. На МВР са били възложени 66 действия по разследването при 106 за 2009г. Преди предявяването на разследването прокурорът е указал извършването на 7250 следствени действия, при 5012 за първото шестмесечие на 2009г.последният показател красноречиво говори за това, че действията на прокурора са били насочени към по - голяма пълнота и прецизност на разследването. В 203 случая, когото прокурорът е указвал извършването на допълнителни следствени действия причината е била допуснати процесуални нарушения. Общо по 46 производства е било постановено извършването на допълнителни следствени действия от прокурора. Броят на досъдебните производство с поръчки за чужбина през отчетния период е бил 54.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРС И ЗАЩИТЕНИ СВИДЕТЕЛИ

През първото полугодие на 2010г. са изготвени 1031 искания за разрешение за използване на СРС за справки с данни, от които са уважени 956 броя.За сравнение със същия период на 2009г. са били поискани 786, от които уважени са 775 бр. искания.

Броят на наблюдаваните досъдебни производства с използване на СРС е бил 205 за шестмесечието на 2010г. Тези средства са използвани срещу 740 лица. Приключени са 51 досъдебни производства срещу 137 лица. Прекратени са 9 бр. досъдебни производства, а на съд са предадени 49 лица. Осъдените с влязла в сила присъда лица са 25. Относно оперативните способи следва да се посочи, че най - много са искани разрешения за подслушване – 1087, при които разрешения са дадени в 1076 случая. Последното сочи на добра мотивираност на исканията. На второ място е оперативният способ проследяване – 504 искания, от които уважени са 501, следвани от наблюдението – 395 искания, от които уважени са 392 искания, срещат се и единични случаи на белязване и проникване. В пет случая е използван служител под прикритие.

По 7 бр. дела е приложена фигурата на защитения свидетел. Такива свидетели са били 12 лица, а използваният способ е бил запазване в тайна на самоличността.

ИЗВЪРШЕНИ НЕОТЛОЖНИ СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ

През отчетния период броят на делата, по които са извършени неотложни следствени действия е 702, като действията са 1239. Неодобрени от съда са 5. Извършени са 223 обиска, 927 претърсвания и изземвания, 2 освидетествувания и 87 други неотложни следствени действия.

ПРЕПИСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАЗУВАНИ СЛЕД САМОСЕЗИРАНЕ И ПО СИГНАЛИ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И МАТЕРИАЛИ НА ДАНС. ПРОВЕРКИ НА ПРБ, ДАНС И НАП

През отчетния период в района на Апелативна прокуратура – Пловдив след самосезиране са образувани 39 преписки, в следствие на което са образувани 15 досъдебни производства. В съда са внесени 8 бр. прокурорски акта и са осъдени 6 лица.

По сигнали на контролните органи са били образувани 73 преписки, от които са решени с образуване на досъдебно производство 14 бр. Наблюдавани са общо 89 досъдебни производства, в това число образувани и в минали периоди. Осъдени са 4 лица. Интерес буди факта, че е налице по голяма резултатност от преписките образувани при самосезиране от тези образувани по сигнали на контролни органи. Най -много преписки са образувани през периода по сигнали подадени от Националната агенция по приходите - 31 бр.

Дирекцията по национален строителен контрол и Агенцията по следприватизационен контрол не са подали нито един сигнал.

По материали на ДАНС са били образувани 26 бр. преписки, приключили с образуването на 23 бр. досъдебни производства. Към момента осъдени лица по тези производства няма, тъй като по тези досъдебни производства не са изготвени и внесени в съда прокурорски актове.

По проверки на оторизираните органи на лица с имущество над 500 000 лв. не са образувани преписки.Не са образувани преписки и по доклади на Европейската служба за борба с измамите.

КОНТРОЛ НА МЕРКИТЕ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ И ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА

През първото полугодие на 2010г. от прокурор са направени 510 искания до съда за налагане на мярка за неотклонение, от които уважени са 473. Неуважени са 35, от които обаче съда е наложил в девет случая мярка за неотклонение” Домашен арест”. В 21 от случаите са били наложени други мерки за неотклонение. Данните сочат на добра мотивираност при изготвянето на исканията, имайки предвид високия процент на уважените. В 20 случая отказите на съда за налагане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” са били протестирани, като в 10 случая протестите са уважени.

По чл.65 ал.7 от НПК срещу изменена мярка „Задържане под стража” са подадени 8 протеста, от които уважени са 3, неуважени са 4 бр.

За периода с мярка за неотклонение „Задържане под стража” са били 544 лица, от тях 30 са имали и други висящи дела. С мярка „Домашен арест” са били 18 лица.

221 лица са били задържани към края на отчетния период, от които 132 в срок до 2 месеца и 89 в срок до една година. На основание чл.63 ал.6 от НПК мярката за неотклонение „Задържане под стража” е била изменена от прокурор в 25 случая.

В 22 случая от прокурора е била отменена мярка за процесуална принуда по чл.234 ал.8 от НПК, при 90 за първото шестмесечие на 2009г. От съда такива отменени мерки няма.