А. За самата Апелативна прокуратура:

През първото полугодие на 2010г. прокурорите в Апелативна прокуратура Пловдив са работили при непълен щат. Броят на прокурорите по щат е 15, като средно-списъчният брой на реално работилите през отчетния период е 13.5.

Прокурорите от апелативната прокуратура имат общо 1 346 прокурорски актове и участия в съдебни заседания при средна натовареност по този показател 99.7 бр. за 1 прокурор. В сравнение с първото полугодие на 2009г. общият брой прокурорски актове и участие в заседания е бил 744, при средна натовареност за 1 прокурор 62.

 1. През настоящия отчетен период са решени 776 инстанционни преписки /т.е. средната натовареност за 1 прокурор от АП е 57.5 преписки/, при 495 преписки и натовареност 41.25 за първото полугодие на предходната година.
  Налице е тенденция на увеличаване на натовареността, като следва да се има предвид, че броят на инстанционните преписки почти изцяло е в зависимост от постъпилите жалби и сигнали. В немалък брой случаи произнасянията са по линията на служебния контрол /основно по делата и преписките на специален надзор/.
 2. През първото полугодие на 2010г. прокурорите от Апелативна прокуратура са взели участие в 490 съдебни заседания, от които 63 граждански и 427 наказателни. За същия период на 2009г. общият брой на съдебните заседания е бил 204 (съответно 125 наказателни и 79 граждански).
 3. По отношение на броя на протестите съпоставката показва, че за първите шест месеца на 2010г. те са 7 (спрямо 13за 2009г. и 20 за 2008г.).
 4. Общият брой проверени административни актове за първото полугодие е 9 (спрямо 6 за същия отчетен период на 2009г.).

Б. За всички прокуратури от апелативния регион:

При изготвянето на тези показатели са взети предвид броя на прокурорите по щатно разписание в края на отчетния период и средно-списъчния състав на реално работилите пред периода прокурори. В цифрата на реално работилите прокурори не са включени само тези, които са ползвали отпуск поради временна нетрудоспособност /без платения годишен/.

Средната натовареност за района на всяка Окръжна прокуратура е получена, като сумираните данни за самата окръжна прокуратура и всичките й съответни районни прокуратури се раздели на общия брой реално работили прокурори.

Средната натовареност за района на Апелативна прокуратура е получена като сумираните данни за Районните и Окръжните прокуратури и за самата Апелативна прокуратура, се разделят на общия брой реално работили прокурори.

Въз основа на критериите, се установява средното съотношение на щат/реално работили прокурори:

 • 91 по щат/ реално работили 68.1 за района на ОП Пловдив;
 • 64 по щат/реално работили 50.8 за района на ОП Стара Загора;
 • 39 по щат/реално работили 27 за района на ОП Пазарджик;
 • 37 по щат/реално работили 26.3 за района на ОП Хасково;
 • 22 по щат/реално работили 16.6 за района на ОП Кърджали;
 • 19 по щат/реално работили 16.3 за района на ОП Смолян;
 • 15 по щат/реално работили 13.5 за АП Пловдив.
 • Или общо за Апелативния регион при щат 287 реално са работили 218 прокурора.

Отчетените за първото полугодие на 2010г. показатели са изведени първо като обща бройка за Апелативния район (Апелативна прокуратура, 6-те окръжни и 27-те районни прокуратури) и след това, разделени в подгрупи, степенувани в низходящ ред по район на съответната Окръжна прокуратура. Т. е., посочвайки цифри за дадена Окръжна прокуратура, се имат предвид общо данните за съответната окръжна и включените в региона й районни прокуратури. Само при водещи цифри, доминиращи в работата на даден окръжен район по–надолу сочим конкретни данни от работата на отделна районна прокуратура.

І. Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания в Апелативния регион – 67 614 бр. /таблица 5.1, колона 2/, т. е. средната натовареност на един прокурор за региона е 309.46 /таблица 5.2, колона 4/:

 • 23 543 бр. за ОП – Пловдив, т.е. 345.8 средно на 1 прокурор;
 • 13 725 бр. за ОП – Стара Загора, т.е. 270.4 на 1 прокурор;
 • 9 941 бр. за ОП – Пазарджик, т.е. 368.9 на 1 прокурор;
 • 8 130 бр. за ОП – Хасково, т.е. 308.8 на 1 прокурор;
 • 6 511 бр. за ОП – Кърджали, т.е. 392.2 на 1 прокурор;
 • 4 418 бр. за ОП – Смолян, т.е. 271.7 на 1 прокурор;
 • 1 346 бр. за АП – Пловдив, т.е. 99.7 на 1 прокурор.

Анализът на данните сочи, че с най-голяма средна натовареност са прокурорите от района на ОП Кърджали, като основен дял има РП Кърджали (712.8 бр. на прокурор). Следваща по натовареност по този показател прокуратура е ОП Пазарджик, като основен дял имат РП Пещера (552.4) и РП Велинград (472.5).

От Районните прокуратури в апелативния регион със сериозна натовареност са и РП Асеновград (555.4); Златоград (534.7); Свиленград (604.3) и Харманли (533).

Съпоставката за самите окръжни прокуратури (без да се имат предвид данните за прилежащите им районни) сочи следното степенуване на натовареността по показателя „Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания”: Пазарджик (282.5); Кърджали (260.6); Смолян (210.9); Пловдив (169.6); Хасково (144.4) и Стара Загора (134).

ІІ. Общо наблюдавани досъдебни производства в Апелативния регион – 25 740 бр. /таблица 5.1, колона 3/, като по този показател средната натовареност на 1 прокурор от региона е 117.8 /таблица 5.2, колона 5/:

 • 10 589 бр. за ОП – Пловдив, т.е. 155.5 на 1 прокурор;
 • 5 828 бр. за ОП – Стара Загора, т. е. 114.8 на 1 прокурор;
 • 3 920 бр. за ОП – Хасково, т. е. 149 на 1 прокурор;
 • 3 397 бр. за ОП – Пазарджик, т.е. 126 на 1 прокурор;
 • 1 167 бр. за ОП – Кърджали, т. е. 70.3 на 1 прокурор;
 • 838 бр. за ОП – Смолян, т.е. 51.5 на 1 прокурор.

Анализът сочи, че по този показател най-натоварен е района на Окръжна прокуратура Пловдив, следвана от Хасково и Пазарджик. Натовареността на прокуратурите в Кърджали и Смолян по показателя „Общо наблюдавани ДП” е в пъти по-малка.

ІІІ. Общо решени досъдебни производства в Апелативния регион – 18 177 бр. /таблица 5.1, колона 4/, т.е. по този показател средната натовареност на прокурор от региона е 83.19./таблица 5.2, колона 6/:

 • 7 451 бр. за ОП – Пловдив, или 109.4 средно на 1 прокурор
 • 4 108 бр. за ОП – Стара Загора, или 80.9 на 1 прокурор;
 • 2 609 бр. за ОП – Хасково, или 99 на 1 прокурор;
 • 2 554 бр. за ОП – Пазарджик, или 94.7 на 1 прокурор;
 • 905 бр. за ОП – Кърджали, или 54.5 на 1 прокурор;
 • 549 бр. за ОП – Смолян, или 33.7 на 1 прокурор.

Анализът и на този показател сочи, че за първото шестмесечие на 2010г. най-натоварените прокуратури в апелативния регион са Пловдив, Хасково и Пазарджик.

При сравнение на данните на всички прокуратури в апелативния регион, като най-натоварени по този показател се открояват Районните прокуратури в Свиленград (263.7 решени ДП средно от 1 прокурор); Димитровград (176.8); Пловдив (169.5).

С най-малко решени ДП средно на 1 прокурор измежду районните прокуратури са РП Крумовград (20.5); Ардино (23.5); Чепеларе (30) и Мадан (35.5).

Съпоставката на Окръжните прокуратури (без да се включват данните от прилежащите им районни) дава следния извод за средна натовареност по показателя „Общо решени ДП”: Хасково (31.63); Пловдив (20); Пазарджик (16.9); Кърджали (17.6); Стара Загора (15.3) и Смолян (13.65).

ІV. Общо образувани от прокурор досъдебни производства в Апелативния регион – 7 089 бр. /таблица 5.1, колона 7/, т.е. по този показател средната натовареност на прокурор е 32.45 /таблица 5.2, колона 9/:

 • 2 832 бр. за ОП – Пловдив, т.е. 41.6 на един прокурор,
 • 1 905 бр. за ОП – Стара Загора, т.е. 37.5 на 1 прокурор;
 • 929 бр. за ОП – Пазарджик, т. е. 34.5 на 1 прокурор;
 • 921 бр. за ОП – Хасково, т. е. 35 на 1 прокурор;
 • 280 бр. за ОП – Кърджали, т. е. 16.9 на 1 прокурор;
 • 222 бр. за ОП – Смолян, т.е. 13.6 на 1 прокурор.

Традиционно най-натоварена по този критерий на работа е ОП Пловдив, като окръжните прокуратури в Хасково, Пазарджик и Стара Загора са с почти еднаква натовареност.

V. Постановени откази за образуване на досъдебно производство в Апелативния регион – 8 214 бр. /таблица 5.1, колона 6/, т.е. средната натовареност на прокурор от региона е 37.6 /таблица 5.2, колона 8/:

 • 2 529 бр. за ОП– Пловдив или 37.14 на 1 прокурор;
 • 2 247 бр. за ОП – Стара Загора или 44.27 на 1 прокурор;
 • 1 123 бр. за ОП – Кърджали или 67.65 на 1 прокурор;
 • 1 022 бр. за ОП – Пазарджик или 37.92 на 1 прокурор;
 • 872 бр. за ОП – Хасково или 33.1 на 1 прокурор;
 • 420 бр .за ОП – Смолян или 25.8 на 1 прокурор.

При съпоставката се установява, че с най-много такива постановления за отказ да се образува ДП средно на прокурор е районът на Окръжна прокуратура Кърджали, следвана от ОП Стара Загора. Почти еднакви са показателите на Пловдив и Пазарджик.

VІ. Общо решени инстанционни преписки в Апелативния регион: 1 727 бр. /таблица 5.1, колона 9/, при средна натовареност в Апелативния район на един прокурор 25.32 /таблица 5.2 колона 11/:

 • 776 бр. за АП – Пловдив, съответно 57.5 на 1 прокурор;
 • 304 бр. за ОП – Пловдив, съответно 14.95 на 1 прокурор;
 • 178 бр. за ОП – Стара Загора, съответно 13.69 на 1 прокурор;
 • 174 бр. за ОП – Кърджали, съответно 10.5 на 1 прокурор;
 • 135 бр. за ОП – Пазарджик, съответно 20.77 на 1 прокурор;
 • 89 бр. за ОП – Смолян, съответно 24.79 на 1 прокурор;
 • 71 бр. за ОП – Хасково, съответно 8.9 на 1 прокурор.

Конкретно с оглед естеството на работа на Апелативна прокуратура /контролно-ревизионна/следва да се посочи, че е обяснимо тя да е водеща по този показател.

VІІ. Прокурорски актове, внесени в съда в Апелативния регион – 4 496 бр. /таблица 5.1, колона 10/, при средна натовареност за региона – 20.58 /таблица 5.2 колона 12/:

 • 1 518 бр. за ОП – Пловдив, съответно 22.3 на 1 прокурор;
 • 1 124 бр. за ОП – Стара Загора, съответно 22.14 на 1 прокурор;
 • 728 бр. за ОП – Пазарджик, съответно 27 на 1 прокурор;
 • 672 бр. за ОП – Хасково, съответно 25.5 на 1 прокурор;
 • 231 бр. за ОП – Смолян, съответно 14.21 на 1 прокурор;
 • 223 бр. за ОП – Кърджали, съответно 13.4 на 1 прокурор.

В тази бройка са включени не само обвинителните актове, а и внесените в съда споразумения по реда чл. 381 и следв. НПК за решаване на делото в досъдебното производство, както и предложенията до съда за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Анализът на цифрите сочи, че най-натоварени прокуратури в апелативния регион по този показател са ОП Пазарджик и Хасково.

VІІІ. Прекратени досъдебни производства в Апелативния регион – 6 470 бр. /таблица 5.1, колона 11/, при средна натовареност за региона – 29.6 /таблица 5.2 колона 13/:

 • 2 669 бр. за ОП – Пловдив или 39.2 на прокурор;
 • 1 240 бр. за ОП – Стара Загора – 24.43 на прокурор;
 • 994 бр. за ОП – Хасково – 37.8 на прокурор;
 • 923 бр. за ОП – Пазарджик– 34.25 на прокурор;
 • 426 бр. за ОП – Кърджали – 25.7 на прокурор;
 • 218 бр. за ОП – Смолян – 13.41 на прокурор.

В сравнение с първото шестмесечие на 2008г., когато общият брой прекратени дела е бил 44 701 и с първото шестмесечие на 2009г., когато са били прекратени общо 11 921, е налице тенденция на рязко намаляване броя на прекратените досъдебни производства.

ІХ. Спрени досъдебни производства в Апелативния регион – 6 915 бр. /таблица 5.1, колона 12/, т.е. средната натовареност за региона е 31.65 на прокурор /таблица 5.2, колона 14/:

 • 3 152 бр. за ОП – Пловдив – 46.3 на прокурор;
 • 1 691 бр. за ОП – Стара Загора – 33.31 на прокурор;
 • 889 бр. за ОП – Хасково – 33.76 на прокурор;
 • 859 бр. за ОП – Пазарджик – 31.9 на прокурор;
 • 235 бр. за ОП – Кърджали – 14.2 на прокурор;
 • 89 бр. за ОП – Смолян – 5.5 на прокурор.

Х. Общо решени преписки по надзора за законност в Апелативния регион - 535 /таблица 5.1, колона 8/, т.е. средната натовареност за региона е 2.5 на прокурор /таблица 5.2, колона 10/.

Най-много са преписките в ОП Пазарджик /145 бр./, следвана от Окръжните прокуратури Пловдив /140 бр./ и Стара Загора /99 бр./.

ХІ. Досъдебни производства за тежка престъпност в Апелативния регион (таблица 5.1, колони 13, 14 и 15 и таблица 5.2, колони 15, 16 и 17), по които броят дела и средната натовареност, е както следва:

 • общо наблюдавани 1 484 бр. или 6.8 на един прокурор;
 • общо решени 835 бр. – 3.8 на прокурор;
 • внесени в съда 415 бр. – 1.9 на прокурор.

Бройката се формира от дела, водени срещу организирани престъпни групи, дела за престъпления против стопанството (общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, в отделни стопански отрасли, против финансовата, данъчната и осигурителната системи; престъпления по служба, против правосъдието, за трафик на хора, както и престъпления, извършени по общоопасен начин и с общоопасни средства и против народното здраве и околната среда).

Най-голям дял от тази категория дела в абсолютни цифри традиционно се пада на Окръжна прокуратура – Пловдив (общо 622 наблюдавани такива, като решени са 384, от които 189 са внесени в съда).

Средната натовареност на прокурор по този показател прокуратура, обаче е най-висока в Хасково (10.37 наблюдавани дела от прокурор).

Прокуратурите в Смолян и Кърджали традиционно нямат голям брой дела от тази категория-Окръжна прокуратура Кърджали е наблюдавала през отчетния период 33 дела за тежка престъпност, а Окръжна прокуратура Смолян – 63.

Най-много ДП за тежка престъпност в съда са внесени от прокуратурите в района на ОП Пловдив (189); следвани от Стара Загора (86); Хасково (69) и Пазарджик (57).

ХІІ. Общо участие в съдебни заседания /в дни/ в Апелативния регион – 11 413 бр. /таблица 5.1, колона 5/, като средната натовареност на прокурор от региона е 52.23 /таблица 5.2, колона 7/:

 • 3 737 бр. за ОП – Пловдив, т. е. 54.9 на 1 прокурор;
 • 2 305 бр. за ОП – Стара Загора, т. е. 45.4 на 1 прокурор;
 • 2 114 бр. за ОП – Хасково, т. е. 80.3 на 1 прокурор;
 • 1 581 бр. за ОП – Пазарджик, т. е. 58.7 на 1 прокурор;
 • 645 бр. за ОП – Смолян, т. е. 39.7 на 1 прокурор;
 • 541 бр. за ОП – Кърджали, т. е. 32.6 на 1 прокурор;
 • 490 бр. за АП – Пловдив, т. е. 36.3 на 1 прокурор.

Анализът на цифрите сочи, че най-натоварената прокуратура по участия в съдебни заседания отново е ОП-Хасково, следвана от Окръжна прокуратура – Пазарджик.

ХІІІ. Исканията до съда в Апелативния регион са общо 1749 бр. (таблица 5.1., колона 19), т.е. средната натовареност за региона (таблица 5.2, колона 21) е 8.0:

 • 743 бр. за ОП – Пловдив или 10.9 на 1 прокурор;
 • 395 бр. за ОП – Стара Загора или 7.8 на 1 прокурор;
 • 292 бр. за ОП – Хасково или 11.09 на 1 прокурор;
 • 207 бр. за ОП – Пазарджик или 7.7 на 1 прокурор;
 • 68 бр. за ОП – Смолян или 4.2 на 1 прокурор;
 • 44 бр. за ОП – Кърджали или 2.7 на 1 прокурор.

ХІV. Предявени искове по гражданско-съдебен надзор общо за Апелативния регион са 24 броя (таблица 5.1, колона 20), т.е. средната натовареност за региона е 0.11 (таблица 5.2 колона 22):

Исковете се разпределят по прокуратури така:11 бр. за ОП – Пловдив; 5 - Стара Загора; 4 – Кърджали; 3-Пазарджик и 1-Смолян.

ХV. Подадени протести (въззивни и касационни) общо за Апелативния регион – 229 броя (таблица 5.1, колона 21), т.е. средната натовареност на прокурор от региона е 1.05 (таблица 5.2 колона 23):

 • 84 бр. за ОП – Пловдив или 1.23 средно на прокурор;
 • 63 бр. за ОП – Пазарджик или 2.3 средно на прокурор;
 • 32 бр. за ОП – Хасково или 1.2 средно на прокурор;
 • 23 бр. за ОП – Стара Загора или 0.45 средно на прокурор;
 • 12 бр. за ОП – Смолян или 0.7 средно на прокурор;
 • 8 бр. за ОП – Кърджали или 0.48 средно на прокурор;
 • 7 бр. за АП – Пловдив или 0.5 средно на прокурор.

В сравнение с първото шестмесечие на 2009г. е налице намаляване на броя на протестите, като това в значителна степен се дължи на по-малкия брой внесени дела в съда, коментиран по-горе.

Допълнителен фактор за по-малкият брой протести е и промяната в НПК и невъзможността при потвърдена изцяло от окръжния съд като въззивна инстанция присъда, същата да бъде протестирана (чл. 346 т. 2 от НПК).

ХVІ. Изпълнени присъди по лица общо в Апелативния регион – 3 602 бр. (таблица 5.1, колона 22) или средната натовареност на прокурор е 16.49 (таблица 5.2, колона 24):

 • 1 230 бр. за ОП – Пловдив,
 • 813 бр. за ОП – Стара Загора,
 • 627 бр. за ОП – Пазарджик,
 • 553 бр. за ОП – Хасково,
 • 195 бр. за ОП – Кърджали,
 • 184 бр. за ОП – Смолян.

ХVІІ. Общ брой на проверените в Апелативния регион административни актове – 15 012 бр. (таблица 5.1, колона 23), като средната натовареност на прокурор е 68.7 (таблица 5.2, колона 25):

 • 4 561 бр. за ОП – Пловдив,
 • 3 234 бр. за ОП – Кърджали,
 • 2 696 бр. за ОП– Пазарджик,
 • 2 149 бр. за ОП – Смолян,
 • 1 682 бр. за ОП – Стара Загора,
 • 681 бр. за ОП– Хасково,
 • 9 бр. за АП – Пловдив.

Следва да се посочи, че този показател рефлектира сериозно върху първия коментиран в раздела - „Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания”. Това е и основна причина районът на Окръжна прокуратура Кърджали да е с най-висока натовареност по показателя „Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания”. Видно от статистическите таблици, РП Кърджали е проверила най-много административни актове в Апелативния регион - 1 981 бр., повече и от най-голямата районна прокуратура – РП Пловдив (1 975 акта).

Районна прокуратура Гълъбово не е проверила нито един административен акт.

ХVІІ. Досъдебни производства с поръчки в чужбина общо за Апелативния регион – 54 бр. (таблица 5.1, колона 24) или средната натовареност на един прокурор е 0.2 (таблица 5.2, колона 26):

 • 21 бр. за ОП – Пловдив,
 • 14 бр. за ОП – Хасково,
 • 7 бр. за ОП – Кърджали и Пазарджик;
 • 4 бр. за ОП – Стара Загора;
 • 1 бр. за ОП– Смолян.

ХVІІІ. Брой инспекторски проверки 29 (таблица 5.1, колона 25)

Това е нововъведен статистички показател в отчетните таблици и включва проверки, възложени от ВКП /”Инспекторат”/ или по сигнали на граждани за проверка дейност на прокурори. От общо 29 инспекторски проверки, 27 са извършени от Окръжна прокуратура Пловдив и 2 от Окръжна прокуратура Стара Загора.

ХІХ. Брой атестации на прокурори – 56 (таблица 5.1, колона 26).

Този показател също се отчита за първи път. Изготвените атестации по райони се разпределят така:

 • 16 бр. от АП Пловдив;
 • 12 бр. от ОП Пловдив;
 • 16 бр. от ОП Пазарджик;
 • 12 бр. от ОП Стара Загора.

В. Ефективност на прокурорската работа /таблица 5.3/:

Показателите, въз основа на които се прави оценката на ефективността са:

 1. Съотношение на приключени към брой наблюдавани досъдебни производства;
 2. Съотношение на решени към брой наблюдавани досъдебни производства;
 3. Съотношение на внесени в съда към брой наблюдавани досъдебни производства;
 4. Съотношение на осъдени лица с влезли в сила осъдителни присъди към предадени на съд лица;
 5. Съотношение на оправдани лица с влезли в сила осъдителни присъди към предадени на съд лица;
 6. Съотношение на върнати от съда към внесени в съда досъдебни производства;

Тези критерии са изведени в таблица 5.3 общо за всички наблюдавани производства, както и поотделно – за делата от категорията тежка престъпност.

Първите четири показателя са от категорията на положителните – колкото по-високо е съотношението, толкова по-ефективна е работата на прокуратурата. Последните два показателя са от категорията на отрицателните – колкото по-малка е цифровата стойност на съотношението, толкова по-добра е прокурорската работа.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРОКУРАТУРИТЕ ОТ РАЙОНА НА АП ПЛОВДИВ

ПО ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

Прокуратура съотношение приключени към наблюдавани ДП съотношение решени към наблюдавани ДП съотношение внесени в съда към наблюдавани ДП съотношение осъдени към предадени на съд лица съотношение върнати към внесени в съда ДП съотношение оправдани към предадени на съд лица
ОП Пловдив 0,52 0,60 0,16 1,30 0,13 0,02
РП Пловдив 0,61 0,72 0,13 0,96 0,04 0,01
РП Асеновград 0,70 0,62 0,23 1,00 0,01 0,02
РП Карлово 0,62 0,71 0,18 1,09 0,01 0,00
РП Първомай 0,54 0,72 0,13 1,15 0,06 0,00
             
ОП Пазарджик 0,49 0,59 0,19 1,04 0,08 0,02
РП Пазарджик 0,68 0,75 0,21 0,83 0,02 0,02
РП Велинград 0,75 0,74 0,21 0,99 0,07 0,03
РП Пещера 0,49 0,80 0,22 0,85 0,00 0,03
РП Панагюрище 0,53 0,80 0,23 0,79 0,00 0,00
             
ОП Стара Загора 0,56 0,56 0,20 0,78 0,16 0,00
РП Стара Загора 0,56 0,72 0,16 0,81 0,05 0,01
РП Казанлък 0,60 0,74 0,21 0,84 0,04 0,00
РП Чирпан 0,63 0,62 0,24 0,84 0,06 0,01
РП Раднево 0,61 0,66 0,24 0,96 0,07 0,03
РП Гълъбово 0,63 0,76 0,27 1,13 0,01 0,00
             
ОП Смолян 0,47 0,55 0,13 0,50 0,17 0,07
РП Смолян 0,57 0,65 0,23 1,24 0,04 0,01
РП Девин 0,38 0,64 0,33 1,08 0,00 0,02
РП Мадан 0,62 0,76 0,34 0,95 0,00 0,07
РП Златоград 0,56 0,75 0,44 0,92 0,00 0,00
РП Чепеларе 0,72 0,58 0,29 0,87 0,00 0,00
             
ОП Хасково 0,51 0,51 0,11 1,26 0,15 0,03
РП Хасково 0,64 0,54 0,17 0,94 0,04 0,01
РП Димитровград 0,56 0,74 0,17 1,04 0,10 0,01
РП Харманли 0,60 0,72 0,20 1,05 0,10 0,00
РП Свиленград 0,58 0,78 0,20 1,04 0,04 0,00
РП Ивайловград 0,81 0,74 0,09 1,75 0,00 0,00
             
ОП Кърджали 0,53 0,68 0,05 1,50 0,00 0,00
РП Кърджали 0,51 0,80 0,17 0,81 0,06 0,00
РП Момчилград 0,79 0,76 0,27 0,84 0,04 0,02
РП Крумовград 0,68 0,65 0,30 0,95 0,00 0,00
РП Ардино 0,69 0,77 0,30 1,11 0,11 0,00

ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ

Прокуратура съотношение приключени към наблюдавани ДП съотношение решени към наблюдавани ДП съотношение внесени в съда към наблюдавани ДП съотношение осъдени към предадени на съд лица съотношение върнати към внесени в съда ДП Съотношение оправдани към предадени на съд лица
ОП Пловдив 0,59 0,60 0,18 1,21 0,00 0,01
РП Пловдив 0,74 0,66 0,48 0,99 0,02 0,01
РП Асеновград 0,59 0,41 0,35 0,71 0,00 0,00
РП Карлово 0,75 0,75 0,58 1,29 0,00 0,00
РП Първомай 0,20 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
             
ОП Пазарджик 0,45 0,61 0,21 1,19 0,10 0,00
РП Пазарджик 0,74 0,55 0,40 1,33 0,00 0,00
РП Велинград 0,67 0,75 0,38 1,22 0,00 0,22
РП Пещера 0,56 0,63 0,44 0,45 0,00 0,00
РП Панагюрище 0,60 0,60 0,40 1,00 0,00 0,00
             
ОП Стара Загора 0,56 0,47 0,17 0,64 0,14 0,00
РП Стара Загора 0,63 0,65 0,53 1,11 0,03 0,00
РП Казанлък 0,73 0,56 0,32 0,64 0,00 0,00
РП Чирпан 0,30 0,30 0,30 1,00 0,00 0,00
РП Раднево 0,47 0,47 0,33 0,67 0,00 0,00
РП Гълъбово 0,75 0,75 0,75 1,00 0,00 0,00
             
ОП Смолян 0,55 0,50 0,16 0,43 0,17 0,14
РП Смолян 0,18 0,18 0,09 6,00 0,00 0,00
РП Девин 0,50 0,50 0,50 1,00 0,00 0,00
РП Мадан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РП Златоград 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 0,00
РП Чепеларе 0,80 0,60 0,60 0,67 0,00 0,00
             
ОП Хасково 0,66 0,46 0,16 1,49 0,00 0,06
РП Хасково 0,50 0,50 0,31 1,00 0,08 0,00
РП Димитровград 0,65 0,56 0,50 1,16 0,00 0,00
РП Харманли 0,50 0,67 0,25 2,33 0,00 0,00
РП Свиленград 0,56 0,56 0,41 0,77 0,00 0,00
РП Ивайловград 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
ОП Кърджали 0,26 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
РП Кърджали 0,44 0,22 0,11 3,00 0,00 0,00
РП Момчилград 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РП Крумовград 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
РП Ардино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00