През първото шестмесечие на 2010г. в района на Апелативна прокуратура - гр. Пловдив са наблюдавани общо54 при 26 досъдебни производства, свързани с организирана престъпност.Налице е увеличение с повече от 100 %. От тях 31 при 14 досъдебни производства са наблюдавани от Окръжна прокуратура - гр. Пловдив. От Окръжна прокуратура – Пазарджик са наблюдавани 9 при 5 производства, 7 при едно производство са наблюдавани от Окръжна прокуратура – Стара Загора и 4 при 5 производства от Окръжна прокуратура – Хасково. Окръжните прокуратури Кърджали и Смолян са наблюдавали съответно 2 и 1 производства, за разлика от полугодието на 2009 г., когато не са наблюдавали досъдебни производства свързани с организираната престъпност.

От тези 54 досъдебни производства 22 са новообразувани, а другите са от предходен период.

През отчетния период 16 при 10 за предходния производства са приключени, а неприключени са 35 при 15, като по 5 срещу 4 досъдебни производства са внесени обвинителни актове в съда. Обвиняемите лица по внесените актове са 27 срещу 16 лица за полугодието на 2009 г. Прекратени са 5 при 2 досъдебни производства за шестмесечието на 2009 г.. Осъдени са 41 при 21 лица, а по отношение на 40 срещу 13 за полугодието на 2009 г. има влезли в сила присъди. Двадесет и осем са осъдените лица по досъдебни производства наблюдавани от Окръжна прокуратура – Пловдив, 8 на ОП Пазарджик и 4 на ОП Хасково. Налице е подобрение по този показател, но това касае започнати производства от предходни периоди.

През първото шестмесечие на 2010г. няма оправдани лица за престъпления, свързани с организирана престъпност.

По текстове от НК наблюдаваните досъдебни производства през полугодието на 2009 г са се разпределяли както следва:

 • престъпления по чл.321 от НК – общо 22
 • престъпление по чл. 213а ал.2 т.5 вр. ал.1 от НК – 1 производство.
 • по чл.109 ал.1 – 3 - 1 производство
 • по чл.354а от НК - 2 досъдебни производства.

За разлика от горните цифри през настоящото полугодие всички образувани досъдебни производства, с изключение на едно, или 53 на брой са за престъпления по чл. 321 НК, т.е касаят организираните престъпни групи в тесен смисъл на думата, което говори за прецизиране на подхода при определяне на това кои дела следва да бъдат отнесени в тази категория.

Едно производство е образувано за престъпление по чл. 109 НК и е спряно.

През отчетния период продължава започналата в предходните години тенденция, насочена срещу организираните групи за разпространение на наркотици.

4.2 КОРУПЦИОННИ, ДАНЪЧНИ И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

През първото шестмесечие на 2010г. прокурорите от Пловдивския апелативен район са наблюдавали общо 119 досъдебни производства образувани за корупционни престъпления, от които новообразуваните са 54.

За същия период на миналата година наблюдаваните производства за този вид престъпления са били 101, от които новообразувани 41. Налице е тенденция на увеличение на наблюдаваните и новообразувани дела.

През шестмесечието на тази година прокурорите от Пловдивския апелативен район са решили общо 44 досъдебни производства, от тях внесените в съда са 19 срещу 21 лица. Щетите по внесените в съда дела са 4 266 553лв., от които са възстановени само 500 лв.

Показател за ефективността и качеството на работа по тези дела са осъдените лица, върнатите от съда дела и оправдани лица. През отчетния период осъдените лица са 19, оправдани са 2 лица, от които 1 с влязла в сила присъда. Спрените ДП са 8, а прекратените - 12, от които 1 по давност. Едно дело е върнато от съда на прокурора поради допуснати нарушения.

Преобладаваща част от внесените в съда и прекратени ДП са решени от прокурор в срок до 7 месеца. Над този срок решените дела са 9.

По-голяма част от наблюдаваните ДП през полугодието са във връзка с извършени престъпления от длъжностни лица по служба /чл.282-283а от НК/ -73 и за подкуп /чл.301-305 от НК/ - 41.

Най-много производства за корупционни престъпления са наблюдавали прокурорите при Окръжна прокуратура-Пловдив-51, от които новообразуваните са 23, следвани от прокурорите при ОП-Хасково -28 ДП, от които 11 новообразувани. През отчетния период само в ОП-Кърджали няма наблюдавани корупционни престъпления.

ПРАНЕ НА ПАРИ

През полугодието на тази година прокурорите при Пловдивския апелативен район са наблюдавалиобщо 11 досъдебни производства във връзка с пране на пари, от които 4 са новообразувани - по едно от Окръжните прокуратури Стара Загора и Смолян и 2 от ОП Пазарджик. За същия период на миналата година наблюдаваните ДП от този вид са били 6.

В края на отчетния период приключените досъдебни производства са 4, от които 2 са внесени в съда с обвинителни актове срещу 2 лица /от ОП-Пловдив и ОП Стара Загора/, 1 е прекратено и 1 е спряно. Две лица са осъдени за такава престъпна дейност.

Досъдебните производства са приключени в законен срок. Няма върнати от съда дела и оправдани лица. Същите се вземат на специален надзор от по-горестоящите прокуратури.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛОУПОТРЕБА С ФОНДОВЕТЕ НА ЕС

І. Създадена организация на работа в Апелативния регион:

През първото полугодие на 2010г. делата за престъпления свързани със злоупотреби с Европейски фондове са с изключително висок обществен интерес и тяхното бързо разследване и приключване е от значение за положителни оценки от наблюдателите от Европейския съюз по Глава „Правосъдие и вътрешен ред”. На територията на Апелативна прокуратура - Пловдив се съблюдава стриктно определената с редица разпореждания на ВКП и Апелативния прокурор на Пловдив организация на работа по преписки и дела от тази категория: за точно водене на статистиката на движението на преписките и делата в рамките на всяка прокуратура; за срочното им приключване и извършване на служебни проверки от горестоящите прокуратури на постановленията за отказ да се образува досъдебно производство, за прекратяване и спиране на наказателните производства /в случаите, когато същите не са били проверени от съда/; за незабавно уведомяване на ВКП за взетите на специален надзор дела, както и за крайния резултат по преписките.

ІІ. Правна уредба на деянията. Отчет на работата на прокуратурите по преписки и дела от разглежданата категория за първото полугодие на 2010г.:

В Наказателния кодекс са включени четири основни текста,касаещи съставите на престъпления, свързани със злоупотреби със средства от европейски фондове: чл. 202 ал. 2 т. 3; чл.212 ал.3; чл.248а ал. 2 и чл.254бал. 1 и 2 НК.

Съгласно зададените реквизити на таблица 4.2.2. в частта й, касаеща престъпленията срещу еврофондовете, от статистиката се обхващат горепосочените текстове от НК, условно групирани така:

 • Раздел ІІІ „Присвоявания”, включващ престъпленията по чл. 202 ал. 2 т. 3; чл. 203 ал. 1 вр. с чл. 202 ал. 2 т. 3 и чл. 205 от НК;
 • Раздел ІV „Измама с еврофондове”, включващ престъпленията по чл. 212, съответно ал. 3; ал. 4 вр. с ал. 3 и ал. 5 вр. с ал. 3; чл. 212 б ал. 1 т. 2 и чл. 212 б ал. 1 т. 3 вр. с чл. 212 ал. 3 от НК;
 • Раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитната система”, включващ престъпленията по чл. 248 а, съответно ал. 2; ал. 3; ал. 3 вр. с ал. 2; ал. 4 вр. с ал. 2 и ал. 5 вр. с ал. 2; чл. 254 /отм. ДВ бр. 75/06г./ и чл. 254 б, съответно ал. 1 и ал. 2.

В Апелативен регион Пловдив има образувани досъдебни производства и за престъпленияпо чл. 308 и следв. НК,при които инкриминираните документи са свързани с отпускането на средства от Европейски фондове,

ІІІ.Досъдебни производства в апелативния регион за престъпления срещу еврофондовете през първото полугодие на 2010г.

1.Общо наблюдавани досъдебни производства

През първото полугодие на 2010 г. общо наблюдаваните производства за престъпления, свързани с еврофондове са 62, от тях 16 са новообразувани ( през същия период на 2009 г. общо наблюдаваните досъдебни производства по дела от разглежданата категория са 12, от които новообразувани са 90).

За сравнение през първото полугодие на 2008г. в региона на Апелативната прокуратура са били наблюдавани 5 досъдебнипроизводстваза престъпления,свързани със злоупотреби с Европейски фондове. Налице е тенденция на завишаване с 5,16 пъти по отношение на резултатите от 2009 г. относно общо наблюдаваните досъдебни производства и 1,33 пъти на новообразуваните дела.

В този доклад следва да се отбележи положителното развитие на нохд 41/2009 г. в Апелативен съд гр.Пловдив срещу подс. Марин Марков Дипчев, който беше оправдан на първа инстанция от Окръжен съд гр.Пловдив за престъплението по чл.212 ал.5 и чл.212 ал.3 от НК.

Апелативен съд гр.Пловдив отмени оправдателната присъда и осъди подс.Дипчев за престъпление по чл.212 ал.3 от НК като му беше наложено реално наказание „лишаване от свобода” в размер на 3 години.

Върховен касационен съд гр.София отмени горната присъда и върна делото за ново разглеждане в Апелативен съд гр.Пловдив, което приключи с осъдително решение. По внохд № 18/2010 г. съдът призна подс. Дипчев за виновен в извършено престъпление по чл.254, ал.3 от НК /отм./ и го освободи от наказателна отговорност, като на основание чл.78а, вр.чл.2 от НК му наложи административно наказание - глоба. По това решение все още няма мотиви, но явно съдът приема, че в ситуацията, в която е действал Дипчев, представяйки документално инвестицията като реализирана няма съставомерност по чл.212 или чл.210 от НК. За евентуално извършено престъпление по чл.210 от НК се правят коментари и в Решението на Върховния касационен съд.

Решението на Апелативния съд е протестирано от Апелативна прокуратура гр.Пловдив под № изх.222/2010 г. и ще очакваме произнасяне на Върховния касационен съд, с оглед по - нататъшната практика по такива дела.

2. Приключени досъдебни производства

През отчетния период общо приключените досъдебни производства /т.е. дела, изпратени от разследващия орган с обвинително заключение, с мнение за спиране и за прекратяване/ са 40 (за 2009 г.- 3). Неприключени от разследващия орган са останали 19 (за същия период на 2009 г.- 9) досъдебни производства.

3. Решени досъдебни производства

Общият брой решени досъдебни производства е 39 (за 2009 г.- 4), като от тях две са спрени, десет са прекратени и 24 са внесени за разглеждане в съда. Изготвените обвинителни актове са 9.

Прекратените и спрени досъдебни производства са проверени по линията на служебния контрол от горестояща прокуратура.

4. Внесени в съда прокурорски актове

През първото полугодие на 2010г. внесените в съда прокурорски актове са 24 срещу 24 лица (за 2009 г.-2 на брой, срещу общо 2 лица).

Делата са внесени за разглеждане в съда с 15 предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл. 78 а от НК и с 9 обвинителни акта.

5. Продължителност на досъдебната фаза

Съгласно заложените в статистиката критерии, продължителността на досъдебната фаза на разследване се отчита от датата на образуване на досъдебното производство до решението му от прокурор с прекратяване или внасяне в съда.

От общо 39-те прекратени, спрени и внесени в съда дела, по 30 от тях разследването е приключило в срок до 7 месеца ( през 2009 г. –по 2 дела); по 3 – в срок до една година и по 1 – над една година. Основната причина за продължителността на срока на разследвне по последното дело е обстоятелството, че наказателното производство е било спирано поради отсъствие от страната на обвиняемо лице.

Следва да се посочи, че по всички неприключени към края на отчетния период производства разследването е в законоустановения срок и няма случаи на непродължен срок от горестояща инстанция.

6. Осъдени през отчетния период лица

С влязла в сила осъдителна присъда са 16 лица (за 2009 г.- 1 лице). Общо наложените наказания са 20, както следва:

 • Лишаване от свобода- условно – 2
 • Пробация – 3
 • Глоба - 15

Общо влезлите в сила съдебни решения по лица, съобразно процедурата по НПК са:

 • постановена осъдителна присъда – 1
 • уважени предложения по чл.78а от НК – 10
 • по реда на съкратеното съдебно следствие – 2
 • одобрено/постигнато в съда споразумение - 4

Освен посочения брой досъдебни производства следва да се отбележи, че през първото полугодие на 2010 г. в региона на Апелативна прокуратура - Пловдив са образувани 46 бр. преписки свързани със злоупотреби с европейски средства. Извършват се проверки с оглед извършени престъпления по чл.248 а от НК. Предмет на изясняване са евентуално вписани неверни сведения в подаваните общи заявления за плащания по СЕПП и СНД.

7. Оправдани през отчетния период лица

По статистика има едно оправдано през отчетния период лице. За 2009 г. през първото шестмесечие също е било оправдано едно лице от Окръжен съд Пловдив - Стоян Богданов за престъпление по чл. 248 а от НК.

ІV.Други досъдебни производства в апелативния регион за престъпления срещу еврофондовете през първото полугодие на 2009г.

В Апелативен регионПловдив има образувани две досъдебни производства за престъпленияпо чл. 308 и следв. НК, при които инкриминираните документи са свързани с отпускането на средства от Европейски фондове. Едното досъдебно производство е приключено, а по другото разследването е в законовия срок.

ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

През първото полугодие на 2010 г. са наблюдавани общо 430 досъдебни производства, от които новообразувани - 225. За същия период на 2009 г. наблюдаваните досъдебни производства са били 271, а за 2008 г. - 305 досъдебни производства. В сравнение с предходните периоди, посочени по-горе, броят на делата е чувствително увеличен през полугодието на 2010 г. Това се дължи на доброто взаимодействие между прокуратурата, данъчните органи и добрата работа на координационните съвети, основно в гр.Пловдив.

Приключените досъдебни производства за полугодието на 2010 г. са 228, за същия период на 2009 г. са били 142 и за 2008г. - 198 досъдебни производства. За 2010 г. приключените спрямо общо наблюдаваните производства са 53%, за 2009 г. съотношението е 52% и за 2008 г. - 65%. Процентното съотношение на приключените спрямо общо наблюдаваните ДП през трите периода дава основание за извод, че е налице тенденция на устойчивост - приключват се около 50% от делата, което е добър показател и се обяснява с активност в разследването от разследващите органи и наблюдението от наблюдаващите прокурори на този вид досъдебни производства.

Решените от прокурора досъдебни производства са 196 на брой, за 2008 г.- 189 дела, а за 2009 г. - 134. В процентно отношение решените спрямо приключените досъдебни производства за 2010 г. са 85,96% за 2009 г. са 94%, и за 2008 г.- 95%. Както в абсолютни цифри, така и в процентно отношение, данните сочат на активност на наблюдаващите прокурори при упражняване на правомощията си по чл.242 НПК. Тази тенденция е устойчива, видно от сравнителните данни, посочени по-горе.

Спрените досъдебни производства за 2010 г. са 54, за 2009 г. са 67 и за 2008 г. – 85 дела. Спрямо решените от прокурора, спрените за 2010 г. са 27,55 %, за 2009 г. са 50% и за 2008 г.- 45%. Срещу известен извършител са спрени 29 дела, което е малко повече от половината от общо спрените. Изводът е, че следва да се засили издирвателната дейност на полицията, както и надзора за законност, в изпълнение на заповед № ЛС-2403/07 г. на Главния прокурор. През полугодието на 2010 г. са прекратени 53 досъдебни производства, за 2009 г. - 25 и за 2008 г. - 39 дела. Спрямо решените от прокурора, прекратените за 2010 г. са 27%, за 2009 г. – 18,6% и за 2008 г.- 20,6%. Данните сочат за устойчивост и по този показател.

През полугодието са внесени в съдилищата 83 досъдебни производства и съответно толкова прокурорски акта, през 2009 г.- 33, а през 2008 г.- 59. От тях обвинителните актове са 35 за 2010 г., 24 за 2009 г. обвинителни акта и за 2008 г.- 32 обвинителни акта. Спрямо решените от прокурора през 2010 г. внесените в съда прокурорски актове са 42,35%, за 2009 г. – 24,6% и за 2008 г.- 31.2%. Тенденцията е към увеличаване на внесените в съда дела с прокурорски актове, сравнено през последните 3 години.

Цифровите данни от статистическата таблица показват, че са нанесени щети в размер на 6 198 805,5 лв., от които са възстановени 2911,5 лв. Възстановените щети са в незначителен размер в сравнение с причинените – 0.047%. Необходимо е да се иска от данъчните органи да прилагат чл.121 ДОПК. Този проблем следва да се разгледа на заседание на координационните центрове на регионално ниво, за да се решава още в началото на ревизионното производство.

През полугодието са осъдени 88 лица/по отношение на 81 присъдите са влезли в сила/ за извършени данъчни престъпления. За 2009 г. те са били 46 и за 2008 г.- 58 лица. Оправдано е 1 лице, срещу 3 лица за 2009 г. и 2 за 2008 г. Присъдата срещу оправданото през 2010 г. е влязла в сила. Налага се извод за намаляване броя на оправданите лица.

Създадени са трайни взаимоотношения между Окръжните прокуратури и ТД НАП в апелативния район, в изпълнение на Инструкцията за организацията и формите на взаимодействие между МФ и ПРБ. Редовно се провеждат заседания на Координационните центрове на регионално ниво.

В изпълнение на раздел ІІ т.17 от Плана на Апелативна прокуратура - Пловдив за 2010 г. беше извършена проверка на спрените досъдебни производства, като бе изготвен анализ на причините за спиране на производствата.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕ, ПРОКАРВАНЕ В ОБРЪЩЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕИСТИНСКИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И КРЕДИТНИ КАРТИ

През първото полугодие на 2010 г. са наблюдавани общо 260 (за 2009 г.-148) досъдебни производства. За същия период на 2007 г. са наблюдавани 101 производства, а за 2008 г. - 90 досъдебни производства. Налице е тенденция на увеличение на броя на делата, които се наблюдават от съответните прокуратури. Обяснението е - активност в осъществяването на този род престъпления, извършени през 2008, 2009 г. и първото шестмесечие на 2010 г. До този извод се стига и след като се имат предвид новообразуваните през полугодието досъдебни производства - през 2007 г. те са били 49 дела, през 2008 г.- 46 дела, през полугодието на 2009 г.- 99 дела и през 2010 г. – 171 дела.

Анализираният род престъпност има устойчиво присъствие на територията на апелативен съдебен район - Пловдив. Касае се предимно до прокарване в обръщение на незначителни количества неистински парични знаци. Малко са случаите на установяване на производители на такива знаци.

Значителният брой новообразувани производства се дължи на указанията вследствие на извършена ревизия от АП-Пловдив в Окръжна прокуратура - Хасково за образуване на производства срещу НИ за всеки случай на установена прокарана в обръщение подправена банкнота.

Обвиняемите лица през 2010 г. са 21 лица, за 2009 г. са 74, през 2007 г.- 66 лица и през 2008 г.- 78 лица. Чувствително различие в този показател по години се забелязва за 2010 г. намалението се обяснява с неразкриването на авторите на престъпните деяния.

За престъпление по чл.243 НК през 2010 г. са наблюдавани 14 дела (през 2009 г. - 23 дела, през 2007 г.- 9 дела и през 2008 г.- 11 дела). Налице е намаление на досъдебните производства свързани с осъществяване на състава на чл.243 от НК. Спрямо общия брой наблюдавани досъдебни производства, делата по чл. 243 НК в процент са както следва: за 2010 г.- 5,38%; за 2009 г. – 15.5 %, за 2007 г.- 8.9% и за 2008 г. - 12%. Налага се изводът, че работата по този род престъпност е намаляла. Значително е увеличен броят на престъпленията по чл.244 от НК – 208 дела, което представлява 80 % от общия брой наблюдавани досъдебни производства.

Приключените досъдебни производства през шестте месеца на 2010 г. са 180 (за 2009 г. са 89 броя, за 2007 г.- 55 броя и за 2008 г.- 61 дела. Спрямо наблюдаваните производства за съответните години в процентно отношение, данните са следните: за 2010 г.- 69,23%; за 2009 г. приключените спрямо наблюдаваните са 60%, за 2007 г.- 54% и за 2008 г.- 67%. Проявява се тенденция на увеличение по този показател. Процентът приключени дела за полугодието на 2010 г. е най-висок в сравнение с предходните три години и се обяснява с активност в работата на полиция и прокуратура.

Решените досъдебни производства за 2010 г. са - 176 ; за 2009 г. са 85, за 2007 г. - 51 и за 2008 г. - 58 дела. Обемът на работата е увеличен, проявена е инициативност от страна на прокурорите, като тя е в пряка причинна връзка с увеличеният брой на приключените дела. Спрямо наблюдаваните по години, в съотношение спрямо решените дела, статистиката е следната: 2010 г. -67,69 %; 2009 г. - 57% , 2007 г. - 50% и 2008 г.- 64%.

Спрените дела за 2010 г. са 139; за 2009 г. са 66 бр., за 2007 г.- 31 и за 2008 г.- 39 дела. Спрямо решените по години, спрените в процентно съотношение са: за 2010 г.- 78,97 %; за 2009 г.- 77%, за 2007 г.- 60% и за 2008 г.- 67%. Най-много дела има образувани за престъпления по чл.244 НК за прокарване в обръщение на подправени парични знаци –208 досъдебни производства. Общо спрените, включително и от минали години са 605 досъдебни производства (през същия период на 2009 г. са били 445 дела) - графа 27 от таблица 4.2.3. Причина за големия брой на спрени ДП от минали години е, че не се работи с нужната активност по издирването на извършителите от полицията по тези „стари” случаи.

Прекратените досъдебни производства за времето от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. са 10, а за трите сравнявани периода - първите полугодия на 2007, 2008 и 2009 г. са по 9 дела. Относителният дял на прекратените спрямо общо решените дела е: за 2010 г.- 5,68 %; за 2009 г. – 10.5%, за 2007 г. - 17.6% и за 2008 г.- 15%.

През 2010 г. са внесени в съда 13 досъдебни производства, от които 10 с обвинителен акт (за 2009 г.са внесени дела с 6 прокурорски акта, от които 3 са обвинителни актове). Осъдени са с влязла в сила присъда 29 лица (през 2009 г.-5 лица. Оправдани лица няма.

4.3 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ АНАЛОЗИ

За първото полугодие на 2010 година в Апелативен район Пловдив прокурорите са наблюдавали общо 518 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори срещу 427 за същия период на 2009 г. и 426 за 2008 г.

От тях 502 са за престъпления по чл. 354а – 354в от НК и 16 за контрабанда на наркотични вещества по чл. 242 ал.2, 3, 4 и 9 от НК.

Новообразуваните производства за периода са 269, при 259 за същия период на 2009 г. и 256 за 2008 г. От тях 263 са за престъпления по чл. 354а – 354в от НК, а за контрабанда на наркотични вещества – 13 досъдебни производства.

От общо наблюдаваните досъдебни производства за периода са приключени 364, при 283 за същия период на 2009 г. и 285 за 2008 г.

От тях 351 са за престъпления по чл.354а и следващите от НК, а 13 за контрабанда на наркотични вещества.

Прекратените досъдебни производства са 52, спрените са 23, срещу 37 прекратени и 19 спрени през 2009 година.

Внесени в съда с прокурорски акт са 261 досъдебни производства, срещу 298 лица български граждани и 4 чужденци.

През отчетния период са спрени 23 производства, от които 7 срещу известни извършители.

Неприключените досъдебни производства за първо полугодие на 2010 г. са 130 броя, при 131 за същия период на 2009 г. От тях 3 са за контрабанда с наркотични вещества и 127 за престъпления по чл. 354а – 354в от НК.

От общо решените 344 производства, 8 от които са изпратени по компетентност са внесени в съда 261 досъдебни производства и 52 са прекратени.

Приключени в срок до 7 месеца са 300 дела, до 1 година – 8 дела и над 1 година – 5 дела. Това са производства представляващи фактическа и правна сложност.

От внесените в съда 261 дела, за периода са върнати за допълнително разследване само 2 дела, при 3 за същия период на 2009 г. и 9 дела за 2008 г. Този показател значително е подобрен.

С осъдителни и санкционни решения през първото полугодие на 2010 година са приключени 265 дела срещу 330 лица. От осъдените за периода лица, 328 са с влязла в сила присъда. За 2009 г. са били приключени 182 дела срещу 247 лица.

Оправдани са общо 5 лица, срещу 1 оправдан за същия период на предходната година и 4 оправдани лица през 2008 г. Това обстоятелство сочи, че работата на прокурорите внесли обвинителни актове в съда е задълбочена и прецизна, като се вземе предвид факта, че внесените в съда дела през отчетния период са значително повече от същия период на 2009 година.

За първото шестмесечие на 2010 година по делата внесени в съда по чл. 354а-354в от НК и 242 от НК са иззети 125,59 кг хероин, 0,16 кг. кокаин, 221,08 кг марихуана и 1,73 кг. други наркотични вещества.

От иззетите наркотични вещества и прекурсори са използвани 6,56 кг за експертизи и са предадени на Агенция „Митници” за съхранение и унищожаване 23,94 кг. наркотици.

4.4 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СВЪРЗАНИ С НЕЗАКОНЕН ТРАФИК НА ХОРА

През първото полугодие на 2010г. прокурорите в Апелативен регион Пловдив са наблюдавали общо 30 досъдебни производства за „трафик на хора” и конкретно за престъпленията по чл. 159а – 159г от НК (при 25 дела за първото шестмесечие на 2009г.).

По текстове от НКте се разпределят, както следва:

 • по чл. 159а от НК (т. н. вътрешен трафик): 12 дела, при 8 за първото полугодие на 2009г. и 14 за 2008 г.;
 • по чл. 159б от НК (т. н. външен трафик): 16, при 18 за първите шест месеца на 2009г.;
 • по чл. 159 в (нов ДВ бр. 27/09г.) – няма дела от тази категория;
 • по чл. 159г от НК, изм. ДВ бр. 27 от 2009г. (вкл. предишен чл. 159 в): –2 при 1 за 2009г. и 2 за 2008г. Конкретно сочим, че 2-те дела през настоящия отчетен период касаят деяние, извършено в условията на опасен рецидив.

От общо наблюдаваните 30 досъдебни производства, новообразувани са 15, което представлява 50 %.

През отчетния период в Апелативния район са били наблюдавани 19 дела за престъпления по чл. 155 от НК спрямо 11 за първото полугодие на 2009г.

За престъпление по чл. 182 б от НК не са наблюдавани досъдебни производства през отчетния период, както и през предходните две години.

От тези данни, може да се направи извод, че ръстът на този вид престъпност в Апелативната зона се запазва, като има тенденция на нарастване при т. нар. „вътрешен трафик” и на намаляване при международния.

По Окръжни прокуратури наблюдаванитедела от коментираната категория се разпределят така:

 • за района на ОП Пловдив: 4 дела;
 • за района на ОП Пазарджик: 11 дела;
 • за района на ОП Стара Загора: 10 дела;
 • за района на ОП Хасково: 4 дела;
 • за района на ОП Кърджали: 1 дело.

Основна цел на трафикантите на хора е била сексуалната експлоатация на жертвите-такава е при всички 64 пострадали лица от престъпления по чл. 159 а – чл. 159 г от НК.

От общо наблюдаваните 30 производства са приключени 17 (т.е. 56.6 %). Неприключени са 13 досъдебни производства.

От общо решените 15 ДП, по 7 е спряно производството (5 от тези дела са срещу известен извършител). Няма прекратени произвдства. Прокурорските актове, внесени в съда са 8. С обвинителен акт са внесени 5 дела, като на съд са предадени общо 14 лица. Процентното съотношение на внесените в съда дела спрямо общо приключените е 47 %.

Продължителността на разследванепо решените през първото шестмесечие на 2010г. е следната:

От общо 8-те дела, по които са внесени в съда прокурорски актове (както бе посочено и по-горе прекратени досъдебни производства няма), 4 са приключени в срок до 7 месеца; 1-в срок до 1 година и 3 – над 1 година.

Върнато от съда за доразследване е 1 дело.

През отчетният период за престъпления от разглежданата категория са осъдени общо 16 лица. Няма оправдани. Броят на осъдените с влязла в сила присъда лица е 20. Спрямо осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди са наложени следните по вид наказания: в 19 случая „лишаване от свобода” (за 7 от тях ефективно – до 3 години и за 12 случая „лишаване от свобода”, условно). В 1 случай е определено наказание „пробация” и спрямо 5 – глоба.

Съобразно процедурата по НПК, наказателните производства са протекли, както следва: в 10 случая по реда на съкратеното съдебно следствие и в 2 – със споразумения.

През първото полугодие на 2010г. от престъплението „трафик на хора” са пострадали общо 64 лица, като всички са жени. Две от пострадалите лица са непълнолетни. Измежду пострадалите от престъплението, същевременно и свидетели по делата, не е имало такива, които са били защитени свидетели.

Няма наблюдавани досъдебни производства, разследвани от съвместни специализирани екипи.

Срочността на разследване по наблюдаваните досъдебни производства е много добра: 17 приключени и 13 неприключени производства са разследвани в законовия срок.

По окръжни прокуратури общата натовареност и ефективност за досъдебните производства, образувани за престъпления по чл.159а – 159г от НК, се разпределя по следния начин:

 • за ОП Пловдив: наблюдавани ДП 4 бр., от които приключени 2 и решено 1. Внесени в съда дела няма. От съда е върнато 1 дело. През периода осъдено с влязла в сила присъда е 1 лице.
 • за ОП Пазарджик: наблюдавани 11 досъдебни производства, от които 9 приключени и 7 решени. Внесени в съда 4 дела срещу 8 лица. Осъдени с влязла в сила присъда 14 лица.
 • за ОП Стара Загора: Наблюдавани 10 досъдебни производства, от които 5 приключени и 5 решени. Внесени в съда 4 срещу 6 лица. Осъдени с влязла в сила присъда са 3 лица.
 • за ОП Хасково: Наблюдавани 4 досъдебни производства, от които приключено 1 и решени 2. Осъдени са 2 лица с влязла в сила присъда.
 • за ОП Кърджали: 1 наблюдавано дело през отчетния период.

4.5 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ

През първо полугодие на 2010 г., 2009 г., както през първо полугодие на 2008 г. в Апелативния район се е запазила тенденцията за намаляване броя на наблюдаваните дела, водени срещу непълнолетни извършители.

Показателен в тази насока е факта, че през първо шестмесечие на 2008 г. са били наблюдавани 709 досъдебни производства срещу непълнолетни извършители, през първо полугодие на 2009 г. – 549, а през 2010 - 566. Налице е спад на тези дела със 143, спрямо 2008 г. и леко увеличение спрямо 2009 г. – със 17.

От всички досъдебни производства новообразувани са 296, което представлява 50,30%, при 272 /49,54 %/ през първо полугодие на 2009 г. и 351 /49,50%/ през първо полугодие на 2008 г. През отчетния период са приключени 420, което представлява 74,20 % от всички наблюдавани, спрямо 428/77,60%/ за 2009 г. и 560/78,98 % /през 2008 г.

От общия брой приключени досъдебни производства първо шестмесечие на 2010 г. в двумесечен срок са приключени 315, което представлява 75 %, при 310 досъдебни производства, което представлява 72,42%, за 2009 г. и 424, което представлява 75,71 %. през 2008 г.

До 6 месеца е приключено разследването по 101 през първо полугодие на 2010 г. от общо приключените, или 26,43%, при 111, или 25,93% за 2009 г. и 127 досъдебни производства, което представлява 22,68 % през същия период на 2008 г.

В срока, продължен от Главния прокурор през първо шестмесечие на 2010 г. е приключено 1 досъдебно производство, както през 2009 г., а през първо полугодие на 2008 г. са приключени 5 досъдебни производства.

В края на отчетния период са останали неприключени 119, при 107 досъдебни производства за първо полугодие на 2009 г. и 140 за първо полугодие на 2008 г.

От тях в срока от два месеца са 92, спрямо 79 за първо полугодие на 2009 г. и 124 за първо шестмесечие на 2008 г.

В срока от 6 месеца са общо 27, спрямо 26 за първо полугодие на 2009 г. и 12 досъдебни производства през първо шестмесечие на 2008 г.

Няма неприключени досъдебни производства в продължения от Главния прокурор срок, при 1 дело за 2009 г. и 2 дела през първо полугодие на 2008 г.

Извън законовите срокове през първо полугодие на 2010 г. няма неприключени досъдебни производства, при 1 досъдебно производство за 2009 г., спрямо 2 за първо полугодие на 2008 г.

Общо през отчетния период са били задържани 11 непълнолетни лица, при 20 непълнолетни лица за същия период на 2009 г. и 13 непълнолетни лица за първо полугодие на 2008 г. В края на отчетния са останали задържани 11, спрямо 7 за първо полугодие на 2009 г. и 6 непълнолетни лица за същия период на 2008 г.

Анализираните показатели илюстрират, че по тези дела е работено по-експедитивно и отговорно, в съответствие с изискванията на чл.22, ал.1 и 2 от НПК.

От делата, по които разследването е приключило, през първо полугодие на 2010 г. са решени 381 или 93,10 %, при 413 дела или 96,50 % решени през същия период на 2009 г., спрямо 501 през първо полугодие на 2008 г.

От приключените пред първо полугодие на 2010 г. дела 109 са прекратени, като 61 от тях на основание чл.61 от НК, в съда са внесени общо 238 дела, от които с обвинителни актове 194, със споразумения – 41, и с предложение по чл.78а от НК – 3, общо срещу 344 лица. От лицата рецидивисти са били 21. За същия период на 2009 г. от приключените дела 112 са прекратени, като 43 от тях на основание чл.61 от НК, 251, от които 209 с обвинителни актове и 42 със споразумение, са внесени в съда спрямо 344 лица, 32 от които рецидивисти, През 2008 г. дела по същество от прокурора са решени 501, са прекратени общо142 дела, от които на основание чл.61 от НК – 64 дела и 318 са внесени в съда срещу 444 лица, от които 30 рецидивисти.

Налице подобряване по показателя върнати от съда дела.

През първо полугодие на 2010 г. са били върнати 5, при 9 дела за първо полугодие на 2009 г. и при 14 върнати дела за 2008 г. Горният показател сочи на подобряване качеството на работа на прокурорите.

Продължителността на досъдебната фаза, считано от образуване до приключване на делата от прокурор за първо полугодие на 2010 г. е: 307 до 7 месеца/80,57%/, 14 до една година/3,67%/ и 26 над една година/6,82/. През същия период на 2009 г. тези данни са следните: 321 до 7 месеца/75 %/ от приключените и решени от прокурора дела, 19 до 1 година и 23 дела над 1 година.За същия период на 2008 г.продължителността на разследването и следната: 395 дела до 7 месеца, което представлява 78,84% от приключените и решени от прокурор дела, 23 дела до 1 година и 42 дела над 1 година.

През отчетния период са осъдени общо 307, от които 23 рецидивисти, при 328 лица, от които 24 рецидивисти за същия период на 2009 г. и 346 лица, от които 26 рецидивисти за първо полугодие на 2008 г.

С влязла в сила присъда са осъдени 300, при 333 лица за първо полугодие на 2009 г. и 314 лица за първо полугодие на 2008 г. От осъдените лица, на 48 е наложено наказание „лишаване от свобода”, изтърпяването, на което е отложено на основание чл.69, вр. с чл.66 от НК, на 10 е наложено наказание „лишаване от свобода”, което да изтърпят ефективно, на 245 е наложено наказание „обществено порицание” или „пробация”, две лица са били освободени от наказателна отговорност и им е наложено административно наказание и на 2 лица са наложени мерки по ЗБППМН. За същия период на 2009 г.на 43 е наложено наказание „лишаване от свобода”, изтърпяването, на което е отложено на основание чл.66 от НК, на 17 е наложено наказание„лишаване от свобода”, което да изтърпят ефективно, на 289 е наложено наказание „обществено порицание”, или „пробация”. Не са наложени възпитателни мерки по ЗБППМН. Няма настанени във ВУИ лица.

През първо шестмесечие на 2010 г. са оправдани 3 лица, като спрямо едното, присъдата е влязла в сила, при едно оправдано лице за същия период на 2009 г., като присъдата е влязла в сила, както и през първо полугодие на 2008 г. Подаден е един протест.

В СТРУКТУРАТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНАТА ПРЕСТЪПНОСТнай-голям дял, както и през 2008 г. и 2007 г., заемат престъпленията по Глава V „Престъпления против собствеността” – 428, което представлява 75,62 %, малко повече от същия период на 2009 г., когато броят на делата от този вид е 401, което представлява 73,04 % от всички наблюдавани в периода дела, следвани от Глава ІІ „Престъпления против личността” – 53, при 54 за същия период на 2009 г., престъпленията по Глава ХІ „Общоопасни престъпления” – 44, при 58 за същия период на 2009 г., престъпленията по Глава Х „Престъпления против реда и общественото спокойствие” – 13, при 20 за същия период на 2009 г.

Относително малък е броя на престъпленията против дейността на държавните органи и обществени организации” – 7, при 5 за 2009 г., против стопанството – 8, при 5 за 2009 г., престъпленията против правата на гражданите – 4, при 3 за 2009 г., документни престъпления – 6, при 3 за 2009 г., престъпленията против брака и семейството - 3.

4.6 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

За полугодието на 2010 г. в Пловдивския апелативен район, във връзка със случаи на насилие в местата за лишаване от свобода са били наблюдавани общо 3 преписки, при три за същия период на 2009 година, както следва:

 1. През първото шестмесечие на 2010г. от прокуратурите в региона РП – Стара Загора е наблюдавала една преписка, свързана с упражнено насилие в местата за лишаване от свобода. Повод за образуване на преписката е причинена лека телесна повреда на лишен от свобода в ЗО „Черна гора” - Затвора гр. Стара Загора. В края на отчетния период преписката е изпратена по компетентност на РП – Чирпан в чиито район се намира затворническото общежитие.
 2. В региона обслужван от Окръжна прокуратура Пловдив е била образувана една преписка срещу полицейски служители при Затвора Пловдив. Същата е с вх.№ 11358/2008 г. по описа на Районна прокуратура Пловдив,по която молител е бил осъдения Иван Райничков Янакиев – изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода” срещу Ефтим Георгиев Ефтимов и Дамян Георгиев Дамянов с оглед извършено престъпление по чл.131 ал.1 т.2 във вр.чл.130 ал.1 във вр.чл.20 ал.2 от НК. След извършена проверка от страна на полицейските служители при І-во РУ на МВР Пловдив не са били събрани и установени достатъчно данни за извършено престъпление, което от своя страна е дало основание с постановление от 24.02.2009 г. Районна прокуратура Пловдив да откаже образуването на досъдебно производство.
 3. През отчетния период І-во шестмесечие на 2010 г. в Окръжна прокуратура –гр.Пазарджик е образувана 1 преписка за насилие в местата за „лишаване от свобода”.

ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ИМА ЕДНО ОБРАЗУВАНО ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО В РАЙОНА НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ:

Преписка вх.№ 9986/2009 година по описа на Районна прокуратура гр.Пловдив е била образувана по материали изпратени от Окръжна прокуратура гр.Пловдив в това число и жалба на осъдения Чавдар Митков Пехливанов срещу служители от надзорния състав при Затвора гр.Пловдив с оглед престъпление по чл.131 ал.1 т.2 във вр. чл.130 ал.2 от НК. След приключване на проверката, с постановление от 01.02.2010 година на Районна прокуратура гр.Пловдив е било образувано досъдебно производство – дознание № 78/2010 година по описа на І-во РУП гр. Пловдив срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ затова дали на 23.08.2009 година в гр.Пловдив в качеството си на длъжностно лице – надзирател в Затвора гр.Пловдив е причинил лека телесна повреда на Чавдар Митков Пехливанов изразяваща се в причиняване на болка. Срокът на разследване е бил продължен един път от Окръжен прокурор гр.Пловдив / в размер на 60 дни/ и едни път от страна на Районен прокурор гр.Пловдив /в размер на 30 дни, следващо по силата на изменения чл.234 ал.3 от НПК, обн.ДВ бр.32/27.04.2010 година/. Към настоящия момент производството не е приключило и не е изготвен съответния първоинстанционен прокурорски акт.

4.7 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

Наред с посочените в предходния доклад мероприятия от 13.05.2009 г. започна да се изпълнява Разпореждане И-156/07.05.2009 г. на Главния прокурор на Република България, относно методологията на работа по преписките водени срещу служители от обсъжданата категория. Във връзка с него в Апелативна прокуратура – Пловдив беше изпратен пълен списък на специализираните по материята прокурори от региона.

С две писмо съответно от 03.07.2009 г. и от 08.02.2010 г. бе изискана информация, съгласно разпореждане И-199/2009 г. на прокурор, ръководител сектор „Военно-апелативен район” при Върховна касационна прокуратура г-н Трайков и бе изпратена, съобразена с критериите определени в самото разпореждане, съответно за периода към 20.07.2009 г. и към 22.02.2010 г.

По нататък, както и към настоящия момент работата в зоната продължи съобразно горните разпореждания, както и в съответствие със Заповед АП № 49 от 21.10.2009 г. на Апелативния прокурор.

Понастоящем на основание тази заповед се получават и проучват във второинстанционните прокуратури всички първоначални и окончателни актове на прокурорите работещи по така наречените полицейски преписки. По този начин действено се оказва помощ, а също се осъществява и контрол. Становището на изготвящият раздела прокурор е, че и през 2010 година тази практика следва да продължи, докато в първоинстанционните прокуратури се натрупа нужният опит в работата по тези преписки.

Видно от таблица 4.7 по първият раздел „Корупционни престъпления” са били наблюдавани 12 дела, от които 7 новообразувани. От тях 1 е било прекратено, няма предадени на съд, като останалите са неприключени. По делата от тази категория има 1 осъдено лице. За полицейско насилие са били наблюдавани също 8 дела от тях 3 новообразувани. Две дела са били прекратени, 2 лица предадени на съд, като има и 1 осъдено лице с влязла в сила присъда. За престъпление против държавна тайна има 2 новообразувани, които не са приключили. За неправомерно използване на специални разузнавателни средства е било наблюдавано 1 дело, което, към края на отчетния период не е било приключено.

Общо по четирите категории престъпления извършени от служители на МВР от таблица 4.7. цифрите сочат следното:

 • Общо наблюдавани дела - 23;
 • Новообразувани - 11;
 • Прекратени - 3;
 • Предадени на съд лица - 2.

Горните цифри подсказват, че като обем делата от тази категория, не влияят чувствително на общото натоварване на прокуратурите и прокурорите. Те обаче винаги са били достатъчно сложни по линия на доказване извършването на престъпленията. Те са били и много натоварващи за решаващите ги прокурори с оглед обществената им значимост и изискването да се направи тънката разлика между полицейския произвол, от една страна, и точното и стриктно изпълнение от страна на полицейските служби на служебните им задължения от друга. Това е било винаги особено трудно при делата свързани с проява на полицейско насилие. Следва да се приеме, в края на този раздел, че прокуратурите от региона не се стъписаха от новопоставените им задачи на разследване деянията на полицейските служители, като в тази насока не се оправда скептицизма на някои органи и служби, че ще настъпят пробива в противостоенето на този вид престъпност. Тук е мястото да се посочи, че тези прояви не настъпиха и поради точното законосъобразно и принципно отношение на ръководството на МВР, ДАНС и министерството на правосъдието, към простъпки извършени от техни служители.

Отново биха могли да се направят законови предложения с цел промяна на някои неудачи в действащите понастоящем материален и процесуален кодекс.

На първо място не е редно по глава „Военни престъпления” в НК да отговарят служители, които нямат нищо общо с армията. Ако някога мястото им беше в чл.371 НК е защото бяха генерали, офицери и пр. ДА но сега не са такива.

На второ място не би било редно Районна прокуратура да разследва престъплението по чл.387 НК, а Окръжната прокуратура това по чл.282 НК. Поначало би следвало изцяло да се прегледат и актуализират престъпленията от глава ХІІІ-та на НК, във връзка с правилата за подсъдността. Тук следва само да се отбележи, че до 2009 година, всички те са били разследвани от Военно-окръжните прокуратури.

В заключение, може да се каже, че горните невисоки цифри надали съответстват на реалната картина на извършените закононарушения от полицейски служители съдържащи данни и за престъпления. Налага се извода, че следва да се активират още повече органите за вътрешна сигурност към МВР, както и административните ръководства по места за разкриване, а и предотвратяване на престъпна дейност с полицейско участие. Това е особено важно, като се имат предвид постъпващите напоследък информации за участие на полицейски служители в трафик на хора, контрабанда или най-малкото в прикриване на тези престъпления.

Необходимо е административните ръководства на окръжните и районните прокуратури да помислят не следва ли отново да се извършат проверки във връзка с отработка от страна на МВР на заявителските материали, за да не се допусне незавеждане и необработване на сигнали за извършени престъпления. По този начин ще се постигне и превантивен ефект, като ще се намалят рисковете от извършване на престъпление по служба били документни такива от полицаите.