1.ДОСЪДЕБНА ФАЗА

1.1. Преписки по следствия надзор

За отчетната 2010г. в Апелативния регион са били наблюдавани общо 49306 преписки. През 2009г. те са били 45348 бр., а през 2008г. - 41334. В сравнение с предходната година общо наблюдаваните преписки са се увеличили с 3958 (т.е. с близо 8 %). Нарастване спрямо предходния отчетен период се наблюдава в АП Пловдив, ОП Пловдив и ОП Стара Загора, а намаляване в ОП Смолян.

Конкретно за Апелативна прокуратура Пловдив Досъдебни производства, разследвани по общия редобщият брой преписки е 3809 броя, при 3621 бр.за 2009г. и 2371 бр. за 2008г. Спрямо 2009г. преписките на апелативната прокуратура са със 188 бр. повече (или с близо 5 %).

По отношение на По отношение на Окръжните прокуратури се констатира, че традиционно най-голям брой преписки и през настоящия отчетен период са наблюдавани в района на ОП Пловдив (17309 бр. при 15707 бр. за 2009г.), следвана от ОП Стара Загора (10239 бр. при 8723 бр. за 2009г.). се констатира, че традиционно най-голям брой преписки и през настоящия отчетен период са наблюдавани в района на ОП Пловдив (17309 бр. при 15707 бр. за 2009г.), следвана от ОП Стара Загора (10239 бр. при 8723 бр. за 2009г.).

Най-малко преписки е имало в района на ОП Смолян, където се констатира намаление на преписки по следствения надзор спрямо предходната отчетна година (2723 бр. при 2889 бр. за 2009г.).

От общия брой наблюдавани преписки за Апелативния регион – 49306, новообразувани са 43875 бр., което прави 89 % от всички наблюдавани преписки. За 2009 и 2008г. това съотношение е било 91 %.

За Апелативна прокуратура Пловдив новообразуваните преписки са 3087 бр. при 2921 за 2009г. и 1683 за 2008г. Макар и минимално, се установява увеличение по този показател (166 бр. преписки или с 5.2%).

За Окръжните прокуратури новообразуваните преписки са, както следва: ОП Пловдив - 14918 бр., ОП Хасково - 5243 бр., ОП Смолян – 2488; ОП Кърджали – 3073, ОП Стара Загора – 9494 и ОП Пазарджик – 5572 бр.

За целия апелативен регион останалите нерешени преписки в края на предходния отчетен период са 3892 бр. (съответно при 2702 за 2009г. и 2705 за 2008г.). Завишението се дължи на по-големият абсолютен брой на общо наблюдаваните преписки и на ръста на новообразуваните.

През 2010г. всички решени преписки в Апелативния регион е 45188 (при 41456 за 2009г.), или 91.64 % от общо наблюдаваните. Този показател за предните две години е съответно: 91.4 % за 2009г. и 93.4 % за 2008г.

С постановление за образуване на досъдебно производство в Апелативния регион са решени общо 13733 преписки (при 11858за 2009г.). Решените с постановление за образуване преписки, съотнесени към общия брой решени е 30.4 %. За сравнение с предишните периоди това съотношение е било 28.6 % за 2009г.; 27.9 % за 2008г. и 31.9 % за 2007г.

С постановления за отказ да се образува досъдебно производство в апелативната зона са били решени общо 17010 преписки (при 15091 за 2009г.;14419 за 2008г. и 14244 за 2007г.). От общо решените преписки, тези с постановление за отказ да се образува досъдебно производство съставляват 37.64 % (при 36.4 % за 2009г.; 37.3 % за 2008г. и 36.9% за 2007г.).

Общо за целия апелативен регион са 4118 (при 3892 за 2009г.), като от тях невърнати от МВР и др. органи са общо 1 612, чакащи за окомплектоване са 202. При прокурор за решаване са останали 2304 преписки - всички в 1-месечния срок за решаване.

Преодоляна е констатираната през 2009г. и първото полугодие на 2010г. тенденция на наличие на преписки при прокурор за решаване в срок над 1 месец.

През 2010г. в Апелативната зона са решени общо 3104 инстанционни преписки (при 2547 за 2009г.;2269 за 2008г. и 2176 за 2007г.).

1.2 Досъдебно производство – обобщени данни по видове производства и съобразно систематиката на НК, вкл. по отношение пострадалите от престъпления. Срочност на разследването.

През периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са осъществявали ръководство и надзор по 49929 досъдебни производства в това число незабавни, бързи и образувани по общия ред производства, както и прекратени по давност. Налице е намаление на наблюдаваните досъдебни производства с 4,11 % в сравнение с 2009 г. -52073 и 50,82% в сравнение с 2008 г-101527 ДП. Започналата през 2007 г. тенденция за намаляване броя на общо наблюдаваните досъдебни производства се запазва, като това се дължи преимуществено на целенасочените усилия за работа по образувани от предходни години дела, за недопускане на изтичане на давностни срокове за търсене на наказателна отговорност.

От общо наблюдаваните досъдебни производства, новообразувани през 2010 г. са 28802 като 15069 са образувани от разследващ орган и 13733 от прокурор. Налице е увеличение на новообразуваните производства за 2010 г.с 15.4 % спрямо 2009 г. и с 25,75% спрямо 2008 г.

Броят на новообразуваните досъдебни производства е пряко обусловен от разкритата престъпност, когато досъдебното производство е започнало от разследващ полицай по реда на чл. 212 ал.3 вр.ал.2 от НПК. В по-малка степен, може да се направи заключение и за по-прецизен подход при преценка на основанията за образуване от страна на органите на досъдебното производство.

При сравнение с предходната година се установяват незначителни различия в новообразуваните досъдебни производства, като през 2010 г. е увеличен броя на престъпленията против стопанството – 29,12%, против собствеността – 22%, против дейността на държавните органи и обществени организации-20,7% а е намален броя на престъпленията против реда и общественото спокойствие с 0,7% и на обществено опасните престъпления с 10% спрямо 2009 г.

Приключените досъдебни производства са 31331 или 62,75 % от общо наблюдаваните през 2010 г. Като сравнение може да се посочи, че през 2009 г. приключените дела спрямо общо наблюдаваните са били 53 % а през 2008 г. 27 %.

В края на отчетния период неприключени при разследващия орган са 5976 досъдебни производства или 11,97 % от наблюдаваните.

Видове досъдебни производства

 • Незабавни производства.
  Общият брой на наблюдаваните незабавни производства през 2010 г. е 342 при 541 за 2009 г. и 600 за 2008 г. От тях новообразуваните са 340 при 539 за 2009 г. и 599 за 2008 г. Тенденцията е към значително намаляване на броя на новообразуваните незабавни производства с 36,92 % спрямо 2009 г. и с 43,24 % спрямо 2008 г.
  С най-голям дял, както и при предходните две години, при тези разследвания е регионът на ОП - Пазарджик- 184 при 320 за 2009 г. и 268 за 2008 г. Следва региона на Окръжна прокуратура Хасково с 99 незабавни производства.
  Всички производства с изключение на 11 са приключени в 3 - дневен срок. Няма неприключени извън законовия срок.
 • Бързи производства.
  Наблюдаваните през годината бързи производства са 2821 при 2971 за 2009 г.и 2 938 за 2008 г. Налице е тенденция за намаляване на бързите производства, обусловена от общо намаляващия брой наблюдавани производства.
  От общия брой наблюдавани производства, новообразувани са 2769 при 2933.
  През 2010 г. са приключени 2779 или 98,51% от общо наблюдаваните бързи производства. В срок до 7 дни са приключени 2696 производства, а до 14 дни - 83.
  Окръжна прокуратура Смолян, Кърджали и Хасково нямат наблюдавано нито едно бързо производство.
 • Досъдебни производства, разследвани по общия ред
  През 2010 г. прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са наблюдавали общо 47371 досъдебни производства разследвани по общия ред. Продължава тенденцията за намаление на този вид производства, като тази тенденция е налице от 2008 г. Това е нормално и обяснимо, тъй като по начало се отчита спад на делата, които се прекратяват поради изтекла давност.

Налице е тенденция към увеличаване броя на новообразуваните дела, разследвани по общия ред с 19,6 % спрямо 2009 г. и с 31,5 % спрямо 2008 г.

Общо приключени са 28211 при 24 310 за 2009 г. увеличение с 16,9 % и 24542 през 2008 г.,увеличение с 15 % от които всички, с изключение на 47, в законов срок, при 30 за 2009 г. и 99 за 2008 г.

Като положителна тенденция през 2010 г. може да се посочи броя на новообразуваните досъдебни производства, разследвани по общия ред от следовател- 440. За 2009 г. те са били 296, а за 2008 г.86. Образувани от прокурор са 405 дела, а от разследващ следовател 35. От 2009 г. продължава стремежа за преодоляване бездействието на следствието, като това е благодарение на ЗИДНПК, който даде правомощия на окръжните прокурори да възлагат разследването на следователи. Отново трябва да споменем, че в отделни окръжни прокуратури все още недостатъчно са натоварени следователите, като за напред техния потенциал следва да се използва максимално.

1.3 Решени досъдебни производства от прокурор. Видове решения.

Общо решените от прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив досъдебни производства са42476 при 45 124 за 2009г и 95 888 за 2008г. при общо наблюдавани за 2010г. 49 929 производства, т.е. 85,1%. Налице е значително увеличаване броя на решените новообразувани дела с 75%.

Внесените в съда прокурорски актове са 9191 при 8 880 за 2009г.. През 2008 г. в съда са били внесени 9 120. През отчетния период е налице тенденция за увеличаване на броя на внесените в съда прокурорски актове, но процентът, макар и увеличен, е все още нисък. В процентното съотношение внесените в съда прокурорски актове към наблюдаваните досъдебни производства спрямо 2009г е увеличен и е налице относителна устойчивост спрямо 2008г:

Видове прокурорски актове, внесени в съда 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Обвинителни актове 6652 6426 6638
Споразумения 1504 1444 1637
Предложения по чл. 78а НК 964 1010 916
Общо 9120 8880 9191

Данните по видове актове, налагат извода за увеличаване броя на прокурорските актове внесени със споразумение, но за Апелативен район Пловдив 17.8% е умерен процент, който говори за прецизност и съобразяване с конкретиката от страна на прокурорите, без да дава основания да се смята за прекалено либерален или ограничаващ приложението на този институт, подход.

Налице е увеличаване броя на внесените в съда дела с обвинителен акт спрямо 2009г. като същите съставляват 72.2% от общо внесените в съда през годината прокурорски акта.

За отчетната година с най-голям брой актове внесени в съда са Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Стара Загора.

По-малкият брой актове спрямо предадените на съд лица сочи на тенденция на групово и организирано извършване на престъпленията.

В началото на отчетния период спрени досъдебни производства вкл. и от предходни години са 131 163 при 139 262 за 2009г и 184 655 за 2008г, като е налице тенденция към намаляване на спрените досъдебни производства. От общо спрените 131 163 досъдебни производства, тези срещу неизвестен извършител са 128 469 или 97.9%.

През 2010г. са спрени 14 528 досъдебни производства, от които 9.2% - 1311 срещу известен извършител. В края на отчетния период тези дела съставляват 2.8% от общо спрените досъдебни производства.

През отчетната 2010г. продължи дейността на прокурорите за извършване на проверка по спрените делата и съобразяване на проблематиката, отнасяща се до изтичане на давностните срокове за наказателно преследване. Работи се интензивно по досъдебните производства с изтекъл давностен срок от наблюдаващите прокурори за тяхното прекратяване, наложилата се практика за осъществяване от наблюдаващите прокурори на постоянен контрол над разследващите по спрените дела с оглед тяхното възобновяване и недопускане изтичане сроковете на погасителна давност продължи да се реализира и през отчетния период.

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. прокурорите от района на Апелативна прокуратура гр. Пловдив са прекратили общо 18 157 досъдебни производства при 24 788 дела за 2009г.и 75 465 за 2008г. Прекратените дела са намалели значително. От всички прекратени в периода дела 66.9% са прекратени по давност, като делата водени срещу известен извършител са едва 1% от всички прекратени по давност дела.

1.4 Действия на прокурора по ръководство и надзор на разследването. Екипен принцип на работа и взаимодействие с компетентните институции.

За периода 01.01.2010г. – 31.12.2010 год. досъдебните производства, по които прокурорът е участвал при извършването или е извършил отделни действия по разследването са общо 468 дела при 535 за 2009г. и 676 за 2008 г. Налице е намаление в сравнение с предходните отчетни години.

По 23 дела, прокурорът е отстранил разследващия орган на основание чл.196 ал.1 т.4 НПК, по 187 дела е иззел делото от един разследващ орган и го е предал на друг.

Прокурорите са упражнил правомощията си по чл.196 ал.1 т.6 НПК по 249 досъдебни производства. Едва по 532 ДП, прокурорите са указали на разследващия орган да отстранят допуснати съществени процесуални нарушения при предявяване на разследването.

През отчетния период от прокурор са внесени 58 искания за обезпечаване на глоба или конфискация.Спазва се въведено със Заповед № 6/2010 г. на Апелативния прокурор-Пловдив Методическо указание за работата на органите на досъдебното производство по възстановяване и обезпечаване на причинените от престъпленията щети, както и за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.

През отчетния период по 1218 дела са извършени неотложни действия, като техния общ брой е 2201. Неодобрените са само 14, т.е. 0.63%. Най – голям е броя на неотложните следствени действия по претърсване и изземване включително и на компютърни информационни данни и електронна поща – 1787, от които 14 – неодобрени.

Исканията за одобряване на протоколи за извършен обиск са 393, като няма неодобрени през годината.

През 2010 г. прокурорите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са наблюдавали общо 241 досъдебни производства, по които са били използвани СРС. Искания за използване на СРС са 1887, като оперативните способи са 2974, от които уважени 2942. През 2009 г. исканията за използване на СРС са обхващали 1731 оперативни способа, а през 2008 г. 1009. Налице е тенденция към увеличаване броя на исканията за използване за СРС и посочените в тях оперативни способи. За периода са поискани 581 наблюдения, 1644 подслушвания и 727 проследявания. Необходимо е да се подчертае, че от посочената цифра поискани за експлоатация по СРС оперативни способи са мултиплицирани исканията за подслушване и проследяване и те се отчитат два пъти като оперативни способи, защото при поискано наблюдение се иска същевременно и подслушване и проследяване. Най-голям брои искания са внесени от Окръжна прокуратура Пловдив и Хасково. Приключените досъдебни производства с използвани СРС са 148.

Окръжни
Прокуратури
Искания за СРС по ДП Изготвени ВДС по ДП Внесени в съда ВДС по ДП Действащи искания
ОП Пловдив 925 по 78 ДП 178 по 43 ДП 33 по 15 ДП 50
ОП Пазарджик 274 по 23 ДП 62 по 11 ДП 38 по 8 ДП 13
ОП Смолян 40 по 5 ДП 10 по 4 ДП 1 по 1 ДП  
ОП Кърджали 44 по 4 ДП 12 по 2 ДП    
ОП Ст. Загора 401 по 47 ДП 96 по 24 ДП 32 по 8 ДП 31
ОП Хасково 203 по 40 ДП 70 по 23 ДП 45 по 15 ДП 15 по 5ДП

В процентно отношение досъдебни производства с изготвени ВДС спрямо досъдебни производства, по които са били внесени искания за използване на СРС и внесени в съда досъдебни производства с изготвени ВДС спрямо общия брои на делата, по които са експлоатирани СРС са както следва:

 • Окръжна прокуратура Пловдив - 55,13% и 19,23%
 • Окръжна прокуратура Хасково - 57,5% и 37,5%
 • Окръжна прокуратура Пазарджик - 47,82% и 34,78%
 • Окръжна прокуратура Стара Загора - 51,06% и 17,02%
 • Окръжна прокуратура Кърджали - 50%
 • Окръжна прокуратура Смолян - 80% и 20 %

Най-голям е броя на делата с изготвени ВДС в Окръжни прокуратури Пловдив, Хасково и Стара Загора. По отношение на внесените дела в съда с изготвени ВДС не следва да се забравя, че са налице дела, по които са изготвени ВДС, но поради правна и фактическа сложност, разследването по тях все още не е приключено.

1.5 Контрол на мерките за неотклонение и други мерки за процесуална принуда.

През отчетния период са изготвени общо 1081искания по чл. 64 от НПК.Налице е увеличение на внесените искания в сравнение с 2009 г, когато са били 964 с 10,8 % и в сравнение с 2008 г., когато са били 784 с 27,47%

От общия брои искания уважени са 989 или 91,49%.Неуважените са 92-8,51%

Подадени са 56 протеста, от тях са уважени 29 или 51,7 %.Не са уважени 27 протеста.

И през тази отчетна година за Окръжни прокуратури Пазарджик, Стара Загора и Кърджали прави впечатление, че неуважените искания по чл. 64 от НПК са протестирани на 50 %, което е индикация за недобрата им мотивировка.

През отчетния период общия брои на лицата, спрямо които е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” са 1188, от които 91- 7,66 % са с други висящи дела. Разпределението им по окръжни райони е както следва:

Във връзка с подобряване на работата по дела срещу лица, за коитоса образувани множество преписки и досъдебни производства, както и приналичие на данни за извършвани от тях нови престъпления бе издадена Заповед № 14/24.02.2010 г. на Апелативния прокурор Пловдив, съгласно която във всички случаи на образуване на досъдебно производство срещу лице, за което съществува и други неприключени наказателни производства, следва да се преценява наличие на основанията по чл.64 НПK.Изпълнението на тази заповед доведе до намаляване броя на делата водени спрямо едно и също лице.

В края на отчетния период с мярка за неотклонение”Задържане под стража„ са 233 лица – 21,5 % от общо задържаните през годината, спрямо 209 лица-22,35 % през 2009 г. и 149 лица-18,71 %от задържаните през 2008 г. С наложена мярка „Домашен арест” са 21, като през 2009 г. и 2008 г. те са били 10.

И през 2010 г. стриктно се спазват указанията на Върховна касационна прокуратура – София и Апелативна прокуратура - Пловдив, относно контрола и подобряване работата по дела със задържани лица, като по делата се работи приоритетно в съответствие с разпоредбата на чл.22, ал.3 от НПК.

При продължаване срока на разследване по дела на основание чл. 234 ал.3 НПК през отчетната година бе констатирана неефективност при работата по дела водени спрямо лица с мярка за неотклонение „Задържане под стража” продължаваща повече от четири месеца.Това наложи издаването на Заповед № 45/2010 г.на Апелативна прокуратура Пловдив, за изготвяне от страна на окръжните прокуратури на ежемесечни справки за хода на разследването по тези дела.Вменено бе задължение на окръжните прокурори за извършване на лични проверки по изпълнението на плановете за предстоящите следствени действия.

2.СЪДЕБНА ФАЗА

2.1 Наказателно-съдебен надзор

През 2010 г. в съдилищата в Пловдивския апелативен район по внесените прокурорски актове са образувани 9335 дела. От тях 6766 са по внесени обвинителни актове, 1641 по споразумения, 928 по предложения по чл. 78А от НК. За сравнение през 2009 г. и 2008 г. данните са следните:

Година Образувани дела общо По обв.актове По споразумения По чл.78а НК
2010г. 9 335 6 766 1641 928
2009г. 8 984 6497 1457 1030
2008г. 9 235 6741 1523 971

От таблицата е видно, че е преодоляна очерталата се през миналата година тенденция за намаляване на образуваните дела по внесени прокурорски актове. Това се дължи главно на увеличението на внесените обвинителни актове и споразумения. Делата по чл. 78А от НК бележат леко намаление, но при тях нещата са регламентирани със закона и не са зависими от преценка на прокурора.

Делата по чл. 78А от НК са намалени във всички прокуратури, което е резултат на законодателните промени и стриктното определяне на критериите за прилагане на административната отговорност.

Общо са образуваните 9 335 дела, а са решени 9 354. Превишаването на решените дела спрямо образуваните се дължи на обстоятелството, че има образувани дела през предходните години, които са решени през настоящата година. Очерталата се тенденция за намаляване на процента на решените дела спрямо новообразуваните е положителна и показва, че съдилищата подобряват бързината на правораздаването – намалява броя на нерешените дела образувани преди отчетната година.

През отчетния период са влезли в сила 8669 осъдителни и санкционни решения. През 2009 г. те са 8460, а през 2008 г. - 8652. Налице е увеличение в сравнение с предшестващите години. Това според нас е показател за по-голяма бързина и ефективност на правораздаването в апелативния район.

През отчетната година са осъдени и санкционирани 10 941 лица срещу 10 455 лица за 2009 г. и 11 012 лица за 2008 г. Броят им е увеличен в сравнение с предшестващата година и е близо до тези през 2008 г. Все пак увеличението в сравнение с 2009 г. не е пропорционално на увеличените прокурорски актове внесени в съда и показва увеличение на груповата престъпност.

От осъдените и санкционирани лица 10 931 са осъдени с влязъл в сила съдебен акт срещу 10 084 лица за 2009 г. и 10 720 за 2008г. Процента на лицата осъдени с влязъл в сила съдебен акт спрямо общо осъдените е 99,90% срещу 96,45% за 2009 г. и 97,34% за 2008 г. Тук вече може да се отчете много съществено подобрение на традиционно високите резултати, което говори за подобрена бързина на правораздаването в апелативния район.

През 2010 г. по реда на чл. 373 ал. 3 във вр. с чл. 372 ал.4 вр. с чл. 371 т.2 от НПК са постановени 1 324 осъдителни присъди срещу 1 191 за 2009 г. и 1 494 за 2008 г.

С изключение на Пловдив, във всички останали прокуратури има значително увеличение, но следва да се отбележи, че тази процедура става само по волята на подсъдимия.

Общият извод е, че този институт се е утвърдил и има място в съдебната практика.

2.3.1Върнати от съда дела

През отчетния период съдилищата са върнали на прокуратурите 362 прокурорски акта. В сравнение с общо внесените 9 191 прокурорски акта, процента на върнатите е 3,93%. За сравнение през 2009 г. са върнати 367 от общо внесените 8 880 прокурорски акта, което е 4,13%, за  2008 г. са върнати 504 бр. от внесените 9120 прокурорски акта, което е 5,52%, а за 2007 г. процента е 7,44%. Данните сочат на очертала се тенденция за подобрение на този показател. Това се дължи на особеното внимание, което се обръща в прокуратурите и създадената организация за снижаване на върнатите дела и оправдателни присъди.

По прокуратури данните са:

ПРОКУРАТУРА
ГОДИНА
2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г.
ОП ПЛОВДИВ 90 108 173 272
ОП СТАРА ЗАГОРА 102 99 95 210
ОП ПАЗАРДЖИК 48 42 85 112
ОП ХАСКОВО 88 85 117 81
ОП КЪРДЖАЛИ 18 25 19 37
ОП СМОЛЯН 16 8 15 11
ОБЩО: 362 367 504 723

Влошаване има в Смолян и Пазарджик. Във всички останали прокуратури има подобрение, като най-значително то е в Пловдив. Като се има предвид, че това е най-голямата прокуратура в нашия район, естествено е постигнатите там добри резултати да дават отражение на целия апелативен район.

Най-голям е броят на делата върнати на основание чл. 249 и чл. 288 от НПК – 303 броя, което е 83,70% от общо върнатите прокурорски актове, срещу 77,11% за 2009 г. и 78,37% за 2008 г.

Прави впечатление, че от съдията докладчик на основание чл. 249 от НПК са върнати 183 дела, докато по чл. 288 от НПК от съдебно заседание са върнати 120 дела. От това следва, че в по-голямата част от случаите съдията предварително си чете делото, но все пак броя на върнатите дела от съдебно заседание не е малък.

Неодобрените и върнати споразумения са 23, което е 6,35% от върнатите прокурорски актове, срещу 10,62% за 2009 г. и 10,11% за 2008 г., а от предложенията по чл. 78А от НК са върнати 36, което е 9,94% срещу 12,26% за 2009 г. и 11,50% за 2008 г.

Може да се направи извод за подобряване качеството на прокурорската работа по приложението на тези институти, особено на споразумението.

Основните причините за връщане на делата са пропуски на разследващия орган и допускани съществени нарушения на процесуалните правила при воденето на досъдебното производство – 96 броя срещу 103 за 2009 г., процесуални нарушения и технически грешки на прокурора при съставяне на прокурорския акт – 184 броя срещу 152 за 2009 г., субективна преценка на съдията докладчик и неоснователно връщане на делото – 39 броя, срещу 81 за 2009 г. От тези данни може да се направи извод, че докато съдиите, вероятно провокирани от възможността разпореждането по чл. 249 от НПК да бъде обжалван пред по-горната инстанция, прецизират своите съдебни актове. Органите на досъдебното производство също полагат усилия и има известно подобрение в работата им. Прокурорите обаче при изготвяне на своите актове допускат повече процесуални нарушения – 176 срещу 141 за 2009 г. С малко са намалени техническите грешки – 8 срещу 11 за 2009 г. Очевидно необходимо е по-голяма прецизност в работата на прокурора, а и административните ръководители да засилят взискателността си към отделните прокурори и стриктно да спазват заповед № 53 от 28.ХІ.2007 г. на Апелативния прокурор, като прилагат при нужда предвидените в т.12 от заповедта критерии за оценка дейността на всеки прокурор, ведно с последиците от това.

Върнатите дела са на специално внимание и подлежат на ежемесечно обсъждане в районните прокуратури и на тримесечен анализ от Окръжната.

В резултат на всички тези мерки може да отчетем, че и през отчетната година работата е на добро ниво и бележи подобрение в сравнение с предшестващата.

Прекратените дела на основание чл. 250 и 289 от НПК са 46. За сравнение през 2009 г. са били 58, през 2008 г. - 57, а през 2007 г. - 78. Може да се отчете, че по този показател се очертава тенденция за подобряване, като в сравнение само с предшестващата година, то е значително. Броят на тези дела е минимален на фона на общо внесените обвинителни актове.

Оправдателни присъди

През годината са постановени на първа инстанция 117 оправдателни присъди и решения. За 2009 г. са били 146, за 2008 г. - 168, за 2007 г. - 241, 2006 г. – 318. Данните сочат на трайна тенденция за подобрение на този показател през последните години. По прокуратури са:

ПРОКУРАТУРА 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г.
Пловдив 14 39 34 105
Пазарджик 35 39 54 68
Стара Загора 16 23 21 30
Хасково 12 22 26 17
Кърджали 0 12 23 15
Смолян 10 11 10 6
ОБЩО: 117 146 168 241

Данните показват рязкото подобрение на работата в Кърджали и Хасково. С изключение на Пловдив, останалите прокуратури също бележат подобрение в сравнение с предшестващите години. Отчетеното подобрение е резултат на проявената взискателност от административните ръководители на прокуратурите, по-голямата дисциплина и прецизност при внасяне на прокурорските актове от отделните прокурори.

Относителният дял на оправдателните присъди и решения спрямо общо решените 9 354 дела е 1,25%, а спрямо внесените 9191 прокурорски акта – 1,27%. Сравнен с предшестващите години процента на оправдателните присъди е намален значително.

От постановените 117 оправдателни присъди и решения, влезли в сила са 97, което е 82,90%. За 2009 г. техния брой е бил 92, което е 63,01%, а за 2008 г. броят им е бил 147, което е 87,5%. По прокуратури влезлите в сила оправдателни присъди и решения са:

Прокуратура
година
2010 г. 2009 г. 2008 г.
Пловдив 37 37 56
Пазарджик 24 10 31
Стара Загора 9 13 20
Хасково 11 9 17
Кърджали 3 15 18
Смолян 13 8 5
ОБЩО: 97 92 147

По-големия брой на Кърджали в сравнение с общо постановените оправдателни присъди се дължи на обстоятелството, че има постановени оправдателни присъди от втората инстанция.

От данните е видно, че много голямо е увеличението в Пазарджик. Влошаване има и в Хасково и Смолян, в Пловдив резултата е същия, а в Стара Загора и Кърджали е намален броят на влезлите в сила оправдателни присъди в сравнение с миналите години, като в последната прокуратура броят им е намален 5 пъти. По-големият процент влезли в сила оправдателни присъди е показател за бързината на правораздаването и не може да се отчете като негатив в работата.

През годината на първа инстанция са били оправдани 168 лица. Съотношението към общо осъдени и санкционирани 10 941 лица е 1,53%.

По този показател, с изключение на Пловдив, подобрение има във всички прокуратури, като най-значително е за Кърджали, Стара Загора и Хасково. Добрите резултати като цяло на Апелативната прокуратура се дължат до голяма степен на проявената по-голяма взискателност и дисциплина от административните ръководители на прокуратурите.

През отчетната година са оправдани с влязла в сила присъда 140 лица, а са осъдени и санкционирани с влязла в сила присъда 10 931 лица. Процента на оправданите е 1,28%. През 2009 г. са оправдани с влязла в сила присъда 139 лица, което е 1,37%, а през 2008 г. - 182 лица, което е 1,69%.

Този показател считаме, че най-точно отразява коефициента на оправдателните присъди, тъй като се вземат предвид само лицата с влезли в сила оправдателни присъди и се съпоставят само с осъдените с влязла в сила присъда лица. Данните сочат на очертала се трайна тенденция за подобряване на работата. Това се отнася особено за Кърджали, Стара Загора и Хасково, където оправданите са под 1%. Очевидно административните ръководители и прокурорите са осъзнали голямото значение на предаване лицата на съд и вредата от постановена оправдателна присъда, която е показател за сериозно засягане правата на гражданите. Специално трябва да се отбележи Кърджали, където броят на оправданите лица е намален с повече от 6 пъти.

Обобщени причините за оправдателните присъди са:

 • преди всичко неправилна преценка от страна на прокурора, че събраните доказателства са достатъчни за обосноваване на обвинението.
 • недооценява се възможността от събиране на още доказателства, които могат да го оборят.
 • факта, че съдът с голяма охота приема доказателствата, които оневиняват подсъдимия и много внимателно преценя тези, които обосновават обвинението.
 • подценяване на разпита пред съдия и това често става причина да не може да се ползват събраните доказателства.
 • друга причина е събиране в съдебната фаза на нови доказателства. Примерно това са разпит на нови свидетели, назначаване на нова експертиза, която дава заключение противоположно на това дадено в хода на досъдебното производство, промяна в становището на експертите от ДП и др.

Зачестиха и случаите, когато съдът приема изцяло фактическата обстановка описана в обв. акт, но прилага разпоредбата на чл. 9 ал.2 от НК. За създаване на практика по този въпрос, препоръчително е винаги когато съдът прилага този текст, прокурора когато не е съгласен с тази оценка, да подава протест пред въззивната инстанция.

Процента на постановените влезли в сила оправдателни присъди 1,28%, дава основание да приемем, че работата в апелативния район е на добро ниво. Важно е да се отбележи, че този показател, както и върнатите от съда дела за доразследване се наблюдава от Апелативна прокуратура още от самото и създаване.

Въпреки постиженията, считаме, че прокурорите имат възможности да повишат качеството на прокурорските актове. Добрата им правна квалификация, ако се съчетае с повишено чувството за отговорност при изпълнение на служебните задължения може да доведе до по-добри резултати.

Протести – въззивни и касационни

През годината са били подадени 417 протеста, от които 393 въззивни и 24 касационни. От въззивните протести 112 са уважени, 168 не са уважени и 137 са останали неразгледани. От касационните протести 9 са уважени, 10 не са уважени и 5 не са разгледани.

Основанията за протестите са главно съществени нарушения на процесуалните правила. Най-често като такова се сочи необсъждане от страна на съда всички доказателства, неправилната им преценка и от там неправилни изводи на съда. Друго основание е явна несправедливост на наложеното наказание, като не се констатира случай на подаден протест поради завишено наказание.

Данните показват, че качеството на подаваните касационни протести рязко е подобрено в сравнение с предшестващите години.

Въпреки това процента на неуважените протести не е малък, но това според нас не е основание за въздържане от подаване. Винаги когато прокурора е убеден в правотата си той следва да отстоява позициите си пред по-горната инстанция. Необходимо е обаче прокурорите много по трезво и реалистично да мотивират становищата се пред съда.

2.4 Гражданско-съдебен надзор

Анализът на състоянието на гражданско-съдебния надзор през 2010 г. показва значителния брой /2425/ на гражданските дела с участие на прокурорите от Апелативния район, което е резултат от образуваните в съдилищата граждански дела със задължително участие на прокурор, внесените искови молби и подадените въззивни и касационни жалби. Тенденция е към запазване на големия брой дела /77/ по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ и на нарастване размера на исковите претенции.

За 2010 г. прокурорите от Апелативен район Пловдив са предявили общо 48 иска, при 93 иска за 2009 г., 53 иска за 2008 .г и 167 иска за 2007 г. За сравнение през 2006 г. са предявени 116 иска, а за 2005 г. те са 102.

Прокурорите в апелативния район през отчетния период са използвали във всички случаи законовите си правомощия и са предявявали пред съответните съдилища искови молби съобразени с изискванията на ГПК. Броят на предявените искове е във връзка с подадените в прокуратурата сигнали, които са дали основание на прокурорът да предяви в съда иск в случаите предвидени в съответния закон.

От всички предявени през 2010 г. искове - 48, са били уважени 29, 1 е неуважен. Останалите 18 не са решени от съответния съд.

През отчетния период прокурорите от Апелативен район Пловдив са изготвили 60 жалби срещу решения на съдилищата по граждански дела.

От тях 31 жалби са срещу първоинстанционни решения и 29 броя срещу въззивни решения, от тях:

 • уважени са 2 жалби
 • неуважени – 22 жалби
 • неразгледани са 36 жалби

Жалбите са предимно срещу решения по дела по ЗОДОВ със страна Прокуратурата на Република България /59/, като е обжалван размера на присъденото обезщетение.

За тази прокурорска дейност може да се направи извод, че е добро качество и в съответствие с указанията на ВКП.

3. ПРЕПИСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ СЛЕД САМОСЕЗИРАНЕ И ПО СИГНАЛИ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И МАТЕРИАЛИ НА ДАНС. ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ.

Преписки и досъдебни производства образувани след самосезиране.

През отчетния период прокурорите от Апелативната зона са се самосезирали в 90 случая, като за предходната година техния брой е бил 171. Преобладаващ дял от започналите проверки са по материали на печатни издания. Във всички случаи публикациите са касаели актуални проблеми за съответния регион. Били са образувани 23 бр. досъдебни производства срещу 41 бр. за предходната година. Внесените прокурорски актове в съда са 17 бр. при 7 бр. за предходния период.

През 2010 г. прокуратурите от региона на Апелативна прокуратура Пловдив са образували общо 311 преписки по сигнали на контролните органи срещу 289 за предходната година.

Като положителни могат да се посочат данните, че НАП и ДАНС са подали общо 146 сигнала да прокуратурите или това са 46,9% от общия брой на сигналите.

От получените 311 сигнала по 64 са образували досъдебни производства, а наблюдаваните дела са 152 бр. – като са включени и такива от предходни периоди. В съда са били внесени общо 17 прокурорски акта, по които са осъдени 13 лица.

4.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ДРУГИ ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ.

През отчетната 2010 г. в Пловдивския апелативен район броят на присъдите и споразуменията получени за изпълнение от Прокуратурите, като орган по чл. 416, ал.2 от НПК възлиза на 7007, срещу 7107 присъди и споразумения за 2009 г. и 7544 за 2008 г.

Налице е тенденция на намаление в сравнение с предходните 2009 и 2008г.

През 2010 г. в Пловдивския апелативен район реално приведените в изпълнение присъди по лица чрез получени потвърждения за начало на изпълнението са общо 6979 срещу 6775 приведени в изпълнение присъди за 2009 г. и 7301 приведени в изпълнение през 2008 г.

От тези цифри е видно, че през отчетната година броя на реално преведените присъди сочи на увеличение в сравнение с предходната 2009 г.

Относителния дял на изпълнените присъди за 2010 г. спрямо общия брой на получените за изпълнение е 99,60 % срещу 95,32 % за предходната 2009 г. и 96,77 % за 2008 г.

Налага се извода, че през отчетния период прокуратурите от Апелативния район са подобрили работата си по привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди.

По изпратените за изпълнение присъди през 2010 г. не са били издирани общо 63 лица, срещу 141 неиздирени лица за 2009 г.

Тези присъди са обект на специално внимание от страна на прокуратурите.

5. МОНИТОРИНГ НА ЕК И ВСС. СПЕЦИАЛЕН НАДЗОР И НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТАКИВА ОТ ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.

5.1 Специален надзор

Основа за работата по специалния надзор и през 2010 година са били заповед № 2814/2007 г.; Заповед № 3202/2008 г. на Главния прокурор на Република България, като и Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 39/2008 г. Съобразно изискванията залегнали в тези документи се е набирала и информация и за статистиката водена по тези дела. В процеса на тяхното изпълнение е продължил да се внася ред в материята способстващ, да се извършва реален надзор по казусите касаещи конкретните престъпления. Осъществило се е реално взаимодействие между различните нива от системата на прокуратурата с цел успешното решаване на редица казуси.

5.2 Досъдебни производства, образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.

5.2.1 Организирана престъпност

През 2010 г. са били наблюдавани 72 досъдебни производства за престъпления, свързани с организираната престъпност при 41 производства през 2008 г. и толкова през 2009 г. Увеличението е чувствително - около 80 %, което е добър резултат в дейността на прокуратурата.

В съда са били внесени 18 при 10 прокурорски акта през предходната година - пропорционално на общото увеличение.

Една от причините за относително малко внесения брой актове в съда на фона на общо наблюдаваните, е често налагащата се преквалификация на обвинението, като в крайна сметка то се свежда до конкретно извършеното престъпление и се приема отсъствието на реална съвкупност между него и организирането или участието в престъпна група. Последното води до липсата на обвинение или прекратяване, касаещо организираната група и има свое собствено обяснение.

С обвинителни актове са внесени 15 дела при 8 за 2009 г. и това е илюстрация на вече казаното. Като цяло пропорционално с общото увеличение е и това на броя на лицата по внесените в съда актове - 103 при 58 през 2009 г. С влязла в сила присъда са 69 лица през 2010 г. и 47 през 2009 г.

5.2.2. Корупционни престъпления

Наблюдаваните от прокурорите производства за корупционни престъпления през 2010 г. са 200, от които новообразуваните са 109.

През отчетната 2010 г. са приключени 114 досъдебни производства, решените са 111, от които 42 са внесени в съда срещу 45 лица.

За качеството на работата по тези дела следва да се изхожда от два основни показателя - върнати от съда дела и оправдани лица. През отчетната година върнатите от съда дела са 2 /4.76% от внесените в съда/. Налице е значително подобряване качеството на работата по тези дела от разследващите органи и прокурорите.

Оправданите лица с влязла в сила присъда през 2010 г. са 3 /6.38% от осъдените лица с влязла в сила присъда/. Видимо е подобряване на работата и по този показател.

5.2.3 Изпиране на пари

През отчетната 2010 г. прокурорите от Пловдивския апелативен район са наблюдавали 11 досъдебни производства за изпиране на пари. Новообразуваните дела са три - в Окръжна прокуратура - Пазарджик -2 и в Окръжна прокуратура –Смолян - 1. Решените от прокурорите дела през 2010 г. са общо 5, от които три дела са внесени с обвинителен акт в съда срещу четири лица: Окръжна прокуратура - Стара Загора - 2 ДП и Окръжна прокуратура – Пловдив - 1 ДП и две дела са спрени - по едно в Окръжна прокуратура - Пловдив и едно в Окръжна прокуратура -Хасково. Едно лице е осъдено през 1010 г.за изпиране на пари.

Неприключените досъдебни производства за изпиране на пари в края на отчетния период са 6.

Предвид високата обществена значимост на делата за изпиране на пари същите се вземат на специален надзор от Апелативна прокуратура-Пловдив, като в случаите на прекратяване на тези производства се извършва служебна проверка. С оглед предмета на доказване и събирането на доказателства по тези досъдебни производства досъдебната фаза продължава над двумесечния срок.

5.2.4 Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава

През 2010 г. общо наблюдаваните досъдебни производства по дела от разглежданата категория са 83, от които новообразувани са 32.

За сравнение през 2009г. общо наблюдаваните досъдебни производства са 61, от тях новообразувани -54, а през 2008 г. в региона на Апелативната прокуратура са били наблюдавани 16 досъдебни производства за престъпления, свързани със злоупотреби с Европейски фондове. Налице е тенденция на завишаване.

Ръстът в броя на тези производства е резултат на дейността на създадения самостоятелен специализиран отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз”, както и на взаимодействието на специализираните прокурори от Апелативните и Окръжните прокуратури със сектор „ИП” в ОД-МВР-по места; вземането на специален надзор на всички преписки и дела, по които предмет на престъпление са средства от фондове на ЕС.

Извършваните до момента престъпления са по отношение на фондове и програми, разполагащи с европейски средства по Програма за подпомагане на селските райони СЕПП,САПАРД и ФАР.

Способът, до който най-често се прибягва е използването на неистински документи или представяне на неверни сведения.

През отчетния период общо приключените досъдебни производства /т.е. дела, изпратени от разследващия орган с обвинително заключение, с мнение за спиране и за прекратяване/ са 64 (за 2009 г.-20,за 2008 г.- 6). Неприключени от разследващия орган са останали 15 (за 2009 г.- 40, за 2008 г. – 3)досъдебни производства.

Общият брой решени досъдебни производства е 65 (за 2009 г.- 19, за 2008 г. - 12 ).

През 2010 г. внесените в съда прокурорски актове са 36 на брой срещу 37 обвиняеми лица (за 2009 г.-10на брой, срещу общо 10лица).

Следва да се посочи, че по всички неприключени към края на отчетния период производства разследването е в законоустановения срок и няма случаи на непродължен срок от горестояща инстанция.

С влязла в сила осъдителна присъда са 35 лица (за 2009 г.-2 лица).

По статистика има едно оправдано през отчетния период лице.

5.2.5 Престъпления против паричната и кредитната системи – изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични и други знаци и платежни инструменти.

През 2010 г. са наблюдавани общо 397 ДП, като е налице чувствително увеличение броя на наблюдаваните досъдебни производства, сравнено с данните за предходните две години. Причина за увеличението е активиране работата по издирването на извършителите и подобряване регистрационната дейност на полицията. Новообразуваните досъдебни производства са 281 на брой. Това означава, че 116 ДП са останали за наблюдение от предходните години.

5.2.6 Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС

През отчетната 2010г. за апелативната зона са наблюдавани общо 855 досъдебни производства при 445 бр. за 2009г. и 420 бр. за 2008г. Така направена съпоставката не дава точна картина тъй като през анализирания период са наблюдавани общо 500 досъдебни производства по чл.234 от НК.

За прецизност следва данните от статистическата форма да се осъждат самостоятелно. Новообразувани за периода са 584 производства, като приключили са 601 бр. и неприключили 230 бр. В апелативната зона не е констатирано неприключилите производства да са без продължен срок от горестоящ прокурор.

Решените досъдебно производства са 584 от тях спрени са 107, прекратени 134 и внесени с прокурорски актове в съда 320 бр.

Щетите по ДП, които са внесени с прокурорски актове в съда са в размер на 16394764,2 лв., като възстановени за фикса са били 1064159,16лв. Прави впечатление, че дори да е реализирана наказателната отговорност размера на възстановените щети е незначителен дял от причинените.

Буди безпокойство тенденцията, че и през настоящия отчетен период прокурорите от апелативната зона не са изготвили и внесли искания по чл.72 от НПК, с оглед обезпечаване на предвидените наказания глоба и конфискация по съответните текстове от материалния закон. Тази констатация се пренася веднага и към стойност на конфискуваното с присъда имущество.

Данните посочени от окръжните прокуратури за дела с предмет ДДС могат да се обобщят по следния начин. Техният общ брой е 53 като традиционно те се разпределят в по - големия си дял между Окръжна прокуратура Стара Загора и Окръжна прокуратура Пловдив.

5.2.7 Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори

В района на Апелативна прокуратура Пловдив за отчетната – 2010 г. са наблюдавани 831 досъдебни производства с предмет наркотични вещества и прекурсори. Новообразуваните досъдебни производства за 2010 г. са 563, при 708 за 2009 г. и 542 за 2008 г.

Тенденцията е към намаляване броя на наблюдаваните и новообразувани дела. Това е резултат от доброто взаимодействие между органите на полицията и прокуратурата и от безкомпромисното отношение към този род престъпления от правораздавателните органи, което е довело до относителното им ограничаване.

5.2.8 Незаконен трафик на хора

През отчетната 2010 г. прокурорите в Апелативния регион са наблюдавали 51 досъдебни производства за „трафик на хора” и конкретно за престъпленията по чл.159а – 159г от НК.

5.3 Досъдебни производства, образувани за престъпления, извършени от непълнолетни лица

И през 2010 г. се е запазила тенденцията на намаляване на делата, водени срещу непълнолетни извършители. Наблюдавани са били общопрез 2010 г. 941 досъдебни производства, спрямо 987за 2009.

От общо наблюдаваните през отчетния период досъдебни производства са приключени 809, като е налице подобрение спрямо 2009 г. по този показател.

Основният дял на извършваните от непълнолетни извършители престъпления се пада отново на тези по Глава V, престъпления против собствеността. През 2010 г. техният брой е 700, което представлява 74,39%, следвани от тези по Глава ХІ – общоопасни престъпления – 90 и по Глава ІІ - 81 дела

5.4 Преписки и досъдебни производства, образувани за насилие в местата за лишаване от свобода и следствените арести.

През 2010 година са образувани 4 преписки, 3 от които в района на Окръжна прокуратура-Пловдив и една от района на Окръжна прокуратура-Стара Загора за престъпления по чл.131 ал.1 т.2 НК в Пловдивския затвор и Затворническо общежитие – с.Черна гора, община Чирпан, област Стара Загора. Три от преписките са прекратени с постановления за отказ да се образуват досъдебни производства, а по една от тях е започнало досъдебно производство, което по-късно също е прекратено.

5.5 Престъпления, извършени от служители на МВР

През годината работата по този вид престъпления е продължила съобразно Указанията на Главния прокурор от 2009 г., разпореждането И-199/2009 г. на Върховна касационна прокуратура и Заповед № 49/2009 г. на Апелативен прокурор Пловдив.

През 2010 г. общо са били наблюдавани в Апелативната зона 35 досъдебни производство срещу полицейски служители при 31 за 2009 г.

За корупционни престъпления през 2010 г. са се наблюдавали 15 дела, при 14 за 2009 г. От тях 10 са били новообразувани при 12 за 2009 г. Прекратени са били 4 при 3 за 2009 г. Предадени на съд няма, при 4 за 2009 г. За 2010 г. има едно осъдено лице с влязла в сила присъда, като то е очевидно от лицата предадени на Съд през 2009 г.

За престъпления свързани с прояви на полицейско насилие през 2010 г. са се наблюдавали 17 дела при 14 за 2009 г. От тях 11 са били новообразувани при 13 за 2009 г. Прекратени са били 8 при 4 за миналия период. На съд са били дадени 3 лица, от тях 2 са били осъдени, като едното с влязла в сила присъда. За 2009 г. предадените на съд лица са били също 3, като едно от тях е било осъдено с влязла в сила присъда.

За престъпления против държавната тайна през 2010 г. са били наблюдавани 2 дела, от които едно новообразувано, като те са висящи. През 2009 г. се е наблюдавало едно новообразувано, също висящо дело. През 2010г. се е наблюдавало едно дело за непровомерно използване на СРС, по което на Съд са били предадени 2 лица. За 2009 г. са се наблюдавали две новообразувани дела.

6. МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

По делата с международно-правен елемент в района на Апелативна прокуратура - Пловдив е създадена добра организация, осигуряваща разследването и произнасянето по тях в кратки срокове. Същевременно по естеството си изпълнението на международни следствени поръчки от страна на замолените държави по естеството си изисква по продължителни срокове, което понякога се дължи на обективни обстоятелства. Прокурорите спазват указанията на отдел „Международно-правно сътрудничество„ при Върховна касационна прокуратура си съществува добро взаимодействие с прокурорите от този отдел. С оглед повишаване на квалификацията, прокурорите от апелативния район вземат участие в семинарите организирани от Върховна касационна прокуратура, Министерството на правосъдието и МИП, организирани по теми свързани с проблемите по прилагането на международните актове в наказателното съдопроизводство и разследването.

І. Молби за правна помощ

През отчетната 2010 г. от прокуратурите в Апелативния район са изпратени общо 106 молби за правна помощ.

Най-много такива молби са изпратени от Районна прокуратура – Свиленград- 25, докато през предишния отчетен период най- много такива е изпратила Районна прокуратура-Пловдив – 33 броя, От изпратените молби за правна помощ неизпълнени 71 бр.,което прави повече от половината от изпратените молби за правна помощ.

Не така стои въпросът с получените от други държави в прокуратурите от Апелативния регион молби за правна помощ. Получени за изпълнение са общо 121 молби за правна помощ. От тях неизпълнени са 4 бр. молби. Неизпълнението се дължи на това, че лицата по отношение, на които е следвало да се извършат процесуално-следствени действия на територията на съответната прокуратура не са били намерени на посочените адреси.

Следва да се отбележи, че броят на изпратените молби за правна помощ не отговаря на броя на досъдебните производства, по които е било искано съдействие от чужди държави. По някои дела са били изпращани повече от една молба. В много случаи търсенето на международна правна помощ е било основание за продължаване на сроковете за разследване.

На база статистическите данни, не без основание може да се направи извод, че прокурорите от апелативния район с много по-голяма акуратност изпълняват задълженията си по изпълнението на молбите за правна помощ от органите на замолените от наша страна държави.

ІІ.Трансфери на наказателни производства

Трансферите на наказателни производства не са намерили приложение в прокурорската дейност за 2010 г. Докато пред 2009г. е имало четири такива молби, то през отчетния период такива молби не на отправяни.

Единствено на Окръжна прокуратура – Пловдив е било трансферирано едно наказателно производство от Република Чехия.

ІІІ. Екстрадиции и европейска заповед за арест

През отчетния период от прокуратурите в Апелативния район са изпратени 16 броя европейски заповеди за арест.при 31 за 2009г. Най-много такива заповеди са издадени от Районна прокуратура – Пловдив, като повечето от тях са по присъдни преписки. Получени за изпълнение са 31 бр. европейски заповеди за арест, от които 10 са изпълнени. Отново е налице превес на изпълнените от наша страна заповеди за арест.

В прокуратурите е създадена стройна организация водеща до налагането на ефективни практики при изготвянето на необходимата документация и отработването на преписки свързани с международно – правното сътрудничество.

Като проблемен от прокуратурите се поставя въпроса свързан с късия процесуален срок за задържане предвиден в Закона, в който срок при изпълнение на ЕЗА лицето следва да бъде доведено пред съда. Този срок и законовият дефицит налага повдигане на задочно обвинение и задържане за срок от 72 часа. Независимо от срещаните затруднения, прокурорите обогатяват знанията си и повишават своята квалификация в разглежданата област.

7. АДМИНИСТРАТИВНА И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ

7.1 Кадрово обезпечаване и квалификация на прокурори и разследващи органи

Кадрово обезпечаване на прокуратурите и разследващите органи.

Апелативен район Пловдив включва 6 окръжни прокуратури – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян и 27 районни прокуратури.

Към края на отчетната 2010 година кадровата обезпеченост с прокурори по окръжни райони и в Апелативна прокуратура Пловдив е както следва:

АП Пловдив и окръжни райони Щатни бройки Реално работили прокурори
АП Пловдив 15 13
ОП Пловдив 91 67.85
ОП Пазарджик 39 28.46
ОП Стара Загора 65 45.95
ОП Смолян 21 16.83
ОП Хасково 37 25.51
ОП Кърджали 22 17.44
ОБЩО за Апелативния район 290 215.04

В сравнение с предходната година е видно, че броя на реално работилите прокурори е намалял, което се дължи най – вече на незаетите щатни бройки за прокурори в много от прокуратурите, вследствие на напуснали по редица причини колеги, както и на обстоятелството, че има много магистрати от прокуратурите от Апелативен район Пловдив със заповеди на Главния прокурор са командировани в други прокуратури.

През годината бе проведен конкурс единствено за назначаване на младши прокурори, който финализира в края на периода, задължителното обучение на които в НИП започна на 03.11.2010г.

За назначаване на прокурори в районните и окръжните прокуратури, конкурси не бяха провеждани.

Във връзка с горното и поради ползването на отпуск на основания извън този по чл.330 от ЗСВ от прокурори в апелативния район, през 2010 година може да се отчете завишено натоварване на прокурорите.

С оглед обезпечаване на нормалната работа на по – натоварените прокуратури в Апелативния район и при наличие на законовите основания, по мотивирани предложения на административните ръководители, бяха издадени заповеди за командироване на прокурори.

Кадровото обезпечаване с разследващи органи /разследващи полицаи и следователи/ и средната натовареност на един от тях е илюстрирана в следващите таблици:

1.Кадрово обезпечаване със следователи

ОСО Щатни бройки за 2010г. Реално работили през 2010г.
Пловдив 50 46.17
Пазарджик 18 16.39
Стара Загора 15 13
Смолян 4 2.36
Хасково 18 12
Кърджали 8 6.67
ОБЩО за Апелативния район 113 96.59

2.Кадрово обезпечаване с разследващи полицаи

Областни дирекции Щатни бройки за 2010г. Реално работили през 2010г.
Пловдив 144 134
Пазарджик 64 52
Стара Загора 83 76
Смолян 23 20
Хасково 56 50
Кърджали 25 23
ОБЩО за Апелативния район 395 355

При извършване на сравнение въз основа на някои основни показатели, касаещи натовареността на разследващите органи, а именно:

Показател от следовател от разследващ полицай средно на един следовател /при реално работили 96.59 бр./ средно на един разследващ полицай /при реално работили 355 бр./
наблюдавани ДП разследвани от: 1919 47978 34.13 135.15
новообразувани ДП 35 15034 0.35 42.35
приключени ДП 806 30502 8.34 85.92

е видно, че въпреки положените максимални усилия за натоварване на следователския апарат, както и влезлите в сила /ДВ бр32/2010г./ законодателни промени, даващи възможност на административния ръководител на съответната окръжна прокуратура да възлага разследването по дела с фактическа и правна сложност на следовател, натовареността на разследващите полицаи е в пъти много по – голяма.

В заключение може да бъде посочено, че утвърдената щатна численост на прокуратурите в региона е на много добро ниво предполагаща нормална работа. Единственият недостатък и през тази година остана доказаната несъвършеност на конкурсната процедура при назначаване на магистратите. От една страна, това са дългите срокове от момента на изготвяне на предложенията за обявяване на незаети щатове до окончателното приключване на конкурса, а от друга - въпреки отменената ал.2 на чл.187 ЗСВ, невстъпване в длъжност на спечелилите кандидати до влизане в сила на решението на ВСС.

7.2 Проверки и ревизии. Образувани дисциплинарни и наказателни производства срещу магистрати. Наложени наказания на прокурори и следователи

През 2010 г. от прокурорите в Апелативна прокуратура Пловдив се извърши тематична ревизия на Районна прокуратура Свиленград за проверка на сключените споразумения, съобразно глава 29 НПК през първото полугодие на 2010 г. и за 2009 г. Проверка на дела и преписки водещи се по чл. 279-281 НК. Констатациите от извършената ревизия са изнесени в доклад. Основният извод е, че прокурорите от Районна прокуратура Свиленград правилно са прилагали института на споразуменията, като се е провеждала адекватна наказателна репресия спрямо извършителите на престъпления. Отчетени са няколко случая на проявен либерализъм по отношение на кумулативно налаганите наказания по чл. 343 г от НК, както и липса на уеднаквена практика при работа по дела и преписки, касаещи престъпления по чл. 279 ал.5 от НК.

Извърши се тематична ревизия на Районна прокуратура Пазарджик за проверка срочността на решаване на преписките и делата, приложението на чл. 24 ал.1 т.1 вр.чл.9 ал.2 НК и на спрените производства, водени срещу известен извършител.Проверен бе периода м.юли 2009 г. до 30.04.2010 г. В хода на ревизията са установени случай на драстични просрочия при решаването на разпределените им преписки от страна на прокурорите Латев и Лупова, неправилно постановени откази да се образува досъдебно производство, липса на уведомяване на МКБППМН, при участие на малолетни лица като извършители на престъпленията за налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН, формално спиране на досъдебни производства на основание чл. 244 ал.1 т.3 НПК.

Извърши се тематична ревизия на Районна прокуратура Казанлък за проверка на досъдебните производства, водещи се срещу повтарящ се извършител. Проверяваният период е от момента на образуването на делото до м.май 2010 г. Ревизията установи, че броя на досъдебните производства, водещи се срещу повтарящи извършители е намален значително - през м.януари те са били 89 лица с 207 досъдебни производства а през м.юни 2010 г. 19 дела срещу 15 лица. Преимуществено се работи по този категория дела в изпълнение на Заповед № 14/2010 г. на Апелативен прокурор Пловдив.

Със Заповед № 50/2010 г. на и.ф.Апелативен прокурор Пловдив се извърши тематична проверка във всички окръжни прокуратури в региона на Апелативна прокуратура Пловдив, за проверка на следното:

 1. Проверка състоянието на спрени досъдебни производства водени срещу известен извършител.
 2. Досъдебни производства, по които давността за наказателно преследване изтича до края на 2010 г.
 3. Дела със задържани под стража лица, над 4 месеца, по които срока за разследване е продължен над 6 месеца.
 4. Общ надзор
 5. Прекратени досъдебни производства и постановени откази през 2009 г.
 6. Създадена организация за спазването на разпоредбите на чл. 95-107 от Правилника за организация и дейност на администрацията на ПРБ.

В хода на извършените ревизии бяха констатирани спрени дела, по които е изтекъл срока по чл. 244 ал. 8 НПК, липса на произнасяне по веществените доказателства по част от прекратените наказателни производства, в малък обем незаконосъобразно постановени откази да се образува досъдебно производство, създадена добра организация, с изключение на Окръжна прокуратура Стара Загора за спазването на разпоредбите на чл. 95-107 от Правилника за организация и дейност на администрацията на ПРБ. Ревизионните доклади и Заповедите на и.ф.Апелативен прокурор Пловдив за отстраняване на допуснатите пропуски и слабости са разгледани на специални съвещания на прокурорите от Окръжните прокуратури. За взетите мерки от съответните административни ръководители писмено е уведомен и.ф.Апелативен прокурор Пловдив.

Прокурорите от Апелативна прокуратура Пловдив извършиха проверка за правилното и законосъобразно съхраняване на веществени доказателства –МПС, намиращи се на съхранение в парковете на МВР.Установи се, че като веществени доказателства се съхраняват над 1000 МПС, като предстои през 2011 г. да се работи по редуциране на тази бройка, чрез предприемане на процедури за връщане на собствениците им или иницииране на процеси за определяне на окончателния им владелец.

Извърши се проверка за работата по делата за престъпления по чл. 277 а НК, като се установи, че най-голям е броя на делата, образувани за това престъпление в Окръжни прокуратури Пловдив, Хасково и Пазарджик, но само Окръжни прокуратури Пловдив и Пазарджик за първото шестмесечие на 2010 г. са внесели обвинителни актове по посочената по-горе правна квалификация.

Наличните случай на задържани лица над срока на определените им наказания „лишаване от свобода” също се провериха, като се установи наличието на шест такива случая в района обслужван от Окръжна прокуратура Пловдив.

И през отчетната година се провериха всички преписки и дела водени в окръжните прокуратури по проекти от предприсъединителните програми ФАР, ИСПА, САПАРД които се вземат на специален надзор, както от Апелативна прокуратура Пловдив така и от ВКП отдел VІІІ.

Проверена бе законосъобразността на издаваните административни актове по прилагане на Закона за защита на потребителите, като направения извод е, че работата на КЗП-РД Пловдив е най-резултатна и броят на отменените наказателни постановления спрямо общия брои на обжалваните актове на тази комисия е минимален.

От окръжните прокуратури са изискани и проверени всички преписки, образувани по глава VІІІ от ЗАНН, въз основа на молби за изготвяне на предложения за възобновяване на административно наказателно производство за 2009 г. Същите са общо 16, по пет от които са внесени в съда с предложения за възобновяване на административно наказателно производство. От постановените 11 отказа пет са били обжалвани и съответно проверени предварително, а по останалите не обжалвани 6 отказа е била извършена проверка и е установено, че същите са обосновани и законосъобразни и не са налице основания за тяхната отмяна.

В изпълнение на Заповед № 5/25.01.2010 г. на Апелативния прокурор Пловдив бе въведен в Апелативна прокуратура – гр.Пловдив регистър за дисциплинарните производства и предприетите мерки по чл.327 ЗСВ срещу магистрати от региона на АП Пловдив.

В Апелативна прокуратура Пловдив са образувани две дисциплинарни производства, едното от които е прекратено от и.ф.Апелативен прокурор Пловдив а другото изпратено на Административния ръководител на Районна прокуратура Смолян.

Със заповед на Административния ръководител на Районна прокуратура Смолян дисциплинарното производство е прекратено, като на основание чл.327 ЗСВ е обърнато внимание на прокурора.

В Окръжна прокуратура Пазарджик е образувано едно дисциплинарно производство и едно в Районна прокуратура Пазарджик.И двете са приключили с налагане на дисциплинарни наказания.

В Районна прокуратура Кърджали са образувани две дисциплинарни производства: със Заповед № 21/16.02.2010г. и със Заповед № 41/09.03.2010г. за нарушения по чл. 307 ал.3 т.1 и т.5 от ЗСВ срещу двама прокурори. Дисциплинарните производства са приключени със заповеди за налагане на дисциплинарни наказания „забележка”, като и двете са били отменени от ВСС-с Решение от 24.06.2010 г. по протокол № 24 и с Решение от 03.06.2010 г. по протокол № 21.

На основание чл. 327 ЗСВ е било обърнато внимание на трима магистрати от региона на Апелативна прокуратура Пловдив, съответно от Районни прокуратури Пловдив и Стара Загора и на следовател от ОСО при ОП Пазарджик.

Наложените дисциплинарни наказани през 2010 г. са общо 7.

В болшинството от случаите наложените дисциплинарни наказания са за допуснати нарушения на чл. 307 ал.4 т.3 от ЗСВ- нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;в два от случаите е било налице допуснато нарушение по чл. 307 ал.4 т.1,2,4,5 от ЗСВ.

През отчетната година звено „Инспекторат” при Апелативна прокуратура Пловдив извърши и приключи 38 преписки възложени от отдел „Инспекторат” при ВКП София, както и по сигнали на граждани депозирани в Апелативна прокуратура Пловдив. В рамките на дадените срокове, преписките възложени от ВКП с обобщени доклади и становища за наличието или липсата на нарушения, извършени от магистрати от региона на Апелативна прокуратура Пловдив се приключиха.

8.ОБЕМ НА ПРОКУРОРСКАТА ДЕЙНОСТ И СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ

А. За Апелативна прокуратура Пловдив

През 2010г. прокурорите в Апелативна прокуратура Пловдив са работили при непълен щат – от 15 магистрати по щат реално са работили 13.

Те имат общо 2216 прокурорски актове и участия в съдебни заседания /при 1441 за 2009г. и 1149за 2008г./. Т.е. в абсолютни цифри през настоящия отчетен период е налице тенденция на нарастване със 775 бр. спрямо 2009г. и с 1 067 бр. спрямо 2008г.

Средната натовареност на един прокурор по този показател е 170.46 /при 110.85 за 2009г. и 91.92 за 2008г./.

През 2010г. са решени 1266 инстанционни преписки /при 1011 за 2009г. и 815 за 2008г. / Така, средната натовареност за прокурор от АП през настоящия отчетен период е 97.38 /при 77.77 за 2009г. и 65.2 за 2008г./

Налице е тенденция на повишаване на натовареността, като следва да се посочи, че броят на инстанционните преписки почти изцяло зависи от постъпилите жалби и сигнали. Наред с това трябва да бъде отчетена и сериозната работа на апелативната прокуратура по линията на задължителния служебен инстанционен контрол конкретно по преписки и дела, касаещи престъпления срещу средства, предоставени от ЕС.

За изминалата година прокурорите от Апелативната прокуратура са взели участие в 830 съдебни заседания, съответно 762 по НСН и 68 по ГСН. Коректно сравнение с предходния отчетен период не би могло да бъде направено, тъй като тогава показателят се отчиташе по брой съдебни заседания по ГСН в дни, а по НСН – по дела. В т. 2.2. от Методика за определяне на средната натовареност на прокурорите и следователите за 2010г. изрично е указано за ГСН, АСН и за изпълнение на наказанията да се отчита съответно участие в отделно съдебно заседание за всяко дело.

Средната натовареност на прокурор от АП Пловдив по този показател е 58.62 на 1 прокурор по НСН и 5.23 по ГСН.

По отношение на протестите съпоставката показва, че през 2010г. са изготвени 12 протеста, докато през 2009г. са били 20протеста, а през 2008г. - 32 бр. Налице е тенденция на намаляване, която може да бъде обяснена с качеството на съдебните актове.

В Апелативна прокуратура е наблюдавано и решено 1 ДП за тежка престъпност. Общо решените преписки по надзора за законност за 2010г. са 30.

Прокурорите от апелативната прокуратура са извършили 38 инспекторски проверки и 17 атестации. Съпоставка с 2009г. не може да бъде направена, тъй като тези показатели са въведени при отчитането на работата за първото полугодие на 2010г.

Б. Натовареност на Окръжните прокуратури в апелативния регион:

При изготвянето на тези показатели са взети предвид броят на прокурорите по щатно разписание в края на отчетния период и средно-списъчния състав на реално работилите пред периода прокурори.

Средната натовареност за района на всяка Окръжна прокуратура е получена, като сумираните данни за дадена окръжна прокуратура и всичките й съответни районни прокуратури се раздели на общия брой реално работили прокурори.

Въз основа на зададените критерии се установява следното съотношение на щат/реално работили прокурори:

 • 91по щат / реално работили 67.9 за района на ОП Пловдив;
 • 65по щат / реално работили 46 за района на ОП Стара Загора;
 • 39 по щат / реално работили 28.5 за района на ОП Пазарджик;
 • 37 по щат / реално работили 25.5 за района на ОП Хасково;
 • 22 по щат / реално работили 17.4 за района на ОП Кърджали;
 • 21 по щат / реално работили 16.8 за района на ОП Смолян;
 • 15 по щат / реално работили 13 за АП Пловдив.
 • или общо за Апелативния регионпри щат 290 реално са работили 215 прокурори.

І. Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания за целия Апелативен регион – 146126 бр. Средната натовареност на един прокурор за региона през отчетния период е 679.52 бр.

По райони на окръжните прокуратури (ОП+РП) данните са следните:

 • ОП Пловдив: 55260 бр. и натовареност на 1 прокурор 814.44 бр.;
 • ОП Пазарджик: 20270 бр.и натовареността на 1 прокурор 712.19;
 • ОП Стара Загора: 29247 бр.и натовареността на прокурор 636.49.;
 • ОП Хасково: 18970 бр. и натовареност на 1 прокурор 743.63,
 • ОП Кърджали: 12318 бр. и натовареността на 1 прокурор 706.31
 • ОП Смолян:7845 бр. и натовареност на 1 прокурор 466.13

На следващо място натовареността се извежда поотделно за 6-те окръжни прокуратури и 27-те районни прокуратури:

За Окръжни прокуратури:

Най-натоварена по обсъждания показател е ОП Кърджали (495.91 бр.); следвана от ОП Пловдив (440.39 бр.), ОП Смолян (373.15 бр.) и ОП Пазарджик (371.81.31 бр.); ОП Стара Загора (323.33 бр.) и ОП Хасково (304.85 бр.).

Тук обаче, следва да се посочи, че натовареността на окръжните прокуратури се променя, когато се коментира не общият показател „Прокурорски актове и участия в съдебни заседания”, а най-съществените за прокурорската работа дейности: наблюдавани ДП, решени ДП, участия в съдебни заседания и внесени в съда актове.

За Районните прокуратури:

По общият показател „Прокурорски актове и участия в съдебни заседания” с най-висока натовареността е РП Пещера (1259 бр.), РП Казанлък (1007 бр.), РП Чирпан (1184 бр.), РП Димитровград (1197, РП Пловдив (1041); РП Кърджали (1127 бр.).

ІІ. Общо решени досъдебни производства в Апелативния регион – 42476 бр. /при 45124 за 2009г.;95988 за 2008г. и 115908 за 2007г./. По този показател средната натовареност на прокурор от региона е 197.5 /при 200.5 за 2009г.; 404.8бр. за 2008г. и 487 за 2007г./:

 1. 18415бр. за ОП Пловдив, или 271.4 средно на 1 прокурор;
 2. 5709бр. за ОП Пазарджик, или 200.6 на 1 прокурор;
 3. 8915бр. за ОП Стара Загора, или 194 на 1 прокурор;
 4. 6170 бр. за ОП Хасково, или 241.9 на 1 прокурор;
 5. 2068 бр. за ОП Кърджали, или 118.6 на 1 прокурор;
 6. 1198 бр. за ОП Смолян, или 71.18 на 1 прокурор.

Съпоставката на данните за решените досъдебни производства за последните две години води до следните изводи: повишил се е броят решени ДП в ОП Пловдив и ОП Пазарджик; запазил се е броят решени ДП в ОП Хасково и чувствително са намалели решените дела в ОП Стара Загора (от 13 438 през 2009г. на 8 915 за 2010г.); в ОП Кърджали (от 2 352 на 2068) и ОП Смолян (от 1 442 на 1 198).

ІІІ. Прокурорски актове, внесени в съда в Апелативния регион – 9191 бр. /при 8880 за 2009г. и 9120 за 2008г./ при средна натовареност за региона за отчетния период 42.74 /при 39.46 за 2009г. и 38.46 за 2008г./:

 • за ОП Пловдив– 3055 бр., средна натовареност 45.03 на прокурор;
 • за ОП Стара Загора-2203 бр., съответно 47.94 на 1 прокурор;
 • за ОП Пазарджик -1396бр., съответно 48.1 на 1 прокурор;
 • за ОП Хасково-1595бр., съответно 62.52 на 1 прокурор;
 • за ОП Кърджали-487 бр., съответно 27.9 на 1 прокурор;
 • за ОП Смолян- 482 бр., съответно 28.64 на 1 прокурор.

В тази бройка са включени не само обвинителните актове, а и внесени в съда споразумения по реда чл. 381 и следв. НПК за решаване на делото в досъдебното производство, както и предложения до съда за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

ІV. Общо участие в съдебни заседания в Апелативния регион – 27475 бр. присредна натовареност на прокурор по този показател – 127.76:

 • 10319бр. за ОП Пловдив;
 • 5243бр. за ОП Стара Загора;
 • 3844бр. за ОП Хасково;
 • 4598бр. за ОП Пазарджик;
 • 1296бр. за ОП Кърджали;
 • 1345бр. за ОП Смолян;
 • 830 бр. за АП Пловдив.

или средна натовареност в Апелативния район по брой участие е както следва:

 • по административни дела – 73.56;
 • по граждански дела – 11.28;
 • по наказателни дела – 92.87.

Съпоставка в абсолютни цифри с предходните два отчетни периоди , не може да бъде направена, тъй като с новата Методика броят заседания по ГНС и АНС се отчита по дело, а не в дни (обстоятелство, коментирано и в Раздел І по показателя „Общо прокурорски актове и участия в съдебни заседания).

Тук следва да се посочи, че промяната на отчитане броя заседания е много положителна – по този начин се постига в максимална степен обективност на реално свършената работа по участие в съдебни заседания.

V. Натовареност по ДП за тежки престъпления:

Досъдебни производства за тежка престъпност в Апелативния регион и съответната средната натовареност е както следва:

 • общо наблюдавани 2 526 /при 1 972 за 2009г и1 574 за 2008г/ или 11.75 на един прокурор;
 • общо решени 1 829 /при 1 344 за 2009г и 1 193 за 2008г./ или8.5 на прокурор;
 • внесени в съда 960 /при 682 за 2009г. и 635 за 2008г./ или4.46 на прокурор.
 • VІ. Актуализирана средна натовареност на един прокурор и един следовател (таблица 5.5.):

През отчетния период реално работилите прокурори в апелативния регион са 215. Средната натовареност на 1 прокурор за региона е 249.6 бр.

През отчетния период реално работилите следователи в ОСО при окръжните прокуратури за целия апелативен регион са 96.6. Средната натовареност на 1 следовател за региона е 14.4.

9.УНИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Със Заповед № ЛС-4160/17.12.2008г. на Заместника на Главния прокурор при ВКП считано от 01.01.2009г. бе въведена УИС в експлоатация в Апелативен регион Пловдив /без АП Пловдив, ОП Пловдив, РП Пловдив, РП Асеновград, РП Карлово и РП Първомай/.

В изпълнение на цитираната по – горе заповед всички административни ръководители със съответни заповеди определиха служители за въвеждане на данни в УИС, като на същите в края на 2008г. и първото шестмесечие на 2009г. бе проведено обучение в рамките на реализирания проект по ОПАК „Специализирано компютърно обучение на съдебните служители за работа с УИС”.

През отчетната 2010г. бяха извършени проверки за пълното и правилно въвеждане на данните в УИС. Констатирани са пропуски и слабости, за отстраняването на които е въведена съответна организация.

В прокуратурите в гр.Пловдив и окръга продължи и през 2010г. въвеждането на данни в съществуващата от 1996г. информационна система EMSG. По договор сключен между Върховна касационна прокуратура и „Декстро груп” ООД /разработчик на системата/ данните от тези прокуратури се мигрираха към УИС.

След въвеждането на електронния регистър за лицата с неприключени наказателни производства, бе установено несъвършенството във формата на мигрираните от EMSG в УИС данни, което предпостави наложителното въвеждане в експлоатация на УИС и в Пловдивските прокуратури.

Със Заповед № ЛС-3885/15.12.2010г. на Заместника на Главния прокурор при ВКП, е разпоредена работа в УИС в Апелативна, Окръжна прокуратури Пловдив и съответните районни прокуратури.

За целта експерти от Върховна касационна прокуратура сектор „УИС” проведоха двуседмично обучение на служителите от тези прокуратури определени със заповеди на съответните административни ръководители за работа в УИС.

Към настоящия етап, всички прокуратури в Апелативния район работят с УИС, като от докладите на окръжните прокуратури може да се извлече извода за необходимостта от допълнително обучение на съдебните служители, поради извършените актуализации в системата, настъпили редица законодателни промени и кадрови промени в личния състав.

Като предложение в тази насока е определяне на служители – обучители по окръжни райони, които периодично да извършват обучение на всички компютърни оператори в съответния окръг, да осъществяват непрекъснат контакт с експертите от отдел „УИС” към ВКП с оглед възникнали въпроси, проблеми и др.

10. ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРАТУРИТЕ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

През 2010г., планирането, организирането и провеждането на дейностите по финансовото и материалното осигуряване на прокуратурите от Апелативен съдебен район – Пловдив бяха на едно много добро равнище. Въпреки недостатъчността на утвърдените финансови средства по бюджета на ПРБ, както и наложените строги икономии, беше извършено необходимото за гъвкаво, и законосъобразно разходване на средствата, което позволи да се осигурят сравнително добри условия за успешното функциониране на наказателното правораздаване в Апелативния район - Пловдив, което в голяма степен зависи от задоволителното материално обезпечаване на работещите в системата, и изключва всякаква възможност за злоупотреба с финансови средства.

Осъществяването на финансово – стопанската дейност на прокуратурите в страна е регламентирано в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за съдебната власт, ПОДАПРБ, решения и указания на Висшия съдебен съвет, Счетоводната политика на ПРБ, Инструкцията за документооборота на счетоводната дейност в ПРБ и други вътрешни актове имащи отношение към този вид дейност.

Апелативна прокуратура – Пловдив е утвърден от ВСС третостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в който е включена и Районна прокуратура – гр.Пловдив.

Разходваните средства през 2010 година от Апелативна прокуратура – гр.Пловдив са в размер на 3 863 242 лева, от които 2 793 074 лева – за заплати и възнаграждения на персонала и 193 641 лева за издръжка. Изплатиха се средства за работно облекло в размер на две средни бюджетни заплати и за допълнително материално стимулиране в размер на една основна заплата.

Разходите по отделните параграфи са извършвани в рамките на утвърдените средства, като за целта ежемесечно са представяни в Дирекция „Финансово – стопански дейности” заявки и разчети за необходимите средства.

В докладите си окръжните прокуратури от региона посочват, че средствата през изминалата година са били достатъчни за осигуряване на нормалната дейност на прокуратурите.

Като приоритет за настоящата се посочва:

 • нуждата от подмяна на компютърната техника във връзка с амортизация на наличната.
 • осигуряване на работни помещения в прокуратурите, настанени в сгради на съответните съдилища.