1. СЪСТОЯНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪДЕБНИЯ НАДЗОРИ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА.

Дейността на Апелативна прокуратура - Пловдив и подчинените й прокуратури, свързана с административния надзор за законност и в двете й направления – административно-съдебния надзор за законност и надзора за законност, защита на обществените интереси и правата на граждани и през 2009 г., изцяло се е осъществявала в съответствие с правомощията на прокуратурата, регламентирани в чл.127, т.т.5 и 6 от Конституцията и Законите на Република България, указанията на Върховна административна прокуратура и задачите залегнали в плановете на прокуратурите по този вид надзор. При разработването на плановите задачи, всяка прокуратура се е съобразявала със спецификата на региона и произтичащите от това конкретни основания за прокурорска намеса. Основания за такава намеса са възниквали и във връзка с традиционната работа на прокурорите по другите видове надзори. Участието в административни дела, възлагането на проверки чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, изготвянето на предложения и сигнали и др., очертават една доста мащабна дейност, свързана със защитата на обществените и лични интереси и установения правов ред.

Организацията на дейността по този вид надзор е била на добро ниво и се е характеризирала в две основни направления. От една страна, са се изпълнявали задачи, залегнали в плановете по надзора, а от друга, със съответните способи се е реагирало по конкретни поводи и сигнали. По този начин прокуратурата е отговаряла на високите изисквания, поставени към нея от Законодателя. При общ преглед на дейността по надзора се налага изводът, че тази дейност заема значителен дял в общата прокурорска работа, имайки предвид обширната нормативна уредба в областта на административното законодателство.

2. ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОТДЕЛИ ПРИ ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБНИЯ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

Административните отдели, сформирани през 2007 г. са били кадрово обезпечени.

Прокурорите са взели участие при разглеждане общо на 4946 дела, с 36/0.75%/ повече от 2009 г., когато са разгледани 4909 дела с участие на прокурор.

Най-голям е броят на делата, по които са взели участие прокурорите от Окръжна прокуратура – Пловдив – 3060, което е наложило в заседания да участват и прокурори от други отдели.

Подадени са 104 протеста и предложения до съответните съдилища при 14 за 2009 г. и при 29 за 2008 г. Налице е рязко увеличение спрямо предходните две години.

С изготвените актове до различни нива на изпълнителната власт и извършените тематични проверки, прокурорите от Апелативния район са допринесли за утвърждаване на върховенството на закона, което бе гарантирано и посредством участието на прокурорите по административните дела.

3.ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРАТУРИТЕ ПО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

През 2010 година от прокурорите, работещи в състава на Апелативна прокуратура - Пловдив е извършена голяма по обем общонадзорна дейност. Създадено е добро взаимодействие с действуващите на територията на съдебния район специализирани контролни органи в различните отрасли на икономиката. По-голямата част от проверките са комплексни – осъществени са с местните структури на МВР, Регионалните дирекции за национален строителен контрол, Регионалните служби за противопожарна и аварийна безопасност, териториалните дирекции на НАП и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ /, органите на местното самоуправление, РД „Автомобилна администрация”, Фонд Земеделие-Разплащателни агенции, РИ по опазване на околната среда и водите, ТД „Гражданска защита”, Регионални ветеринарномедицински служби, Дирекции „Социално подпомагане”, Регионални занаятчийски камари, Регионални дирекции по горите, митническа администрация, ОД „Инспекция по труда”, регионални служби за растителна защита

През годината от прокуратурите в региона са подадени общо97предложения срещу незаконосъобразни административни актове до административен орган, от които 79 са уважени,за 2009 г. - 122, 115 са уважени; за 2008 г. броят им е 41, 39 са уважени, аза 2007 г. – предложенията са били10 броя срещу незаконосъобразни административни актове до административен орган, от които 7 са уважени. Големият брой на общонадзорните актове – 114 предложения и протести се дължи на активната дейност, осъществявана непрекъснато от Прокуратурата. Безспорно е запазено и качеството им, защото са уважени81,44% предложения, неразгледани са 17,77% от подадените общонадзорни актове, а неуважени са 2,06%( за 2009 г уважените предложения са били -94,26%, а за 2008 г.-80,06%).

Постигнатото в дейността по надзора за законност сочи, че като цяло прокуратурите в апелативния район са изпълнилимного добре задълженията си.

Съобразно резултатите от проверките по надзора за законност презгодината са образувани 107 досъдебни производства (за 2009 г.-169, за 2008 г. – 162). Съпоставката на цифрите сочи, че през отчетния период броят на наказателните преписки, образувани на базата на данни от проверки, извършени по реда на надзора за законност е стабилен.

Анализът на посочените цифри показва устойчивост и леко намаление на случаите, в които се упражняват правомощията свързани с предложението по ЗСВ и протеста като форми на атакуване на незаконосъобразни актове и действия на определени органи, както и е на лице положителна тенденция в болшинството си посочените предложения и протести да бъдат считани за основателни и уважавани.

Статистическите данни дават основание да се направи изводът, че макар броят на образуваните преписки и извършените лични проверки през отчетния период да е по-нисък от този през 2009 г., упражненият надзор за законност като цяло е бил ефективен и резултатен. Установени са през 2010 г. 609 закононарушения (за 2009 г.- 332 закононарушения за 2008 година – 399), срещу които е реагирано със способите на ЗСВ и АПК. Препоръчително е да се продължат проверките по характерни местни проблеми и да не се приключват преписки до проявяване на положителен резултат. Наред с постигнатите положителни резултати, от апелативната, окръжните и районните прокуратури се изисква много по-сериозна, по-отговорна и по-ефективна работа през настоящата година в борбата за законност.