РАЗДЕЛ V Приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2011 г. и дългосрочно

Посочване на приоритетите в работата на Прокуратурата, както през настоящата година, така и в дългосрочна перспектива е подход, обусловен от мястото и ролята на съдебната система като цяло и прокуратурата, като част от нея, в условията на Европейска интеграция и развитие в тясно сътрудничество с другите европейски държави. Това ще допринесе за удовлетворяване на обществените потребности от защита правата и интересите на гражданите и организациите и на цялостния установен в страната ред.

Най – общо основните насоки в работата ни могат да бъдат формулирани по следния начин:

  • Осъществяване на ефективно противодействие на престъпността. Подобряване качеството и срочността на разследване чрез задълбочаване на взаимодействието с органите по предотвратяване, разкриване и разследване на престъпленията.

Създаването на съвместни екипи, включващи в състава си прокурор, разследващ орган и оперативен работник, обуславят качествено и пълно разследване, ангажираност и съответна отговорност на всички участници.

Прилагането на екипния принцип не изключва и общото взаимодействие, което се изразява в посещения на съответните полицейски управления по определен график за оказване помощ на служителите. В случаите на по – тежки престъпения, законосъобразно и процесуално е оправдано прокурорите да са извън кабинетите и да ръководят и/или извършват първоначалните следствени действия.

По дела с фактическа сложност също е необходим постоянен контакт между наблюдаващия прокурор и разследващия орган като в тази връзка трябва да се положат усилия за повишаване квалификацията на разследващите – например дела с предмет данъчни престъпления, където специализирана помощ може да се оказва от експерти от данъчната администрация включително чрез приобщаването им към съвместните екипи.

Необходимост от промяна в законодателството, касаеща компетентността на следователите като разследващ орган, която ще даде възможност за използване на техния капацитет по такива дела.

Все по-голямо значение за ефективното провеждане на разследването придобива и международното сътрудничество с европейски структури и звена, като ОЛАФ, Европол, Интерпол, особено що се касае до провеждането на наказателно преследване спрямо лица, напуснали пределите на страната и находящи се на територията на държава-членка на европейския съюз, както и спрямо чужди граждани, напуснали страната ни. В подобни случаи, при наличие на изискуемите от закона предпоставки, безусловно биха могли да се прилагат предвидените институти като европейска заповед за арест, като механизъм за осигуряване присъствието на лицата на територията на страната ни за провеждане на наказателното производство, така и институтът на трансфер на наказателното производство спрямо чужди граждани, извършили престъпления на територията на страната.

  • Подобряване на взаимодействието с контролните органи на всички нива.

Взаимодействие с контролните органи се постига чрез изграждане на постояннодействащи звена за връзка, каквито са например регионалните координационни центрове за взаимодействие между органите на НАП и съответната окръжна прокуратура, участие на съответното ниво /областна администрация или общинска администрация/ в специализирани комисии - по противодействие на корупцията, по обществен ред и сигурност, междуведомствен съвет за профилактика и ограничаване разпространението и злоупотребата с наркотици, както и чрез извършване на съвместни проверки.

Целта на доброто взаимодействие е активиране дейността по надзора за законност по отношение дейността на тези органи с оглед постигане на пълно и ефективно използване на дадените им със закон контролни правомощия за реализиране на административна-наказателна отговорност.

В правомощията на прокуратурата е по данни за извършено административно наказание, да изпрати преписката на съответния контролен орган за търсене на административна отговорност. И обратно, при констатиране на данни за престъпление при проверка извършвана от контролен орган, същият да изпрати съответните материали в прокуратурата.

От друга страна, засиления надзор за законност върху актовете, действията и бездействията на контролните органи води до активизиране на тяхната дейност и предполага на своевременно и качествено изпълнение на законовите им функции.

  • Повишаване на квалификацията на прокурорите и разследващите органи.

Освен обучението залегнало в програмата на НИП и мероприятията провеждани в тази насока от ВКП или чрез нея от други органи – правителствени и неправителствени организации, е удачно използването капацитета на прокурорите за организиране на обучения на местно ниво.

Участвалите в обучения на международно и/или национално равнище прокурори следва да изготвят доклади, които да се разглеждат на общи събрания с оглед споделяне на придобитите информация и знания. Тези събрания да се провеждат под формата на свободна дискусия с обсъждане на възникнали по темата практически проблеми.

Не на последно място е необходимо да се акцентира и върху необходимостта от чуждоезиковото обучение на прокурорите и разследващите органи.

  • Повишаване на общественото доверие чрез постигане на отчетност и прозрачност в дейността на прокуратурата.

1. Добро взаимодействие с медиите.

Провежданите брифинги и пресконференции, както и изготвяне на прессъобщения дават информация за резултатите от текущата работа на прокуратурата, обобщена информация за определени отчетни периоди или такава във връзка с получени запитвания във ведомството. Особено важно е в тези случаи да се представя пълна и конкретна информация в рамките на максимално възможната по закон като се отчита и взаимодействието с другите правозащитни органи.

Наложената практика на самосезиране на прокуратурата от публикации в печата, излъчване на радио и телевизионни предавания, както и информация от интернет пространството, следва да се усъвършенства включително до момента на изнасяне на обратната информация при постановяване на прокурорския акт. Такава се предоставя на съответната медия или с общо съобщение. Естествено е, че в тези случаи следва да се прецизира извършването на проверки при наличие на достатъчно конкретика в изнесените данни. Контактите с медиите следва да се прецизират като се съобразят с изискванията на НПК, като имат за цел популяризиране позитивното в съдебната система и в частност прокуратурата и разследващите органи, да се осъществяват от личности – прокурори, умеещи да се изразяват и представят убедително.

2.Съдействие на гражданите и адвокатите чрез изграждане на информационни центрове – гишета за справки, които предоставят информация за завеждането, движението и окончателното решаване на преписки. Такава информация в рамките на необходимия достъп да се предоставя и по електронен път.

3.Сътрудничество с неправителствени организации и ведомства по изграждане на съвместни проекти, кампании за предпазване от определени видове престъпления; за разясняване правата на жертвите от престъпления; за задълженията и правата на очевидците на престъпления; за изискуемото поведение на гражданите, обект на корупционен натиск; за ролята и основните функции на прокуратурата с цел:

  • Защита интересите на гражданите;
  • Повишаване доверието към прокуратурата;
  • Съдействие на обществеността по предотвратяване извършването, прекъсване извършването и разкриване на вече извършено престъпление;
  • Създаване на нетолерантна среда за корупционни практики, както в прокуратурата, така и в другите ведомства и организации.
  • Осигуряване на материално – техническо обезпечаване

Доброто материално – техническо обезпечаване на всякакъв вид дейност е предпоставка за постигане на високи резултати в работата. Същото касае и прокурорската дейност. Възможността на прокурори и служители да работят в добре оборудвани кабинети и канцеларии, да разполагат с необходимите материали и използват технически средства в унисон с технологиите в тази насока определя до голяма степен качеството на свършеното от тях.

Необходимо е усилията да бъдат насочени преди всичко в обезпечаване със сграден фонд на тези прокуратури, които към момента се помещават в сгради на съдилищата или такива, които са крайно недостатъчни като площ.

Необходимост от реализиране на процесуални икономии, водещи и до финансови такива. В тази връзка следва стриктно да се прецизира всяко задание при възлагане на експертизаи недопускане или само в крайни случаи на възлагане на повторни или разширени такива. Същото се отнася и до използването на специални разузнавателни средства.