РАЗДЕЛ ІІІ Осъдителни решения срещу ПРБ на основание закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)

1.Осъдителни решения, влезли в сила срещу ПРБ, на основание

Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

През 2010 година в Апелативния район има 23 влезли в сила решения осъждащи ПРБ по ЗОДОВ, които по прокуратури се разпределят така:

 • За Окръжна прокуратура Пловдив – 7 дела;
 • За Окръжна прокуратура Пазарджик – 8 дела;
 • За Окръжна прокуратура Стара Загора – няма;
 • За Окръжна прокуратура Смолян – 1 дело;
 • За Окръжна прокуратура Кърджали няма;

Всяко полугодие е правен анализ на всички дела с осъдителни решения, в който е направен и анализ на конкретните наказателни дела и причините за постановяване на осъдителните решения.

Установено е, че както по делата с постановени оправдателни присъди, така и по прекратените досъдебни производства довели до ангажиране отговорността на Прокуратурата на РБ действията на прокуратурите са били в изпълнение изискванията на НПК и не са допуснати съществени пропуски в работата.

2.Размер на постановените/изплатените обезщетения през 2010 г.

Общият размер на постановените обезщетения през отчетния период е 134 620 лева, като по прокуратури се разпределя така:

 • За Окръжна прокуратура Пловдив – 19 620 лв.
 • За Окръжна прокуратура Пазарджик -54650лв.
 • За Окръжна прокуратура Стара Загора – няма
 • За Окръжна прокуратура Смолян  -  1 500 лв.
 • За Окръжна прокуратура Хасково – 58 850 лв.
 • За Окръжна прокуратура Кърджали-  няма

3. Проблеми по приложението на ЗОДОВ.

Като основен проблем прокуратурите от апелативния район са посочили недопускането на касационно обжалване на тези дела по жалби на прокуратурите.