През 2010 г. са били регистрирани общо 27703 престъпления в Апелативната зона при 23208 за 2009 г., 22805 за 2008 г. и 26703 за 2007 г. Т.е. наблюдава се четиригодишен пик на престъпността. Той потвърждава начертаната в доклада и за 2008 г. и за 2009 г. тенденция за увеличаване ръста на престъпните деяния. Основната причина за това са по-тежките икономически и социални условия, при които живеят българските граждани в страната. Все пак това, че само в сравнение с 2009 г. престъпленията в Зоната са нараснали с близо 3500 е факт в много голяма степен обезпокоителен. Дори да се приеме, че се е създала много по-добра организация по завеждане на съобщените престъпления в МВР, то няма как само с това да се обясни този ръст.

От всички дирекции на МВР само в Смолян е отбелязан известен спад на регистрираната престъпност. Ръстът е най-голям в Стара Загора и Пловдив, следвани от Пазарджик и Хасково. По абсолютен брой най-много са регистрираните престъпления в системата на РДВР Пловдив – 10919, т.е. повече от 1/3 от тези в цялата зона. От регистрираните през 2010 г. престъпления 23931 са били криминални при 21043 за 2009 г. и 19884 за 2008 г. Те съставляват 86,38% от общо регистрираните престъпления.

През отчетната година са били регистрирани 3772 икономически престъпления, при 3165 за 2009 г. и 2921 за 2008 г. 13,62% са икономическите престъпления от общия брой на регистрираните. Какви изводи могат да се направят от цитираните по-горе данни. Те не са кой знае колко по различни от миналогодишните, но все пак се открояват следните:

Първо – както се посочи по-горе забележим е ръста на престъпността през последните години.

Второ - подавляващо той се дължи на криминалната престъпност.

Трето – тази престъпност отново се концентрира в големите градове и агломерации, където е по-трудно разкриваема и с по-големи възможности за разрастването й в организирана такава.

Четвърто – обезпокоителен е ръста и на икономическата престъпност, като се налага и втория, и вече споменаван извод, че тук продължава да е най-висок процента на латентните деяния.

Интерес будят и данните сочещи на това каква е разкриваемостта на престъпленията. През 2010 г. в зоната са били разкрити 13478 престъпления при 12857 за 2009 г. и 13152 за 2008 г. По видове престъпления и в проценти те се разпределят така. През 2010 г. са били разкрити 11376 криминални престъпления съставляващи 47,54% от регистрираните. През 2009 г. цифрите са 11284 или 53,62%, през 2008 г. са били разкрити 11720 или 58,94%. Най-нисък е процента на разкриваемост в РДВР Пловдив, следван от РДВР – Стара Загора. В големите дирекции завишаване на разкриваемостта на тези престъпления има единствено в Хасково.

През 2010 г. са били разкрити 2102 икономически престъпления, при 1573 за 2009 г. и 1432 за 2008 г. В процент към извършените нещата стоят така. През 2010 г. разкриваемостта е 55,73% при 49,70% за 2009 г. и 49,02% за 2008 г.

През 2010 г. процента на наказаната към регистрираната престъпност е 33,10%, при 34,72% за 2009 г., 37,94% за 2008 г. и 34,28% за 2007. Т..е за последните четири години той е най-нисък. И това се случва при ръст на внесените в Съда дела и санкционирани лица. Явно е, че основната причина за този спад отново е ниския процент на разкриваемст на престъпленията.