Профил на купувача

9 Октомври 2020 г.

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол“, чрез събиране на оферти с обява

Тръжна документация