Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ от 20.03.2020 г.

Предвид обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение, в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, са предприети следните мерки:

1.Подаването на заявления от граждани за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства, ведно с платената държавна такса, ще се извършва по пощата или електронен път - за целта на интернет страницата на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, в раздел „За граждани“ са публикувани образци на заявления с банковите сметки, по които следва да бъдат внесени съответните държавни такси.

2.Получаването на изготвени удостоверения ще се извършва от съдебен служител на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол на партерен етаж на Съдебна палата – гр.Ямбол - всеки ден от 15.00 часа до 16.00 часа.

3.Приемането на сигнали и молби, относно домашно насилие, закана с убийство и нарушаване на ограничителна заповед се осъществява на партерен етаж на Съдебна палата – гр.Ямбол от дежурен прокурор при Районна прокуратура – гр.Ямбол.

 4. В останалите случаи жалби, сигнали и молби от граждани се приемат по пощата или електронен път, а при извънредна необходимост от съдебен служител от съответната прокуратура на партерен етаж на Съдебна палата – гр.Ямбол.

============================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 19.03.2020 г.

Във връзка с взето решение на ПК на ВСС за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата на Република България по време на извънредното положение в Окръжна прокуратура-Ямбол е създадена следната организация:

Със Заповед № РД-04-46/18.03.2020 г. на И.Ф.Адм.ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Ямбол е разпоредено:

1. Прокурорите и съдебните служители да изпълняват служебните си задължения дистанционно, като спазват работното си време и при ограничен физически достъп до сградата на съда.

2. Изготвен е график на съдебните служители от състава на Окръжна прокуратура-Ямбол с достъп до помещения в сградата на Съдебна палата гр.Ямбол, етаж 3 и ОД на МВР – Ямбол, етаж 4, за изпълнение на служебните им задължения, от понеделник до петък от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 ч.

3. Променено е работното време на съдебните служители на длъжност „чистач“,  като с изрична заповед са разписани дейностите, които следва да бъдат извършвани за предпазване  от заболявания и вирусни инфекции (вкл. COVID-19).

4. Достъпът на магистрати до работните им кабинети в сградата на Съдебна палата - гр.Ямбол, ет.3 и ОД на МВР – гр.Ямбол, ет.4  да се извършва при извънредна необходимост.

5. Да се преустанови дейността по призоваване на лица по преписки и досъдебни производства, а в случаите на неотложност призоваването да се извършва по електронен път или телефон.

6. Подаването и приемането на документи от граждани да се извършва по пощата или по електронен път, а при крайна необходимост, по разписан със Заповед № РД-04-45/16.03.2020 г. на И.Ф. Адм. ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол ред.