Защита на личните данни

Администратор на лични данни е Прокуратурата на Република България – юридическо лице на бюджетна издръжка с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2.

Като администратор на лични данни и при изпълнение на правомощията си, ПРБ обработва лични данни с цел изпълнение на нормативно установени функции и задължения, във връзка с дейности по предотвратяването, разследването, разкриването, наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, както и при осъществяване функциите на Бюрото по защита при главния прокурор, съгласно ЗЗЛЗВНП и правилника за неговото прилагане. Лични данни се обработват и при осъществяване дейността на администрацията на ПРБ, свързана с управлението на човешките ресурси и осъществяването на финансово-стопанската дейност. Данни се обработват и по направление правни дейности и дейности, свързани с осъществяването на контролиран достъп до определени места в съдебните сгради или охраната на стопанисвани имоти, както и с обучителни мероприятия и почивка.

Лични данни, обработвани от администратора, се предоставят на трети държави и международни организации единствено в изпълнение на задълженията по нормативни актове, при спазване разпоредбите на Глава V от  Регламент (ЕС) 2016/679 и Глава VIII от ЗЗЛД. Данни, обработвани при осъществяване на дейност по управление на човешките ресурси, могат да бъдат предоставяни на държавни и кредитни институции в случаи и ред, предвидени в закона, с оглед изпълнение на нормативни задължения. Съхраняването на данните се извършва, съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.

Всяко физическо лице има право на безплатен достъп до отнасящи се за него лични данни на основание и по реда на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, според целите на обработването, както и да подава жалба до КЗЛД и Инспектората към ВСС.

Правото на достъп на субекта на данни се осъществява чрез подаване на заявление (искане) по образец – Приложение № 2, съобразно разписаните в Глава VII от ЗЗЛД разпоредби.

За контакт с длъжностното лице по защита на данните:

тел. : 02/80 360 13, e-mail: [email protected]

За контакт с Прокуратурата на Република България:

София 1061, бул. „Витоша” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.prb.bg

 

Приложение № 2