5 Декември 2016 г.

Вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторното използване на информация от обществения сектор в ОП-Ямбол

2 Ноември 2016 г.

Вътрешни правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура гр.Ямбол