Структура и организация

В съдебния район на Окръжна прокуратура гр. Ямбол е включена една районна прокуратура с две териториални отделения (ТО):

  • Районна прокуратура Ямбол

Административен ръководител - Районен прокурор
Мина Грънчарова

      1. РП Ямбол - ТО Елхово
      2. РП Ямбол - ТО Тополовград