Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 Предоставяме Ви информация за условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, в качеството й на структурно звено с право на достъп до лични данни при администратора-ПРБ.

 1.Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

 Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл.5, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1.1.работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в прокуратурата, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

1.2.лице, което полага труд без трудово правоотношение в прокуратурата;

1.3.доброволец или стажант в прокуратурата;

1.4.лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на прокуратурата;

1.5.кандидат за работа в прокуратурата, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

1.6.работник или служител на прокуратурата, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

1.7.всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в прокуратурата, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Важно: Ако не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

2.Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са свързани с една или повече от следните области, свързани с дейността на прокуратурата и нейната администрация:

2.1.обществени поръчки;

2.2.безопасност на транспорта;

2.3.опазване на околната среда;

2.4.безопасност на храните;

2.5.защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

2.6.сигурност на мрежите и информационните системи;

2.7.нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;

2.8.заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

2.9.трудово законодателство.

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на прокуратурата са допуснати нарушения на някой от тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по закона, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол.

3.Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване (ред за подаване на сигнали за нарушения)

В Окръжна прокуратура – гр.Ямбол се осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал е необходимо:

  • да попълните информацията, съдържаща се в Част I до Част V, включително от утвърдения от Комисията за защита на личните данни формуляр по образец – Приложение № 1;
  • положите подпис;
  • депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр до Канала за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, на адрес: гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала, лицата, отговарящи за разглеждането му, ще потвърдят получаването и ще Ви предоставят информация за регистриране на сигнала, неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Писмени сигнали могат да бъдат подавани  до всички прокуратури в страната, в т.ч. учебни или почивни бази,  структурните звена на ВКП, ВАП, НСлС и за АГП – на адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 2.

За подаване на сигнал чрез електронна поща е необходимо:

  • да попълните информацията, съдържаща се в Част I до Част V, включително от утвърдения от Комисията за защита на личните данни формуляр по образец – Приложение № 1;
  • подпишете с електронен подпис;
  • изпратите сигнала до Окръжна прокуратура – гр.Ямбол на електронен адрес: [email protected].

 В срок от 7 дни след получаването на сигнала, лицата, отговарящи за разглеждането му, ще потвърдят получаването и ще Ви предоставят информация за регистриране на сигнала, неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.

Писмени сигнали чрез електронна поща за структурните звена на ВКП, ВАП, НСлС и за АГП могат да бъдат подавани на ел.адрес: [email protected].

Устно подаване на сигнал става на място в Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, находяща се на адрес: гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ №1, етаж 3.

Устен сигнал може да бъде подаден и в администрацията на всяка прокуратура,  администрацията на НСлС, учебна или почивна база – по местонахождение, а за структурните звена на ВКП, ВАП и за АГП – на адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1.

Моля имайте предвид, че:

  • не се образува производство по регистрирани анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
  • не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • регистрирани сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набедяване по чл.286 от Наказателния кодекс.
  1. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (специална декларация за поверителност)

 Администратор на лични данни е Прокуратура на Република България, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, БУЛСТАТ 121817309.

 Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни

Личните данни се обработват на основание чл.6, ал.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Получатели на личните данни

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат определените с изрична заповед на Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол лица, отговарящи за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Разкриването на самоличността на лицата или на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска при условията на чл.31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

1.при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице, подадено писмено или в електронна форма пред лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали;

2.когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването, с мотивирано писмено уведомление, от лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация.

Ако възникне правно задължение за предаване на данните, Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, в качеството й на структурно звено с право на достъп до лични данни при администратора-ПРБ, ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии:

1.времето за извършване на проверката по сигнала;

2.времето, необходимо за по-нататъшни разследвания, съгласно чл.13, ал.1, т.2 ЗЗЛПСПОИН;

3.времето за съхранение на сигнала, съгласно чл.18, ал.2, т.9 ЗЗЛПСПОИН.

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл.9, т.1 ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни. С тази информация може да се запознаете тук.

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права, като подател на сигнала, имате и следните права:

1.да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл.15, ал.3, изр.2 ЗЗЛПСПОИН);

2.да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл.16, т.1 ЗЗЛПСПОИН);

3.да получите ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл.16, т.5 ЗЗЛПСПОИН);

4.да бъдете информиран за препращане на сигнала Ви до органа за външно подаване на сигнали (Комисията за защита на личните данни), при необходимост от предприемане на действия от негова страна (чл.16, т.11, б. „г“ ЗЗЛПСПОИН);

5.да получите обратна информация за предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл.16, т.4, вр. чл.17, ал.1, т.4 ЗЗЛПСПОИН).