ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО ИЛИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. ЯМБОЛ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО ИЛИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Съгласно т. 14.4 от Указание за организацията на работа на Прокуратурата на РБългария по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана за убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД-02-09/30.04.2018г. на Главен прокурор на Република България

Права на пострадало лице по Закона за защита от домашно насилие:

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Отговорността по Закона за домашното насилие не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя.

Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; възходящ; низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита.

Мерките за защита от домашното насилие са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

Производството по издаване на заповедта може да се образува по молба на: пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице; директора на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Молбата е писмена и съдържа: имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция "Социално подпомагане"; в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес; имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс; данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя; датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие; подпис.

Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие.

Съдът по искане на молителя служебно изисква за извършителя справка за съдимост, справка за наложени мерки по този закон и удостоверение дали се води на психиатричен отчет.

Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

При подаване на молба не се внася държавна такса.

При отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и на лица, поставени под запрещение, или лица с увреждания.

ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и на Закона за здравното осигуряване.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, подробно описани в Закона за здравето, сред които:

 - медицинска помощ при спешни състояния;

 - експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност.

По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

 ДОСТЪП ДО БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Правната помощ се предоставя от адвокати, като се организира от Националното бюро за правна помощ.

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело.

Регионалният център за консултиране към Адвокатска колегия - Ямбол се намира на адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 14, телефон: 046/664277; национален телефон за правна помощ – 070018250.

Пострадалите от извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 НК – закана с убийство, както и лицата, спрямо които е нарушена издадена заповед за защита от домашно насилие, имат право на правна помощ по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ. В някои случаи правната помощ също може да бъде безплатна, но преценката се извършва от съда, при вече образувано съдебно производство.

 ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.1 от НПК, в досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.3 от НПК, правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИТЕ БЛИЗКИ

·        Министерство на вътрешните работи

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

МВР осъществява функция по превенция и разкриване на престъпления, както и разследването им. Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на домашно насилие, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Проследяват изпълнението на заповедите за защита, като в случаи че констатират нарушение, незабавно сигнализират на прокуратурата.

 ·        Агенция за социално подпомагане (адрес на Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Ямбол, ул. „Марко Бехар” № 13; телефон:  +359 46 666 742 и +359 46 666 746)

 Агенцията инициира чрез териториалните си структури (дирекциите „Социално подпомагане“) подаването на искови молби за издаване на заповеди за защита в случаите по чл.8, т.4 от Закона за защита от домашно насилие и насочва към социални услуги в общността за помощ и подкрепа. В правомощията на Агенцията е да проследява изпълнението на някои от заповедите за незабавна защита. 

·        Отдел „Закрила на детето“ (адрес в гр. Ямбол, ул. „Марко Бехар” № 13, тел.: +359 46 666 748)

Отделът проследява случаите на деца, пострадали от домашно насилие; приема сигнали за случаи на деца, пострадали от домашно насилие, и от своя страна сигнализира органите за закрила на териториално ниво. 

·        Различни дружества или юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

Тяхната основна цел е да оказват подкрепа на пострадалите от домашно насилие, като им предоставят социални услуги, както и юридическа и психологическа помощ.

============================================================================

ТО – гр. ЕЛХОВО
У В Е Д О М Л Е Н И Е

Съгласно т. 14.4 от Указание за организацията на работа на Прокуратурата на РБългария по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана за убийство и за нарушена заповед за защита от домашно насилие, утвърдено със Заповед № РД-02-09/30.04.2018г. на Главен прокурор на Република България пострадалите лица имат право на:

1. Възможност за достъп до медицинска и безплатна правна помощ;

2. В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

Съгласно чл. 67 от НПК,  в хода на досъдебното производство, по предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия да доближава непосредствено пострадалия; да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс; да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава.

3. В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита.

4. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

5. По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

6. Мерките за защита от домашното насилие са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

7. Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

8. Производството по издаване на заповедта може да се образува по молба на: пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице; директора на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

9. Молбата е писмена и съдържа: имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция "Социално подпомагане"; в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес; имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс; данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя; датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие; подпис.

10. Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие.

11. Съдът по искане на молителя служебно изисква за извършителя справка за съдимост, справка за наложени мерки по този закон и удостоверение дали се води на психиатричен отчет.

12. Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

13. При подаване на молба не се внася държавна такса.

14. При отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и на лица, поставени под запрещение, или лица с увреждания.

15. Определените длъжностни лица, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Елхово, към които могат да се обърнат, за да получат защита за себе си и своите близки, лица пострадали от осъществено домашно насилие, от закана с убийство и от нарушена заповед за защита от домашно насилие са:

-  Началник отдел „Социална закрила“, тел.за контакт: 0478/88050;

-  Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги“, тел. за контакт: 0478/83054; 

-  Началник отдел „ Закрила на детето“, тел. за контакт: 0478/88053;