Oбществена поръчка с предмет: Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП Ямбол, РП Ямбол, РП Елхово и РП Тополовград, по спецификация

Съобщение от ОП-Ямбол 25.11.2013
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Елхово и Районна прокуратура – Тополовград, по спецификация”, уведомяваме „Кукуда Груп” ООД - гр. София, представлявано от Петър Георгиев Кименов и Веселин Александров Пецанов, както и всички представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че имат право да присъстват на отварянето на ценовите оферти, постъпили във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на 25.11.2013 год. от 16:30 часа в сградата на Съдебната палата в гр. Ямбол, ет. 3, стая 307.
 
Председател на комисията – Едмонд Златков Гоцев,
назначен със Заповед ОП № 207/22.11.2013 г. на ОП - Ямбол


За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на ОП-Ямбол: [email protected]

За контакти: Административен секретар Анелия Андонова на тел. (046) 662610 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Тръжна документация