„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол“, чрез събиране на оферти с обява

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно чл.103, ал.1 от ПТЕЕ, като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл.20 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

 

Връзка към сайта на АОП

Тръжна документация