На основание чл. 19 ал. 1 от Наредба № 1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., Окръжна прокуратура гр. Видин уведомява за възможността да приеме желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж през цялата година на място: Окръжна прокуратура гр. Видин, ул. “Дунавска“ № 14, както и в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Видин с адрес: гр. Видин, ул. “Дунавска“ № 14.

Професионалният стаж е с продължителност 4 /четири/ месеца.

Вътрешните правила и необходимите документи може да свалите от тук.

Вътрешни правила

Приложение 1.1

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4