Структура и организация

Прокуратура Адм. ръководител
Окръжна прокуратура Видин Ваня Ненкова
Окръжен следствен отдел Ваня Владова
Районна прокуратура Видин Илияна Целова