Списък на неподадените декларации по чл.35 ал.1, т.1 ЗПКОНПИ във връзка с член 340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от ОП Видин

Списък на неподадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от ОП Видин