Банкови сметки

За издаването на Удостоверения във връзка с приложението на ЗЗКИ,
се заплаща държавна такса в размер на 2 лева по сметка на
Прокуратура на Република България:
IBAN: BG46BNBG96613100139101
BIC код на банката BNBGBGSF
Българска Народна Банка

За удостоверения издавани от ОП-Видин лицата заплащат държавна такса в размер на 2 лева чрез ПОС-устройство на място при подаване на искането или по транзитна сметка на Окръжна прокуратура - гр. Видин както следва:

Транзитна сметка за такси, в лева:

IBАN BG28UBBS80023106038403
BIC: UBBSBGSF

"Обединена българска банка" АД

Набирателна сметка за ГАРАНЦИИ по досъдебните производства в лева:

IBАN BG28UBBS80023300251610
BIC: UBBSBGSF

"Обединена българска банка" АД