26 Ноември 2014 г.

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на РП – гр.Асеновград

Сподели

Съобщение 26.11.2014 г.

Договор № 1/01.11.2013 г.  сключен между РП гр. Асеновград и „Делфи Груп“ ЕООД  с предмет „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на РП-гр. Асеновград“  приключил на 01.11.2014 г., поради изтичане срока на договора, съгласно чл.15 т.1 от Договора. 


Районна прокуратура – гр.Асеновград с адрес: гр. Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов”№ 8, на основание Решение ОПИ  № 001/25.07.2013г. на Административния ръководител-Районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Асеновград, упълномощен със Заповед № ЛС-145/21.01.2013 г. на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя: след регистрация на e-mail: [email protected]

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Асеновград, пл.„Академик Николай Хайтов” № 8, ет. 6, стая – „Деловодство” при РП Асеновград.

Решение

Обявление