19 Септември 2013 г.

Доставка на почистващи и хигиенни материали

Сподели

Окръжна прокуратура – гр.Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл.”Съединение”№ 3, на основание Решение ОПИ  № 003/19.09.2013г. на Административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, упълномощен със Заповед № ЛС-2576/26.08.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на АП-Пловдив, ОП-Пловдив, РП-Пловдив, РП-Асеновград, РП-Карлово, РП-Първомай, ВОП-Пловдив, по спецификация”

 Документацията за участие се предоставя безплатно, след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, пл.„Съединение” № 3, ет. 6, стая № 618 /регистратура и деловодство ОП Пловдив/.

Срока за получаване на искания за документи и за достъп до документи изтече в 16:00ч. на 25.10.2013г.

Решение