Образец на Жалба до Окръжна Прокуратура / 20.5 KB

Образец на Жалба против Постановление за отказ / 21.0 KB

Образец на Заявление за удостоверение / 64.0 KB

Заявление за достъп до обществена информация - Приложение 1 и Приложение 2 / 34.5 KB

Такси

1. Удостоверения и преписи
При подаване на молба за удостоверение гражданите прилагат вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева.

При издаване на заверен препис от прокурорски акт се прилага вносна бележка за платена държавна такса в размер на 2 лева за първа и по 1 лев за всяка следваща страница.

Таксите могат да бъдат заплащани във всеки банков офис по следната сметка на Окръжна прокуратура Пловдив:

Окръжна прокуратура Пловдив
ОББ АД
Банков код: UBBSBGSF
Банкова сметка: BG 90 UBBS 8888 3120 8760 01    

Всички такси могат да бъдат платени и безкасово, чрез използване на ПОС терминални устройства, които се намират в сградите на Окръжна прокуратура - Пловдив на следните адреси:

  • гр. Пловдив, ул. "Петко Д. Петков" №9
  • гр. Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет.6

2. Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции

Окръжна прокуратура Пловдив
ОББ АД
Банков код: UBBSBGSF
Банкова сметка: BG 81 UBBS 8888 3320 8760  01