За граждани

Уведомяваме всички заинтересовани граждани, че издаване на удостоверения от Национална следствена служба за наличие/липса на данни за образувани/неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения по реда на чл.147 ал.1 т.1 б.“г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация се приемат в сградата на ОСО към ОП Пловдив, ул.“Петко Д.Петков“ № 9 партерен етаж в обособения информационен център, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа.

Удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ, се издават от Национална следствена служба след подаване на следните документи:

Заявление за издаване на удостоверение за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения / 22.0 KB Оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса, предвидена в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието – 2 (два) лева по банковата сметка на Прокуратура на Република България – ГП, както следва:

            Българска народна банка

            BIC: BNBGBGSF

            IBAN: BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01

Документ за самоличност на заявителя или упълномощения представител – за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението.

Получаването на изготвените от НСлС удостоверения се извършва лично от лицата, за които се отнася или от упълномощен техен представител на адреса на ОСО към ОП Пловдив – гр.Пловдив, ул.“Петко Д.Петков“ № 9.

В случай, че лицето – заявител желае получаване на удостоверението в НСлС – София, следва същото да бъде посочено изрично в заявлението