Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура- гр. Пловдив

Окръжна прокуратура – гр.Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл.”Съединение”№ 3, на основание Решение ОПИ  № 002/18.09.2013г. на Административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, упълномощен със Заповед № ЛС-144/21.01.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура- гр. Пловдив

Документацията за участие се предоставя безплатно, след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, пл.„Съединение” № 3, ет. 6, стая № 618 /регистратура и деловодство ОП Пловдив/.

Срока за получаване на искания за документи и за достъп до документи изтече в 16:00ч. на 21.10.2013г.


Съобщение

Отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената обществената поръчка, с предмет: “Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив” ще се извършина 14.11.2013г. от 10,00 часа в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, ет. ІІ, заседателна зала.

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

прокурор В.Груева председател на Комисия, назначена със Заповед ОП № 110/01.11.2013г.

Обявление и решение

Тръжна документация